Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 897 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

§

NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

DZIAŁANIA I ZADANIA PODJĘTE NA RZECZ REALIZACJI WYMAGAŃ

TERMIN

DOWODY

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

§ 7.2.1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:

a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu

b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

- Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej)

- Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki

- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku

- Ukończenie kursu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

- Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji

- Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)

j.w.

 

 

 

j.w.

początek i koniec stażu

j.w.

IV 2005

cały staż

j.w.

biblioteczka

 

 

 

j.w.

 

 

 

plan,sprawo-zdanie

dyplom

protokoły

 

 

2) Współpraca z opiekunem stażu

 

 

 

 

 

 

 

- Ustalenie zasad współpracy

- Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju

- Opracowanie projektu sprawozdania

- Obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna

- Prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna

- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji

IX 2002

j.w.

V 2005

cały staż

j.w.

j.w.

zasady

teczka

j.w.

konspekty

j.w.

j.w.

3) Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą

realizację zadań szkoły

- Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału do nauki języka angielskiego

- Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji

- Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności

- Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań

- Wdrażanie, monitoring i ewaluacja PSO

- Udział w lekcjach otwartych

cały staż

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

rozkłady

konspekty

konspekty

konspekty

notatki

zaświadczenia

4) Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych(§ 7.1.2)

- Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:

a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

b)Udział w spotkaniach szkoleniowych Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języka Angielskiego

c)Udział w szkoleniu BHP

- Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:

a) Udział w różnego rodzaju kursach (np. kurs komputerowy, kurs n/t awansu nauczyciela kontraktowego, itp.), szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych

b) Udział w comiesięcznych warsztatach prowadzonych przez doradcę metodycznego nauczycieli jęz. ang. Panią Beatę Knybę

- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:

a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej

b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

c) Korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu

d) Korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego

e) Prenumerata czasopism dla nauczycieli języka angielskiego (Języki w Szkole, The Teacher)

cały staż

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

j.w.

protokoły,za-świadczenia

 

 

dyplomy,za-świadczenia, certyfikaty

 

 

wykaz lektur,

materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje

tytuły pism,

5)Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące

- Diagnoza tej potrzeby edukacyjnej

- Poznanie metod aktywnych przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych

- Wdrażanie, monitoring, ewaluacja efektów zastosowanych rozwiązań (wybranych metod)

cały staż

materiały, konspekty

6)Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia

Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni)

Poznanie i wdrożenie adekwatnych rozwiązań; ewaluacja efektów

Dokonanie opisu i analizy przypadku

Opracowanie zasad pracy z uczniem zdolnym

Opracowanie zasad pracy z uczniem słabym

Opracowanie zasad pracy z uczniem dyslektycznym

Prowadzenie bezpłatnego kółka dla uczniów zdolnych

Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych

cały staż

 

 

 

 

 

2003/2004

cały staż

opis i analiza przypadku

programy pracy

program kółka

7)Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

Organizowanie konkursów i projektów

Opieka nad salą przedmiotową (gazetki, postery, tabele gramatyczne)

Współudział w organizacji przedstawień

cały staż

scenariusze,

zaświadcze-nia

8)Podejmowanie dodatkowych zadań pozaszkolnych: praca społeczna na rzecz

Kuratorium przy organizacji i przeprowadzeniu miejskiego i okręgowego etapu konkursu języka ang.

- Wyrażenie chęci współpracy z Kuratorium

- Powołanie na członka Komisji oraz przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu obu etapów

- Sprawdzanie prac uczestników

- Wyłanianie laureatów

2003/2004

i 2004/2005

pismo z Kuratorium

protokoły

dyplomy,

podziękowa-nia

9)Pełnienie roli opiekuna praktyk

- Pomoc studentowi w napisaniu podania do Dyr. Szkoły o wyrażenie zgody na odbycie praktyk

- Pomoc w pisaniu poprawnych konspektów lekcji

- Prowadzenie lekcji pokazowych dla studenta

- Pomoc w poprawnym zaplanowaniu lekcji prowadzonej przez studenta

- Omawianie i ocenianie obserwowanych i prowadzonych lekcji

2004/2005

konspekty, uwagi

10)Uwzględnianie w nauczaniu języka angielskiego treści ścieżek edukacyjnych

- Zapoznanie się ze ścieżkami edukacyjnymi do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego w poszczególnych klasach gimnazjum

- Prowadzenie wybranych lekcji w oparciu o tematy ścieżek edukacyjnych

cały staż

j.w.

konspekty lekcji

11)Publikacja własnych prac

Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy lekcji, opisu i analizy przypadku na edukacyjnych stronach WWW

koniec stażu

strony WWW

§ 7.2.2.
 
 
 
 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1) Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

2) Wprowadzanie do programu nauki jęz. ang. treści dot. wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań nastolatków

- obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego

- udział w szkoleniach i szkoleniowych RP poświęconych problemom: uzależnień, anoreksji i bulimii, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem, sekt, dysleksji, Praw Dziecka

- przygotowywanie lekcji języka angielskiego w oparciu o treści wymienione obok (np. lekcje poruszające temat szkodliwości palenia, narkotyków, bezrobocia, przemocy, świata i problemów nastolatków, itp.)

cały staż

 

 

j.w.

 

j.w.

 

notatki

 

 

protokoły

 

konspekty

 

3) Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej

- obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniem

- pomoc w dostępie do darmowych podręczników do nauki języka angielskiego

j.w.

4) Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy

- obserwacja, rozmowa z wychowawcą n/t zaobserwowanego problemu, zgłoszenie problemu pedagogowi,

j.w

 

5) Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych

- opracowanie właściwych form i metod pracy z tymi uczniami (np. plan pracy z uczniem dyslektycznym, przygotowywanie uczniów do konkursu jęz. ang., kółko dla uczniów zdolnych, konsultacje dla uczniów słabych, plan pracy z uczniem słabym)

j.w.

analiza przypadku, plany pracy

6) Poszerzenie warsztatu pracy o metody aktywizujące

- diagnoza potrzeby, studiowanie stosownej literatury, prowadzenie lekcji w oparciu o metody aktywizujące

j.w.

konspekty

7) Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

- spotkania z rodzicami podczas konsultacji

cały staż

 

8) Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla rodziców uczniów chcących kontynuować naukę w Gimnazjum nr 7.

13 IV 2003

 

9) Pełnienie roli opiekuna młodzieży

- opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych

- opieka nad uczniami podczas wyjść poza szkolnych

cały staż

protokoły

§
7.2.3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela

- udział w kursie komputerowym dla nauczycieli

III/IV 2003

dyplom

2)Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela

- tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów

- wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki jęz. ang. dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)

- zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną

- wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem

- propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób

- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki

cały staż

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

 

j.w.

dokumenty

 

materiały

j.w.

j.w.

spis stron WWW

konspekty

materiały

3)Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)

- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet

- gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej (CD-ROM, dyskietki)

- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)

- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali

- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych

- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron WWW Awansu, WODN, Insetu, itp. lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

V/VI 2005

V/VI 2005

cały staż

spis portali

teksty

teksty, płyty

strona WWW

j.w.

j.w.

4)Publikowanie swych własnych prac w Internecie

- publikacja planu rozwoju, sprawozdania, konspektów, opisu i analizy przypadku w portalach edukacyjnych

V/VI 2005

j.w.

5)Prenumerata biuletynów online dla nauczycieli

 

cały staż

tytuły

6)Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych

j.w.

spis stron

§
7.2.4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1)Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin

 

- lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (np. prace n/t pracy z zespołem klasowym, uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi- dyslektycznymi, zdolnymi, słabymi itp., metod nauczania, oceniania, budowy programów nauczania, opisu i analizy przypadku, metod aktywizujących, ścieżek edukacyjnych)

- udział w kursach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin (np. kurs n/t dysleksji, anoreksji, uzależnień, sekt, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem itp.)

cały staż

 

 

 

j.w.

spis prac, wnioski

 

 

zaświadczenia

 

2)Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

A) rozwiązywanie problemów edukacyjnych

- udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych

- diagnoza konkretnej potrzeby edukacyjnej

- modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej (czyli rozwiązanie problemu dydaktycznego) np.:

a) opracowanie form pracy z uczniem zdolnym

b) opracowanie form pracy z uczniem słabym

c) opracowanie form pracy z uczniem dyslektycznym

d) wdrażanie metod aktywizujących

e) prowadzenie kółka jęz. ang.

f) prowadzenie konsultacji

B) rozwiązywanie problemów wychowawczych

- zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy

- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych

- udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

opis i analiza przypadku, program kółka, protokoły, programy pracy, konspekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protokoły

§
7.2.5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1)Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:

-Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

-Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Przedmiotowego Systemu Oceniania, kompetencji Rady Pedagogicznej

- Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych

-Udział w kursie mierzenia jakości pracy szkoły

- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.

- Udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu

- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej (na płycie CD-ROM i dyskietkach) poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie

- Ukończenie kursu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego z elementami prawa oświatowego

 

IX/X 2002 oraz cały okres stażu

okres stażu

III/IV 05

okres stażu

 

 

 

 

j.w.

j.w.

 

IV 2005

 

teksty przepisów, notatki

protokoły RP

protokół

własna biblioteczka tekstów ustaw

 

protokoły

zasoby

 

dyplom

2)Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego

- Regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym i udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji

cały okres trwania stażu

adresy stron WWW, protokoły

3)Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych n/t awansu, aktów prawnych dotyczących go i zmian w nich

- Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom kończącym staż

- Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin

- Prowadzenie dokumentacji szkolnej

- Udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych

- Udział w pracach komisji przeprowadzających konkurs języka ang.

- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO i rozkładów nauczania w ramach prac Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języka Angielskiego

- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej

- Udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych

- Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły

- Pisanie protokołów Rad Pedagogicznych

IV 2005

 

 

 

IX 2002 i

V, VI 2005

 

 

okres stażu

j.w.

j.w.

j.w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

zaświadczenie

 

 

 

opracowany plan i sprawozdanie

 

 

dzienniki

protokoły

j.w.

j.w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Opracowanie: Magdalena Kruk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie