Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczy dla klasy IV

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1324 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentuję Plan pracy wychowawczej dla klasy IV SP, skonstruowany w oparciu o Plan pracy wychowawczej szkoły, dostosowany do potrzeb mojej klasy, szkoły i środowiska. Poniższy plan uwzględnia również priorytety Ministra Edukacji oraz wytyczne Kuratora oświaty w Gdańsku

mgr Joanna Łukasiewicz- nauczycielka Szkoły Podstawowej w ZKiW w Rozłazinie -wychowawca kl. IV
Plan pracy wychowawczej dla klasy IV
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie
r.szk. 2006/2007

Dział wychowawczyCele wychowawcze


Sposoby realizacji


Osoby realizujace


Wychowanie patriotyczne i obywatelskie


1. Poznawanie miejsc pamięci narodowej w okolicy oraz upamiętniających je wydarzeń (Cmentarz w Nawczu i Łówczu, Kościół-Pomnik w Nawczu) oraz dbanie o nie.
2. Rozwijanie poczucia więzi narodowej
-szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych
-święta narodowe.
3. Poznawanie historii i tradycji szkoły
-patron,
-symbole szkoły
godło(symbolika),
sztandar,
-uroczystości szkolne-Dzień Patrona, Rocznica nadania szkole imienia, Rocznica nadania szkole sztandaru)
4.Sprawowanie opieki nad młodszymi kolegami z klasy I (w tym niepełnosprawną koleżanką)
- wycieczka
-wyjazdy do Sztutowa, do Oliwy (spotkania z Patronem)
- apele i uroczystości szkolne
- gazetki
- filmy, zdjęcia, gabloty szkolne, kroniki szkolne
- Święto Zmarłych
- Dzień Matki
-Dzień Papieski
-Dzień Patrona
-Rocznica nadania szkole Imienia
-Święto Flagi Państwowej
- pogadanki na temat:
a) Marszu Śmierci KL Stutthof
a) Rocznicy Odzyskania Niepodległości
b) Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- pogadanki na temat odpowiedzialności za młodszych, niepełnosprawności

Wychowawca
Nauczyciel j. polskiego
Nauczyciel historii
Wychowawca kl. I
Wychowanie ekologiczne


1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
3. Wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
4. Konieczność zachowania czystości w miejscu nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności publicznej.


- prace porządkowe na terenie szkoły i boiska
- gazetka klasowa
- wycieczka do lasu
- pogadanka na temat zachowania w lesie
- filmy edukacyjne
- segregacja odpadów na terenie szkoły
- propagowanie zdrowego trybu życia
- pogadanki na lekcjach przyrody i lekcjach wychowawczych
- prace porządkowe na terenie szkoły


Wychowawca
Nauczyciel przyrody
Samorząd Szkolny (Szkolny Konkurs Czystości)


Rozwój zainteresowań


1. Zachęcanie do aktywnego udziału w pracy kół przedmiotowych .
2. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych – udział w konkurach ,czytelniczych ,ortograficznych ,literackich
3. Rozwijanie zainteresowań sportowych – udział w zajęcia nadobowiązkowych z aerobicu i SKS

- dyskusje, pogadanki, gazetki
- lekcje wychowawcze o tematyce :,,Moje zainteresowania", ,,Ulubione lektury,, , ,,Książka jest dobra na wszystko”, „Sport to zdrowie”
- kontrola czytelnictwa, konkursy


Nauczyciele wszystkich przedmiotów
Wychowawca
BibliotekarzEdukacja regionalna
1. Poznanie regionu Pomorza, Kaszub
2. Zapoznanie z historią Rozłazina na tle historii regionu Kaszub
3. Poznanie historii naszej szkoły na podstawie książki-monografii p. Marioli Naczk „Szkoła podstawowa w Rozłazinie”- wycieczka
- pogadanki na temat regionu
-gazetki klasowe
-doświadczenie uczniów
-spotkania z mieszkańcami- Kaszubami
-Spotkanie z autorką książki p. Mariolą Naczk

Wychowawca
Nauczyciel historii, przyrody
Bibliotekarz

Uczestnictwo w kulturze1. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych.
2. Zwiedzanie zabytków kultury.
3 . Udział w imprezach ogólnoszkolnych- wycieczki
- andrzejki
- opłatek klasowy
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Dzień Sportu
-Dzień powitania Wiosny
- dyskoteki
- konkursy
- zabawa choinkowa
Wychowawca,
Wszyscy nauczyciele,
Samorząd Uczniowski
Rodzice


Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień


1. Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higien, ład i porządek w szkole.
2. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, umiejętności racjonalnego wypoczynku i planowania pracy.
3. Udział w imprezach rekreacyjnych i sportowych.
4. Wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na organizm człowieka.
5. Jak się zdrowo odżywiać?
- pogadanka
- spotkanie z policjantem, ze strażakiem
- zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz sygnałami alarmowymi
- dyżury, prace porządkowe,
- spotkanie z pielęgniarką
- lekcje wychowawcze
- rajdy, wycieczki, zawody
- lekcje przyrody
- gazetki klasowe
Wychowawca
Wszyscy nauczyciele, Pedagog


Wychowanie do życia w rodzinie


1. Człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.
2. Więzi rodzinne, rola dziecka w rodzinie.
3. Kultura współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek, radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
4. Poznawanie samego siebie i swego miejsca w klasie, w rodzinie.
5. Problemy okresu dorastania, więzi między chłopcem i dziewczyną - koleżeństwo, sympatia.

- pogadanki i dyskusje na lekcjach


Nauczyciele przyrody, języka polskiego i religii
Wychowawca

Wychowanie komunikacyjne


1. Bezpieczne poruszanie się po drogach, umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego.
2. Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole (bezpieczeństwo w czasie wycieczek, rajdów uroczystości szkolnych).
3. Znajomość znaków i sygnałów drogowych.
4. Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły.
- lekcja wychowawcza.: "Bezpieczna droga do szkoły"
- zajęcia w całym procesie dydaktyczno - wychowawczym- w-f, przyrody
- lekcja wychowawcza: "Poznajemy sygnały alarmowe"


Wychowawca, wszyscy nauczycieleWdrażanie do obowiązków szkolnych


1. Organizowanie dyżurów w klasie .Ponoszenie odpowiedzialności za pomieszczenia, sprzęt zgromadzony w izbach lekcyjnych, rośliny, dekorację klasy.
2. Porządkowanie otoczenia szkoły - jesienne i wiosenne prace porządkowe.
3. Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu, tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.
4. Uświadomienie sobie wagi sprawdzianu w klasie szóstej jako sprawdzianu z całego II etapu edukacyjnego
5. Zapoznanie z programem policyjnym „3- Demoralizacja”
- dyżury, prace porządkowe, gazetki
- prace porządkowe
- dyskusje, zespoły uczniowskie
- lekcje wychowawcze .: "Jak pokonać trudności w nauce ?", "Jakim jestem uczniem?"
„Czym to sprawdzian w klasie VI i co trzeba już dzisiaj robić, aby go dobrze napisać?”Wychowawca i inni nauczyciele,pedagog


Rozwijanie samorządowej działalności uczniów


1. Wybór samorządu klasowego.
2. Opracowanie rocznego planu pracy.
3. Przydział obowiązków.
4. Dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły.
5. Pomoc w dyżurach na korytarzu.
6. Współudział uczniów w ocenie zachowania.
7. Rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami.

- wybory
- propozycje wychowawcy, dyskusja
- dbanie o estetykę według przydzielonych obowiązków
- samoocena oraz ocena kolegów i koleżanek
- rozmowy


Wychowawca
Uczniowie


Współpraca z rodzicami


1. Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu.
2. Zebrania klasowe.
3. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.
4. Stwarzanie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5. Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
6. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
7. Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
8. Poznawanie problemów rodzinnych uczniów.
9. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.


- spotkania i rozmowy z rodzicami
- informowanie o aktualnych sprawach klasy i szkoły
- zebranie z rodzicami
- rozmowy, wymiana informacji
- wycieczki, spotkania, dyskoteki, zabawy choinkowe
- wymiana informacji, spotkania z pedagogiem i psychologiem, kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- bezpłatne dożywianie
- pomoc finansowa
- rozmowy
- narady, pogadanki, spotkania.


Wychowa
Rodzice
Dyrektor
Pedagog
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
1. Tematyka referatów na I semestr
  1. Preferencje sensoryczne czyli jak pomóc dziecku w uczeniu się.
  2. Trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne
  3. Agresja wśród dzieci i młodzieży.
2. Ankieta do rodziców:
Co możemy razem zrobić w szkole?


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie