Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła origami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5722 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program koła origami Szkoły Podstawowej w Starym Lipowcu

Opracowały:
Małgorzata Paluch
Bożena Dajnowska

Wstęp

     ORIGAMI w Japonii to tradycyjna sztuka składania papieru przekazywana z pokolenia na pokolenie. Origami jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój dziecka.
     Wielu pedagogów, nauczycieli, psychologów dostrzegając potencjał, jaki posiada sztuka origami w wychowaniu i kształceniu dzieci, włączyła tę formę w swój program pracy. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.
     Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów.
     Stosowanie na zajęciach sztuki origami, a w szczególności origami płaskiego z koła, kwadratu i trójkąta pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka, nie hamuje jego działania, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.
     Od wielu lat edukacja i oświata polska wykorzystuje metody origami w nauczaniu. Największe osiągnięcia ma poznańska nauczycielka Dorota Dziamska, założycielka Polskiego Centrum Origami, organizatorka Ogólnopolskich Konferencji Origami, organizatorka wielu kursów i warsztatów dla nauczycieli, autorka książek i niezwykle nowatorskiego programu nauczania początkowego opartego na metodach origami.

Struktura programu

Program koła origami zawiera:

 • założenia programowe,
 • cele,
 • metody,
 • narzędzia,
 • przewidywane osiągnięcia uczniów,
 • wskazówki o realizacji,
 • ewaluację programu.
Założenia programowe
 • Systematyczne rozbudzanie zaciekawień dzieci w celu poznawania otaczającej rzeczywistości prowadzące do wzbudzenia motywacji, rozwijania zainteresowań i chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im kontynuację swoich zainteresowań.
 • Zapoznanie dzieci z różnorodnością form pracy zbiorowej i wzbudzenie chęci zdobywania i odkrywania doświadczeń i umiejętności razem z kolegami.
 • Dostosowanie tematów pracy do zainteresowań i zdolności dzieci, możliwości odszukiwania radości płynącej z takiej pracy.
 • Mobilizowanie dzieci do systematycznego poszukiwania nowych form pracy.
 • Systematyczne pomaganie w odszukiwaniu talentów i zdolności, wykorzystywanie form artystycznej aktywności jako sposobu wspierania rozwoju wyobraźni i wyzwalania aktywności oraz ekspresji twórczej.
Program koła origami jest zgodny z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA I ETAPU EDUKACJI. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych. Na realizację programu powinna być przeznaczona 1 godzina tygodniowo.

Cele
 • Rozwijanie zdolności poznawczych i zaciekawień, umiejętności prowadzących do rozbudzenia zamiłowań i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju zdolności.
 • Kształtowanie umiejętności oceny własnego postępowania i innych, umiejętności zabawy, nauki i pracy w grupie, umiejętności porozumiewania się, współpracy, rozwiązywania problemów w grupie zachowując prawo do realizacji własnych indywidualnych potrzeb.
 • Wdrażanie do samodzielnego, skutecznego działania i motywowanie do podejmowania prób samokontroli i samooceny.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do grupy.
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego, doskonalenie i usprawnianie ruchowe.
 • Budzenie wrażliwości estetycznej związanej z aktywnym uczestnictwem w sztuce, kulturze, wrażliwości związanej z estetyką ruchu.
 • Stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć związanych z uczestnictwem w grupie.
Metody
 • Metody zbieractwa:
  • Zbieractwo indywidualne – dzieci zbierają "coś", przynoszą na zajęcia, a nauczyciel w oparciu o przyniesione skarby tworzy zajęcia,
  • Zbieractwo grupowe - dzieci podczas zajęć zbierają "coś", nauczyciel wykorzystuje te elementy i tworzy zabawę,
  • Zbieractwo nauczyciela – nauczyciel prezentuje swoje zbiory jako motywacja do naśladownictwa,
  • Zbieractwo turniejowe – zespół dzieci podzielony na mniejsze grupy, które zbierają "coś" według opracowanych reguł.
 • Metody poszukiwań:
  • Poszukiwania indywidualne – zajęcia o charakterze otwartym inspirują dzieci do poszukiwania umiejętności poza szkołą, co doprowadza do wzbogacania zajęć o pomysły i rozwiązania dzieci,
  • Poszukiwania grupowe – cała grupa poszukuje nowych treści czy umiejętności związanych z uzbieranymi wcześniej skarbami,
  • Poszukiwania nauczyciela – nauczyciel interesując się pracą dzieci poszukuje razem z nimi, wzbogaca poszukiwania przyjmując rolę koordynatora,
  • Poszukiwania turniejowe – poszukiwania umiejętności i zdobywanie doświadczeń doprowadza do ich prezentacji na zasadzie konkursu, wystawy.
 • Metody badawcze :
  • Badania indywidualne – uczeń samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, bada rzeczywistość,
  • Badania zbiorowe – dzieci wraz z nauczycielem badają różne zależności, związki, znaczenia tworząc zabawę tematyczną,
  • Badania w małych grupach – powstawanie grup o podobnych zainteresowaniach, wspieranie pracy tych grup przez wykorzystywanie ich aktywności w zajęciach,
  • Badania twórcze – zabawa mająca na celu wyjaśnienie rzeczywistych zjawisk i zdarzeń,
  • Postawa badawcza nauczyciela jako wspomaganie, doping i motywowanie do dalszej aktywności.
Narzędzia
 • flażolet - flecik polski,
 • origami - sztuka składania papieru,
  • origami płaskie z koła,
  • origami baje – opowieści ilustrowane papierem,
  • kirikomi – origami płaskie z koła,
  • origami płaskie z kwadratu,
  • origami story - opowieści ilustrowane papierowymi formami,
  • kirikomi - origami płaskie z kwadratu,
  • origami przestrzenne, w tym origami story,
  • origami przestrzenne modułowe,
  • kirigami – sztuka cięcia papieru.
 • Mandale - koncentrycznie ułożone obrazki zamknięte w kole.
Przewidywane osiągnięcia
 • Wykonuje różnorodne prace stosując poznane techniki plastyczne.
 • Wykonuje prace na zadany temat.
 • W pracach wykorzystuje wiadomości dotyczące kształtu, wielkości, proporcji, barwy, perspektywy, rodzaju materiałów i narzędzi.
 • Muzykuje spontanicznie, śpiewa piosenki, samodzielnie tworzy rytmy i melodie.
 • Improwizuje na różnych instrumentach, w tym na instrumentach wykonanych własnoręcznie.
 • Gra na instrumentach poznanych na zajęciach.
 • Potrafi zaplanować swoją pracę, działać według planu.
 • Potrafi nawiązać kontakt z nauczycielem, kolegą.
 • Samodzielnie zadaje pytania.
 • Potrafi wyrażać swoje emocje w sposób, który akceptują inni.
 • Akceptuje wszelkie zasady i reguły, zabawy i pracy w zespole.
Wskazówki o realizacji
 • Nauczyciel organizuje zabawę i pracę na zajęciach koła według kolejnych tematów wybranych po konsultacji z uczniami.
 • Organizacja zajęć powinna być przesycona zagadnieniami wychowawczymi – po co to robimy, w jakim celu, dla kogo.
 • Należy jasno i konkretnie wyjaśnić dzieciom zasady zabawy i pracy, wówczas utrzymana zostanie dobra organizacja i dyscyplina pracy.
 • Zastosowanie różnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach przyczynia się do tego, że stają się one ciekawe, rozbudzają zainteresowania dzieci.
 • Nauczyciel planuje realizację programu w oparciu o metody poszukiwań wykorzystując wiedzę i umiejętności, które uzbierały dzieci już wcześniej.
 • Nauczyciel opracowuje tematykę zajęć dostosowując ją do możliwości i zainteresowań dzieci.
 • W zaplanowanej tematyce zajęć można wprowadzać zmiany, wiązać zajęcia z codziennym życiem dzieci.
 • Nauczyciel wybiera metody pracy w zależności od tematyki i celu zajęć.
 • Stosowanie metod badawczych wymaga od nauczyciela przyjęcia roli koordynatora, który wspiera aktywność dzieci.
Ewaluacja

     Aby przekonać się, czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu są osiągnięte cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji.
     Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się na obserwacji:
 • zaangażowania dziecka na zajęciach.,
 • samodzielności i umiejętność współpracy z kolegami.
Ważnym elementem ewaluacji będzie:
 • udział w konkursach plastycznych,
 • prezentacja prac uczestników koła origami,
 • karty oceny zajęć koła origami (po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym uczniowie dokonują oceny zajęć poprzez zamalowanie znaczka).
Literatura:
 1. Dorota Dziamska, Zbieram – Poszukuję – Badam, program nauczania klas I – III, MAG, Poznań 2000
 2. Dorota Dziamska, Smoki i inne papierowe cuda, MAG, Poznań 1997
 3. Dorota Dziamska, Cuda w papierowym ogrodzie, MAG, Poznań 1999
 4. Dorota Dziamska, Papierowe cuda w bajkach, MAG, Poznań 1999
 5. Dorota Dziamska, Papierowy alfabet, MAG, Poznań 2000
 6. Dorota Dziamska, Opowieści z papierowego pudełka, MAG, Poznań 2001
 7. Dorota Dziamska, Elementarz zbieracza, część I, MAG, Poznań 2001
 8. Dorota Dziamska, Obrazki z papierowej szopki, część 1, BP, Poznań 2003
 9. Dorota Dziamska, Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła, bis, Warszawa 2003
 10. Dorota Dziamska, Magiczne kwadraty czyli origami płaskie z kwadratu, bis, Warszawa 2003
 11. Dorota Dziamska, Bajkowe kółeczka czyli origami płaskie z koła, bis, Warszawa 2004
 12. Dorota Dziamska, Świat z koła i z kwadratu czyli origami przestrzenne, bis, Warszawa 2004
 13. Dorota Dziamska, Magiczne trójkąty czyli origami płaskie i przestrzenne z trójkąta, bis, Warszawa 2004
 14. D. Dziamska, Papierowe składanki kl. I – III, Nowa Era, Warszawa 2002
Małgorzata Paluch
nauczyciel nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej w Starym Lipowcu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie