Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Język serbsko-chorwacki

Język serbsko-chorwacki

Српскохрватски
Srpskohrvatski
Obszar Serbia , Czarnogóra , Chorwacja , Bośnia i Hercegowina i inne
Klasyfikacja genetyczna Języki indoeuropejskie
Pismo łacińskie i cyrylica
Status oficjalny
język urzędowy (brak)
Kody języka
ISO 639 -1(brak)[1]
ISO 639-2(brak)[1]
ISO 639-3hbs
SIL hbs[2]
W Wikipedii
Zobacz też: język , języki świata
Wikipedia w języku serbsko-chorwackim
Wikipedia w języku bośniackim
Wikipedia w języku chorwackim
Wikipedia w języku serbskim
W Wikisłowniku :
W Wikisłowniku :
W Wikisłowniku :
W Wikisłowniku :

Język serbsko-chorwacki (serbochorwacki, chorwackoserbski, chorwacki czyli serbski) – obecnie jest to kontrowersyjna (patrz poniżej ) nazwa zbioru blisko spokrewnionych języków standardowych i dialektów ( diasystem ), należących do grupy południowej języków słowiańskich.

Języki i dialekty te używane są w Chorwacji , Bośni i Hercegowinie , Serbii i Czarnogórze oraz przez mniejszości serbskie i chorwackie w Słowenii , Austrii , na Węgrzech , we Włoszech i Rumunii . W sumie posługuje się nimi ok. 21 milionów ludzi.[3]

Do momentu politycznego rozpadu Jugosławii język serbsko-chorwacki uważany był powszechnie za jeden standardowy język południowosłowiański, posiadający jednak wariantową budowę. W jego obrębie najczęściej wyróżniano dwa wyraźnie spolaryzowane warianty – zachodni (chorwacki, zagrzebski) oraz wschodni (serbski, belgradzki). Obszar Bośni i Hercegowiny traktowano jako przestrzeń przenikania się obu wspomnianych wariantów. Począwszy od lat 70. XX w. zaczęły pojawiać się teorie, zgodnie z którymi w języku serbsko-chorwackim zaczęto wyodrębniać jeszcze dwa inne warianty (subwarianty) bośniacko-hercegowiński oraz czarnogórski.

Spis treści

Jeden język czy wiele języków?

Trudno w chwili obecnej o niekontrowersyjną odpowiedź na pytanie, czy istnieje jeden język serbsko-chorwacki, czy też odrębne języki: serbski i chorwacki (ewentualnie również bośniacki, czarnogórski, burgenlandzki i molizański). Zagadnienie to jest dosyć skomplikowane. Z punktu widzenia lingwistyki rozróżnienie między wariantami jednego języka a spokrewnionymi językami jest zresztą w dużym stopniu arbitralne.

Wydaje się jednak, że najwłaściwszym jest przyjąć, iż język serbsko-chorwacki funkcjonował jako wariantowy język standardowy do końca XX w. Wówczas to jego warianty zostały podniesione przez swoich użytkowników do rangi języków standardowych (literackich). Z chwilą promocji nowych języków standardowych: bośniackiego, chorwackiego i serbskiego, język serbsko-chorwacki stał się językiem martwym.

Wielu językoznawców z obszarów byłej Jugosławii uważa, że termin "język serbsko-chorwacki" jest już nieaktualny. Za jeden z powodów tego stanowiska można uznać burzliwy przebieg wojny domowej, która doprowadziła do rozpadu państwa jugosłowiańskiego.

Należy zdać sobie sprawę, że przez język możemy rozumieć jedną z dwóch rzeczy: albo język standardowy czyli literacki (o ustalonej pisowni, leksyce i gramatyce, używany w literaturze, prasie i telewizji) albo zbiór dialektów (regionalnych wariantów języka).

FrancuskiChorwackiBośniackiSerbski
Comme les gaz d'échappement et la pollution atmosphérique dans la Jérusalem, il serait nécessaire de prendre des mesures pour assurer la sécurité!Glede ispušnih plinova i zagađivanja zraka u Jeruzalemu, bilo bi potrebito poduzeti mjere sigurnosti!U pogledu izduvnih gasova i zagađivanja vazduha u Jerusalimu, bilo bi potrebno preduzeti mjere bezbjednosti!У погледу издувних гасова и загађивања ваздуха у Јерусалиму, било би потребно предузети мере безбедности!
Le sel blanc pour la cuisine est un composé chimique du sodium et du chlore.Bijela sol za kuhanje kemijski je spoj natrija i klora.Bijela so za kuhanje je hemijski spoj natrijuma i hlora.Bela so za kuvanje je hemijsko jedinjenje natrijuma i hlora.
Le train de la gare va commencer exactement à dix heures.Vlak sa željezničkoga kolodvora krenut će točno u deset sati.Voz sa željezničke stanice krenut će tačno u deset sati.Voz sa železničke stanice krenuće tačno u deset sati/časova.

Przyjmijmy najpierw pierwsze znaczenie terminu. Powstanie serbsko-chorwackiego języka standardowego było efektem tzw. umowy wiedeńskiej z 1850 roku, w której Serbowie i Chorwaci postanowili stworzyć wspólny język literacki. Unifikacja nie została jednak nigdy doprowadzona do końca i stworzony w drodze realizacji porozumienia język posiadał pewne odmienności pozwalające mówić o jego wariantowej budowie. Do lat 90. XX w. serbsko-chorwacki najczęściej uważany był za jeden język, jako jeden wariantowy kod funkcjonował w obiegu naukowym, posiadając zresztą status jednego z trzech języków urzędowych Jugosławii (pod różnymi nazwami, np. w Chorwacji używana była nazwa "język chorwacki czyli serbski" – chorw. "hrvatski ili srpski jezik" – natomiast w Serbii do roku 2006 oficjalnie funkcjonowała nazwa "język serbochorwacki").

Po rozpadzie Jugosławii narody uprzednio ją współtworzące starają się podkreślać swoją odrębność, również w dziedzinie językowej. Dlatego języki serbski, chorwacki, bośniacki i czarnogórski zostały przez nowo powstałe państwa uznane za odrębne. W Bośni formalnie funkcjonują trzy języki urzędowe: chorwacki, serbski i bośniacki. Istnieje również tzw. standard BCS (bośniacki-chorwacki-serbski), jest to wersja używana przez Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii. Można zauważyć oznaki powstawania kolejnego standardu – czarnogórskiego. Poszczególne warianty rozwijają się niezależnie (na przykład w języku chorwackim wprowadzane są reformy, które zwiększają różnice między nim a serbskim).

Osobna grupa argumentów na rzecz odrębności poszczególnych języków standardowych oparta jest na odrębności kulturowej używających ich narodów oraz na odmiennym rozwoju historycznym tych języków przed XIX w. Niektórzy zwolennicy tego poglądu twierdzą ponadto, że nazwa "język serbsko-chorwacki" oznaczała nieistniejący, postulowany byt uwarunkowany wyłącznie czynnikami politycznymi.

Z drugiej strony językowe różnice między serbskim a chorwackim językiem standardowym są mniejsze niż między amerykańskim a brytyjskim angielskim . Dotyczą głównie słownictwa i stylistyki , w minimalnym stopniu również gramatyki i fonetyki .

Oto przykład urzędowego komunikatu w trzech językach urzędowych Bośni i Hercegowiny :

 • bośniacki:
  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Bosna i Hercegovina očekuje povećanje kreditnog rejtinga. U martu 2004. godine, Agencija Moody's dodijelila je Bosni i Hercegovini prvi suvereni kreditni rejting, B3 sa pozitivnim izgledima. U svjetlu značajnog napretka u izgradnji države od dodjele prvog kreditnog rejtinga, Moody's razmatra moguće povećanje rejtinga Bosne i Hercegovine.
 • chorwacki:
  PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Bosna i Hercegovina očekuje povećanje kreditnog rejtinga. U ožujku 2004. godine, Agencija Moody's je dodijelila Bosni i Hercegovini prvi suvereni kreditni rejting, B3 s pozitivnim izgledima. U svjetlu značajnog napretka u izgradnji države od dodjele prvog kreditnog rejtinga, Moody's razmatra moguće povećanje rejtinga Bosne i Hercegovine.
 • serbski (łacinka):
  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Bosna i Hercegovina očekuje povećanje kreditnog rejtinga. U martu 2004. godine, Agencija Moody's dodijelila je Bosni i Hercegovini prvi suvereni kreditni rejting, B3 sa pozitivnim izgledima. U svjetlu značajnog napretka u izgradnji države od dodjele prvog kreditnog rejtinga, Moody's razmatra moguće povećanje rejtinga Bosne i Hercegovine.
 • serbski (cyrylica):
  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Босна и Херцеговина очекује повећање кредитног рејтинга. У марту 2004. године, Агенција Moody's додијелила је Босни и Херцеговини први суверени кредитни рејтинг, Б3 са позитивним изгледима. У свјетлу значајног напретка у изградњи државе од додјеле првог кредитног рејтинга, Moody's разматра могуће повећање рејтинга Босне и Херцеговине.

Jeżeli natomiast mamy na myśli nie języki standardowe, lecz serbsko-chorwackie dialekty, to są one bardzo zróżnicowane, ale różnice te nie mają wiele wspólnego z podziałem na serbski, chorwacki i bośniacki. Największe zróżnicowanie występuje w Chorwacji.

Hanna Dalewska-Greń w Językach słowiańskich opatruje odmiany literackie języka używane współcześnie przez Serbów i Czarnogórców, Chorwatów oraz bośniackich Muzułmanów (Bośniaków) terminem serbski/chorwacki, uważając, że niewątpliwe różnice między nimi powinny być opisywane na poziomie "o stopień niższym" i świadomie pomijając kształtujący się w ostatnich latach i będący w trakcie standaryzacji język bośniacki[4].

Dialekty

Na obszarze diasystemu serbsko-chorwackiego występują trzy duże dialekty (narzecza, względnie grupy dialektów): sztokawski , kajkawski i czakawski . Dialekt sztokawski Hercegowiny stanowi podstawę dla wszystkich trzech języków standardowych: serbskiego, chorwackiego i bośniackiego. Należy zauważyć, że różnice w użyciu dialektów i ich wariantów są uzależnione geograficznie, a nie etnicznie. Liczba różnic jest na tyle duża, że nie wszystkie dialekty są między sobą zrozumiałe.

Dialektem sztokawskim mówi się w Serbii, Bośni, Czarnogórze i w przeważającej części Chorwacji. Odpowiednikiem słowa "co" jest "što". Wschodni lub ekawski wariant sztokawskiego, którym mówi się na prawie całym obszarze Serbii i na wschodnich krańcach Chorwacji, oddaje prasłowiański dźwięk ( jać ) za pomocą "e". Zachodni lub jekawski wariant oddaje jako "je" lub "ije". Mówi się nim w Chorwacji, Bośni i Czarnogórze oraz w niektórych rejonach zachodniej Serbii. Ponadto istnieje wariant ikawski, w którym reprezentowane jest współcześnie przez "i". Na przykład:

Pochodzenieekawskiikawskiijekawski
vrěmevremevrimevrijeme
lěplepliplijep
děvojkadevojkadivojkadjevojka
věranveranviranvjeran
seloseloseloselo
trěbatitrebatitribatitrebati
grějatigrejatigrijatigrijati

Pierwsze dwa przykłady dotyczą długiej jaci, a trzeci i czwarty – krótkiej.

Dialekt kajkawski jest rozpowszechniony w północnej Chorwacji. Słowu "co" odpowiada "kaj". Cechuje go wiele podobieństw do wschodnich dialektów słoweńskich , nie posiada jednak liczby podwójnej. Jać oddawana jest jako "e".

Dialektem czakawskim mówi się w zachodniej Chorwacji, głównie na Istrii , w Kwarnerze i Dalmacji . Słowu "co" odpowiada "ča". W dialekcie tym występują liczne zapożyczenia z włoskiego . Tak jak w przypadku dialektu sztokawskiego, na podstawie kontynuanta jaci wyróżniany jest wariant ikawski, ekawski i jekawski. Ciekawą cechą czakawskiego jest jego archaiczny system akcentuacyjny – uważa się, że wśród wszystkich języków słowiańskich swobodny, ruchomy i melodyczny akcent w czakawskim chorwackim jest najbardziej zbliżony do akcentu w języku prasłowiańskim .

Alfabety i wymowa

Języki wchodzące w skład diasystemu serbsko-chorwackiego mogą być zapisane alfabetem łacińskim lub cyrylicą . Wersje standardowe serbskiego i bośniackiego używają obu alfabetów, podczas gdy chorwacki tylko łacińskiego. W obu przypadkach zapis jest niemal fonetyczny, a każdy znak jednego alfabetu ma swój odpowiednik w drugim (przy czym łacinka zawiera kilka dwuznaków ). Odmiana cyrylicy używana w języku serbsko-chorwackim została opracowana w XIX wieku przez Serb Vuka Stefanovicia Karadžicia , a odmiana łacinki – przez Chorwac Ljudevita Gaja . Inaczej niż np. w języku białoruskim , łacinka jest identyczna z transliteracją cyrylicy wg normy ISO/R 9:1968 . (Różnice względem ISO 9:1995 dotyczą kilku liter, oddawanych w łacince przez dwuznaki, mianowicie: lj, nj, , oraz litery j). Istnieje też, odrębna od transliteracji, transkrypcja na język polski.

Oba alfabety, cyrylica (ћирилица/ćirilica) i łacinka (latinica), liczą 30 znaków. Różnią się natomiast kolejnością liter.

Serbska Cyrylica:

 • А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
 • а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш

Chorwacka Łacinka:

 • A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
 • a b c č ć d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž

Dwuznaki , lj i nj są w alfabecie traktowane jako jeden znak. Jest niewiele słów, w których tę kombinację znaków faktycznie wymawia się oddzielnie. Zagraniczne nazwy są w serbskim zapisywane tak jak się je wymawia np.: Grace Kelly – Grejs Keli, Shakespeare – Šekspir. W chorwackim zaś nazwy własne pozostawia się w formie oryginalnej.

Znaki specjalne można zapisać stosując kodowanie Unicode – nie należy jednak mylić litery Đ z islandzkim Ð (różnica jest bardziej widoczna w przypadku małej litery):

Č:Čč:č
Ć:Ćć:ć
Đ:Đđ:đ
Š:Šš:š
Ž:Žž:ž

Większość znaków odpowiada ich wymowie w polskim (alfabet łaciński)

cyrylicałacinka Międzynarodowy alfabet fonetyczny polska transkrypcjaopis
А аA a/ a /A ajak polskie a
Б бB b/ b /B bzawsze dźwięczne
В вV v/ ʋ /W wjak zawsze dźwięczne w
Г гG g/ ɡ /G gzawsze dźwięczne
Д дD d/ d /D dzawsze dźwięczne
Ђ ђĐ đ/ ʥ /Dź/Dzi dź/dzijak polskie
Е еE e/ ɛ /E eotwarte e
Ж жŽ ž/ ʒ /Ż żjak polskie ż
З зZ z/ z /Z zjak polskie z
И иI i/ i /I ijak polskie i
Ј јJ j/ j /J jczęsto jak krótkie nieakcentowane i
К кK k/ k /K kjak polskie k
Л лL l/ l /Ł łpodobne do polskiego l
Љ љLj lj/ ʎ /L ljak l w polskim słowie lis
М мM m/ m /M mjak polskie m
Н нN n/ n /N njak polskie n
Њ њNj nj/ ɲ /Ń/Ni ń/nipodobne do polskiego ń
О oO o/ ɔ /O ootwarte o
П пP p/ p /P pjak polskie p
Р рR r/ r /R rjak polskie r. Może tworzyć sylabę i być przy tym długie/krótkie, akcentowane/nieakcentowane. Przykład: / kr̩k / ( Krk )
С сS s/ s /S sjak polskie s
Т тT t/ t /T tjak polskie t
Ћ ћĆ ć/ ʨ /Ć/Ci ć/cijak polskie ć
У уU u/ u /U ujak polskie u
Ф фF f/ f /F fjak polskie f
Х хH h/ x /H hpodobne do polskiego ch
Ц цC c/ ʦ /C cjak polskie c
Ч чČ č/ ʧ /Cz czjak polskie cz
Џ џDž dž/ ʤ /Dż dżjak polskie
Ш шŠ š/ ʃ /Sz szjak polskie sz

Opis języka standardowego

Ponieważ różnice między standardowym językiem serbskim, standardowym językiem chorwackim, standardowym językiem bośniackim a standardowym językiem czarnogórskim są niewielkie, poniżej zostaną one opisane łącznie jako jeden system językowy, nazywany serbsko-chorwackim. Należy to traktować jako wybranie obiektu językowej analizy, a nie jako zajęcie stanowiska w sporze o to, czy serbski i chorwacki są odrębnymi językami (podobnie jak opisanie przez polonistów języka mieszkańców Krakowa nie oznaczałoby uznania tego języka za odrębny względem języka polskiego).

Fonetyka i fonologia

W języku serbsko-chorwackim występuje 25 spółgłosek. Barw samogłosek jest 5 (a, e, o, i, u – wymowa jak po polsku). Ponadto występuje iloczas , to znaczy samogłoska może być długa lub krótka i cecha ta może decydować o znaczeniu wyrazu. W związku z tym można wyróżnić 10 samogłosek.

W serbsko-chorwackim, podobnie jak w niektórych innych językach słowiańskich, głoska r może tworzyć sylabę. Stąd trudne do wymówienia dla Polaków wyrazy takie jak prst lub trg. Podobnie w wyrazach obcego pochodzenia może się zachowywać głoska l oraz n (np. w trzysylabowym wyrazie bicikl, lub dwusylabowym njutn).

Ciekawą cechą języka serbsko-chorwackiego jest akcent melodyczny . Akcentowana sylaba (samogłoska) może mieć intonację opadającą lub rosnącą. W połączeniu z iloczasem tworzy to cztery rodzaje akcentu – długi opadający, krótki opadający, długi rosnący i krótki rosnący. Akcent w serbsko-chorwackim jest swobodny i ruchomy , jednak w wyrazach wielosylabowych nie może padać na ostatnią sylabę wyrazu.

Gramatyka

Serbsko-chorwacki charakteryzuje się bogatą fleksją. Występuje w nim siedem przypadków (celownik i miejscownik współcześnie zawsze mają identyczną formę z wyjątkiem różnic w intonacji w niektórych wyrazach jednosylabowych), dwie liczby i siedem czasów: teraźniejszy, przeszły, przeszły niedokonany, zaprzeszły, aoryst , przyszły, przyszły drugi.

Odmiana rzeczowników

Klasa I – rodzaj męski IKlasa I – rodzaj męski II -ac (żywotny)Klasa I – rodzaj nijakiKlasa I – rodzaj nijaki -eKlasa II – rodzaj żeńskiKlasa II – rodzaj żeński I -kaKlasa II – rodzaj żeński I -gaKlasa III – rodzaj żeński II
Liczba pojedynczaoknoosiołwieśdrzewo, Mile (imię)kobietabankksiążkamiłość
Mianownikprozormagaracselodrvo, Mileženabankaknjigaljubav
Dopełniaczprozoramagarcaseladrveta, Miletaženebankeknjigeljubavi
Celownikprozôrumagârcusêludrvêtu, Miletužênibânciknjiziljubâvi
Biernikprozormagarcaselodrvo, Miletaženubankuknjiguljubav
Wołaczprozoremagarčeselōdrvō, Mileženōbankōknjigōljubavi
Narzędnikprozorommagarcomselomdrvetom, Miletomženombankomknjigomljubavi, ljubavlju
Miejscownikprozórumagárcuséludrvétu, Miletužénibánciknjiziljubavi
Liczba mnogaoknaosływsiedrzewakobietybankiksiążkimiłości
Mianownikprozorimagarciseladrvaženebankeknjigeljubavi
Dopełniaczprózorāmágarcāsélādrvāženābánkāknjigāljubavi
Celownikprozorimamagarcimaselimadrvimaženamabankamaknjigamaljubavima
Biernikprozoremagarceseladrvaženebankeknjigeljubavi
Wołaczprozorimagarciseladrvaženebankeknjigeljubavi
Narzędnikprozorimamagarcimaselimadrvimaženamabankamaknjigamaljubavima
Miejscownikprozorimamagarcimaselimadrvimaženamabankamaknjigamaljubavima

Odmiana czasowników (przykład)

Raditi (pracować)

ZaimekCzas teraźniejszyCzas przyszłyCzas przeszły
12przeszłyaorystprzeszły niedokonanyzaprzeszły
(ja)radimću raditi/radiću/ću da radimbudem radio/lasam radio/la; radio/la samizradihrad+ihbio sam radio/bila sam radila
Ti (ty)radišćeš raditi/radićeš/ćeš da radišbudeš radio/lasi radio/la; radio/la siizradirad+išebio si radio/bila si radila
On, ona, ono (on, ona, ono)radiće raditi/radiće/će da radibude radio/la/loje radio/la/lo; radio/la/lo jeizradirad+išebio je radio/bila je radila/bilo je radilo
Mi (my)radimoćemo raditi/radićemo/ćemo da radimobudemo radili/lesmo radili/le; radili/le smoizradismorad+ismobili smo radili/bile smo radili
Vi (wy)raditećete raditi/radićete/ćete da raditebudete radili/leste radili/le; radili/le steizradisterad+istebili ste radili/bile ste radile
Oni, one, ona (oni, one)radeće raditi/radiće/će da radebudu radili/le/lasu radili/radile/radila; radili/le/la suizradišeradi+jahubili su radili/bile su radile/bila su radila

Różnice

Polski Łużycki Chorwacki Serbski
PorównaniePřirunanjeUsporedbaПоређење (Poređenje)
EuropaEuropaEuropaЕвропа (Evropa)
HolandiaNižozemskaNizozemskaХоландија (Holandija)
WłosiItalčenjoTalijaniИталијани (Italijani)
WszechświatUniwersum, swětnišćoSvemirВасиона (Vasiona)
KręgosłupRjapKralježnicaКичма (Kičma)
PowietrzePowětrZrakВаздух (Vazduh)
EdukacjaKubłanje, wukubłanjeOdgojВаспитање (Vaspitanje)
TydzieńTydźeńTjedanСедмица (Sedmica)
HistoriaStawiznyPovijestИсторија (Istorija)
PantalonyCholowyHlačeПанталоне (Pantalone)
BrzuchBrjuchTrbuhСтомак (Stomak)
NaukaWědaZnanostНаука (Nauka)
OsobiścieWosobnjeOsobnoЛично (Lično)
OsobaWosobaOsobaЛице (Lice)
Narody ZjednoczoneZjednoćene narodyUjedinjeni NarodiУједињене Нације (Ujedinjene Nacije)
ChlebChlěbKruhХлеб (Hleb)
SztucznyKumštnyUmjetnoВештачки (Veštački)
KrzyżKřižKrižКрст (Krst)
DemokracjaDemokratijaDemokracijaДемократија (Demokratija)
WykrycieSpóznaćeSpoznajaСазнање (Saznanje)
WyspaKupaOtokОстрво (Ostrvo)
OficerOficěrČasnikОфицир (Oficir)
Ruch ulicznyNadróžny wobchadCestovni prometДрумски саобраћај (Drumski saobraćaj)
AutostradaAwtodróhaAutocestaАутопут (Autoput)
DługośćDołhosćDuljinaДужина (Dužina)
ZwiązekUdrugaУдружење (Udruženje)
FabrykaFabrika, twornjaTvornicaФабрика (Fabrika)
PowszechnyPowšitkownyOpćeОпште (Opšte)
ChrystusChrystusKristХристoс (Hristos)
PrzepraszamWodajće prošuOprostiИзвини (Izvini)
Standard języka ojczystegoMaćernorěčny standardMaterinski jezićni standardМатерњи језички стандард (Maternji jezički standard)

Nazwa

Według Słownika poprawnej polszczyzny PWN z 1995 [5] poprawną nazwą jest język serbskochorwacki, natomiast forma serbo-chorwacki jest niepoprawna. Encyklopedia powszechna PWN z 1974 posiada hasło serbochorwacki język[6] i podaje formę alternatywną język serbsko(-?)chorwacki. Mała encyklopedia powszechna PWN z 2000 [7] posiada hasło serbsko-chorwacki język i podaje formę alternatywną chorwacko-serbski.

W specyfikacji RTF 1.0[8] znajdują się opisy języków Croato-Serbian (Latin) i Serbo-Croatian (Cyrillic)[1]

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2
  ISO 639-2/RA Change Notice
  ISO 639-1
  .Code
  ISO 639-2
  Code
  English name
  of Language
  French name
  of Language
  Date
  Added or
  Changed
  Category
  of Change
  Notes
  [-sh](none)Serbo-Croatianserbo-croate2000-02-18DepThis code was deprecated in 2000 because there were separate language codes for each individual language represented (Serbian, Croatian, and then Bosnian was added). It was published in a revision of ISO 639-1, but never was included in ISO 639-2. It is considered a macrolanguage (general name for a cluster of closely related individual languages) in ISO 639-3. Its deprecated status was reaffirmed by the ISO 639 JAC in 2005.
  srsrp [scc]Serbianserbe2008-06-28CCISO 639-2/B code deprecated in favor of ISO 639-2/T code
  hrhrv [scr]Croatiancroate2008-06-28CCISO 639-2/B code deprecated in favor of ISO 639-2/T code

  Source:
  http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_changes.php

 2. 15. i 16. edycja. W 14. kodem było SRC: http://web.archive.org/web/20011214022901/www.ethnologue.com/show_language.asp?code=SRC
 3. Ethnologue report for language code: SRC
 4. Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, PWN, Warszawa 2007, , str. 13
 5. Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1995, , s. 680
 6. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1974, t. 4, s. 166
 7. Mała encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 2000, , s. 737
 8. http://latex2rtf.sourceforge.net/RTF-Spec-1.0.txt


Inne hasła zawierające informacje o "Język serbsko-chorwacki":

Podróżnik ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Jonas Basanavičius ...

Szkoci ...

Wnioskowanie ...

Włosi ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Stanisław Hozjusz ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Język serbsko-chorwacki":

Rozprawa z rozprawką (plansza 7) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

019. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie