Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych

ul. Wodna 2, 59-630 Mirsk
tel. (75) 783-42-50
www:   http://www.zslgmirsk.nazwa.ple-mail:   zslgmirsk@tlen.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5030 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra
  pedagogiczna

- wysoki poziom nauczania
- współpraca z lokalnymi instytucjami
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
- dobrze wyposażone pracownie
- opieka medyczna
- stołówka, świetlica

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- oddział humanistyczny
- oddział prawno-administracyjny
- oddział językowy
- oddział matematyczny
- oddział biologiczno-chemiczny
- oddział sportowy

TECHNIKUM

Gimnazjum

Nasza szkoła:
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej, pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i predyspozycjami uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki
 • upowszechnia widzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę religii na ich życzenie
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju
 • przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • zapewnia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego
 • wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom

Liceum

Obowiązki nauczycieli:
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras i światopoglądów
 • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 • prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów
 • realizacja zadań wynikających z rocznego planu pracy szkoły, w tym sporządzanie rocznych planów dydaktycznych w oparciu o zatwierdzone programy nauczania
 • doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
 • współpraca z rodzicami i przekazywanie im rzetelnej informacji o postępach i problemach ich dzieci
 • dbanie o pozytywny wizerunek szkoły

Technikum

Nasza szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia oraz do wykonywania zawodu i umożliwiające dalszą naukę:
 • organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z wymogami ramowego planu nauczania z uwzględnieniem wymogów higieny pracy ucznia
 • organizowanie zajęć praktycznych na terenie szkoły lub poza szkołą w zakładach pracy – praktyki ciągłe uczniowie odbywają w klasie drugiej i trzeciej
 • rozszerzanie, w miarę możliwości finansowych organu prowadzącego, ramowego planu nauczania o zajęcia dydaktyczne poszerzające lub uzupełniające realizowane programy nauczania
 • organizowanie, przy udziale rady rodziców, zajęć pozalekcyjnych w formie kółek zainteresowań, będących integralną częścią pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły
 • realizację zadań dydaktycznych na bazie podstaw programowych, zawierających obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, treści nauczania oraz umiejętności
 • ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych na takim poziomie, aby zagwarantować odpowiednio wysoki poziom przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego i egzaminów maturalnych
 • prowadzenie jak największej ilości zajęć dydaktycznych w podziale na grupy
 • organizowanie wycieczek przedmiotowych mających charakter interdyscyplinarny
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki, polityki oraz z przedsiębiorcami

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie