Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalistyczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PROFILAKTYKA

ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
tel. (42) 630-03-73, (42) 639-97-76
www:   http://prom.org.pl
e-mail:   spdn@wp.pl
prom@prom.org.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6002 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

- praca z dziećmi ze środowisk wysokiego
  ryzyka - warsztaty szkoleniowe dla
  pracowników świetlic środowiskowych

- świetlica profilaktyczna
- "STRZYŻYNA" - szkolenie realizatorów
  turnusu korekcyjnego dla dzieci
  alkoholików

- szkolenie warsztatowe realizatorów
  programu korekcyjnego dla młodzieży
  eksperymentującej ze środkami
  psychoaktywnymi TUKA/N

- Komisje d/s PARPA
- Szkolny Program Profilaktyczny
- TROpik (Trening Relacji Opiekuńczych
  i Kontroli zachowań niepożądanych)

 

OFERTA SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH - PROCEDURY PROFILAKTYCZNE:

- "Jestem O.K.!" - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych
- "Bezpieczna Szkoła" - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu przeciwdziałania przemocy i agresji dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjalnych

- "Tak czy Nie" - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- "Razem" - kurs doskonalący, przygotowujący do prowadzenia programu wczesnej profilaktyki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
- MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) - program profilaktyczno-interwencyjny dla szkół ponadpodstawowych. Kurs doskonalący, przygotowujący zespoły (Nauczyciele + uczniowie) do realizacji programu w szkole
- "Śnieżna Kula" - kurs doskonalący, przygotowujący do realizacji programu profilaktyki środowiskowej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
- "Jestem sobą" - kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia warsztatów rozwoju osobistego dla młodzieży
- Program TROp - Trening Relacji Opiekuńczych” - Rodzinny program profilaktyki uniwersalnej

O NAS

Głównym celem placówki jest: inspirowanie, organizowanie prowadzenie dokształcania nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM powstał w 1992 roku. Głównym celem ośrodka jest prowadzenie działalności oświatowej w zakresie rozwijania, kształtowania i promowania aktywności dzieci i młodzieży oraz działania profilaktyczno-wychowawcze w zakresie usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży a także ich rodzin, oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez:
 • organizowanie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
 • organizowanie szkoleń i seminariów podnoszących wiedzę merytoryczną osób pracujących z młodzieżą
 • organizowanie programów na zlecenie instytucji i osób fizycznych

W ciągu kilku lat działalności ośrodek stał się ważnym centrum profilaktycznym, nie tylko na terenie Łodzi i województwa, ale także na terenie kraju, miejscem dostępu do profesjonalnej pomocy oraz miejscem szkoleń dla grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Istotnym celem działań ośrodka jest wspieranie demokracji i dążenie do budowania zdrowej społeczności lokalnej.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 21 lat i realizuje następujące programy:
 • program Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
  od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 20:00 tel. (42) 630 03 73
 • program informacji i konsultacji dla rodziców - Pomarańczowa Linia
  od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 20:00 tel. 801 14 00 68
 • program korekcyjny - terapia indywidualna i grupowa
 • grupy samopomocowe (Alateen, DDA)
 • program dla stażystów
 • Młodzieżowa Poczta Zaufania - M P Z
 • programy profilaktyczne
 • szkolenia

Uzależnienieleczenieedukacjawsparcie

Ośrodek PROM prowadzi działania korekcyjne i terapeutyczne dla młodzieży w wieku 13-18 lat w zakresie zaburzeń zachowania oraz używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, Internet, gry on-line, hazard itp.). Programowi towarzyszą grupy wsparcia, edukacje i konsultacje dla rodziców oraz sesje rodzinne.

Zadania i programy o zasięgu regionalnym realizujemy we współpracy:
 • z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
 • oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Przy realizacji zadań i programów o zasięgu ogólnopolskim współpracujemy:
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu
 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Praca z dziećmi ze środowisk wysokiego ryzyka
Autorzy: Lidia Bit, Witold Skrzypczyk

Program dla osób pracujących z dziećmi ze środowisk wysokiego ryzyka (np. w świetlicach środowiskowych).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z młodzieżą z rodzin alkoholowych w różnego rodzaju ośrodkach, poradniach, świetlicach terapeutycznych, klubach abstynenta itp., a także dla tych, którzy chcieliby zająć się taką pracą w przyszłości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykształcenie zawodowe predysponujące do pracy z dziećmi i młodzieżą lub udokumentowana długoletnia praktyka w tym zakresie.

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uruchomienia i prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz pracy z dziećmi z grup wysokiego ryzyka a także rozbudzenie w osobach uczestniczących w warsztatach kreatywności i umiejętności korzystania z istniejących procedur oraz własnych doświadczeń do tworzenia programów pomocy dla wyżej wymienionej populacji dzieci i młodzieży.

Zajęcia warsztatowe prowadzą specjaliści - praktycy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych.

Szkolenie składa się z sześciu sesji warsztatowych (5 X 2 dni), co daje w sumie 10 dni szkoleniowych tj. 100 godz. szkolenia (w tym 25 godz. pracy własnej). Sesje organizowane są w odstępie przynajmniej dwóch tygodni, co pozwala uczestnikom warsztatów sprawdzać otrzymaną wiedzę i umiejętności we własnym miejscu pracy, a także pozwala na realizację zadań szkoleniowych pomiędzy sesjami.

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA

Organizacja pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej
Autor: Witold Skrzypczyk

Program dla nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia w szkolnych świetlicach profilaktycznych.
Efektywnie działająca świetlica profilaktyczna powinna mieć swoje odrębne pomieszczenie i być miejscem aktywności dla całej społeczności szkolnej. Swoim programem powinna obejmować wspieranie i aktywizowanie szkolnych ruchów liderskich oraz wszelkich inicjatyw uczniowskich. Wskazane byłoby aby pracownicy świetlic posiadali umiejętności wczesnego diagnozowania uczniów z zakresu problematyki uzależnień i innych problemów życiowych oraz wczesnej interwencji i prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat alkoholizmu, narkomanii, agresji i przemocy zarówno z uczniami, jak i z rodzicami. Pracownicy świetlicy powinni znać i współpracować z innymi placówkami pomocowymi dla dzieci i młodzieży tworząc z tymi placówkami szeroką sieć pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych uczniów znajdujących się w obrębie ich działań.

Program szkoleniowo-warsztatowy dla osób prowadzących zajęcia w szkolnych (nauczycieli, pedagogów) zawiera następujące obszary tematyczne:
 • miejsce szkolnej świetlicy profilaktycznej w szkolnym programie profilaktycznym
 • dlaczego środki psychoaktywne są atrakcyjne dla dzieci
 • specyfika uzależnienia od alkoholu i narkotyków
 • wstępna problemowa diagnoza uzależnienia
 • przemoc wobec dzieci (praca z rodzicem)
 • ramowy model pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej
 • planowanie pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej

Program przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi to dwudniowy warsztat szkoleniowy. Zajęcia warsztatowe prowadzą specjaliści - praktycy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

(konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja działań)
Autor: Witold Skrzypczyk

Efektywnie działający Szkolny Program Profilaktyczny powinien zawierać różnorodne obszary oddziaływań na wszystkie grupy osób związane ze środowiskiem szkolnym. Szkolny Program Profilaktyczny stawia znaczne wyzwania nauczycielom i wychowawcom do kształcenia umiejętności wczesnego diagnozowania uczniów z zakresu problematyki uzależnień i innych problemów życiowych oraz wczesnej interwencji i prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat alkoholizmu, narkomanii, agresji i przemocy zarówno z uczniami, jak i z rodzicami. Pracownicy szkoły w ramach Programu powinni znać i współpracować z innymi placówkami pomocowymi dla dzieci i młodzieży tworząc z tymi placówkami szeroką sieć pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych uczniów znajdujących się w obrębie ich działań.
Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności przeprowadzania diagnozy problemów szkolnych oraz tworzenia i realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego.

Szkolenie obejmuje trzy 7-mio godzinne sesje zawierające następującą tematykę:
 • problematykę uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, itp.)
 • problematykę agresji i przemocy
 • pracę z rodzicami
 • pomoc w sytuacjach problemowych - procedury interwencyjne
 • zasady tworzenia i realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego

Zajęcia szkoleniowe prowadzą specjaliści - praktycy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka.

GRUPY SAMOPOMOCOWE ALATEEN

Ośrodek PROM w swych działaniach dotyczących pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych funkcjonuje w oparciu o filozofię wspólnoty Alateen, stąd też ważnym działaniem ośrodka jest wspieranie grup samopomocowych wykorzystujących w swojej pracy filozofię Dwunastu Kroków, wywodzącą się ze wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Od 1992r. ośrodek organizuje turnusy dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, kreujące liderów grup samopomocowych Alateen, jest także organizatorem i współorganizatorem sympozjów i konferencji propagujących filozofię Dwunastu Kroków, jako metodę powrotu do zdrowia.

W siedzibie ośrodka odbywają się spotykania - mityngi grupy Alateen (dzieci alkoholików w wieku 12 - 18 lat) oraz spotkania - mityngi DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

POMARAŃCZOWA LINIA

POMARAŃCZOWA LINIA- informacje i konsultacje pn.- pt. 14:00-20:00 pod numerem telefonu 801 140 068

Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.) Pomarańczowa Linia - to program przede wszystkim dla rodziców którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki. Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Ośrodek dysponuje ogólnopolską bazą danych dotyczącą leczenia uzależnień oraz miejsc pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie