Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Awans katechety

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2541 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Recenzja artykułu „Staż i procedura awansu zawodowego katechety”- ks. Ryszarda Czekalskiego Katecheta ubiegający się o kolejny szczebel awansu zawodowego zobowiązany jest do odbycia stażu, podczas którego podejmuje działania zmierzające do podniesienia swoich kwalifikacji poprzez konsekwentne realizowanie wcześniej określonego i zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.

Recenzja artykułu "Staż i procedura awansu zawodowego katechety"- ks. Ryszarda Czekalskiego

      Katecheta ubiegający się o kolejny szczebel awansu zawodowego zobowiązany jest do odbycia stażu, podczas którego podejmuje działania zmierzające do podniesienia swoich kwalifikacji poprzez konsekwentne realizowanie wcześniej określonego i zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.
     Pojęcie stażu dla potrzeb systemu awansu zawodowego nauczycieli zostało zdefiniowane w "Karcie Nauczyciela". W art. 3, pkt 3 czytamy: "Ilekroć w ustawie jest mowa o stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć i realizowanego w trybie i na zasadach o określonych w przepisach rozdziału 3a" (awans zawodowy nauczycieli). Staż jest to okres przygotowawczy, niezbędny do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Procedura uzyskiwania kolejnego szczebla awansu zawodowego rozłożona jest w czasie, różnym dla poszczególnych grup nauczycieli.
     Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z dniem 1 września, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Staż nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość skrócenia stażu). Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu. Jego zadaniem jest wspieranie podopiecznego w konstruowaniu i realizowaniu Planu Rozwoju Zawodowego. Ważną rolę w procedurze awansu na stopień nauczyciela mianowanego odgrywa Plan Rozwoju Zawodowego, uwzględniający wymagania zawarte w Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. Plan Rozwoju Zawodowego należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Po jego zatwierdzeniu następuje realizacja Planu Rozwoju Zawodowego, która trwa w ciągu odbywania stażu i kończy się napisaniem sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie winno być udokumentowane stosownymi zaświadczeniami lub potwierdzeniami o zdobytych kwalifikacjach i osiągnięciach. Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego w oparciu o:
  • realizację Planu Rozwoju Zawodowego,
  • złożone sprawozdanie,
  • ocenę przygotowaną przez opiekuna stażu,
  • opinię Rady Rodziców.
     W ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za odbywany okres stażu kandydat na nauczyciela mianowanego powinien złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Konsekwencje niedotrzymania terminu składania wniosku są identyczne, jak w przypadku nauczyciela stażysty.
     Wniosek należy skierować do organu prowadzącego szkołę, który powołuje Komisję Egzaminacyjną. Termin rozpatrywania wniosku jest taki sam, jak w przypadku nauczyciela stażysty.
     W trakcie posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej odbywa się egzamin, podczas którego kandydat na nauczyciela mianowanego dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego i udziela odpowiedzi na pytania członków Komisji. Pytania dotyczą zakresu wymagań stawianych nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.
     Wynik postępowania egzaminacyjnego jest określony jako zdanie lub niezdanie składanego egzaminu. Po zdaniu egzaminu organ prowadzący szkołę nadaje nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego.
     W myśl zapisu zawartego w "Karcie Nauczyciela" nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczny dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego . W odniesieniu do tej grupy nauczycieli, dyrektor szkoły może skrócić staż, w przypadku ubiegania się przez nich o stopień nauczyciela mianowanego, do 9 miesięcy.
     Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, czyli stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, po odbyciu stażu trwającym 9 miesięcy.
     W okresie przejściowym stwarza się dla niektórych grup nauczycieli możliwość skorzystania z przyspieszonej ścieżki awansu. W terminie dwóch lat od wejścia w życie ustawy nauczyciele mianowani mogą składać wniosek na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeśli posiadają: stopnie specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie, stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem, kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub uznany dorobek zawodowy potwierdzony otrzymaniem nagrody ministra, kuratora oświaty lub równorzędnej albo Medalu Komisji Edukacji Narodowej, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu trwającego:
  • 9 miesięcy - w przypadku nauczycieli posiadających III stopień specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej, stopień doktora lub doktora habilitowanego, ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem, kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów albo uznany dorobek zawodowy,
  • 1 rok i 9 miesięcy - w przypadku nauczycieli posiadających I lub II stopień specjalizacji zawodowej albo kwalifikacje trenerskie klasy II lub I.
     Istnieje możliwość przerwania stażu z powodu czasowej nieobecności nauczyciela w szkole z racji: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwający łącznie dłużej niż 3 miesiące.
     Po ustaniu przyczyny przerwania stażu nauczyciel może złożyć wniosek o kontynuację stażu. Jeśli od przerwania stażu do złożenia wniosku upłynie nie więcej niż 6 miesięcy, okres stażu odbytego przed przerwą będzie zaliczony z wyłączeniem okresu nieobecności. Natomiast, jeśli ten okres trwał dłużej niż 6 miesięcy, nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
     Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego może przerwać staż w każdym czasie, z innych przyczyn, niż podano wyżej, np. na swój wniosek. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu zobowiązany jest do odbycia go w pełnym wymiarze.
     Procedura awansu zawodowego jest dość skomplikowana, domagająca się nie tylko znajomości stosownych przepisów oświatowych, ale także osobistego zaangażowania się w przestrzeganiu, kolejnych następujących po sobie, określonych czynności. Poniżej prezentowane schematy mogą stanowić pomoc w realizacji procedury awansu zawodowego. Zostały one opracowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Dorota Mieciek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie