Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Auto Akademia - Wyższa Szkoła Jazdy

ul. A. Struga 7, 90-420 Łódź
tel. (42) 236-63-66
www:   http://www.autoakademia.com.ple-mail:   biuro@autoakademia.com.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3463 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

W NASZEJ OFERCIE:

- kurs na prawo jazdy kat. B
- jazdy doszkalające

O Nas

Pod­sta­wo­wym celem Auto Aka­de­mii jest zapew­nie­nie kur­san­tom jak naj­wyż­szego poziomu naucza­nia. Zatrud­niamy pro­fe­sjo­nal­nych, doświad­czo­nych instruk­to­rów, któ­rzy nie­usta­jąco posze­rzają swoją wie­dzę i na bie­żąco dosto­so­wują ją do zmie­nia­ją­cych się wymo­gów.

Dzięki indy­wi­du­al­nemu podej­ściu do każ­dego kur­santa, wyso­kiej kul­tu­rze oso­bi­stej, cier­pli­wo­ści i zro­zu­mie­niu, które cechują naszych instruk­to­rów, nauka w Auto Aka­de­mii staje się efek­tywna, zapew­nia­jąc zarówno pomyślne zda­nie egza­minu jak i wykształ­ce­nie dobrego, bez­piecz­nie jeż­dżą­cego kie­rowcy na całe życie.

Sie­dziba Auto Aka­de­mii jest dogod­nie zlo­ka­li­zo­wana w samym cen­trum mia­sta, umoż­li­wia­jąc kur­san­tom dojazd licz­nymi środ­kami komu­ni­ka­cji. Nauka teo­rii odbywa się w nowo­cze­snej sali wykła­do­wej, wypo­sa­żo­nej w kom­pu­tery, sprzęt audio­wi­zu­alny oraz mate­riały szko­le­niowe.

Kurs obej­muje:
 • 30 godzin zajęć teo­re­tycz­nych z instruk­to­rem, 30 godzin zajęć prak­tycz­nych, zaję­cia z ratow­ni­kiem medycz­nym, ubez­pie­cze­nie na czas zajęć prak­tycz­nych, teo­re­tyczny egza­min wewnętrzny, prak­tyczny egza­min wewnętrzny.
 • Moż­li­wość płat­no­ści ratal­nej, bez pro­wi­zji i odse­tek. Sys­tem spłaty rat usta­lany jest indy­wi­du­al­nie z kur­san­tem, z uwzględ­nie­niem jego moż­li­wo­ści. Kur­sant sam okre­śla liczbę rat.
 • Kursy kie­ro­wane do każ­dej grupy wiekowej.
 • Zaję­cia teo­re­tyczne odby­wają się w mak­sy­mal­nie sied­mio­oso­bo­wych gru­pach w zamknię­tych blo­kach tema­tycz­nych. Ela­styczne ter­miny spo­tkań uma­wiane są bez­po­śred­nio pomię­dzy kur­san­tami a instruk­to­rem. Ofe­ru­jemy rów­nież moż­li­wość bez­płat­nego powtó­rze­nia przez kur­santa wybra­nych zagad­nień teoretycznych.
 • Szko­le­nia 7 dni w tygo­dniu (kursy tygo­dniowe i week­en­dowe), w godzi­nach od 7.00 do 22.00.
 • Moż­li­wość indy­wi­du­al­nego usta­la­nia dni i godzin szkoleń.
 • Moż­li­wość wyboru miej­sca roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia jazdy (pod domem, szkołą, pracą kursanta).
 • Jazdy po tra­sach egzaminacyjnych.
 • Nie­li­mi­to­wany czas ćwiczeń testów na kom­pu­te­rze z kon­solą egza­mi­na­cyjną (iden­tyczną ze sto­so­wa­nymi przez Woje­wódzki Ośro­dek Egzaminacyjny)
 • Mate­riały szko­le­niowe gra­tis (m.in. pod­ręcz­niki, testy egza­mi­na­cyjne, płyta DVD).
 • Kawa, her­bata, woda mine­ralna gratis.


Do nauki czę­ści prak­tycz­nej pro­po­nu­jemy takie same modele samo­cho­dów, jakimi dys­po­nuje łódzki WORD (Toyota Yaris rocz­nik 2011 oraz Suzuki Swift rocz­nik 2012). Posia­damy swój wła­sny dosko­nale wypo­sa­żony plac manew­rowy, utwar­dzony, oświe­tlony i moni­to­ro­wany. Ofe­ru­jemy rów­nież moż­li­wość jazdy na placu manew­ro­wym Woje­wódz­kiego Ośrodka Ruchu Dro­go­wego przy ul. Smut­nej i ul. Mara­toń­skiej w Łodzi. Nasi kur­sanci mogą sko­rzy­stać z badań lekar­skich wyko­ny­wa­nych przez współ­pra­cu­jący z nami gabi­net lekar­ski ELMED B.

Ponadto gwa­ran­tu­jemy liczne pro­mo­cje, rabaty, aktywne uczest­nic­two w róż­no­rod­nych pro­jek­tach i wydarzeniach.

Więcej informacji na naszej stronie Internetowej

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie