Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Zadania i zasady stosowane w pracy wychowawcy świetlicy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14716 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pragnę przedstawić zadania i zasady stosowane w pracy wychowawcy świetlicy. Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicach jest integralnie związana z pracą szkoły. Opierając się na innych nieco metodach, może być wykorzystana do pogłębiania i rozwinięcia tych cech charakteru i umiejętności dziecka, na których kształtowanie szkoła wywiera niniejszy wpływ

Zadania i zasady stosowane w pracy wychowawcy świetlicy
Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicach jest integralnie związana z pracą szkoły. Opierając się na innych nieco metodach, może być wykorzystana do pogłębiania i rozwinięcia tych cech charakteru i umiejętności dziecka, na których kształtowanie szkoła wywiera niniejszy wpływ. Z wytycznych z 1987r. (pkt.II-2 wytycznych) przyjmuje się, że celem świetlicy każdego typu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej:
1. Zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Pomocy w nauce.
3. Odpowiednich warunków do nauki własnej oraz rekreacji.
Dlatego też ważnym problemem jest właściwe ukierunkowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Chodzi głównie o programowanie pracy i właściwe zorganizowanie zajęć codziennych w grupach.
Realizując powyższe cele świetlica powinna spełnić określone zadania[1]. Zadania te winien realizować każdy wychowawca. Do nich zaliczam:
1. Organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie.
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
5. Rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów.
6. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku.
7. Stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.
Niewątpliwie najważniejszym zadaniem jest zaspokojenie uczestnikom potrzeby bezpieczeństwa. Możliwa będzie wtedy realizacja pozostałych zadań i chęć w ich uczestnictwie.
Metody prowadzenia zajęć świetlicowych oparte są na stałych zasadach, wyznaczających kierunki pracy wychowawczej. Znajomość zasad warunkuje właściwy dobór metod.
Do podstawowych zasad pracy świetlicowej należą :
1. Zasada dobrowolności.
Zajęcia świetlicowe mają charakter działania dobrowolnego, wynikającego z wewnętrznych potrzeb i nakazów dziecka, lecz nie z przemijających jego zachcianek. Są one formą organizacji czasu wolnego, nie mogą więc być dodatkowym obowiązkiem nawet wówczas, gdy dziecko jest skazane na przebywanie w świetlicy. Atrakcyjność takich zajęć, zdecydowana odmienność form w porównaniu z systemem nauczania szkolnego, zachęcająca atmosfera praktycznego działania w kręgu rówieśników sprzyja wytwarzaniu się przekonań o robieniu czegoś bez przymusu, lecz pod wpływem rozumu i woli.
2. Zasada aktywności i usamodzielnienia.
Aktywność dziecka i jego samodzielność w wykonywaniu określonych zadań jest istotną cechą pracy świetlicowej. Tylko tam, gdzie się coś dzieje, gdzie widoczne jest działanie, można mówić o kształtowaniu aktywności i samodzielności. W świetlicy realizowany jest proces wychowania przez pracę. Stosowanie elementów współzawodnictwa wpływa pobudzająco na aktywność uczestniczących w zajęciach dzieci.
„ Zasada samorządności wymaga, aby dzieci uczyły się zdobyć własnym wysiłkiem wiadomości i umiejętności, przyzwyczajały się do samodzielnego projektowania i planowania prac, do samorządnej organizacji zajęć. Dzieci winny czuć się gospodarzami świetlicy, podejmować pełną odpowiedzialność za ład, porządek i estetyczny wygląd oraz wszelką jej działalność[2]”.
Podejmowanie różnych zadań, ukazywanie wzorów i przyswajanie norm postępowania wywiera wpływ na samodzielne myślenie i działanie, wyzwala inicjatywę, kształtuje aktywną postawę i zaangażowanie społeczne.
3. Zasada przystępności.
W pracy wychowawczej uwzględnić trzeba rozwojowe i indywidualne właściwości dziecka. W zależności od wieku i stopnia rozwoju zarówno fizycznego, jak i umysłowego stosować można odpowiedni dobór treści, form i metod pracy. W przeciwnym wypadku stawiane wymagania okażą się niezrozumiałe i niemożliwe do wykonania.
4. Zasada odmienności.
Charakter zajęć świetlicowych, ich różnorodność oraz sposób realizacji odróżnia je od systemu pracy szkoły, zmienność tematyki, nie ograniczonej programem nauczania, atrakcyjność form i organizacja zajęć z udziałem samych dzieci, pozwala stale utrzymać ich aktywność, przyciąga swoistą atmosferę działania w kręgu rówieśników, pochłania i dodaje bodźców do kreślenia własnego miejsca w grupie.
W młodszym wieku szkolnym uwaga i zainteresowanie dzieci są krótkotrwałe i wymagają ciągłego pobudzania. Stosowanie w świetlicy przez dłuższy czas tych samych form, czy sposobów wywołuje znużenie, zniechęca do dalszej pracy i przekreśla zamierzone cele wychowawcze.
Typowa dla pracy świetlicowej różnorodność przyczynia się do wielostronnego rozwoju osobowości dziecka, zapobiega jednostronności i monotonii.
5. Zasada bezpieczeństwa i higieny.
Z funkcji opiekuńczej świetlicy wynika troska o dziecko. Obejmuje ona dbałość o jego zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, dobre samopoczucie, właściwe przygotowanie do samodzielnego życia. Bezpieczeństwo i higiena są elementarnym nakazem wszystkich organizacyjnych i wychowawczych działań w świetlicy.
W pracy świetlicowej stosuje się wszystkie zasady wychowania i nauczania, w zależności od sytuacji powstającej w toku realizacji programu nauki. Organizując pracę w świetlicy zdaję sobie sprawę, że warunkiem skuteczności oddziaływań wychowawczych jest bliska więź między wychowankiem a wychowawcą. Dlatego w pracy wychowawczej respektuję określone zasady[3], do których zaliczam:
1. Życzliwe traktowanie ucznia przejawiające się w gotowości do niesienia pomocy i opieki, stwarzanie warunków do zaspokojenia jego potrzeb, oczekiwań i dążeń.
2. Zainteresowanie osobistymi sprawami ucznia przejawiające się w trosce o losy dziecka, służenie radą i pomocą w kłopotach.
3. Indywidualne traktowanie uczniów, uwzględniające jego możliwości.
4. Poszanowanie osobistej godności, a więc odnoszenie się z szacunkiem do ucznia, uszanowanie jego wartości i cech, tolerancja dla jego upodobań i dążeń.
5. Lojalność, przejawiającą się w rzetelności i uczciwości, wobec wychowanka, poszanowaniu jego tajemnic i spraw, a także-obronę dobrego imienia ucznia.
6. Wielkoduszność wobec ucznia, polegająca na wybaczaniu mu urazów i przewinień.
7. Otwartość przeżyć polegająca na tym, że nauczyciel stwarza uczniowi warunki do uzewnętrznienia ekspresji emocjonalnej, ośmiela do wyrażania własnej osobowości i jej indywidualności.
8. Samokrytycyzm nauczyciela przejawiający się w gotowości do przyznawania się do błędu, pomyłki lub podjęcia niewłaściwej decyzji.
Ścisłe przestrzeganie zasad sprzyja właściwemu nawiązaniu przyjaznych kontaktów z uczniami oraz kształtowaniu właściwych stosunków między uczestnikami. Wychowawca powinien troszczyć się o to, by nie zakradła się nuda, a działalność nie skupiała się tylko wokół nauki. Dążyć też należy do tego, aby grupa podejmowała realizację różnorodnych działań, które związane są z potrzebami i zainteresowaniami uczniów .

Beata Rogińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie