Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Byt

Byt

Dwa krzesła – przykład bytów materialnych.

Byt ( gr. το ον to on lub ουσια ousia; łac. ens) – podstawowe filozoficzne pojęcie ontologii (bądź metafizyki ). Byt rozumiany był jest przez filozofów w historii na wiele różnych sposobów.

Wyróżnia się też kilka kategorii bytów (A. B. Stępień):

 • absolutny
 • czysto intencjonalny
 • idealny
 • intencjonalny
 • konieczny
 • myślny
 • realny

Poszczegółne filozofie potwierdzają bądź zaprzeczają istnieniu poszczególnych kategorii bytów.

Spis treści

Byt w historii filozofii

Trzecim rozumieniem posługiwał się Parmenides , twórca pierwszej definicji pojęcia bytu. Mówi ona, że byt jest, a niebytu nie ma. Na pytanie "co istnieje?" Parmenides odpowiadał więc "wszystko".

Pluralizm wprowadził Platon czyniąc swoje słynne rozróżnienie. Podzielił świat na byty niezmienne i wieczne, które istnieją idealnie (por. idee , byty matematyczne) z jednej strony i byty umieszczone w czasie i przestrzeni (por. przedmiot ), nieustannie stające się i przemijające, które nie istnieją w prawdziwym sensie tego słowa. Platon mówił, iż pewne rzeczy istnieją w ten sposób a inne, w inny. Do tego wskazywał na to, że niekoniecznie te rzeczy, którym przypisujemy istnienie na podstawie doświadczenia zmysłowego, muszą być tymi, które istnieją prawdziwie. Wprowadził tym samym problem określenia tego, co tak naprawdę istnieje.

Arystoteles wyznaczył dziedzinę dla metafizyki/ ontologii , jako nauki zajmującej się bytem jako bytem , czyli bytem w oderwaniu od jego cech szczególnych. Wprowadził też termin substancji – tego, co istnieje w pierwszym znaczeniu słowa "istnieć", a w opozycji do niej, termin przypadłości (por. byt konieczny , byt przygodny ). Dokonał też charakterystyki pojęcia bytu, która stworzyła podwaliny dla metafizyki klasycznej :

 • Byt jest pojęciem najogólniejszym, bo wszystko, co jest, jest bytem. Nie istnieje nic, co nie wchodziłoby w zakres tego pojęcia.
 • Byt jest pojęciem nieokreślonym, bo jego treść jest abstrakcją z cech szczegółowych.
 • Byt jest pojęciem niedefiniowalnym, bo nie istnieje rodzaj, do którego należałoby to pojęcie. Tym bardziej nie można wskazać różnicy gatunkowej (por. definicja ).

U Awicenny pojawiła się idea, że za warunek konieczny i wystarczający bycia bytem można uznać możliwość jego zaistnienia.

Szczytowym osiągnięciem metafizyki klasycznej była teoria bytu św. Tomasza (por. transcendentaliów ). W tomizmie Wyróżnia się byt w sensie dystrybutywnym (czyli każde coś, co istnieje w jakikolwiek sposób – por. przedmiot ) i byt w sensie kolektywnym (czyli zbiór wszystkiego, co jest). Jeżeli uznamy tożsamość między wyrażeniem "byt" a wyrażeniem "to, co istnieje w jakikolwiek sposób", wtedy możemy wyróżnić dwa aspekty bytu:

 • esencjalny ( istotę ) – "to, co";
 • egzystencjalny ( istnienie ) – "istnieje".

Specyfika rozumienia pojęcia bytu zależy od tego, jak pojmujemy poszczególne fragmenty pojecia, czyli cząstki znaczeniowe "to", "co" i "istnieje". Jeśli podzielimy rozumienie pojęcia bytu ze względu na to, co znaczy cząstka "to", czyli na zakres pojęcia bytu, wtedy wyróżnia się:

 1. byt w sensie dystrybutywnym ("to" to konkretny przedmiot);
 2. byt w sensie kolektywnym ("to" to zbiór tych przedmiotów);
 3. byt jako wszystko ("to" wskazuje na bliżej nieokreśloną wszystkość).

Sposoby otrzymania pojęcia bytu

Władysław Stróżewski wymienił cztery sposoby dojścia do pojęcie bytu:

Wychodzimy w niej od konkretnego przedmiotu i drogą abstrakcji odejmujemy jego cechy szczegółowe do momentu, gdy zostaną najbardziej ogólne. Pierwszym stopniem jest abstrakcja fizyczna, która pomija cechy jednostkowe i określa gatunek. Drugim abstrakcja matematyczna, która zostawia tylko aspekt ilościowy. Ostatnim stopniem jest abstrakcja metafizyczna, która zostawia już samo "to, co".

Punktem wyjścia również jest konkretny przedmiot. Za pomocą negacji jego nazwy otrzymujemy gatunek, w wyniku negacji gatunku – rodzaj, itd., aż do najogólniejszego pojęcia bytu.

Wypowiadając sąd egzystencjalny, czyli stwierdzając istnienie, wskazujemy na różnicę między istniejącym i tym, co istnieje. Tak otrzymujemy pojęcie bytu.

Poprzez wczuwanie się w naturę przedmiotu.

Bibliografia

 • Władysław Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Aureus – Znak, Wydanie I, Kraków 2004, ,
 • A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2001,

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Byt":

Świadomość społeczna materializmie dialektycznym . W systemie tym świadomość społeczna jest kategorią filozoficzną przeciwstawną do Bytu społecznego i oznacza całokształt życia umysłowego wszystkich ludzi tworzących daną społeczność. ...

Ekologia jest budowaniem tych wszystkich złożonych interakcji, które Darwin nazwa warunkami walki o Byt” Claude Lévi-Strauss stwierdził, że "ekologia jest astronomią życia". Tak jak astronomia ukazuje ...

Arystoteles ...

Nieskończoność ...

Język czeski za pośrednictwem języka prasłowiańskiego . W mowie rozwijał się od X wieku . Pierwsze zaBytki języka czeskiego pochodzą z XII stulecia ; język literacki rozwinął się w ...

Piękno ...

Antoni Lange z rosnącą popularnością kultury Dalekiego Wschodu. Widoczne jest tu również zafascynowanie "kresami Bytu" wywiedzionymi z filozofii Friedricha Nietzschego , światem nadprzyrodzonym, który nieraz puka do ...

Dobro (etyka) zaistniała silna tendencja do uważania dobra nie za wartość, lecz za obiektywny Byt, co wprowadziło do etyki sporo zamieszania. Arystoteles twierdził, że naturę dobra znajdzie ...

Byt Dwa krzesła – przykład Bytów materialnych.Byt ( gr. το ον to on lub ουσια ousia; łac. ens) ...

Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (1991) SRR półwyspu, zapragnęli autonomii, a w perspektywie także ponownego przyłączenia Krymu do Rosji.Byt Krymskiej ASRR trwał zaledwie kilkanaście miesięcy - została zlikwidowana po rozpadzie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Byt":

008. Eleaci i paradoksy (plansza 18) Zenon sformułował również kilka argumentów przeciw mnogości, oto jeden z nich: Jeżeli Byt stanowi mnogość, to jest podzielny, podzielny zaś jest, dopóki części jego ...

012. Teoria ˝Złotego środka˝ Arystotelesa (plansza 18) e height=380 width=770 > Byt absolutny Byt absolutny, konieczny, doskonały, który sam będąc nieruchomy ...

016. Święty Augustyn (plansza 11) całkowitą zależność stworzenia od Boga Przewaga Boga nad światem Bóg jest "najwyższym Bytem" (summa essentia), bo On jeden istnieje z własnej natury, wszystko zaś ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie