Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o dyplomowanie, uczącego chemii w gimnazjum i matematyki w szkole podstawowej. Plan spełnia wszystkie wymagane procedury wprowadzone po 2004 roku.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Magdaleny Majdańskiej-Kozak
nauczyciela mianowanego w Gimnazjum w Izabelinie
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczęcie stażu 13 września 2006r.
Data zakończenia stażu 13 czerwca 2009r.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
a)Poznanie procedur awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
b)Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
-udział w kursach i szkoleniach pedagogicznych
-zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki
c)Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez: udział w Radach Pedagogicznych, konferencjach metodycznych, warsztatach szkoleniowych.
d)zdobycie dodatkowych kwalifikacji, ukończenie studiów podyplomowych- “Matematyka w liceum i gimnazjum” e)działania mające na celu doskonalenia warsztatu i metod pracy-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci – koło matematyczne i chemiczne gdzie dzieci same wykonują proste doświadczenia che
miczne -organizowanie wycieczek do Świerka i Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej - organizacja szkolnych konkursów (konkursu wiedzy o polskich chemikach, oraz konkursu z tabliczki mnożenia w szkole podstawowej)
f)zadania wykraczające poza wykonywane obowiązki -prowadzenie koła matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
-wprowadzenie godzin konsultacyjnych z chemii dla gimnazjalistów
-organizowanie wycieczek w dni wolne od zajęć szkolnych
g)opracowanie wraz z innymi nauczycielami “średniej ważonej” dla uczniów klas pierwszych h)analiza wyników egzaminów klas trzecich gimnazjalnych
i)współpraca z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w celu przeprowadzenia testów kompetencji z matematyki w klasach czwartych oraz przygotowanie raportu j)opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencji z matematyki w klasach 5, 6
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
a)organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych -prowadzenie lekcji chemii i matematyki z użyciem komputera
-przygotowanie w raz z uczniami prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem na lekcjach chemii
b) korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu. c)opublikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą na stronach internetowych.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; a) zorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli zespołu przedmiotowego przyrody oraz matematyki
b)opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów z matematyki chemii
c)wypełnianie obowiązków opiekuna stażu
d)dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach i warsztatach.


Realizację, co najmniej trzech z następujących zadań:
1.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
- modyfikacja autorskiego programu nauczania chemii w gimnazjum dla klas ogólnych
- opracowanie programu zajęć ekologicznych w klasach trzecich: zajęcia z użyciem technologii komputerowej i zajęcia praktyczne prowadzone w terenie
- wprowadzenie dla klasy, w której jestem wychowawcą programu mającego na celu zapoznanie uczniów z miejscem, w którym mieszkamy podczas rajdów rowerowych organizowanych przynajmniej dwa razy w roku szkolnym 2.Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników
- zdobycie uprawnień i wykonywanie obowiązków egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
- zorganizowanie imprez szkolnych: dyskoteki, bal karnawałowy we współpracy z innymi nauczycielami
- współpraca z gminną świetlicą środowiskową
4. Rezerwowy. Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
- zorganizowanie międzyszkolnego konkursu: Tabliczka Mnożenia w Szkole Podstawowej
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;
-współpraca z rodzicami
-praca z dzieckiem trudnym


Magdalena Majdańska-Kozak

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:28:53
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:28:53) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie