Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska

ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź
tel. (42) 633-30-93, (42) 296-58-30
www:   http://www.ieu.pl
e-mail:   biuro@ieu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8235 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

OFERUJEMY KOMPELKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY

- doskonalenie nauczycieli
- wspieranie rozwoju szkoły (projekty school development)
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla nauczycieli, uczniów i rodziców w formie konsultacji indywidualnych, terapii, analizy przypadków i planowania działań wspierających

SZKOLENIA BIZNESOWE

- komputery i multimedia
- Public Relations / media
- marketing
- ludzie w firmie (HR)
- zarządzanie

Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 72303 oraz jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli w Łódzkim Kuratorium Oświaty pod numerem PDN - 33/2006

IEU BO współpracuje z uczelniami oraz licznymi instytucjami szkoleniowymi w kraju i za granicą, zajmującymi się kształceniem ustawicznym dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju zawodowym.

Postawiliśmy sobie za cel świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie jakościowym, mając na uwadze potrzeby naszych klientów, którzy przychodzą do nas nabyć nową wiedzę i umiejętności, mimo posiadanego już doświadczenia zawodowego i życiowego. Świadomi tego, że treści przekazywane na naszych zajęciach mają być przydatne Słuchaczom, a następnie Absolwentom w praktyce zawodowej, do potrzeb każdej grupy podchodzimy indywidualnie i elastycznie. Na szkoleniach stosujemy zasadę uczenia się przez przeżywanie, działanie i doświadczanie, wspierając ją metodami warsztatowymi, aktywizującymi, symulacjami, studiami przypadków.

Zajęcia prowadzą kompetentni w swoich dziedzinach i doświadczeni w zakresie kształcenia dorosłych eksperci, edukatorzy, praktycy biznesu i nauczyciele akademiccy. Systematycznie badamy opinie Słuchaczy o Ich pracy.

Instytut Edukacji Ustawicznej oferuje osobom aktywnym zawodowo, emerytom oraz bezrobotnym różnorodne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego celem udzielenia im wsparcia w rozwoju kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu awansu zawodowego i społecznego.

Instytut Edukacji Ustawicznej uznaje wartość i promuje ideę uczenia się przez całe życie, zapewnia słuchaczom profesjonalne dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych i kursów w trybie stacjonarnym i eksternistycznym, uznając praktyczną przydatność przekazywanej wiedzy oraz rozwój umiejętności za najważniejszy cel jakościowy.

KURSY

 • Zajęcia odbywają się w zaplanowanych i zakomunikowanych Słuchaczom terminach.
 • Na zajęciach realizowany jest program przedstawiony w materiałach informacyjnych IEU BO, upowszechnianych w formie drukowanej i na nośnikach elektronicznych.
 • Na życzenie grupy Wykładowca może zmodyfikować treść kursu, wychodząc naprzeciw potrzebom Słuchaczy. Takie działanie jest możliwe, gdy potrzebę modyfikacji treści zgłosi więcej niż połowa członków grupy.
 • Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający Słuchaczom aktywny w nich udział, z zastosowaniem nowoczesnych środków techno-dydaktycznych.
 • Słuchacze, którzy uczestniczyli w całym kursie otrzymują świadectwo ukończenia na druku firmowym IEU BO, natomiast w przypadku kursów co najmniej 20-godzinnych wystawiamy Państwu świadectwo ukończenia kursu doskonalenia zawodowego na znormalizowanym druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

Wszystkie szkolenia zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować ich treść i czas trwania do potrzeb Rady Pedagogicznej konkretnej szkoły czy placówki.

Najkrótsze szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne.

Obszar: pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

 1. Organizacja i planowanie pracy nauczycielskich zespołów zadaniowych; określenie nowego zakresu zadań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Rola i zadania koordynatora zespołu (minimum 2 x 4 godz. dyd.)
 2. Dostosowanie programów nauczania i metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych.
 3. Opracowanie indywidualnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Plan działań wspierających. Indywidualizacja metod i form pracy z uczniem o SPE.
 5. Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 6. Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 7. Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją ruchu i wadami postaw

Spotkania z rodzicami (2-3 godz. dyd.)

 1. Style uczenia się dziecka.
 2. Zmiana etapu edukacyjnego.
 3. Radzenie sobie ze stresem dziecka.
 4. Zainteresowania dziecka – rozwijanie mocnych stron.

Obszar: Wychowanie, opieka

 1. Agresja w szkole – jak przeciwdziałać?
 2. Nauczyciel wychowawca – doradca życiowy.
 3. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 4. Rola rodziców w planowaniu i realizacji statutowych zadań szkoły.
  Rzeczywista, nie deklaratywna, współpraca z rodzicami.
 5. Konflikt w szkole. Jak zapobiegać, przeciwdziałać, jak sobie radzić?
 6. Pedagogika Thomasa Gordona – „Wychowanie bez zwycięzców i pokonanych”.
 7. Prawa dziecka.
 8. Prawa nauczyciela, ucznia i rodzica.
 9. Wspomaganie edukacji obywatelskiej i patriotycznej.
 10. Narkotyki w szkole.
 11. Diagnoza pedagogiczna i dydaktyczna oraz sposoby jej wykorzystywania w procesie edukacji.
 12. Wspieranie rozwoju, zdolności i kreatywności ucznia.
 13. Rozwijanie i kształtowanie postaw wychowawczych uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 14. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia


Obszar: Rozwój zawodowy nauczyciela

 1. Autorytet, wizerunek i etyka – wyzwania współczesnego nauczyciela.
 2. Awans zawodowy nauczyciela – planowanie ścieżki rozwoju.
 3. Organizacja warsztatu pracy młodego nauczyciela.
 4. Emisja i higiena głosu.
 5. Wypalenie zawodowe nauczyciela.
 6. Przygotowanie nauczyciela i ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 7. Hospitacje koleżeńskie i diagnozujące.
 8. Wspieranie współpracy nauczycieli przedmiotu i języka obcego (kształcenie dwujęzyczne).
 9. Akademia Umiejętności Nauczycielskich (praktyczne porady, jak radzić sobie w trudnych, często zaskakujących sytuacjach zawodowych w miejscu pracy?).


Obszar: Zarządzanie

 1. Rola dyrektora w strategicznym zarządzaniu szkołą/placówką. Efekt synergii zasługą przywódcy.
 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla potrzeb edukacji.
 3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – diagnoza potrzeb, planowanie działań, budowanie struktury projektu WDN, realizacja planu, zarządzanie procesem, ewaluacja (minimum 1 rok szkolny).
 4. Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem podnoszenia jakości edukacji.
 5. Edukacyjna wartość dodana.
 6. Wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
  w celu doskonalenia efektywności kształcenia.
 7. Jak być konkurencyjnym na rynku? Marketing i budowanie wizerunku placówki oświatowej.
 8. Kontakt z mediami. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (opisy przypadków).
 9. Wspomaganie szkół w osiąganiu wysokiej jakości pracy. Budowanie systemu jakości (minimum 2 x 4 godz. dyd.).


Obszar: Dydaktyka

 1. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Ocenianie kształtujące (minimum 2 x 4 godz. dyd.).
 3. Autoprezentacja – przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnych i doboru wizualizacji.
 4. Budowanie zajęć interdyscyplinarnych.
 5. Europa w szkole (projekty, eventy, członkostwo w Klubie EUROPA W NASZEJ SZKOLE).
 6. Konstruowanie, realizacja i ewaluacja nowatorskich programów edukacyjnych.
 7. Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej przez ucznia.
 

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie