Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z przebiegu stażu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5229 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu moje sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Mam nadzieje,że niniejsza publikacja pomoże Państwu uporać się z niełatwym zadaniem, jakim jest napisanie sprawozdania z kolejnego stopnia awansu zawodowego.
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


 • Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.
Awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby udoskonalić ten warsztat, trzeba wiedzieć jak odbyć staż. Dlatego punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu powinno być poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Była to pierwsza czynność, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie. Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego tj. Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz rozdział 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Dodatkowo starałam się tworzyć własną biblioteczkę aktów prawnych dotyczących awansu, a także korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne.
 • Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu mgr Anną Pardyką. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie.( zał. 1.1) Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie stażu oraz przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna.

 • Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły czego dowodem są załączone konspekty i arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych. ( zał.1.2-1.11 ) Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty.

 • Równie wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. ( zał.1.12-1.17 )

 • W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
W roku szkolnym 2003/2004 uczestniczyłam w szkoleniu „ Techniki i narzędzia badawcze stosowane w procesie diagnozy i ewaluacji pracy szkoły”. Dzięki temu kursowi nabyłam wiadomości dotyczące ewaluacji, pogłębiłam wiedzę na temat narzędzi badawczych. Cenne okazały się również informacje dotyczące hospitacji lekcji. ( zał.1.18 ) W październiku 2003 roku brałam udział w seminarium „ Wczesnoszkolne nauczanie języka niemieckiego” zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Goethe - Institut w Warszawie. ( zał.1.19 ) Ta forma doskonalenia dała mi możliwość poznania metod i form pracy we wczesnoszkolnym nauczaniu języka niemieckiego. Niektóre z proponowanych zabaw i ćwiczeń staram się wykorzystywać na lekcjach. W roku szkolnym 2005/2006 byłam uczestnikiem kursu „ Warsztat pracy wychowawcy klasy”. ( zał.1.20 ) Dzięki temu szkoleniu dowiedziałam się jakimi kompetencjami powinien odznaczać się nauczyciel – wychowawca, jakie są obowiązki wychowawcy oraz jak powinno wyglądać pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów. W marcu 2004 roku oraz w marcu 2006 roku brałam udział w konferencjach metodycznych zorganizowanych przez wydawnictwo szkolne PWN oraz wydawnictwo LektorKlett. Dzięki tym spotkaniom miałam możliwość zapoznać się z najnowszymi ofertami podręczników obu wydawnictw. ( zał. 1.21-1.23 ) Niezwykle cenne okazało się także uczestnictwo w kursie „ Warsztat pracy nauczyciela kontraktowego”. Wiadomości zdobyte na tym szkoleniu okazały się pomocne przy napisaniu sprawozdania z przebiegu stażu. Ułatwiły mi w znacznym stopniu prowadzenie dokumentacji a także pozwoliły zrozumieć ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela. ( zał.1.24) Dzięki innemu kursowi zdobyłam uprawnienia kierownika wycieczek, co wykorzystałam w praktyce organizując wycieczki szkolne, których byłam kierownikiem lub opiekunem. ( zał.1.25 ) Przydatny w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i w codziennej pracy nauczyciela okazał się również kurs z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy ( BHP). ( zał.1.26 )
 • Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju była praca z uczniem zdolnym. Samodzielnie opracowałam program pracy kółka języka niemieckiego, który wdrożyłam w roku szkolnym 2005/2006. Program koła obejmuje materiał gramatyczny i leksykalny wchodzący w zakres programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jak i wykraczający poza jego ramy. Ponadto zawiera elementy wiedzy na temat kultury krajów niemieckojęzycznych. ( zał.1.27-1.28) Głównym moim zamierzeniem jest wzbudzenie wśród uczniów ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Sądzę, że prowadzone przeze mnie koło miłośników języka niemieckiego nie tylko poszerza umiejętności uczniów, ale wzbogaca również szkołę w oferty dla uczniów na organizację czasu wolnego.

 • W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się także pracownią języka niemieckiego. Dbając o estetykę sali lekcyjnej samodzielnie wykonałam różne pomoce naukowe: plansze, tablice i plakaty, które niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie zajęć. ( zał.1.29-1.31 ) Wspólnie z uczniami wykonałam także gazetki ścienne dotyczące Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Z własnych środków finansowych zakupiłam dwie tablice korkowe na których na bieżąco staram się prezentować prace uczniów.

 • Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej - książki, podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcję, a uczniom lepiej z rozumieć i przyswoić nowy materiał.

 • Warsztat pracy nauczyciela kontraktowego doskonaliłam również poprzez próby uwzględniania w nauczaniu języka niemieckiego treści ścieżek edukacyjnych. Opracowałam własny program ścieżek edukacyjnych, który staram się realizować na zajęciach języka niemieckiego w klasach IV-VI. ( zał.1.32 ) Przykładem tego mogą być przeprowadzone przeze mnie lekcje realizujące prozdrowotną czy regionalną ścieżkę edukacyjną.

§ 7 ust. 2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 • Obejmując w roku szkolnym 2003/2004 wychowawstwo w klasie IV a starałam się przede wszystkim poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plany pracy wychowawczej, które uwzględniają zarówno potrzeby rozwojowe uczniów, jak i współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne ( zał.2.1-2.3 ). Jako wychowawca przeprowadziłam szereg lekcji na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ telewizji na rozwój dziecka ( zał.2.4-2.7 ). Omawiając powyższe zagadnienia realizowałam tym samym również treści ścieżek edukacyjnych.

 • W czasie trwania stażu starałam się systematycznie współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Nawiązałam współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Wąwolnicy, gdzie dzięki uprzejmości p. Małgorzaty Głuskiej - kierownika biblioteki zorganizowałam dwie wystawy: Niemcy - sąsiedzi Polski ( październik 2004 rok) i wystawę kartek świątecznych z życzeniami w języku niemieckim ( grudzień 2005 r.). ( zał.2.8 -2.10 )
  Byłam również współorganizatorem wystawy pt. „ Z bronią w ręku i książką w szkole” poświęconej bohaterskim nauczycielom z Wąwolnicy i okolic. Jako nauczyciel języka niemieckiego tłumaczyłam dokumenty pochodzące z Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. ( zał.2.11-2.12 )

  Uwzględniając w swojej pracy współczesne problemy cywilizacyjne i społeczne aktywnie współpracowałam z pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w Wąwolnicy, p. Urszulą Bednarzewską. W roku szkolnym 2004/2005 pielęgniarka na moją prośbę przeprowadziła pogadankę dla uczniów klasy V a na temat „ Higiena ciała w okresie dojrzewania”. Ponadto dzięki otrzymanym materiałom od pani pielęgniarki wykonałam na szkolnym korytarzu gazetki dotyczące: zdrowego odżywiania, pierwszej pomocy przedmedycznej, higieny jamy ustnej oraz na temat krwiodawstwa. ( zał.2.13 )
W roku 2006 nawiązałam również współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie. Jako wychowawca nieustannie zachęcałam uczniów do regularnego oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności. Ponadto brałam udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez bank „ Projekt kalendarzyka na 2006 r.” ( zał.2.14 - 2.15 ) Będąc szefem sztabu akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” w grudniu 2005 r. i uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego, współpracowałam także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąwolnicy. ( zał.2.16 - 2.17 )
 • Biorąc pod uwagę fakt, że wielu moich wychowanków pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, starałam się na bieżąco organizować pomoc finansową dla tych uczniów. Od początku próbowałam razem z całą klasą sprostać temu problemowi przeprowadzając liczne akcje: kiermasz szklanych artykułów malowanych ręcznie, loterię fantową oraz dyskotekę szkolną połączoną ze sprzedażą wyrobów cukierniczych. Uzyskane środki zostały przeznaczone na wyjazdy klasowe dla najuboższych uczniów. Myślę, że dzięki podjętym działaniom mogłam uwrażliwić moich wychowanków na problemy innych, a także nauczyłam ich współpracy koleżeńskiej i zaangażowania społecznego.

 • Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było niwelowanie agresji wśród uczniów. Punktem wyjścia do rozwiązania tego problemu było opracowanie i przeprowadzenie ankiety pt. „ Czy jesteś bezpieczny w szkole i w najbliższym środowisku?” ( zał.2.18 ) Po analizie wyników ankiety wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy wychowawczej i podjęłam działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska agresji wśród uczniów. ( zał.2.19-2.20 )
Na bieżąco dbałam o partnerstwo pomiędzy mną a uczniami, starałam się tworzyć atmosferę życzliwości i przychylności dążąc tym samym do integracji klasy. Wspólnie z uczniami stworzyłam Klasowy Kodeks Przeciwko Agresji i Przemocy ( zał.2.21) Przeprowadziłam również kilka lekcji wychowawczych związanych z agresją i przemocą: „ Czym jest agresja?”, „ Rozpoznaję, dostrzegam, opanowuję agresję”. ( zał.2.22-2.23 ) Jednym z działań zmierzających do wyeliminowania zjawiska agresji była prelekcja przeprowadzona na moje zaproszenie przez panią Darię Polonis - Traczyńską - psychologa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących w Lublinie. ( zał.2.24 ) Opisane powyżej działania uważam za efektywne. Sądzę, że podjęte działania w znacznej mierze przyczyniły się do zmniejszenia liczby zachowań agresywnych wśród uczniów.
 • W czerwcu 2006 r. dokonałam analizy i samooceny własnej pracy wychowawczej. W tym celu samodzielnie opracowałam arkusz ewaluacyjny wychowawcy klasy, prosząc jednocześnie moich uczniów o wypełnienie ankiety. Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwoliły mi na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy wychowawczej.( zał. 2.25-2.26)
 • Pisząc plan rozwoju założyłam, że będę organizować konkursy
przedmiotowe dla uczniów na terenie szkoły. W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowań językiem niemieckim i Niemcami zorganizowałam następujące konkursy:
  • Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim ( kwiecień 2004 r.) ( zał.2.27)
  • Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim ( listopad 2004 r.) ( zał. 2.28)
  • Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną z Życzeniami w Języku Niemieckim ( grudzień 2004 r. i grudzień 2005 r.) ( zał.2.29-2.30)
  • Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych ( kwiecień 2006 r.) ( zał.2.31-2.32)
  • Konkurs pt. „ Niemieckie i Polskie Przysłowia” ( maj 2006 r.) ( zał.2.33)
Pełniąc dyżur szkolny w grudniu 2005 r. byłam również pomysłodawcą następujących konkursów: a) Konkurs na najpiękniejszy list do Św. Mikołaja b) Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną sali szkolnej Wszystkie konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Myślę, że konkursy odrywają uczniów od monotonii nauki, rozwijają aktywną postawę dzieci oraz uświadamiają im ,że można się uczyć poprzez zabawę. Poza tym przyczyniają się do wzrostu zainteresowania przedmiotem, wzbudzają chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
 • Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów brałam wspólnie z moimi wychowankami aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem włączyli się w przygotowanie imprez szkolnych z okazji świąt państwowych i okolicznościowych. Podtrzymując tradycje patriotyczne zorganizowałam uroczysty apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja. ( zał.2.34-2.35) Ponadto zaakcentowaliśmy obchody Dnia Matki i Dnia Edukacji Narodowej humorystycznymi programami. ( zał.2.36-2.39 ) Uczniowie przygotowali również pod moją opieką apel bożonarodzeniowy pt: „ To już pora na wigilię, to już czas”. ( zał. 2.40)
Przygotowanie tych imprez stało się ważnym czynnikiem integrującym zespół klasowy. Uczniowie nabyli umiejętność starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych. Uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania. Przygotowując apele i okolicznościowe gazetki ścienne wykazali się sumiennością i zaangażowaniem co przyczyniło się do integracji klasy.
 • Kolejnym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było pełnienie roli opiekuna młodzieży. Zadanie to realizowałam opiekując się uczniami podczas szkolnych wycieczek do Lublina, do Opatowa, Krzemionek Opatowskich i Ujazdu, do Karczmisk oraz w czasie ognisk klasowych organizowanych na terenie gminy Wąwolnica. ( zał.2.41-2.44 ) Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam również poprzez opiekę nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych, dyskotek, imprez szkolnych oraz wyjść pozaszkolnych takich jak: topienie marzanny, msze święte, udział w akcji „ Sprzątanie świata” i inne.
Wszystkie zorganizowane wycieczki umocniły integrację klasy, a także wpłynęły na poprawę relacji między wychowankami. Były formą wzajemnego budowania zaufania i bycia razem ze sobą w przyjaznej atmosferze. Ponadto pozwoliły mi jako wychowawcy lepiej poznać swoich uczniów, ich poglądy i problemy. Uczeń w sytuacjach pozaszkolnych jest bardziej otwarty i szczery, łatwiej integruje się z grupą i nauczycielami.
 • Jednym z zadań, którego nie uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego było powołanie mnie w roku szkolnym 2005/2006 na opiekuna Szkolnego Koła PCK. Cieszę się, że objęłam opiekę nad tą organizacją, ponieważ dzięki temu mogłam przeprowadzić szereg akcji o zasięgu lokalnym, a tym samym uwzględnić w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego.
W październiku 2005 r. oraz w październiku 2006 r. wraz z członkami koła PCK zaangażowałam się w akcję „ Góra Grosza” pod patronatem towarzystwa „ Nasz Dom”, w wyniku której przeprowadziliśmy na terenie szkoły zbiórkę monet na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka. ( zał.2.45-2.46 ) W grudniu 2005 r. włączyłam się i jednocześnie zostałam szefem sztabu akcji charytatywnej „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zwróciłam się z pisemną prośbą do właścicieli sklepów w Wąwolnicy o wsparcie tej akcji ( zał. 2.47). Dzięki tym działaniom, hojności mieszkańców, przy współudziale rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły i miejscowej parafii udało się zebrać 155 kg darów, które dotarły do najbardziej potrzebujących rodzin gminy Wąwolnica. ( zał.2.48 ) W maju 2006 r. Jako opiekun koła PCK byłam inicjatorem nowej akcji pod hasłem „ Wyprawka dla żaka”. Celem akcji była zbiórka na terenie szkoły przyborów szkolnych dla najuboższych uczniów. Wszystkie dary zostały przekazane tym uczniom na początku nowego roku szkolnego. Uwzględniając w swojej pracy współczesne problemy cywilizacyjne i otwierając się na problemy Trzeciego Świata, jakimi są głód i wojny, włączyłam się do programu pomocy „ Adopcja Serca”. Inicjatorkami tego Ruchu w naszej szkole, mającego na celu niesienie pomocy konkretnemu chłopcu – Gasore, są nauczycielka katechezy i nauczycielka historii. Ja również włączyłam sie w to przedsięwzięcie. Wspólnie ze SK PCK byłam współorganizatorem loterii fantowej. Dochód z przeprowadzonej loterii został przeznaczony na odbudowę domu afrykańskiego chłopca.( zał. 2.49) Członkowie SK PCK zorganizowali także podczas szkolnych „ andrzejek ” loterię fantową. Dzięki uzyskanym funduszom udało się wyposażyć apteczkę szkolną w środki opatrunkowe. Kształtując umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, postanowiłam zapoznać uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W tym celu w marcu 2006 r. na moją prośbę na terenie szkoły został przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy przez pielęgniarkę p. Małgorzatę Dębiec ze Szpitala Specjalistycznego w Puławach. ( zał. 2.50-2.51 ) W rezultacie szkolenia, w czerwcu 2006 r. zorganizowałam konkurs poświęcony zasadom udzielania pierwszej pomocy. ( zał.2.52) Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp uczniów do zakupu podręczników a także fakt, że większość dzieci pochodzi z ubogich rodzin, nawiązałam współpracę z lubelską księgarnią. Dzięki temu na terenie szkoły został zorganizowany kiermasz, na którym uczniowie mieli możliwość zakupienia podręczników do języka niemieckiego po niższej cenie.§ 7 ust. 2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę.
 • Pierwszym zadaniem wynikającym z mojego planu rozwoju było zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem w pracy nauczyciela. W tym celu ukończyłam 25 - godzinny kurs komputerowy zorganizowany przez firmę PiomarCom w Lublinie. ( zał.3.1 ) Szkolenie to dało mi możliwość poznania podstawowej obsługi komputera, która jest niezwykle potrzebna w pracy każdego nauczyciela. W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:
  • Podstawy systemu Windows
  • Program Ms- Excel ( arkusz kalkulacyjny)
  • Program Microsoft Word ( edytor tekstu)
  • Podstawy Internetu, obsługa poczty elektronicznej

 • Zdając sobie sprawę z faktu, iż ukończenie kursu komputerowego nie świadczy jeszcze o umiejętności posługiwania się komputerem, postanowiłam systematycznie wykorzystywać technologię komputerową w pracy dydaktycznej. Samodzielnie tworzę sprawdziany, testy, kartkówki, materiały konkursowe, dyplomy, referaty oraz wszystkie dokumenty szkolne ( sprawozdania, podania, wnioski ) przy użyciu edytora tekstów. ( zał.3.2-3.3 ) Często wykorzystywałam na swoich zajęciach konspekty lekcji i materiały dodatkowe do nauki języka niemieckiego dostępne na portalach internetowych takich jak np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl.

 • Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju zawodowego było wykorzystywanie komputera i internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskuję korzystając z portali wymienionych powyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet. Bardzo często konsultowałam się poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych z innymi nauczycielami odbywającymi staż. Kilkakrotnie korzystałam także z rad ekspertów odpowiadających online na pytania związane z awansem zawodowym.( zał.3.4)

 • Oprócz powyższych działań, staram się wykorzystywać technologię komputerową w procesie dydaktycznym, wdrażając uczniów do korzystania z komputera i internetu. Współpracując z nauczycielem informatyki udało mi się przeprowadzić kilka lekcji w pracowni komputerowej. ( zał.3.5 ) Również na zajęciach koła języka niemieckiego wykorzystuję komputer i internet. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość zobaczyć najpiękniejsze zabytki krajów niemieckojęzycznych. Sądzę, że wykorzystanie technologii komputerowej znacznie uatrakcyjnia tok lekcyjny co powoduje większą aktywność i zaangażowanie uczniów.

 • Uwzględniając w swojej pracy wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, opublikowałam kilka własnych materiałów na portalach edukacyjnych. Dzieląc się wiedzą z innymi nauczycielami, miałam nadzieję, że opublikowane materiały pomogą innym, tak jak mi pomogły publikacje innych nauczycieli. Na stronie www.publikacje.edu.pl zamieściłam artykuł pt: „Visuelle Hilfsmittel im Fremdsprachenunterricht” ( Środki wizualne na lekcji języka obcego ). ( zał.3.6 ) Na www.literka.pl opublikowałam swój plan rozwoju, sprawozdanie z przebiegu stażu, konkurs dla uczniów oraz referat dotyczący zjawiska agresji ( zał.3.7-3.8 )
Podsumowując stwierdzam, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dał mi możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Polski, wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
 • Pełniąc rolę wychowawcy klasy starałam się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz klasy. Rodzice chętnie udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i zawsze aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy. Wspólnie z radą klasową rodziców dwukrotnie przygotowałam paczki dla dzieci z okazji Św. Mikołaja. Kilkakrotnie rodzice oferowali swoją pomoc, piekąc ciasta z okazji różnych klasowych uroczystości. Dzięki uprzejmości i życzliwości jednego z rodziców moich wychowanków udało się zorganizować nieodpłatnie dla wszystkich uczniów kulig połączony z ogniskiem. Z dwiema matkami nawiązałam również współpracę polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie kuligu. ( zał.4.1-4.4 )

 • Będąc nauczycielem wychowawcą starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców prowadząc pedagogizację podczas klasowych zebrań. Zdając sobie sprawę z faktu, iż poważnym zagrożeniem ostatnich lat jest nasilające się zjawisko agresji, jedno ze spotkań poświęciłam temu problemowi. ( zał.4.5 ) Uświadomiłam rodzicom główne przyczyny agresji. Starałam się także wytłumaczyć, że bardzo duży wpływ na tworzenie modelu zachowań agresywnych może mieć rodzina.
Wyciągając wnioski z rozmów prowadzonych z uczniami, stwierdziłam, że dzieci nie są wystarczająco kontrolowane w zakresie doboru programów telewizyjnych i czasu poświęconego na oglądanie telewizji. W związku z powyższym opracowałam i przedstawiłam referat pt. „ Jaki wpływ ma telewizja na rozwój naszego dziecka?” ( zał.4.6 ) uświadamiając rodzicom zagrożenia ze strony mediów i antywychowawcze działanie niektórych filmów, epatujących brutalnością. Zwróciłam uwagę na negatywne skutki wpływu telewizji na rozwój psychiczny i fizyczny młodego organizmu. W roku szkolnym 2003/2004 przeprowadziłam spotkanie na temat „ Czym jest dysleksja rozwojowa?” ( zał.4.7 ) Miało ono na celu bliższe zapoznanie rodziców z tym zjawiskiem. Rodzice zostali zapoznani z głównymi przyczynami i objawami dysleksji.
 • W celu doskonalenia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w roku szkolnym 2003/2004 ukończyłam kurs „ Inne dziecko w szkole- jak z nim pracować?” zorganizowany przez WODN w Lublinie. Tematyką kursu były następujące zagadnienia: Dziecko z zespołem ADHD, Dziecko niedowidzące w szkole masowej, Dziecko niedosłyszące w szkole masowej, Dziecko upośledzone umysłowo w klasie szkolnej. ( zał.4.8 )
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałam także publikacje dostępne w internecie. ( zał.4.9 )
 • Biorąc udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. W tym celu w roku szkolnym 2005/2006 przygotowałam i wygłosiłam referat na temat: „ Sylwetka ucznia zdolnego”. ( zał.4.10-4.11 ), dzięki któremu członkowie Rady zostali zapoznani z zestawem cech, które charakteryzują uczniów zdolnych, a także z formami pracy nastawionymi na rozwijanie zdolności.

 • Jednym z zadań, które ujęłam w planie rozwoju zawodowego była współpraca ze szkolnym pedagogiem. Jako wychowawca kilkakrotnie konsultowałam się z panią pedagog Elżbietą Chochowską w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych. Widząc problemy w nauce niektórych moich wychowanków i zasięgając opinii pedagoga szkolnego, kierowałam tych uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach. ( zał.4.12 -4.13 )
§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 • Dążąc do umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przystąpiłam do ponownej lektury dokumentów Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy, tj. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Program Rozwoju Szkoły. W codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w tych dokumentach. Wiedzę z tego zakresu uzupełniłam również biorąc udział w szkoleniu „ Dokumentowanie pracy szkoły”. ( zał.5.1 )

 • Oprócz tego dokonałam analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. i Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Przeanalizowałam dokładnie Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004 r. Przez cały okres stażu zapoznawałam się również z bieżącymi rozporządzeniami MENiS co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. ( zał.5.2 )
Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty poszerzyłam także uczestnicząc w kursie „ Prawo oświatowe” w czerwcu 2004 r. ( zał.5.3 )
 • W okresie stażu uczestniczyłam również w tworzeniu dokumentów szkoły. Wzięłam udział w pracach zespołu powołanego do tworzenia i modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ( zał.5.4) W oparciu o wyżej wymieniony dokument stworzyłam i wdrożyłam Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na lekcjach języka niemieckiego. ( zał.5.5 )

 • W roku szkolnym 2005/2006 byłam członkiem i przewodniczącą Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej nadzorującej prawidłowy przebieg Sprawdzianu w klasach VI. ( zał.5.6 )

Podsumowanie
Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Mam nadzieję,że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.


Anna Zgrzywa, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie