Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

hetman

hetman (czes. hejtman, ukr. гетьман, rum. hatman niem. Hauptmann), historyczna nazwa głównodowodzących armiami czeskich taborytów, księstwa Mołdawii, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kozaków i Ukrainy.

Słowo hetman (do XV wieku etman) początkowo oznaczało tylko kapitana lub rotmistrza ustanowionego przez króla. Król mianował również hetmana generalnego i nadwornego, mógł ich też w każdej chwili dymisjonować. Od końca XV wieku funkcja stawała się dożywotnią. Od XVI wieku słowo to oznaczało już wodza generalnego (łac. dux exercituum ). Powstał wtedy stały urząd hetmana koronnego i litewskiego, główny dowódca polskich i litewskich sił zbrojnych w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Początkowo tytuł hetmana nadawany był osobie, która w imieniu króla dowodziła całości lub częścią wojsk. Stanowisko to pierwotnie nadawane było na okres wojny lub kampanii, lecz od 1581 rozpoczęto praktykę mianowania dożywotnich hetmanów sprawujących całość funkcji administracyjnych i dowódczych. W wielu przypadkach monarcha przejmował na siebie obowiązki dowódcze. Hetman wtedy pozostawał jego pierwszym podkomendnym. Zewnętrzną oznaką godności hetmańskiej była buława oraz znak hetmański lub buńczuk.

Do kompetencji hetmana należało organizacja zawodowej siły zbrojnej, zaciąg wojsk najemnych oraz pospolitego ruszenia. Przywilejem hetmanów było mianowanie niższych dowódców, wyznaczanie leż dla oddziałów, kontrolowanie wydatków na wojsko i dozorowanie wypłaty żołdu. Posiadał także władze sądowniczą nad wojskiem, mógł również pomagać swym podwładnym w procesach sądowych wydając tzw. egzempcje wojskowe.

Miał także obowiązek wysłuchiwania skarg osób cywilnych pokrzywdzonych przez żołnierzy i zadośćuczynienia im. Najistotniejszym jednak obowiązkiem hetmana było planowanie i przeprowadzanie operacji wojskowych. Podczas działań wojennych hetman każdego wieczoru wydawał hasło, dzięki czemu zapobiegano obecności szpiegów w armii. Posiadał również pewne uprawnienia w prowadzeniu polityki zagranicznej, w szczególności wobec krajów wschodu takich jak Turcja, Chanat Krymski, Mołdawia i Wołoszczyzna.

Jakkolwiek hetmanowi nie podlegały odziały nadworne, gwardia królewska, siły zbrojne wystawiane przez miasta, powiaty i województwa, oraz prywatne odziały magnatów, to jednak często dobrowolnie podporządkowywały się mu w czasie wojen.

W końcu XVI w funkcja hetmana stała się dożywotnią i została ona podzielona na dwie funkcje o nieco oddzielnych kompetencjach. Hetman wielki w czasie pokoju pozostający przy dworze zajmując się ogólną administracją i strzegąc interesów wojska. Hetman polny zwykle przebywał w polu z małymi oddziałami operacyjnymi, strzegąc granic, w szczególności na wschodzie, gdzie były najbardziej zagrożone, jednocześnie prowadząc doraźne walki. Hetman polny podlegał wielkiemu. Oba stanowiska istniały niezależnie dla Korony (hetman wielki koronny) i Litwy (hetman wielki litewski).

W swej pracy hetman wspomagany był przez sztab. W jego skład jego wchodzili:

  • pisarz polny - kancelaria i finanse.
  • strażnik - bezpieczeństwo.
  • oboźny - organizacja obozów, taborów i transportu.
  • szpitalny - służba zdrowia
  • profos - wymiar sprawiedliwości
  • brabanmajster - służba tyłów.

Hetmanowi podlegały wszystkie wojska lądowe, lecz wyłączona spod jego dowództwa była flota. Hetman dowodził:

  • artylerią i wojskami inżynieryjnymi (za pośrednictwem generała artylerii)
  • kawalerią
  • piechotą

Jeśli z jakichś powodów hetman nie był w stanie sprawować swej funkcji (np. z powodu dostania się do niewoli), na czas jego nieobecności funkcje hetmańskie sprawował regimentarz posiadający analogiczne uprawnienia.

Począwszy od połowy XVIII wieku nastąpił kryzys instytucji hetmana. Słabość armii Rzeczypospolitej i brak zaangażowania w sprawy międzynarodowe spowodował brak zapotrzebowania na wybitne osobistości. Z drugiej strony prestiżowe i wpływowe stanowisko stało się przedmiotem walk pomiędzy rywalizującymi z sobą domami magnackimi.

Władza hetmanów została uszczuplona po powołaniu Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej w 1776 roku. Hetman wielki został jego przewodniczącym, musiał jednak wykonywać polecenia Rady.


Inne hasła zawierające informacje o "hetman":

1592 niemiecki matematyk , orientalista i konstruktor, profesor uniwersytetu w Tybindze (zm. 1635 ) Stanisław Koniecpolski , hetman wielki koronny (zm. 1646 ) Peter Stuyvesant , gubernator Nowej Holandii (zm. 1672 ). Yinyuan Longqi , ...

Zygmunt III Waza od Rzeczypospolitej utrzymała się jeszcze do 1620 .W kampanii mołdawskiej wziął także udział hetman Stanisław Żółkiewski , który w 1596 stłumił też powstanie kozackie Semena Nalewajki ...

Janusz Radziwiłł Janusz Radziwiłł (1579-1620) - kasztelan wileński Janusz Radziwiłł (1612-1655) - wojewoda wileński, hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł (1880-1967) - działacz gospodarczy i państwowy, poseł i ...

Insurekcja kościuszkowska Najwyższa Rządowa Litewska . 25 kwietnia 1794 w Wilnie został osądzony i powieszony publicznie hetman wielki litewski Szymon Kossakowski . Kościuszko założył obóz w Igołomii . 30 kwietnia 1794 ...

Szymon Kossakowski PotockaDzieciNatalia KossakowskaSzymon Juda Marcin Korwin-Kossakowski herbu Ślepowron (ur. 1741 , zm. 1794 ) – hetman wielki litewski , konfederat barski , targowiczanin .Odbył studia w kolegium jezuitów w Kownie ...

Straż Praw ( kanclerz ), Pieczęci do spraw zagranicznych ( drugi kanclerz ), policji ( marszałek wielki koronny ), wojny ( hetman ) i skarbu ( podskarbi )Oraz dodatkowo mogli w skład wchodzić: marszałek Sejmu (bez prawa ...

Order Orła Białego też Order Orła Białego (Rosja) Przypisy↑ Pierwszy Order Orła Białego nadał August II Mocny hetmanowi Iwanowi Mazepie już 22 października 1703 roku, order został w 1705 ...

1667 angielski, autor „ Podróży Guliwera ” (zm. 1745 ) Zmarli 31 stycznia - Jerzy Sebastian Lubomirski , hetman polny koronny , przywódca rokoszu (ur. 1616 ) 27 lutego - Stanisław Rewera Potocki , ...

Układ w Kiejdanach Umową Kiejdańską) był to układ, który zawarli 20 października 1655 w Kiejdanach hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł i jego kuzyn koniuszy wielki litewski Bogusław ...

1621 - Eilhardus Lubinus , niemiecki geograf (ur. 1565 ) 24 września - Jan Karol Chodkiewicz , hetman polny litewski , hetman wielki litewski , wojewoda wileński (ur. 1560 ) Święta ruchome Tłusty ...


Inne lekcje zawierające informacje o "hetman":

119b Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 5) ...

114. Konflikty wewnętrzne w Rzeczpospolitej (plansza 18) ...

119b Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 13) na wojnę, możliwe było przeprowadzenie ataku na froncie tureckim. W 1673 r. hetman Polski, Jan Sobieski odniósł zwycięstwo pod Chocimiem, a Polska zawarła antyturecki ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie