Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z działalności koła matematycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14156 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności, ułatwienie zaprezentowania efektów własnej pracy na forum całej szkoły to tylko nieliczne z zadań jakie stawia przed sobą nauczyciel matematyki - opiekun koła matematycznego.
W przedstawionym tu sprawozdaniu dokonałam ewaluacji pracy koła matematycznego w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
 
KOŁO MATEMATYCZNE


     W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem. Zgodnie z przydziałem czynności miałam prowadzić zajęcia koła w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas I – III gimnazjum. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów zorganizowałam również koło matematyczne dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Zajęcia w tej grupie prowadziłam nieodpłatnie także w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

      Dla obu grup koła matematycznego opracowałam programy autorskie (dla grupy młodszej „Spotkania z matematyką”, dla grupy starszej „Młodzi matematycy”), które zostały pozytywnie zaopiniowane przez nauczyciela mianowanego fizyki, informatyki i techniki naszej szkoły i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

Główne zamierzenia:

1. Rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką.
2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym matematycznie zdobycie wiedzy
i umiejętności wykraczających poza zakres programowy gimnazjum.
3. Zapewnienie stałej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Cele edukacyjne:
1. Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.
2. Rozwijanie uzdolnień.
3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.
4. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.
5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Kształtowanie umiejętności matematyzowania różnych problemów naukowych i praktycznych.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
8. Kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów.


      Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.EWALUACJA

     Ewaluacji dokonałam w oparciu o załączone do programu ankiety oraz na podstawie obserwacji uczniów na zajęciach i rozmów z nimi.
Koło matematyczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej liczy 17 członków (ankietowanych 16), a w klasach I – III gimnazjum 18 (ankietowanych 15).


treść pytania odpowiedzi
możliwe szkoła podstawowa gimnazjum
Czy chętnie uczę-szczasz na zajęcia koła matematy-cznego?

Tak
16
15
Raczej tak
-
-
Raczej nie
-
-
Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia?
Tak
16
15
Raczej tak
-
-
Raczej nie
-
-
Czy zadania na zajęciach koła zainteresowały Cię?
Tak
16
15
Raczej tak
-
-
Raczej nie
-
-
W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć zaga-dnienia matema-tyczne?
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
5
6
6
11
9
W jakim stopniu takie zajęcia po-szerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych?
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
2
1
5
6
12
6
8
2
Jak oceniasz za-jęcia?
Były ciekawe
16
15
Nie zawsze były ciekawe
-
-
Były nudne
-
-
Jak oceniasz współpracę z nau-czycielem prowa-dzącym?
Dobra
16
15
Raczej dobra
-
-
Raczej słaba
-
-
Jakie tematy chciałbyś realizować na zajęciach koła matematycznego w przyszłości?
- więcej rozrywek matematycznych,

- więcej pracy
z komputerem,

- różne konstru-kcje geometry-czne
- tworzyć własne prezentacje mul-timedialne,

- sporządzać różne tabele, wykresy
i diagramy,

- rozwiązywać za-dania z rachunku prawdopodobień-stwa
Jak oceniasz swoją pracę
na zajęciach?
- dobra,

- duże zaintereso-wanie omawia-nymi zagadnie-niami
- bardzo dobra,

- aktywne uczestni-ctwo w zajęciach,

- prezentowanie własnych pomy-słów
         


Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 100% ankietowanych chętnie uczęszcza na zajęcia koła matematycznego, odpowiada im forma prowadzenia zajęć i zadania realizowane na zajęciach są dla nich interesujące. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że zajęcia koła były ciekawe, a współpraca
z nauczycielem prowadzącym dobra.
Uczniowie oceniali w skali od 1 do 6 w jakim stopniu pomogłam im zrozumieć zagadnienia matematyczne (w grupie młodszej 31,25% dało ocenę 5 i 68,75% ocenę 6, a w grupie starszej 40% ocenę 5 i 60% ocenę 6) oraz w jakim stopniu zajęcia poszerzają zakres ich wiadomości matematycznych (w grupie młodszej 4 wybrało 12,5%, 5 – 37,5%, 6 – 50%, a w grupie starszej 4 – 6,67%, 5 – 80% i 6 – 13,33%).
Uczniowie z grupy młodszej chcieliby, aby na zajęciach koła było więcej rozrywek matematycznych, częściej wykorzystywać do pracy komputer
i rozwiązywać więcej zadań konstrukcyjnych.
Uczniowie z grupy starszej chcą w przyszłości tworzyć własne prezentacje multimedialne, sporządzać tabele, wykresy i diagramy, rozwiązywać zadania z rachunku prawdopodobieństwa.
Swoją pracę na zajęciach koła uczniowie młodsi ocenili jako dobrą twierdząc jednocześnie, że byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami. Uczniowie gimnazjum ocenili swoją pracę jako bardzo dobrą. Ocenę tę uzasadnili aktywnym uczestnictwem w zajęciach oraz przedstawianiem własnych pomysłów.

Wyniki ankiet w obu grupach potwierdzają moje spostrzeżenia wynikające z systematycznej obserwacji uczniów na zajęciach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, sami wyszukiwali i przygotowywali różne materiały i opracowania, chętnie uczestniczyli w konkursach matematycznych. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się matematyczne programy multimedialne oraz pokazy slajdów. Z dużym zaangażowaniem włączyli się w organizację Szkolnego Święta Matematyki, na którym prezentowali swoje prace i osiągnięcia. Na co dzień stanowili wsparcie dla uczniów, którym nauka matematyki sprawia trudności.

Działalność obu grup koła matematycznego przyniosła oczekiwane efekty. Członkowie koła matematycznego nie tylko pogłębili swą wiedzę
i umiejętności matematyczne i uczestniczyli w konkursach matematycznych uzyskując w nich dobre wyniki, nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, różnych programów multimedialnych, przygotowywać i wygłaszać referaty. Prezentowanie na forum szkoły efektów własnej pracy (krzyżówki, rebusy, prezentacje, wystawki) przyczyniło się do wzrostu zainteresowania ogółu uczniów matematyką. Zapewniali także systematyczną pomoc w nauce swoim kolegom, co wpłynęło nie tylko na wyższą średnią ocen z matematyki na koniec roku szkolnego, ale przede wszystkim wyrabiało u członków koła poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków i umocniło więzi koleżeńskie.

Małgorzata Galanciak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie