Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowany na kółku języka niemieckiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1107 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowany na kółku języka niemieckiego w S.P. Nr 33 w r. szk. 2005/2006
opracowała mgr Krystyna Kol

     Zajęcia kółka języka niemieckiego przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów klas VI, którzy są szczególnie zainteresowani przedmiotem i chcą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego Zajęcia odbywają się w środy o godz. 1330 (7. godz.. lekcyjna) w sali 405.

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności językowych receptywnych i produktywnych poprzez poszerzanie zasobu słownictwa oraz lepsze opanowanie wybranych zagadnień gramatycznych.
 • Rozbudzanie w uczniach zainteresowania z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
 • Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach z języka niemieckiego.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów i kultur.
Metody:
     Preferowane będzie podejście komunikatywne w ścisłym powiązaniu z podejściem kognitywnym. Uczniowie zostaną przekazywane treści przydatne do porozumiewania się, lecz jednocześnie uzyska on wgląd w prawidłowości strukturalne języka niemieckiego.

Formy pracy:
     W celu jak największej aktywizacji uczniów na zajęciach będą stosowane różnorodne formy pracy , od pracy indywidualnej poprzez pracę w parach, grupach, podziału uczniów na dwie grupy, do pracy z całą grupą uczniów. Ważnym elementem będzie wizualizacja stosowana zarówno przy wprowadzaniu nowego słownictwa, objaśnieniach gramatycznych jak również przy ćwiczeniach rozwijających cztery podstawowe sprawności językowe.

Techniki:
      Słuchanie nagrań oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i kolegów, słuchanie wypowiedzi /komentarzy/ poleceń nauczyciela i kolegów, powtarzanie za wzorcem, zadawanie pytań do tekstu i odpowiadanie na nie, formułowanie wypowiedzi zgodnie z intencją, uczestniczenie w spontanicznej komunikacji, czytanie w celu ogólnego zrozumienia, wyszukiwanie danych w tekście, tłumaczenie struktur, przepisywanie, zapisywanie wypowiedzi, rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, rebusów, krzyżówek, odgrywanie ról w różnych sytuacjach, inscenizacja, śpiewanie piosenek.
    Uczniowie podczas zajęć zostaną zapoznani ze strategiami uczenia się języków obcych (np. strategia uczenia się słownictwa, słuchania i czytania ze zrozumieniem).
    Na zajęciach wykorzystane zostaną materiały z Internetu oraz z następujących pozycji książkowych:
 • "Mit Liedern lernen", D.Wagner, P. Zeigler
 • "Die besten 5-Minuten Geschichten", Tosa Verlagsgesellschaft
 • "Der, die, das Grammatik", M.Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło
 • "Program nauczania j. niem. dla klas IV-VI szkoły podstawowej", E. Książek-Kempa, E. Wieszczyczyńska
 • "Hier und da", S. Rapacka, M. Lewandowska, J. Nawrotkiewicz
 • "Das Deutschmobil", J.Douvitsas-Gamst, E. Xanthos, S. Kretschmer
Rozkład materiału i ewaluacja
 1. Wir lernen das Lied "Was machst du". (Nauka piosenki "co robisz?).
  • Uczniowie potrafią przetłumaczyć tekst piosenki i ją zaśpiewać. Przyswajają treści realioznawcze dotyczące Niemiec, Szwajcarii i Austrii wynikające z treści piosenki oraz wykonuj asocjogramy dot. krajów niemieckojęzycznych
 2. Wir lesen das Stück "Melanie möchte schlafen". (Czytamy sztukę "Melanie chciałaby spać").
  • Uczniowie znają słownictwo występujące w sztuce i płynnie czytają tekst.
 3. Wir lernen die Lieder "Komm, tanz mit mir" und "Eins, zwei – Polizei". (Uczymy się piosenek występujących w sztuce "Melanie…").
  • Uczniowie znają słownictwo z piosenek i potrafią je zaśpiewać.
 4. Wir spielen das Stück "Melanie möchte schlafen". (Próba incenizacji sztuki "Melanie…").
  • Uczniowie wcielają się w swoje role i odgrywają sztukę.
 5. Das Genus und der Plural der Substantive – wir üben mit Hilfe des Wörterbuches. (Rodzaj i liczba mnoga rzeczowników – praca ze słownikiem).
  • Uczniowie korzystając ze słownika dwujęzycznego, potrafią określić rodzaj i formę liczby mnogiej rzeczownika oraz wykonać różne ćwiczenia z użyciem rzeczowników.
 6. Wem hilfst du? – Übungen mit dem Dativ. (Ćwiczenia z celownikiem).
  • Uczniowie znają formy rodzajników i zaimków dzierżawczych w celowniku i stosują je w ćwiczeniach gramatycznych.
 7. Trennbare und untrennbare Verben. (Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone).
  • Uczniowie rozróżniają czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, potrafią je odmienić w czasie Präsens i zastosować w ćwiczeniach.
 8. Modalverben und reflexive Verben. (Czasowniki modalne i czasowniki zwrotne).
  • Uczniowie znają znaczenie i umieją odmienić czasowniki modalne i zwrotne; wiedzą czym różnią się zaimki zwrotne w języku polskim i niemieckim; potrafią czasowniki stosować w zdaniach.
 9. Haben oder sein? – wir bilden Sätze im Perfekt. (zastosowanie czasowników pomocniczych "haben" i "sein" w zdaniach w czasie przeszłym złożonym).
  • Uczniowie wiedzą, kiedy w czasie przeszłym złożonym Perfekt stosuje się czasowniki pomocnicze "haben" i "sein"; stosują formy czasu przeszłego w ćwiczeniach gramatycznych.
 10. Wir beantworten Fragen im Perfekt. (odpowiadamy na pytania w czasie Perfekt).
  • Uczniowie rozumieją pytania i odpowiadają na nie całym zdaniem w czasie przeszłym złożonym.
 11. Wir lesen und übersetzen das Stück "Willkommen in Bethlehem".(Czytamy i tłumaczymy tekst "Witamy w Betlejem").
  • Uczniowie znają zwyczaje świąteczne oraz słownictwo związane ze Świętami i stosują je w krzyżówkach.
 12. Wir spielen das Weihnachtsstück "Willkommen in Bethlehem".(Próba inscenizacji sztuki "Witamy w Betlejem").
  • Uczniowie znają słownictwo i czytają tekst z podziałem na role w miarę płynnie.
 13. Wir spielen das Weihnachtsstück "Willkommen in Bethlehem".(Próba inscenizacji sztuki "Witamy w Betlejem").
  • Uczniowie potrafią odegrać swoje role w jasełkach.
 14. Die Deklination der Personalpronomen. (Odmiana zaimków osobowych).
  • Uczniowie znają formy zaimków osobowych w mianowniku, celowniku i bierniku oraz tłumaczą proste zdania z zaimkami z j. niemieckiego na j. polski i odwrotnie.
 15. Personalpronomen im Satz. (Zaimki osobowe w zdaniach).
  • Uczniowie potrafią zastosować właściwe formy zaimków w zdaniach.
 16. Übungen im verstehenden Lesen – Test. (Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – test).
  • Uczniowie na podstawie kilku krótkich tekstów wykonują różne ćwiczenia sprawdzające sprawność czytania ze zrozumieniem.
 17. Verkleinerungswörter im Gedicht "So reden Zwergenmütter’. (Zdrobnienia w wierszu "Tak mówią matki krasnoludków").
  • Uczniowie na podstawie zdrobnień występujących w wierszu sami dochodzą do reguły tworzenia zdrobnień. Następnie samodzielnie tworzą zdrobnienia od rożnych rzeczowników.
 18. Wir beantworten Fragen zum Märchen "Neugierde"(Odpowiadamy na pytania do bajki "Ciekawość").
  • Uczniowie potrafią domyśleć się niektórych słów z kontekstu i odpowiadają na pytania do tekstu.
 19. Schreibübungen – wir ergänzen und setzen Dialoge auf. (Ćwiczenia w pisaniu – uzupełnianie dialogów).
  • Uczniowie logicznie uzupełniają dialog.
 20. Wir bilden Fragen und schreiben einen E-mail (Układamy pytania i piszemy e-maila).
  • Uczniowie na podstawie odpowiedzi domyślają się treści pytań ; przeprowadzają krótki wywiad oraz piszą krótkiego e-maila na określony temat.
 21. Europäische Länder und ihre Hauptstädte. (Europejskie kraje i stolice).
  • Uczniowie znają wybrane nazwy krajów europejskich i ich stolice.
 22. Nationalitäten und Sprachen. (Nazwy narodowości i języki).
  • Uczniowie potrafią od nazwy kraju utworzyć rzeczownik pochodny oznaczający nazwę narodowości i języka .
 23. Die Hauskatze- Übungen im verstehenden Lesen. ( Kot domowy – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem).
  • Uczniowie potrafią znaleźć w tekście właściwą odpowiedź na pytanie; znają podstawowe słownictwo z tekstu.
 24. Katzen Quiz – Satzgefüge mit "weil". (Zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem "weil").
  • Uczniowie wiedzą jaki jest szyk wyrazów w zdaniu podrzędnie złożonym; potrafią dopasować odpowiedź ze spójnikiem "weil" do zdania pytającego z zaimkiem pytającym "warum".
 25. Weißt du warum? - wir beantworten Fragen. (Odpowiadamy na pytania z zaimkiem pytającym "warum").
  • Uczniowie odpowiadają na pytania stosując w odpowiedzi szyk zdania podrzędnie złożonego.
 26. Wie sind Mädchen und Jungen? (Jakie są dziewczęta i jacy są chłopcy?).
  • Uczniowie czytają tekst ze zrozumieniem, potrafią przetłumaczyć pojedyncze zdania na j. polski i odpowiadają na pytania do tekstu.
 27. Was meinen die Mädchen und Jungen? – Sätze mit "dass". (Co o sobie sądzą dziewczęta i chłopcy? – zdania ze spójnikiem "dass").
  • Uczniowie wyrażają opinię wzajemnie na swój temat stosując zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem "dass".
 28. Mein Abenteuerbuch – wir ergänzen Reime.(Moje przygody – uzupełniamy rymy).
  • Uczniowie uzupełniają rymy stosując czasowniki pomocnicze i imiesłowy bierne w czasie przeszłym złożonym Perfekt
 29. In der Stadt – wohin gehst du? (Dokąd można pójść w mieście?).
  • Uczniowie znają różne nazwy miejsc w mieście; potrafią powiedzieć dokąd idą stosując odpowiednio przyimki "in", "zu", "auf".
 30. Wohin willst du in den Sommerferien fahren?.(Dokad chcesz pojechać w czasie wakacji?). Uczniowie opowiadają o swoich planach wakacyjnych stosując czasowniki modalne "möchte" i "wollen".

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie