Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego

 

Nazywam się Ewa Krupa. Jestem nauczycielem plastyki w szkole podstawowej. Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego celem podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

mgr Ewa Krupa
nauczyciel plastyki
w Szkole Podstawowej Nr 12
im. Jana Pawła II
w Tomaszowie MazowieckimPlan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2009 r.
Czynności organizacyjne

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Wstępna analiza własnych umiejętności
autorefleksja
VIII – IX. 2006 r.

teczka osiągnięć zawodowych
2.
Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym do spraw sztuki i wiedzy o kulturze

udział w konferencjach metodycznych
konsultacje, rozmowy obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez metodyka

Okres stażu
harmonogram spotkań
potwierdzenie udziału
scenariusze lekcji otwartych
3.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

IX. 2006 r.
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu zatwierdzony
przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego

4.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego

Okres stażuzgromadzone dokumentacjesporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

V. 2009 r.
pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
5.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań
V.2009 r.
wnioski do dalszej pracyZadania wynikające z rozporządzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.


Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
wybór odpowiedniej tematyki szkoleń opracowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
Okres stażu
świadectwa ukończenia
materiały szkoleniowe
2.
Aktywny udział w wewnątrz - szkolnym doskonaleniu
udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Okres stażu
potwierdzenia udziału
materiały ze szkoleń
3.
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole
pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nadzorującego podczas sprawdzianu dla szóstoklasistów
redagowanie kroniki szkolnej
udział w komisjach konkursowych

Okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
fotografie
protokoły z konkursów
4.
Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły
aktualizacja tablic szkolnych
ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły
wystrój szkoły z okazji świąt

Okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
fotografie

5.

Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych
współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną
wykonanie projektów
praca nad scenografią, montaż
Okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
fotografie
6.

Organizowanie i sprawowanie opieki nad klasopracownią (pracownia sztuki)
prace porządkowe w pracowni
gromadzenie potrzebnych do zajęć pomocy dydaktycznych
kompletowanie biblioteczki (książki, czasopisma) z zakresu plastyki
wykonywanie gazetek tematycznych
Okres stażu
wykaz zbioru książek i czasopism w biblioteczce klasowej
fotografie
wykonane pomoce dydaktyczne
potwierdzenie Dyrektora Szkoły

7.
Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności
studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach
Na bieżąco
recenzje literatury, notatki
wykaz przyswojonych pozycji
8.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
praca w zespołach odnośnie mierzenia jakości pracy szkoły
wybranie wskaźników
raport z ich mierzenia
Okres stażu
protokoły z pracy zespołów
opracowane materiały
potwierdzenie Dyrektora Szkoły

9.
Prowadzenie wolontariatu
prowadzenie społecznie zajęć koła plastycznego
rozwijanie możliwości uczniów w zakresie ich zainteresowań, zdolności plastycznych

Okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
plan koła plastycznego§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
śledzenie aktualności na portalach internetowych
wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowej szkoły
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Okres stażu
wydruki stron internetowych
2.
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
wykorzystanie edytora tekstu do wykonania pomocy dydaktycznych
wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych

Okres stażu
przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową
3.


Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracę szkoły

Okres stażu
teczka „Awans zawodowy”


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Organizowanie form wewnątrzszkolnego dokształcania
opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych
przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli nauczania zintegrowanego

Okres stażu
materiały szkoleniowe
scenariusze szkoleń
fotografie
lista obecności uczestników szkolenia
2.
Własna publikacja w Internecie
znalezienie portalu internetowego i opublikowanie w nim „Planu Rozwoju Zawodowego”

X–XI 2006 r.
wydruk publikacji ze strony internetowej
3.
Publikacje w Zeszycie Metodycznym ODN w Skierniewicach oraz innych czasopismach dla nauczycieli
opracowanie i opublikowanie własnych pomysłów prac plastycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi

Okres stażu
opublikowane materiały
4.
Opracowanie materiałów dotyczących edukacji plastycznej


opracowanie teczki z pracami plastycznymi uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi z opisem ich wykonania
przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli

Okres stażu
wykonana teczka „Techniki plastyczne”
potwierdzenie kierownika biblioteki
5.
Aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli sztuki (plastyka, muzyka)
opracowanie tematyki spotkań
prowadzenie wzajemnej wymiany doświadczeń
opracowanie materiałów przydatnych do pracy
prowadzenie lekcji koleżeńskich
Okres stażu
harmonogram spotkań
wypracowane materiały
sprawozdania
scenariusze lekcji
§ 8 ust. 2 pkt. 4

Realizacja co najmniej 3 z następujących zadań:


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Opracowanie programu zajęć koła plastycznego
konsekwentne wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań
przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań
Okres stażu
- zatwierdzony program
2.
Opracowanie programu edukacji plastycznej „Naturą malowane”
wdrażanie programu do realizacji podczas pleneru malarskiego
VI 2008 r.
zatwierdzony program
fotografie§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno -wychowawczych
organizowanie na terenie szkoły kiermaszy świątecznych, akcji charytatywnych, aukcji…
organizowanie spotkań z twórcami ludowymi regionu rawsko – opoczyńskiego (krzewienie kultury regionalnej)

Okres stażu
sprawozdania
fotografie
plan spotkań
2.
Organizowanie na terenie szkoły konkursów plastycznych dla uczniów klas IV - VI

opracowanie regulaminów konkursów
powołanie komisji konkursowej
wykonanie dyplomów
pozyskiwanie sponsorów
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów

Okres stażu
regulaminy konkursów
sprawozdania pokonkursowe
wzory dyplomów
informacje o konkursach na stronie internetowej szkoły
fotografie
3.
Udział uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych. Zainteresowanie uczniów możliwością sprawdzenia swoich umiejętności

wyszukiwanie propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów plastycznych
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, przeglądach
praca indywidualna z uczniem zdolnym

Okres stażu
podziękowania
fotografie
dyplomy
sprawozdania
4.
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy, warsztaty plastyczne, plenery malarskie
Okres stażu
dokumentacja wycieczek
fotografie
zaświadczenia
5.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie studiów podyplomowych „Terapia przez sztukę”
Do 2009 r.
świadectwo ukończenia studiów
sprawozdanie z praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
6.
Diagnozowanie potrzeb uczniów
ankietowanie
Okres stażu
raporty z ankiet


§ 8 ust. 2 pkt. 4d

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Aktywna współpraca z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych przez tę placówkę (prelekcje, wykłady, warsztaty literacko - plastyczne, spotkania autorskie, zajęcia interaktywne…
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez Muzeum

Okres stażu
potwierdzenie udziału
fotografie
dyplomy
informacje prasowe
2.
Współpraca ze Szkołą Podstawową
Nr 1 w Rawie Mazowieckiej
przygotowanie i udział uczniów w organizowanych przez tę placówkę Przeglądach Twórczości Dzieci i Młodzieży
Okres stażu
potwierdzenie udziału
fotografie
dyplomy
podziękowania

3.
Aktywna współpraca z Galerią „Kreska” w Skierniewicach
przygotowanie i udział w organizowanych przez tę placówkę Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
Okres stażu
podziękowania
fotografie
dyplomy
4.
Współpraca z biblioteką pedagogiczną
wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły w bibliotece pedagogicznej
pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas przygotowań uczniów do konkursów, przeglądów plastycznych
Okres stażu
potwierdzenie kierownika biblioteki
fotografie
5.
Współpraca z Samorządem Szkolnym
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolny6ch
przygotowanie dekoracji
Okres stażu
potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego
6.
Współpraca z pedagogiem szkolnym
rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce, sprawiających problemy wychowawcze
wspólne rozmowy z uczniem
Okres stażu
potwierdzenie pedagoga szkolnego
7.
Współpraca z Domem Opieki Społecznej
przygotowanie, wykonanie drobnych upominków dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej
wręczenie podarunków podczas występów uczniów naszej szkoły

Okres stażu
fotografie
podziękowania
sprawozdanie§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Organizowanie konkursów plastycznych na szczeblu miejskim, powiatowym – promocja szkoły w środowisku i poza
opracowanie regulaminów, karty zgłoszeń
powołanie komisji konkursowej
koordynacja przebiegu całego przedsięwzięcia
pozyskanie sponsorów
nagrody

Okres stażu
protokoły z przebiegu konkursów
regulaminy konkursów
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
fotografie
2.

Sukcesy uczniów naszej szkoły w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych
przygotowywanie uczniów do konkursów, przeglądów
umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły
zamieszczenie nazwisk laureatów w gazetce szkolnej „Pod ławką”

Okres stażu
nagrody
podziękowania
wyróżnienia
listy gratulacyjne
fotografie


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.
Opisanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innychzdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych
ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu podsumowanie i wnioski

Okres stażu – zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami


opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:35:07
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:35:07) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie