Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dziady (dramat)

Dziady (dramat)

Ilustracja przedstawiająca scenę z Dziadów z karty pocztowej z 1919 r.

Dziady – cykl dramatów romantycznych Adama Mickiewicza , na który składają się trzy luźno powiązane części, kolejno II, IV i III oraz nieukończona część I (Dziady. Widowisko). Elementem je spajającym jest obrzęd dziadów – dokładnie przedstawiony w części II, wspominany przez Gustawa w cz. IV i odbywający się w scenie IX cz. III. W utworze znajdują się liczne wątki autobiograficzne , zawarte są w nim idee romantyzmu , także polskiego, związanego z walką narodowowyzwoleńczą z rosyjskim zaborcą .

W 1968 roku zdjęcie z afisza inscenizacji Dziadów w Teatrze Narodowym w Warszawie stało się powodem wystąpień studenckich określanych jako Marzec 1968 .

Spis treści

Opis utworów

Dziady część II

Ilustracja do części II Dziadów, rys. Czesław Jankowski .

II część Dziadów, chronologicznie pierwsza, powstawała w latach 18201821 [1], w okresie wileńsko-kowieńskim życia Adama Mickiewicza (stąd określenie Dziady Wileńsko-Kowieńskie). Została opublikowana po raz pierwszy w II tomie Poezji. Utwór poprzedza balladowy wiersz Upiór.

Ta część Dziadów skupia się wokół problematyki związanej z ludowością oraz z wczesnoromantyczną filozofią egzystencji, zawiera romantyczną koncepcję kosmosu i człowieka. Folklor w II części – zgodnie z deklaracją poety zawartą w przedmowie dzieła - stanowi źródło wyobraźni twórczej, jest również związany z określonym światopoglądem i koncepcją etyki. Wszechświat postrzegany jako tajemnicza rzeczywistość duchowa, a ludowość jest znakiem tego światopoglądu.

Mickiewicz nawiązując do ludowego obrzędu Dziadów (pogańskiego, ale poddanego w utworze "chrystianizacji"), będącego ramą konstrukcyjną utworu, pragnie na wzór tragedii greckiej wykreować dramat zakorzeniony w obrzędowości.

II część dramatu ukazuje ów obrzęd rozgrywający się w Dzień Zaduszny (w nocy) w kaplicy (sakralna czasoprzestrzeń, w której żywi mogą kontaktować się z umarłymi). Bohaterem utworu jest wspólnota, obejmująca również przeszłe pokolenia, spośród której zostaje wyodrębnionych kilka postaci.

Najważniejszą z nich jest Guślarz (funkcja wymyślona przez poetę) – kapłan sprawujący obrzęd za pomocą nakazów, rytualnych gestów i zaklęć, któremu towarzyszy chór wieśniaków wypowiadający zaklęcia i komentarze do prawd moralnych. Na Dziady przybywają trzy rodzaje duchów: lekkie - Józio i Rózia (są to dzieci, które nie doświadczyły cierpienia i dlatego nie mogą dostać się do nieba), ciężkie – widmo złego pana (upiora skazanego na wieczną mękę za zło wyrządzone poddanym, którzy pod postacią "żarłocznego ptactwa" towarzyszą mu po śmierci) i pośrednie – duch pasterki Zosi (jej wina polega na tym, że igrała z uczuciami innych).

Obrzęd ma zakończyć opowiadanie ojców dziejów. Zjawia się jednak kolejny duch, który nie reaguje na wezwania i przekleństwa Guślarza i Chóru. Duch ten zmierza w stronę jednej z wieśniaczek i wskazuje na swoje zranione serce.

W tym momencie kończy się misterium i zaczyna dramat. Dzieją się rzeczy, jak mówi Guślarz, niepojęte dla zebranych. Zjawienie się Upiora rozbija strukturę obrzędu Dziadów.

Zjawienie się tajemniczego ducha w pewien sposób tłumaczy wiersz Upiór dołączony do Dziadów przez Mickiewicza. Tytułowy bohater tego utworu - postać o nieokreślonym statusie egzystencjalnym - nie żyje, ale i nie umarł ostatecznie, jest duchem powrotnikiem skazanym za grzech (samobójstwo) na karę corocznego powtarzania swego cierpienia na świecie. Cierpienie to jest związane z nieszczęśliwą miłością i życiem wśród ludzi, którzy go nie rozumieją. Bohater Upiora nie jest jednak tożsamy z nieznaną zjawą z II części Dziadów, aczkolwiek posiada podobne cechy.

Dziady część IV

Ilustracja do części IV Dziadów, rys. Czesław Jankowski.

Ta część Dziadów, chronologicznie druga, powstała w latach 18211822 i została opublikowana w II tomie Poezji[2]. Wraz z częścią II jest nazywana Dziadami Wileńsko-Kowieńskimi. Jest to dramat o tematyce miłosnej, w którym głównym bohaterem jest nieszczęśliwy kochanek – Gustaw. Akcja utworu toczy się w dzień zaduszny między godziną dziewiątą wieczorem a północą, natomiast miejscem akcji jest dom księdza, który w przeszłości był nauczycielem głównego bohatera.

Osobowość Gustawa została ukształtowana poprzez lekturę Nowej Heloizy Rousseau oraz Cierpień młodego Wertera Goethego [2]. Utwory te uczyniły z niego indywidualistę, a nawet pchnęły go do samobójstwa. Kochanka głównego bohatera, jest określana jako nadludzka dziewica, została bowiem uwznioślona i uświęcona. Jest dla niego przeznaczeniem i darem niemalże nadprzyrodzonym. Jednak od momentu poślubienia jej przez osobę bogatą i utytułowaną, dla Gustawa rozpoczyna się godzina rozpaczy[3], przepełniona egzaltacją, miłosnym cierpieniem, udręką zazdrości. Cierpienie to zostało wyrażone językiem, jak na owe czasy bardzo nowoczesnym[3]. Ta część jest uważana przez badaczy m.in. za studium psychologiczne[3].

Ksiądz, słuchacz historii Gustawa, jest przez niego postrzegany za uosobienie racjonalizmu , zdrowego rozsądku i konformizmu [3]; potrafi posługiwać się tylko maksymami, powiedzeniami o charakterze popularnych porzekadeł, np. Pan Bóg daje, Pan Bóg bierze!, po smutkach wesele[3]. Z kolei nieszczęśliwy kochanek reprezentuje romantyczny spirytualizm .

Dziady część III

Tablica upamiętniająca więzienie Adama Mickiewcza w klasztorze bazylianów w Wilnie

Trzecia, ostatnia ukończona część dramatu, została napisana wiosną 1832 roku[4] i nazywana jest Dziadami Drezdeńskimi (wiąże się to z pobytem Mickiewicza w Dreźnie). Tekst opublikowano po raz pierwszy w 1832 roku jako IV tom Poezji (w wydaniu zbiorowym), oraz rok później w edycji osobnej[4]. Przez badaczy ta część Dziadów jest uważana za arcydzieło polskiego dramatu romantycznego [5], m.in. ze względu na połączenie w jednym utworze problematyki polityczno-historycznej z metafizyczną.

Charakterystyczną cechą tego dramatu jest jego nieciągłość, fragmentaryczność i otwarta, swobodna kompozycja . Żaden z licznych wątków fabularnych nie został ukończony, losy bohaterów są niedopowiedziane (z wyjątkiem Doktora, który ginie od uderzenia piorunem)[6]. Do całego cyklu nawiązuje scena IX (obrzęd tytułowych Dziadów).

Mickiewicz poszukiwał nowej formy dramatu, odmiennego od konstrukcji utworów Szekspira , Calderona , Goethego czy Schillera [6]. Entuzjastycznie przyjął pojawienie się dramatów Dittmera i Cavé pt. Les soirées de Nauilly, esquisse dramatiques et historiques ( 1827 )[6], w których dostrzegał nowatorstwo.

Plan historyczny utworu dzieli się na dwie części: jawną (oficjalny wymiar rzeczywistości) i ukrytą ( martyrologia , spiski i walka narodowowyzwoleńcza)[7]. W części jawnej (Dom wiejski pode Lwowem, Salon Warszawski, Pan Senator) poeta staje się bezlitosnym analitykiem i krytycznym obserwatorem zaprezentowanej w utworze zbiorowości. Zbiorowość ta dzieli się na "lewą" i "prawą" stronę. W części ukrytej autor zawarł swoją drezdeńską koncepcję martyrologicznej historii Polski[8].

Jedną z cech charakterystycznych dla tej części Dziadów jest mesjanizm , polegający na eksploatowaniu paraleli pomiędzy cierpieniem Jezusa a ofiarą Polaków pozbawionych własnej państwowości i prześladowanych. Ofiara ta ma mieć, według Mickiewicza, charakter uniwersalny, stanowi bowiem powtórzenie odkupienia Chrystusa[9]. Wyrazicielem takiej postawy w utworze jest Ks. Piotr, który posiada zdolność przewidywania przyszłości ("widzenia"). Jego przepowiednie mają charakter optymistyczny, chociaż ich treść jest bardzo nieprecyzyjna (np. liczba 44 )[10]. Przeciwieństwem ks. Piotra w utworze jest Konrad, którego cechuje indywidualizm , świadomość własnej wyjątkowości, a nawet duma urastająca do pychy[11]. Źródło takiej postawy tkwi w przekonaniu, że jest wielkim poetą, dzięki czemu dysponuje wyjątkową mocą (Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, / Cóż ty większego mogłeś zrobić - Boże?, sc. II, w. 54-55)[12]. Posiada zdolność do odczuwania bólu za cały naród polski. W tzw. Wielkiej Improwizacji podnosi bunt przeciwko Bogu, żądając od Niego władzy nad światem, aby urządzić go lepiej. Oskarża Boga w ten sposób o całe zło, a do tak gwałtownych żądań popycha Konrada odczuwanie cierpień własnego narodu (Ja i ojczyzna to jedno. / Nazywam się Milijon - bo za milijony / Kocham i cierpię katusze, w. 259-261). Żąda od Stwórcy całkowitej kontroli nad ludźmi, dlatego też marzenie o szczęściu i pokoju na Ziemi nosi cechy tyranii [13]. Jednak Konrad nie zostaje wyraźnie w utworze potępiony[12].

Dziady część I

Fragment niezrealizowanego pomnika Adama Mickiewicza, dłuta Henryka Kuny , przedstawiający scenę z Dziadów

Pierwsza część Dziadów ma charakter nieukończony, nie została także wydana za życia artysty. Utwór powstawał prawdopodobnie na początku 1821 roku[14]. Autorski tytuł brzmiał: Dziady. Widowisko[14]. Po raz pierwszy do druku trafiła w wydanym w Paryżu w 1860 roku podsumowaniu ważniejszych dzieł Mickiewicza. Zawiera zbiór niepowiązanych ze sobą scen. Pierwsza część Dziadów może być traktowana jako początek lub zakończenie cyklu.

W utworze pojawia się, podobnie jak w części II, postać Guślarza, opis obrzędu cmentarnego, oraz Chór młodzieńców i Chór młodzieży. Część badaczy uważa, że te Chóry stanowią literacką kreację filomatów , z którymi Mickiewicz w okresie pisania utworu prowadził spór filozoficzno-światopoglądowy[15].

Historycy literatury nie potrafią odpowiedzieć na pytanie dlaczego autor ani nie ukończył tej części Dziadów, ani nie zniszczył rękopisu . Niektórzy badacze utrzymują, że ten utwór jest ukończoną całością, złożoną z luźnych fragmentów[16].

Niektóre inscenizacje Dziadów

W Polsce

Afisz teatralny do Dziadów z 1901 r. z Andrzejem Mielewskim w roli Gustawa-Konrada

Za granicą

 • 1937: Dziady w Teatrze Narodowym w Sofii, w reżyserii Leona Schillera
 • 1990: Dziady w Wileńskim Teatrze Dramatycznym, w reżyserii Jonasa Vaitkusa. W rolę Konrada wcielił się Valentinas Masalskis. Spektakl zawierał wszystkie części dramatu.

Film

Filmowej adaptacji dramatu dokonał w 1989 r. Tadeusz Konwicki . Lawa. Opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza oprócz treści zawartych w tekście Mickiewicza odwołuje się do XX-wiecznej historii Polski (obrazy męczeństwa narodu z czasów II wojny światowej , pielgrzymka papieża Jana Pawła II , obrazy współczesnej Warszawy). Rola Gustawa–Konrada rozpisana została na dwóch aktorów: Gustawa Holoubka i Artura Żmijewskiego . W ogromnej obsadzie filmu znaleźli się też m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska , Maja Komorowska , Henryk Bista , Piotr Fronczewski , Grażyna Szapołowska i Jan Nowicki .

Przypisy

 1. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 252. 
 2. 2,0 2,1 Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 255. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 256. 
 4. 4,0 4,1 Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 276. 
 5. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 277. 
 6. 6,0 6,1 6,2 Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 279. 
 7. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 280. 
 8. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 281. 
 9. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 282. 
 10. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, ss. 283-284. 
 11. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 284. 
 12. 12,0 12,1 Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 286. 
 13. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 285. 
 14. 14,0 14,1 Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 253. 
 15. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, s. 254. 
 16. Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: 1999, ss. 254-255. 
 17. www.teatry.art.pl

Bibliografia

 • Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. . 

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Dziady (dramat)":

Podróżnik ...

Wszystkich Świętych ...

Dziady (zwyczaj) ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Dzień Zmarłych ...

Józef Paszkowski ...

Janusz Józefowicz ...

Boris Blacher ...

Hector Berlioz ...

John Dryden ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dziady (dramat)":

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 13) ...

102 Kultura renesansu w Europie (plansza 14) ...

013b. Kultura, religia i nauka starożytnej Grecji (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie