Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Na olimpijskim szlaku

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3736 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacyjny w formie ścieżki międzyprzedmiotowej o charakterze dydaktyczno-wychowawczym
Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Realizowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

Choszczno; 20 06 2004r.
Izabela Białek
Joanna Kolenda
Marlena Jerzykowska
Marta Staniewska
Marzena Kobierzewska
Katarzyna Magac
Zespół Szkół Nr1 w Choszcznie

" NA OLIMPIJSKIM SZLAKU"

Program edukacyjny
w formie ścieżki międzyprzedmiotowej o charakterze dydaktyczno-wychowawczym
Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Realizowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

 • WSTĘP:
  "Niezniszczalna jest sława zwycięzców olimpijskich"
  /PINDAR/

       Nowożytne igrzyska olimpijskie mocno wpisane są w świadomość i we współczesną kulturę społeczeństw na całym świecie. Dzięki środkom masowego przekazu wywierają ogromny wpływ na młode pokolenia. Ani się spostrzegliśmy, jak czas zaczęliśmy mierzyć olimpiadami. Nie tylko sportowcy żyją rytmem olimpiad. Rzesze sympatyków sportu i nie tylko poddają się czarowi igrzysk olimpijskich. Jest to zasługa bogatej oprawy, jaką daje się igrzyskom ale również i zasadom etycznego postępowania, kodeksu "fair play", szacunku dla rywala oraz przestrzegania reguł gry, które to wartości niesie ze sobą olimpizm. Różnie układały się stosunki między sportem a społeczeństwem. Nie da się ukryć, że sport kształtuje takie cech charakteru i takie umiejętności, które możemy śmiało przekładać na życie w społeczeństwie. Daje nam to umiejętność bezkonfliktowego życia, wychowanie w duchu zasad rywalizacji sportowej " fair play", szacunku dla innego człowieka, respektowanie określonych zasad i przepisów, pomoc słabszym.
  Teoretyczne problemy programu obejmują: społeczny charakter sportu, edukacyjne funkcje sportu szkolnego, wpływ olimpizmu na przeobrażenia współczesnego sportu, fair play w sporcie i edukacji, edukację olimpijską młodzieży. Edukacja olimpijska może uzupełniać zadania i cele w dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego ideału wychowania. Wartości olimpijskie można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważny, obok innych drogowskaz życiowy. Wychowanie olimpijskie może być pomocnym instrumentem w wychowaniu młodzieży.
        Dlatego warto przybliżyć, zapoznać młodzież z przesłaniami, ideami tego zjawiska. Należy również zwrócić uwagę na rozległy związek olimpizmu, a tym samym sportu z treściami nauczania innych przedmiotów takich jak język polski, języki obce, geografia, historia, biologia, godzina wychowawcza, wiedza o społeczeństwie.
        Realizując ten program pokazujemy młodzieży, że korzenie współczesnej kultury fizycznej, w tym i wychowania fizycznego sięgają starożytnej Grecji. Pokazujemy, że można na temat sportu dyskutować nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale również i na innych przedmiotach. Bardzo wzbogacamy przez to swoją wiedzę i umiejętności, które zdobyte np. na biologii możemy wykorzystywać na innych przedmiotach.
        Olimpijskie igrzyska skupiają w sobie obraz współczesnego mu świata. Nurtują je te same problemy, jakie przeżywa współczesna cywilizacja. Dziś wiadomo, że świat bez igrzysk byłby uboższy. Dlatego też, edukacja olimpijska jest bardzo ważnym składnikiem w nauczaniu poglądowym.
        Realizowanie proponowanej ścieżki edukacyjnej wiąże się z poszerzaniem, zgłębianiem i przekazywaniem wiedzy w zakresie olimpizmu. Poprzez wiedzę humanistyczną możemy podnieść ranę wychowania fizycznego i umocnić swój prestiż w oczach uczniów.
        Program ten proponujemy realizować w cyklu trzyletnim. Na lekcjach wychowania fizycznego, języka polskiego, historii, geografii, biologii, języka obcego.

 • SZCZEGÓŁOWE CELE:

  1. Uświadomienie uczniom antycznych korzeni i tożsamości kulturowej współczesnej Europy i Polski.
  2. Poznanie związków starożytnego sportu i igrzysk z innymi przejawami kultury duchowej.
  3. Zaznajomienie uczniów z historią igrzysk olimpijskich starożytnych i nowożytnych.
  4. Dostrzeganie ciągłości organizowania olimpiad i ich znaczenia ogólnospołecznego.
  5. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie olimpijskim.
  6. Kształtowanie prozdrowotnych postaw i nawyków dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną.
  7. Zapoznanie z ideą olimpijską opartą na zasadzie "fair play", poszanowaniu człowieka, respektowaniu różnic, poznawaniu innych kultur.
  8. Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności potrzebne do realizacji własnych celów i zainteresowań w zakresie sportu.
  9. Harmonijny rozwój ciała i ducha.
  10. Wyposażenie uczniów w umiejętności potrzebne do kontroli stanu własnego zdrowia ( pomiar tętna, pojemność płuc, ciśnienie).
  11. Wykształcenie umiejętności prowadzenia relacji sportowych ( reportaże, wywiady, sprawozdania itp.).

 • ZADANIA SZKOŁY:
  1. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.
  2. Uzupełnianie i utrwalanie wiedzy uczniów na temat historii olimpizmu i jej powiązania z życiem współczesnym.
  3. Przygotowanie uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej.
  4. Organizowanie różnorodnych imprez o tematyce olimpijskiej.
 • TREŚCI PROGRAMOWE:
  Treści programowe realizowane są w ramach poszczególnych przedmiotów dla określonego pionu klasy.

  KLASA I.
  Godzina wychowawcza.
  • Poznanie świata idei i wartości olimpijskich.
  • Cele i zadania ruchu olimpijskiego.

  Wychowanie fizyczne.
  • Poznanie dyscyplin olimpijskich.
  • Gimnastyka jako dyscyplina olimpijska-nauczanie i doskonalenie umiejętności.

  Biologia.
  • Dlaczego stosowanie dopingu jest niebezpieczne?
  • Higiena układu pokarmowego i oddechowego.
  • Aktywność fizyczna jako niezbędny warunek życia współczesnego człowieka.

  Język polski
  • " Polscy Olimpijczycy" J. Parandowskiego – analiza lektury o tematyce olimpijskiej.

  Historia
  • Historia Starożytnych Igrzysk – fakty i daty.
  • Sport w kulturze ludów starożytnych (znaczenie, ważność).

  Język obcy
  • Dyscypliny olimpijskie – słownictwo charakterystyczne dla danych sportów.
  • Uzupełnianie tekstów o tematyce sportowej.

  Geografia
  • Obliczanie różnic czasowych pomiędzy miejscem rozgrywania olimpiady a jej odbiorem.

  KLASA II
  Godzina wychowawcza
  • Sport dzisiejszy – nagrody, kary, poglądy, postawy znanych sportowców.
  • Udział Polaków w olimpiadach.

  Wychowanie fizyczne
  • Gry zespołowe jako dyscypliny olimpijskie.
  • Zasady "fair play" w grach i zabawach ruchowych.

  Biologia
  • Skutki kontuzji i urazów – protezy i przeszczepy. Paraolimpiady.
  • Stan zdrowia i stan choroby.
  Język polski
  • "Olimpiada" B. Dziworskiego – obejrzenie i dyskusja na temat filmu.
  Historia
  • Historia wybranych dyscyplin sportowych w różnych epokach historycznych.
  • Idea wznowienia igrzysk olimpijskich – postać barona Pierre’a de Coubertin.
  Język obcy
  • Dialogi z mistrzami olimpijskimi.
  • Opis dyscyplin olimpijskich.
  Geografia
  • Przemysł i rolnictwo w państwach, które organizowały igrzyska olimpijskie.
  • Igrzyska olimpijskie – lokalizacja na mapkach świata.

  KLASA III
  Godzina wychowawcza
  • Ciekawostki i wydarzenia olimpijskie.
  Wychowanie fizyczne
  • Igrzyska olimpijskie na lekcji wychowania fizycznego.
  Biologia
  • Osiągnięcia genetyki w ulepszaniu organizmu człowieka.
  • Odżywianie w sporcie – składniki pokarmowe.
  Język polski
  • Różne formy pracy twórczej o tematyce olimpijskiej np. reportaż, rozprawka, opowiadanie.
  Historia
  • Igrzyska nowożytne – fakty i daty.
  Język obcy
  • Wypracowanie o tematyce olimpijskiej.

 • FORMY REALIZACJI

  Treści programowe realizowane są na poszczególnych lekcjach przedmiotowych.
  Każdy rok pracy zawiera określoną imprezę.

  I ROK
  Gazetka o tematyce olimpijskiej.
  Opracowanie dekalogu "człowieka fair play w sporcie i w życiu".
  Konkurs plastyczny o "OLIMPIZMIE".

  II ROK
  Wieczornica o charakterze słowno-muzycznym na temat olimpizmu.
  Wiersz o olimpizmie.
  Konkurs na projekt maskotki najbliższej olimpiady – forma dowolna.

  III ROK
  Konkurs wiadomości na temat "Historia olimpizmu".

 • ŚRODKI DYDAKTYCZNE
  Literatura:
  • Historyczna,
  • Sportowa
  • Geograficzna,
  • Polonistyczna
  • Biologiczna.
  Środki audiowizualne:
  • Multimedia,
  • Magnetowid,
  • Telewizor,
  • Rzutnik,
  • Kamera,
  • Aparat fotograficzny.
  Mapy.
  Przybory sportowe: piłki, materace, ławeczki.
  Arkusze papieru, flamastry.

 • METODY I ZASADY NAUCZANIA
  • Pokaz
  • Dyskusja
  • Praca z tekstem
  • Aktywne metody nauczania,
   • Drzewo decyzyjne,
   • Burza mózgów
   • Metaplan
   • Drama
  • Pokaz multimedialny,
  • Reportaż,
  • Referat,
  • Plakat,
  • Wiersz.

 • OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA
  1. Uczeń zaznajomiony jest z historią i etyką sportu, opartymi na przykładzie historii igrzysk olimpijskich (starożytnych i nowożytnych).
  2. Samoocena możliwości i potrzeb ruchowych i intelektualnych.
  3. Uczeń umie stosować zasady obowiązujące w olimpizmie w życiu codziennym.
  4. Uczeń żyje w poszanowaniu człowieka jako wartości nadrzędnej z wykorzystaniem moralnych zasad idei olimpijskiej.
  5. Uczeń posiada wiadomości i umiejętności potrzebne do realizacji własnych celów i zainteresowań.
  6. Uczeń umie kontrolować własny poziom wytrenowania organizmu.
  7. Uczeń wykazuje postawy altruistyczne takie jak: pomoc słabszym, dzielenie się zadaniami, współpraca w zespole, odpowiedzialność za zespół.

 • EWALUACJA
  W trakcie realizacji programu prowadzona będzie ocena programu. Ma ona na celu określić jego przydatność w pracy z uczniami. Będzie na bieżąco informować realizatorów, jak prowadzić go dalej, zmieniać, wprowadzać nowe elementy, ulepszać. Za prowadzenie ewaluacji odpowiedzialne są osoby realizujące program.
  Formą oceny programu będą ankiety przeprowadzane na koniec każdego roku.

Opracowały:
Izabela Białek
Joanna Kolenda
Marlena Jerzykowska
Marta Staniewska
Marzena Kobierzewska
Katarzyna Magac

Bibliografia
 1. "Wychowanie fizyczne z elementami edukacji olimpijskiej" – program nauczania dla liceów i techników. Michał Bronikowski – Poznań 2003.
 2. "Olimpiady" – Gifford Clive
 3. "Polscy olimpijczycy XX wieku", Tom I, II – Bogdan Tuszyński, 2004

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie