Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
tel. (056) 610-72-00, fax (056) 610-72-01
www:   http://www.wsksim.edu.pl
e-mail:   wsksim@wsksim.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6403 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Grudziądzka Szkoła Wyższa
Historia Uczelni

Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach "polityka społeczna" i "kultura medialna". Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-JP-4003-400/05 z dnia 25.03.2005r. specjalność "polityka społeczna" została przygotowana do kierunku "politologia", natomiast specjalność "kultura medialna" do kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Są to studia na poziomie licencjackim (I stopnia).

W roku akademickim 2005/2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku "politologia" i "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na poziomie studiów pierwszego stopnia i wydała ocenę pozytywną. W związku z tym WSKSiM podjęła starania o prowadzenie studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku "politologia". Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 26 września 2006 r. nadał Wydziałowi Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "politologia".

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2006 r. Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku "informatyka".

Uczelnia będzie ubiegać się o prowadzenie studiów na kolejnych nowych kierunkach.

WSKSiM rozwija także swoją bazę dydaktyczną. Początkowo zajęcia prowadzone były w budynkach przy ul. św. Józefa. W 2005 roku został oddany do użytku studentów nowoczesny, komfortowo wyposażony Hotel Akademicki, a w 2006 roku nowe budynki dydaktyczne i bibioteka przy ul. Starotoruńskiej 3. Planowana jest dalsza budowa obiektów dydaktycznych i rekreacyjnych.

Misja WSKSiM

Misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi.

Uczelnia stwarza studentom możliwość pełnego osobowego rozwoju. Dzięki umiejętnemu połączeniu moc wiary [FIDES] katolickiej (powszechnej) potęguje siłę rozumu [RATIO], nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy (także Prawdy Absolutnej), dążeniu do dobra (także Dobra Najwyższego). W proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w naszym środowisku są zaangażowani uznani w Polsce i świecie nauczyciele. Aksjologiczną bazę stanowi szeroki wachlarz wartości chrześcijańskich z zaakcentowaniem wysokiej godności osoby ludzkiej. Student ma możliwość odnalezienia się i określenia swego miejsca w szerszych wspólnotach: od tej podstawowej - rodziny, poprzez społeczność akademicką, społeczności terenowo-zawodowe oraz narodową, państwową i wielką rodzinę ludzkości. Wspólnotowy charakter życia jest właściwy naturze ludzkiej. Służba wspólnocie okazuje się najlepszym sposobem osobowego rozwoju i doskonałości. Dlatego uczelnia przywiązuje wielką uwagę do wprowadzania studentów w dziedzictwo tworzone przez pokolenia Polaków, w obszar kultury narodowej, środowisko kształtowania naszej tożsamości. Świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny [PATRIA] - Polski.

Dotyczy to przygotowania studenta do zawodu dziennikarza, który nie tylko pozna technologię dziennikarską, ale też potrafi poprzez proces komunikowania sam zbliżać się i ludzi zbliżać do siebie, jednoczyć wokół aktualnych spraw. Z kolei wykorzystana wiedza zdobyta na kierunku "politologia" pozwala na odnalezienie się w dziedzinie polityki społecznej: zdrowotnej, edukacyjnej, mieszkaniowej, itp. i wypracowywaniu takich rozwiązań systemowych, które widzą człowieka jako podmiot społeczny i zagwarantują mu pełne uczestnictwo we wspólnym dobru. W duchu pełnego humanizmu odbywa się również kształcenie techniczne na kierunku informatyka.KIERUNKI STUDIÓW


Studia pierwszego stopnia
(licencjackie i inżynierskie)

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dla osób, które pragną zdobyć konkretny zawód proponuje 3-letnie studia licencjackie oraz 3,5-letnie studia inżynierskie na następujących kierunkach:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: kultura medialna)

  Studia na tym kierunku mają na celu wszechstronne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, np. w reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

 • politologia (specjalność: polityka społeczna, polityka międzynarodowa)

  Studia na politologii przygotowują studenta do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach zabezpieczających życie człowieka oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

 • informatyka (specjalność: techniki multimedialne)

  Absolwent tego kierunku to specjalista przygotowany do sprostania wyzwaniom informatycznym stawianym przez współczesne media elektroniczne, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej; przygotowany do pracy na stanowisku: webmaster, grafik komputerowy, montażysta danych audio-wizualnych, programista systemów informatycznych, administrator systemów informatycznych i sieci komputerowych.

 • Kulturoznawstwo

  Studia na kierunku kulturoznawstwo mają na celu przekazanie studentom ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych, niezbędnych dla teoretycznej refleksji o kulturze, ogólnego wykształcenia humanistycznego, w szczególności z zakresu historii i filozofii kultury, wiedzy o sztuce i literaturze. Absolwent kulturoznawstwa zna tradycje kultury europejskiej, posiada wiedzę na temat wielowiekowego dorobku kultury łacińskiej, co pozwala mu także na zrozumienie i interpretowanie najważniejszych zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej. Absolwent kulturoznawstwa w WSKSiM osadzony w kulturze swego narodu, posiada wiedzę dotyczącą kultury różnych obszarów Europy i świata. Zna zasady komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej. Znajomość języków obcych pozwala mu na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur. Po ukończeniu studiów może on podjąć pracę wymagającą rozumienia różnych dziedzin kultury.

Absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich w WSKSiM mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich na WSKSiM (po licencjacie) lub w innych wyższych uczelniach w Polsce.

Studia drugiego stopnia
(uzupełniające magisterskie)
na kierunku POLITOLOGIA

Studia II stopnia na kierunku Politologia mają na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych objętych programem nauczania m. in. teorii polityki, współczesnych systemów politycznych, socjologii polityki, międzynarodowych stosunków politycznych, psychologii polityki, współczesnych ruchów społecznych, etyki życia publicznego, filozofii polityki, europejskiego prawa wspólnotowego, komunikowania politycznego, przedmiotów na wybranej specjalności oraz zdobycie umiejętności praktycznych, które są niezbędne do sprawowania różnych funkcji w życiu polityczno-społecznym kraju.

Studia trwają 4 semestry.Studia drugiego stopnia
(uzupełniające magisterskie)
na kierunku POLITOLOGIA
 • Podyplomowe studium dziennikarskie

  W toku studiów przewidziano następujące przedmioty: pedagogika mass mediów, filozofia, historia Polski, logika z semiotyką, etyka ogólna i dziennikarska, katolicka nauka społeczna, wstęp do nauki o komunikowaniu, reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, źródła informacji dla dziennikarzy, fotografia w prasie i wydawnictwie, działalność rzecznika prasowego, gatunki dziennikarskie, wiedza o filmie, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, prawo wspólnotowe i integracja europejska, prawo prasowe, prawo radiofonii i telewizji oraz prawo autorskie, metody badań medioznawczych, komputer w pracy dziennikarza, warsztaty prasowe, warsztat dziennikarza w mediach audiowizualnych.

  Studia trwają 2 semestry.

 • Studia podyplomowe "ZASADY WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH"

  Program studiów przewiduje zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy nt. zasad i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w okresie 2007-2013 oraz dostarczenie umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania tych środków - przygotowanie i zarządzanie projektami z różnych dziedzin, takich jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, pomoc społeczna, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, ochrona zdrowia, turystyka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich itp.

  Podstawą ukończenia studium jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej w formie projektu i wniosku o udzielenie dotacji na jego realizację w zakresie jednej z wybranych dziedzin.

 • Studium podyplomowe Relacje międzynarodowe i dyplomacja

  W toku studiów przewidziano m. in. następujące przedmioty: międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, prawo międzynarodowe, prawo konsularne, prawo wspólnotowe i integracja europejska, geografia polityczna, współczesne systemy polityczne, konflikty międzynarodowe, protokół dyplomatyczny, mediacje i negocjacje, etyka, katolicka nauka społeczna, język obcy, a także atrakcyjne praktyki w instytucjach rządowych i międzynarodowych.

  Studia trwają 2 semestry.

 • Studium podyplomowe: Grafika komputerowa i techniki multimedialne

  Słuchacze powinni posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. W trakcie studiów uzupełnią swoją wiedzę o:

  • znajomość programów graficznych;
  • umiejętność tworzenia ciekawych wizualizacji 2D oraz animacji komputerowych;
  • umiejętność pracy z obrazem cyfrowym i tworzenie prezentacji multimedialnych;
  • znajomość zasad montażu dźwięku i filmu;
  • umiejętność tworzenia stron www.

  Podstawą ukończenia studiów jest przygotowanie projektu z wykorzystaniem grafiki komputerowej i technik multimedialnych.

  W czasie zajęć w pracowniach komputerowych wykorzystywany jest bardzo nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Zajęcia prowadzą osoby posiadające bogate doświadczenie dydaktyczne oraz niezbędne kwalifikacje.

  Studia trwają 2 semestry.

 • Studium podyplomowe: Zastosowanie informatyki w dydaktyce

  Słuchacze powinni posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. W trakcie studiów uzupełnią swoją wiedzę o:

  • znajomość metodyki nauczania informatyki;
  • umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu
  • znajomość programów graficznych;
  • umiejętność tworzenia ciekawych wizualizacji 2D oraz animacji komputerowych;
  • umiejętność pracy z obrazem cyfrowym i tworzenie prezentacji multimedialnych;
  • znajomość zasad montażu dźwięku i filmu;
  • umiejętność tworzenia stron www.

  W czasie zajęć w pracowniach komputerowych wykorzystywany jest bardzo nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Zajęcia prowadzą osoby posiadające bogate doświadczenie dydaktyczne oraz niezbędne kwalifikacje.

  Studia trwają 3 semestry.

 • Podyplomowe studium: POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA - KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

  Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska - kompensacji przyrodniczej posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonania i realizacji planów rozwoju regionalnego terenów niezurbanizowanych konsumujących możliwości społeczności lokalnych, wartość zasobów przyrodniczych i położenie geopolityczne w oparciu o dostępne środki pomocowe. Posiadają także teoretyczne podstawy i praktyczne umiejętności opracowywania projektu kompensacji przyrodniczej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie