Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Łąka

Łąka

Łąka trzęślicowa
Łąka

Łąka – obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw .

W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie zbiorowiska trawiaste występujące na Ziemi : stepy , sawanny i tundrę trawiastą. W takim ujęciu do łąk zaliczane są także występujące u nas: murawy kserotermiczne , napiaskowe i bliźniczkowe , niektóre zbiorowiska roślinności szuwarowej i torfowiskowej występującej na torfowiskach niskich i przejściowych .

W węższym znaczeniu stosowanym w typologii użytków rolnych oraz klasyfikacji użytków gruntowych używanej w geodezji pojęcie łąki jest ograniczone do zbiorowisk tworzonych przez wieloletnie trawy, turzyce , rośliny motylkowe i rośliny innych rodzin, które występują na mezotroficznych i eutroficznych glebach o wysokim poziomie wód gruntowych, zawierających przez większą część roku od 60 do 80 procent wilgoci w stosunku do całkowitej ich pojemności wodnej. Niedobory wody mogą być uzupełniane między innymi przez nawadnianie bądź wykorzystywanie bliskiego poziomu wody gruntowej lub zalewów rzek.

Łąki (wąsko rozumiane) wraz z pastwiskami składają się na użytki zielone . Charakterystyczne dla łąk jest to, że korzenie i rozłogi roślinności łąkowej tworzą darń , dzięki której łąka może odrastać na nowo po każdym skoszeniu i spoczynku zimowym. Dlatego rośliny rosnące na użytkowanych rolniczo łąkach są pozyskiwane na paszę (łąki kośne). Łąki są przedmiotem badań łąkarstwa .

Spis treści

Klasyfikacja łąk

Istnieje szereg kryteriów podziału łąk ze względu na ich genezę, warunki siedliskowe, sposób użytkowania, położenie, cechy roślinności.

Ze względu na genezę wyróżnia się łąki:

 • naturalne — zbiorowiska trawiaste wykształcające się i występujące tam, gdzie ze względu na warunki ekologiczne nie występują inne zbiorowiska (zwłaszcza lasy ). Należą tu hale powyżej górnej granicy lasów, łąki nadrzeczne na terenach z długotrwałymi zalewami, zbiorowiska trawiaste na terenach i w miejscach, gdzie warunki klimatyczne (mikroklimatyczne) uniemożliwiają rozwój lasów – stepy i murawy kserotermiczne ;
 • półnaturalne — zbiorowiska trawiaste wykształcające się i utrzymujące się dzięki ekstensywnemu oddziaływaniu człowieka (użytkowaniu kośnemu i pastwiskowemu);
 • sztuczne — zbiorowiska trawiaste o prostej strukturze, świeżo założone, krótkotrwałe na użytkach przemiennych lub trwałe ale silnie przekształcone na skutek intensywnych zabiegów pratotechnicznych ( wałowanie , podsiewanie, nawożenie ).

Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się łąki:

 • trwałe — użytkowane trwale lub w okresach wieloletnich,
 • przemienne — użytkowane krótko i ujmowane w płodozmiany polowe.

Ze względu na produkcyjność i intensywność użytkowania wyróżnia się łąki:

 • małowartościowe,
 • niskoproduktywne,
 • intensywne.

Ze względu na położenie wyróżnia się łąki:

 • niżowe dolinowe,
 • niżowe pozadolinowe,
 • górskie.

Ze względów siedliskowych wyróżnia się łąki:

 • grądowe (grądy) — położone w miejscach suchych, zależne od opadów, optymalnie użytkowane łąkowo-pastwiskowo,
 • zalewne ( łęgi ) — położone w dolinach rzek na terasach zalewowych, cechują się zmiennymi warunkami wodnymi,
 • bagienne i pobagienne (bielawy i murszowiska) — położone w miejscach o wysokim poziomie wód, zwykle stagnujących.

Ze względów fitosocjologicznych wyróżnia się, na siedliskach wilgotnych:

 • łąki trzęślicowe (Molinion) – bogate florystycznie , budowane przez trzęślicę modrą , przytulię północną, czarcikęs łąkowy , sierpik barwierski i inne. Powstają na glebach zmiennowilgotnych, często ubogich, w warunkach sporadycznych pokosów, najwyżej raz w roku, zwykle w sierpniu lub wrześniu. Siano z tych łąk nie ma dużej wartości odżywczej i było niegdyś wykorzystywane na ściółkę dla zwierząt . Dziś wraz z zanikiem specyficznego użytkowania giną łąki i związane z nimi rzadkie gatunki – m.in. kosaciec syberyjski , mieczyk dachówkowaty , goździk pyszny , oman wierzbolistny. Łąki te podlegają ochronie siedliskowej w obszarach Natura 2000 .
 • łąki ostrożeniowe (Calthion palustris) – charakteryzują się udziałem ostrożenia łąkowego i warzywnego, knieci błotnej (kaczeńca), rdestu wężownika , dzięgla leśnego . Wilgotne i mokre, nawożone, tradycyjnie zagospodarowane jako łąki dwukośne. Często występują tu storczykowate , np. kukułka krwista , a niekiedy także pełnik europejski . Buduje je roślinność należąca do zbiorowiska Cirsietum rivularis .
 • łąki selernicowe (Cnidion dubii)- występują w dolinach dużych rzek, w warunkach zmiennej wilgotności spowodowanej wylewami i jednokrotnych, późnych pokosów. Charakteryzują się udziałem wielu rzadkich roślin – selernicy żyłkowanej , czosnku kątowego , tarczycy oszczepolistnej i innych. Podlegają ochronie siedliskowej w obszarach Natura 2000 .
 • łąki wyczyńcowe (Alopecurion pratensis) – pospolite łąki zalewowe, intensywnie użytkowane łąki w dolinach dużych rzek z dominacją wyczyńca łąkowego . Podlegają ochronie siedliskowej w obszarach Natura 2000.
 • łąki solniskowe (Glauco-Puccinellietalia) – rzadko spotykane u nas łąki na terenach zalewanych przez wody morskie lub w miejscach wysięków wód zasolonych. Podlegają ochronie siedliskowej w obszarach Natura 2000.

Na siedliskach świeżych:

Ze względu na zaburzenia w składzie roślinności łąkowej powodowanym intensyfikacją użytkowania powstają łąki o składzie florystycznym zależnym od podsiewu lub stanowiące inne fazy degeneracji związane z silnym przekształceniem warunków ekologicznych. W związku z dominacją pojedynczych gatunków (głównie traw) na tego typu siedliskach, łąki tego rodzaju nazywane są od nazwy dominującej rośliny. Przykładem mogą być łąki śmiałkowe z dominacją śmiałka darniowego . Powstają one zwykle na skutek degeneracji innych zbiorowisk łąkowych po zbyt intensywnym wypasie lub obniżeniu poziomu wód gruntowych. Inne przykłady to łąki: sitowe z sitem rozpierzchłym , kłosówkowe z kłosówką wełnistą , trzcinnikowe z trzcinnikiem lancetowatym.

Ochrona łąk

W Polsce i w Europie wiele typów łąk oraz związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt ginie w wyniku zmiany w użytkowaniu – odejścia od tradycyjnych, ekstensywnych sposobów gospodarowania w tym wypasu łąk. Część łąk zostaje przekształcona w ziemie orne, część przestaje być użytkowana, porastając krzakami i drzewami, część jest intensywnie eksploatowana. Ginące łąki wymagają ochrony czynnej – przywracania lub podtrzymywania tradycyjnych metod użytkowania. W krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce, wiele typów siedliskowych łąk podlega ochronie zgodnie z Dyrektywą Siedliskową i wymaga wyznaczenia dla ich zachowania obszarów Natura 2000 . W celu utrzymania łąk ekstensywnych obowiązuje w Unii Europejskiej system dopłat rolnośrodowiskowych .

Powstawanie

Przed pojawieniem się człowieka obszar prawie całej Polski pokrywały lasy. Jedynie w dolinach rzek i na terenach położonych wysoko w górach można było spotkać roślinność zielną. Wieloletnie rośliny zielne które w odróżnieniu od drzew znoszą co roczne wylewy rzek w dolinach, tworzyły łąki zalewowe. Silne wiatry i mrozy panujące w wysokich górach oraz cienka warstwa gleby, to warunki w których mogą przetrwać tylko niskie, przytulone do ziemi rośliny, wchodzące w skład naturalnych hal (łąk wysokogórskich). Osiedlenie się i chów zwierząt skłoniły człowieka do rozpoczęcia wycinki lasów. Na ich miejscu tworzył on m.in. łąki. Rośliny łąk są w większości rodzime, wcześniej były mieszkańcami śródleśnych polan, runa lasów, terenów nadwodnych oraz hal. Łąki nie zarastają krzewami i drzewami, jeśli są regularne koszone lub jeśli są na nich wypasane zwierzęta.

Panorama łąk w okolicy Podlodowa


Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Łąka":

Uznam ...

Kocioł (Karkonosze) ...

Kowary rękach prywatnych, skrajnie zaniedbany przez właściciela.Były szpital przy ulicy Jeleniogórskiej .Szpital "Wysoka Łąka".Szpital "Bukowiec".Osiedle Górnicze w stylu socrealizmu - pierwsze osiedle w powojennej Polsce zbudowane ...

Murawa bliźniczkowa ...

Brama Lubawska ...

Łuknajno ...

Torfowisko ...

Ekosystem ...

Nałęcz (herb szlachecki) Lwowski.ŁŁagiewnicki, Łakieński, Łakiński, Łakucewicz, Łaszewski, Łaszowski, Łaściszewski, Ławicki, Ławiecki, Łazański, Łażyński, Łączyński, Łąka, Łąkowski, Łążyński, Łekieński, Łęcki, Łędzki, Łękiński, Łękowski, Łokucewicz, Łomnicki, Łoniecki, Łoniewski, ...

Literatura – przegląd chronologiczny niewinności – Edith Wharton Karmazynowy poemat – Jan Lechoń Lato leśnych ludzi – Maria Rodziewiczówna Łąka – Bolesław Leśmian Hymny – Józef Wittlin Ja z jednej i Ja z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Łąka":

210. Szata roślinna Polski (plansza 10) ...

Na wsi (plansza 6) e height=380 width=770 > Łąka - meadow Meadow is an area of land covered primarily by ...

126. Czynniki mające wpływ na rozwój gospodarki. Charakterystyka krajów rozwiniętych na podstawie USA i Niemiec (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie