Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Źródła informacji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 57011 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Poniższy artykuł został opracowane w oparciu o podręcznik z "Wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji" dla uczniów liceum o profilu- zarządzanie informacją, autor podręcznika: Ewa Marecka, wydawnictwo WSiP. Materiał obejmuje jeden z działów tj. Źródła informacji

Celem przygotowanego artykułu było utrwalenie i doskonalenie wiadomości z zakresu wiedzy informatycznej z w/w dziedziny. Zachęcam nauczycieli do korzystania z opracowanego przeze mnie artykułu na swoich lekcjach.

Współczesne źródła informacji

1. Klasyfikacja źródeł informacji

Każdy bywa czasem źródłem informacji, a czasem - odbiorcą, choć często nie zastanawiamy się nad tym. Z otaczającego świata docierają do nas - a także my wysyłamy - różne sygnały. Sygnały, bodźce są odbierane przez nasze zmysły. Za ich pomocą mózg je rejestruje, przyswaja, przetwarza i zapamiętuje. Stają się one określonymi danymi, czyli informacją. Zmysły człowieka odbierają tylko niewielką część bodźców, dlatego posługujemy się różnymi urządzeniami do ich odbioru i następnie wydobycia z nich konkretnej informacji. Często wiąże się to ze skomplikowanym przekształcaniem jej formy i skomplikowaną obróbką.

Z naukowego punktu widzenia źródłem informacji jest każdy obiekt, z którego są czerpane informacje zaspokajające określone potrzeby informacyjne. Źródłami informacji mogą być zarówno dokumenty, osoby lub instytucje, jak i zespół warunków: systemy, miejsca, organizacje, konferencje, spotkania itp., w których mogą być uzyskane przydatne wiadomości z różnych dziedzin życia i nauki. Istnieje wiele klasyfikacji źródeł informacji. Jednym z podstawowych i ważniejszych kryteriów jest sposób utrwalania danych na określonym nośniku. Źródła takie dzielimy na:

 • dokumentalne (dokumenty), definiowane jako materialne przedmioty, które zawierają pewnego rodzaju informację utrwaloną za pomocą pisma, obrazu, dźwięku, mowy itd.; niekiedy sam przedmiot może odgrywać rolę dokumentu (np. eksponat muzealny); obecnie oprócz tradycyjnego dokumentu coraz częściej mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym.
 • niedokumentalne, będące obiektami przekazującymi informację, która nie jest pod żadną postacią utrwalona materialnie i przechodzi bezpośrednio ze źródła informacji do jej odbiorcy.

  2. Ze względu na stopień przetworzenia dokumenty możemy podzielić na:

 • pierwotne, mające postać, w jakiej sporządził je autor;
 • wtórne, sporządzone z dokumentu pierwotnego lub pochodnego i mające wszystkie, niezmienne jego cechy pod względem treści, a często i formy (np. fotografie, kserokopie, skany dokumentu pierwotnego);
 • pochodne, sporządzone na podstawie dokumentu pierwotnego lub wtórnego w wyniku opracowania według określonych reguł; przedstawiają informację o dokumencie pierwotnym i jego zawartości (np. bibliografie, kartoteka osobowa, katalog przedmiotowy).

  Oprócz tradycyjnej formy zapisu dokumentu - druku - coraz częściej informacja jest zapisywana w sposób wymagający użycia urządzeń odtwarzających. Dlatego - uwzględniając formę przekazu informacji - źródła dokumentalne możemy podzielić na:

 • piśmiennicze, w których informacja jest zapisana odręcznie (na papierze, tablicy, kamieniu itd.) lub w postaci wydruku;
 • niepiśmiennicze, w których informacja jest zapisana jako dźwięk, obraz statyczny, obraz ruchomy lub we wszystkich tych postaciach (formach) jednocześnie.

  3.Procesy, którym podlega informacja

  Informacja to uporządkowane dane, fakty mające określone znaczenie, przekazywane do odbiorcy w celu dalszego ich przetworzenia i budowania wiedzy. Posługiwanie się zautomatyzowanymi metodami zbierania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji w możliwie przystępnej formie nazywamy zarządzaniem informacji. Proces zarządzania wspomaga nowoczesna technologia informatyczna swymi zaawansowanymi narzędziami techniki i telekomunikacji. Dzięki sprawnej komunikacji osoby zarządzające informacją, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, zapewniają efektywne wykorzystanie informacji. Komunikacja ma na celu również korygowanie i eliminowanie błędów oraz ocenę przygotowanej informacji.

  Zarządzanie informacją - posługiwanie się zautomatyzowanymi metodami zbierania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji w możliwie przystępnej formie.

  Czynności i procesy, którym podlega informacja:

 • Tworzenie informacji
 • Filtrowanie selekcjonowanie danych
 • Gromadzenie danych
 • Przechowywanie danych
 • Przetwarzanie danych
 • Dystrybucja, wymiana, przesyłanie danych (udostępnianie).

  W dzisiejszych czasach, podstawowym nośnikiem informacji i potężnym narzędziem w rękach polityków, producentów, handlowców, różnych grup są media oraz Internet Te nowe interaktywne media znacznie rozszerzają możliwości dostępu do ogromnych zbiorów informacji i ułatwiają porozumiewanie się ludzi, ale jednocześnie powodują wiele negatywnych zjawisk i zagrożeń dla użytkowników sieci. Dlatego niezbędną i podstawową umiejętnością powinno stać się nie tylko skuteczne wyszukiwanie, ale również krytyczna ocena, selekcja oraz przetwarzanie i zapisywanie informacji z poszanowaniem prawa autorskiego.

  Plusy i minusy Internetu

  Internet nie może być jedynym źródłem informacji. Warto czerpać informacje z wielu źródeł, porównywać je, krytycznie oceniać i uzupełniać. Aby w racjonalny sposób korzystać z Internetu, każdy potencjalny użytkownik powinien zdobyć wiedzę i umiejętności takiego wyszukiwania i selekcjonowania informacji w sieci, które doprowadzą do wyboru wiarygodnej i rzetelnej informacji, a odrzucenia tego, co stanowi informacyjny śmietnik. Użytkownik powinien znać możliwości, jakie oferuje Internet, jego zalety i wady. Wtedy szybko i rozsądnie skorzysta z usług oferowanych w sieci, chroniąc jednocześnie swoje zdrowie psychiczne i dane na komputerze połączonym z siecią.

  Komunikacja niewerbalna

  Komunikowanie się stanowi niezbędny warunek społecznego i indywidualnego życia człowieka. Dzięki komunikacji stało się możliwe współdziałanie ludzi. Poza przekazami słownymi (werbalnymi) ludzie przesyłają sobie informacje postawą ciała, gestami, wyglądem. Taka forma przekazu informacji nazywa się komunikacją niewerbalną lub mową ciała. Jej zadaniem jest przede wszystkim określanie stosunków międzyludzkich, wyrażanie emocji i postaw. Naukowcy obliczyli, że 10% informacji czerpiemy ze słów, do 30% wnioskujemy z tonu głosu i sposobu artykułowania oraz do 60% z języka ciała. Nic zatem dziwnego, że język ciała, gestów i zachowań jest z powodzeniem wykorzystywany w biznesie i życiu prywatnym. Dzięki niewielkiemu treningowi można dojść do biegłej znajomości tego specyficznego języka. Niektóre znaki tej bezgłośnej mowy są nam wrodzone, a innych musimy się nauczyć. Mowa ciała, wyrażająca takie uczucia, jak radość, smutek, strach, zdziwienie, złość, pogarda czy wstyd, na całym świecie jest taka sama lub bardzo do siebie podobna. Znaczenie innych ruchów i gestów jest zdeterminowane kulturowo. Mimo wielu podobieństw nie istnieje uniwersalny słownik gestów. Oznacza to, że nie można jednoznacznie przypisać określonym gestom jakiegoś znaczenia. Dlatego oprócz różnic kulturowych trzeba uwzględnić także różnice indywidualne. Na przykład pewne tiki lub gesty mogą być następstwem choroby, a nie dezaprobaty czy niechęci do rozmówcy. Od ponad 40 lat psychologowie badają sytuację tzw. pierwszego wrażenia. Od zwykłego poznania różni się tym, że jest bardzo silnie zabarwione emocjonalnie. Według autorów teorii "poznania na gorąco" 99% opinii na temat danej osoby powstaje w ciągu pierwszych dziewięćdziesięciu sekund kontaktu z nią. W obecnej chwili jest to modne pojęcie, o którym pisze wielu psychologów i specjalistów, zajmujących się szkoleniem prezenterów, menedżerów i polityków. Szkoła, telewizja, miejsca publiczne (kino, dworzec, ulica, sala koncertowa itp.) dają duże możliwości nauki niewerbalnej komunikacji. Aby można było prawidłowo odczytać sygnały przekazywane przez inną osobę, jej mowa ciała musi być rozpatrywana w odniesieniu do całej sytuacji, miejsca, wydarzeń oraz innych sygnałów. Postawie, ruchom, gestom, a zwłaszcza mimice twarzy odpowiadają informacje niezależne od tych, które są wypowiadane na głos. Zbadano, że niewerbalne sygnały mają aż pięciokrotnie większy wpływ na odbiorcę niż wypowiedź słowna i jeżeli zachodzi między nimi niezgodność, to ludzie wybierają przekaz niewerbalny, lekceważąc przekaz słowny.

  Podsumowanie. Za pośrednictwem ubioru, fryzury, sposobu wypowiadania się, różnych rekwizytów czy ogólnego stylu zachowania się ludzie wysyłają komunikaty o tym, kim są lub kim chcieliby być. Różne niewerbalne środki informują o statusie społecznym, ekonomicznym, osobowości czy sympatiach politycznych ludzi. Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna w chwili kształtowania pierwszego wrażeń iii o poznawanej osobie. Ogólna ocena, która wówczas powstaje, jest bardzo trudna do zmiany. Obserwując zachowania swoich kolegów, nauczycieli i innych osób, można znacznie więcej dowiedzieć się o samym sobie. Wyciągając wnioski z takich obserwacji, uczymy się trudnej sztuki poprawnych relacji z innymi ludźmi. Świadomość własnych zachowań niewerbalnych oraz ich trafna interpretacja mają podstawowe znaczenie podczas kształtowania umiejętności interpretacji niewerbalnych zachowań innych ludzi.

  Informacja tekstowa

  Czytać umie każdy z nas, lecz mało, kto potrafi robić to szybko i zarazem uważnie. Zupełnie inaczej czytamy literaturę piękną i poezję, które - oprócz wątków poznawczych - powinny dostarczyć nam, wraz z całym bogactwem form językowych (frazeologicznych, gramatycznych), przeżyć estetycznych, moralnych, bawić czy wzruszać. Tekst popularnonaukowy dostarcza nam przede wszystkim informacji, które powinniśmy sobie przyswoić. Teksty takie możemy czytać w całości lub wybiórczo, co wiąże się z utratą, nieraz znacznej, części informacji. Zupełnie inaczej powinniśmy czytać wszelkiego rodzaju umowy, teksty napisane językiem symboli (wzory, twierdzenia, dowody itd.) lub ze słownictwem charakterystycznym dla danej dziedziny nauki.

  Czytanie ze zrozumieniem to podstawowy cel czytania jakiegokolwiek tekstu. Nauka czytania na każdym etapie wiąże się z kształceniem zdolności rozumienia tego, co czytamy. O umiejętności czytania z rozumieniem tekstu decydują:

 • techniki szybkiego czytania, będącego umiejętnością opartą na wzrokowej metodzie postrzegania drukowanych tekstów z szybkością kilkakrotnie przewyższającą szybkość tradycyjnego czytania, przy zachowaniu co najmniej dotychczasowego stopnia rozumienia i zapamiętywania tekstu; techniki szybkiego czytania umożliwiają czytanie tekstu bez wypowiadania słów w myślach;
 • czynniki obiektywne, do których zalicza się poziom nasycenia tekstu informacją, jego budowę kompozycyjną, styl autora, językowe środki wyrazu, objętość tekstu, a także występujące w tekście tytuły i podtytuły;
 • czynniki subiektywne, spośród których najważniejsze to: pozytywne nastawienie czytelnika do lektury (motywacja), umiejętność kierowania uwagą, poziom uogólniającego i abstrakcyjnego myślenia, indywidualne doświadczenia życiowe oraz antycypacja i pamięć.

  Podsumowanie. Zapamiętanie informacji jest tym trwalsze, im głębsze mamy przekonanie o potrzebie jej zapamiętania, czyli im większa jest motywacja takiego postępowania. Jej brak, wraz ze złą organizacją lektury, przyswajaniem zbyt dużej ilości niepotrzebnych danych, jest najczęstszą przyczyną tzw. słabej pamięci. Warto nauczyć się technik zwiększających szybkość czytania i zapamiętywania tekstu. Efektywność zapamiętywania informacji w sposób rozumowy (sensowny) jest wielokrotnie większa od zapamiętywania mechanicznego (tzw. wkuwania).

  Nie ma uniwersalnych procedur, które pozwalają na zrozumienie dowolnego tekstu, zwłaszcza napisanego w specyficznym języku urzędowym, symbolicznym lub właściwym dla danej dziedziny. Warto jednak przestrzegać pewnych wspólnych reguł i zasad:

 • Należy przeczytać tekst szybko, aby zorientować się, czego dotyczy, a następnie przeczytać go jeszcze raz, dokładnie analizując jego treść. Należy zatrzymywać się na informacji niezrozumiałej i próbować domyślać się sensu niektórych słów lub wyszukać ich znaczenia w odpowiednim słowniku. W przypadku umów należy dokładnie przeczytać regulaminy, rozporządzenia, przepisy, cenniki - nie zawsze bezpośrednio dostępne wraz z załączonym tekstem umowy.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje zapisane pod rysunkami oraz na tekst zapisany tzw. drobnym drukiem; zazwyczaj tam znajdują się informacje naprawdę istotne.

  Fotografia i obraz cyfrowy w Internecie

  Fotografia i obraz, wszechobecne w dokumentach drukowanych oraz w intemecie, to źródła, które niosą więcej informacji niż wielostronicowy tekst. Oprócz przekazania informacji samej w sobie obrazy wywierają na nas pozytywne lub negatywne wrażenia, wywołują emocje, skojarzenia, doznania. Tworzone obecnie obrazy cyfrowe, za pomocą zaawansowanych technik fotomontażu i obróbki cyfrowej, mogą łatwo fałszować rzeczywistość, sprawiając wrażenie autentyczności. Szczególne znaczenie w dokumentowaniu obrazu naszych czasów zajmuje się fotografia prasowa. Jej centrum jest człowiek i wszystko co wiąże się z człowiekiem: codzienne zajęcia, praca, zabawa, ważne wydarzenia. Wiele takich zdjęć jest wykonywanych w bardzo trudnych niebezpiecznych warunkach, co umożliwia uzyskanie szczególnych walorów artystycznych. Zdjęcia takie proste i czytelne, to nie tylko dokumentalny zapis rzeczywistości, ale materiał do głębokich przemyśleń, wzruszeń. Dzięki dobranym przy tym słowom, zapisom, można opowiedzieć o wielu ciekawych informacjach na świecie. Ta forma opowiadania historii za pomocą przede wszystkim zdjęć nazywa się Fotoreportażem.

  Plakat to publiczne ogłoszenie o dość dużych rozmiarach, charakteryzujące się zwięzłym tekstem i odpowiednią kompozycją plastyczną, którego celem jest przedstawienie określonych treści. Bardzo często plakat cechują kontrastowe zestawienia kolorów, ekspresja słów, metafora, literackie odniesienia, żart i dowcip. Plakat jest stosowany głównie w reklamie. propagandzie i agitacji politycznej. Dziś, w dobie nowych mediów, plakat nieco stracił na znaczeniu, choć zapowiedzi "kasowych" filmów oraz wybory różnego typu wywołują lawinę tej wizualnej formy informacji na większości ulic miast.

  mgr inż. Agata Stramek
  Zespół Szkół Nr1
  im. Władysława Orkana w Nowym Targu

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie