Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Język prasłowiański

Język prasłowiański

Język prasłowiański jest to należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian , z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie . Za koniec istnienia języka prasłowiańskiego uznaje się przełom V i VI wieku n.e.

Nie istnieją żadne zabytki pisane w nim sporządzone. Historycy języka odtwarzają jego formy metodami lingwistyki historycznej , na przykład metodą porównawczą – tj. zestawiając słowa z różnych języków słowiańskich .

Spis treści

Fonologia

Samogłoski

samogłoski i, ь, e, ę, ě, a, o, ǫ (ą), ъ, y, u
ь, ъ – jery , czyli bardzo krótkie samogłoski o niewyraźnej wymowie (wywodzące się z dawniejszych krótkich *i i *u), dzielą się na miękki (pierwszy) i twardy (drugi);
ę, ǫ (ą) – e i o nosowe, podobne do polskich ę, ą, wymawianych przed szczelinowymi (np. w kęs, wąs);
ě – tzw. jać , samogłoska długa o wymowie [ä] ( IPA æ: ), czyli pośrednia między [e] a [a], jak w angielskim słowie cat;
y – tylnojęzykowe, inne od dzisiejszego polskiego, przypominające raczej tureckie ı ( IPA ɯ: );
sonanty (spółgłoski tworzące sylaby) l, l´, r, r´; wielu badaczy uważa, że w epoce prasłowiańskiej sonantów nie było, i zamiast nich rekonstruuje grupy ъl, ьl, ъr, ьr.

Wielu lingwistów uważa, że ps. *o było wymawiane jako /a/, natomiast *a było samogłoską długą /a:/. Dowodem na to są zapożyczenia słowiańskie w innych językach, np. nowogreckie καρουτα 'koryto', gdzie prasłowiańskiemu *o odpowiada greckie /a/.[1]

Spółgłoski

System głosek prasłowiańskich okresu późnego
SPÓŁGŁOSKI wargowe zębowe zębowe miękkie dziąsłowe dziąsłowe miękkie środkowojęzykowe tylnojęzykowe
zwarte p, bt, d    k, g
zwarto-szczelinowe   c´, ʒ´ (dz´) č, ǯ (dž)  
szczelinowe vs, z š, ž x
nosowe mn     
spółgłoski płynne  l r j 
x oznacza to samo, co polskie ch,
v oznacza to samo, co polskie w, choć prasłowiańskie v musiało być pierwotnie wargowe i zbliżone do angielskiego w,
ʒ (dz) oznacza spółgłoskę zwartoszczelinową zapisywaną w polskiej ortografii dwuznakiem dz,
ǯ (dž) oznacza spółgłoskę zwartoszczelinową zapisywaną w polskiej ortografii dwuznakiem ,
spółgłoski c´, ʒ´ (dz´), č, ǯ (dž), š, ž były bardziej miękkie niż polskie c, dz, cz, dż, sz, ż.

Ponadto wszystkie spółgłoski twarde (w końcowej fazie istnienia prasłowiańskiego – z wyjątkiem s, z, k, g, x) miały warianty miękkie przed j.

Intonacja

W języku prasłowiańskim istniała pierwotnie intonacja akutowa (wznosząca) i cyrkumfleksalna (opadająca). W wyniku przemian akcentowych związanych z redukcją praindoeuropejskich i, u krótkich do jerów pojawiła się intonacja nowoakutowa. Niekiedy mówi się też o intonacji nowocyrkumfleksalnej.

Iloczas

i, ę, ě, a, ǫ (ą), y, u były długie. e, o były krótkie, ale w grupach typu TorT[2] nieco dłuższe (Stąd ich rozwój w grupy typu TraT w grupie południowej). Jery były półkrótkie (bardzo krótkie).

e, o, ь, ъ były w pewnym sensie krótkimi odpowiednikami odpowiednio ě, a, i, y.

 • ě to w zasadzie e długie. Niekiedy mówi się o opozycji ě (jać czyli ē – e długie) – ĕ (e krótkie).
 • o to prawdopodobnie było w rzeczywistości ă krótkie. (zobacz akanie )
 • ь prawdopodobnie przynajmniej w okresie wczesnym wymawiano jak krótkie i.
 • ъ prawdopodobnie przynajmniej w okresie wczesnym wymawiano jak krótkie u lub y [ ɯ ]. (zobacz delabializacja )

Ponadto te głoski wymieniały się np. przy zmianie akcentu:

zametą – zamětają ? > pol. zamiotę – zamiatam
vyrobją – vyrabjają > pol. wyrobię – wyrabiam
vytьną – vytinają > pol. wytnę – wycinam
nadъmą – nadymają > pol. nadmę – nadymam

Różnice między dialektami

Postać pierwotnaGrupa zachodniaGrupa wschodniaGrupa południowa
TorT, TolT, TerT, TelT

(Zobacz też przestawka )

ps. korva, bolto, bergъ, melko

TroT, TłoT, TrzeT/TrzoT, TleT\TloT (bez dialektów czeskich i słowackich)

pol. krowa, błoto, brzeg\trzoda, mleko\plotka

ToroT, TołoT, TereT, TołoT

ros. корова (korowa), болото (bołoto), берег (bierieg), молоко (mołoko)

TraT, TlaT, TrěT, TlěT (z dialektami czeskimi i słowackimi)

scs. крава (krawa), блато (blato), брѣгъ (brěgъ), млѣко(mlěko) cz. kráva, bláto, břeh, mléko; schorw. krava, blato, brijeg, mlijeko

olT-, orT-

ps. olkъtь, ordlo

loT-, roT- (pod intonacją cyrkumfleksalną) / laT-, raT- (pod intonacją akutową)

pol. łokieć, radło; cz. loket; ros. локоть (łokot´), рало (rało)

laT-, raT-

schorw. lakat, ralo

 D. l.p., M. i B. l.m. dušěD. l.p., M. i B. l.m. dušę
 reka ?reky ? (może odwrotnie)
kvě, kvi, gvě, gvi, xvě, xvi

ps. květъ, gvězda
bez zmian

pol. kwiat, gwiazda
c´vě, c´vi, z´vě, z´vi, s´vě, s´vi

schorw. cvijet, zvijezda
tl, dltl, dll, l
tj, dj

ps. světja, medja

c´, ʒ´ (dz´)

pol. świeca, miedza; cz. svíce, meze

č, ž

ros. свеча (swiecza), межа (mieża)

rozmaite kontynuanty*

* na przykład

słń. č, j: sveča, meja;
schorw. ć, dź: sveća, međa [medźa] (w innych dialektach także dj > j, dž, d´, ž; tj > č, t´ ? – wszystkie pięć wariantów rozwoju dj (i trzy rozwoju tj ?) pojawia się już w dialekcie kajkawskim );
bułg. št, žd: свеща (sweszta), межда (meżda);
scs. št, žd (również): svešta, mežda;
maced. k´, g´

Te zmiany dotyczą często późniejszego rozwoju, po rozpadzie wspólnoty prasłowiańskiej.

Powstanie i rozwój

Język prasłowiański rozwinął się według niektórych szacunków na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. Większość badaczy jest zdania, że wyodrębnienie się języka prasłowiańskiego ze wspólnoty indoeuropejskiej poprzedził pewien okres wspólnego rozwoju z dialektami, z których uformowały się języki bałtyckie: litewski, łotewski, pruski. Z uwagi m.in. na różnice leksykalne między językami słowiańskimi a bałtyckimi niektórzy zaprzeczają jednak możliwości istnienia języka prabałtosłowiańskiego .

Przez długi czas swojego istnienia (prawdopodobnie około 2000 lat) język prasłowiański podlegał różnym zmianom. Na język prasłowiański wpływały języki ludów sąsiednich, zwłaszcza germańskie ( gocki ) i celtyckie , jak też irańskie ( scytyjski ), tureckie i ugrofińskie . Fakt ten, a także różne rozumienie procesów językowych przez różnych lingwistów, jest przyczyną istnienia różnych rekonstrukcji form prasłowiańskich. Niektórzy próbują wyróżniać kilka faz rozwojowych tego języka, najczęściej trzy, nie jest to jednak podejście powszechne.

Przed pierwszą palatalizacją system głosek języka prasłowiańskiego wyglądał najprawdopodobniej następująco: p, b, v (dwuwargowe lub u niesylabiczne), m, t, d, s, z, n, l, r, j, k, g, x (ch); i, ī, u, ū, e, ē, a, ā, ei, eu, ai, au, oraz najprawdopodobniej samogłoski nosowe ę i ą, szczególnie przed spółgłoskami szczelinowymi i na końcu wyrazu. Nie istniały wówczas sylabiczne r, l (w dialektach wschodniosłowiańskich najpewniej nigdy nie zaistniały), lecz grupy ir, ur, il, ul.

Przemiany samogłosek przy powstaniu języka prasłowiańskiego

i1 < PIE *ī, *ei,
i2 < *ai zredukowane (*ăi lub *ui) < PIE *ai, *oi,
ь < *i < PIE *i, czasem także ze zredukowanego PIE *e,
e < PIE *e,
ę < PIE *en, *em,
ě1 < PIE ē,
ě2 < *ai < PIE *ai, *oi,
a < *ā < PIE *ā, *ō,
o < *a < PIE *a, *o, *ə (w sylabach wewnętrznych *ə zanikło bez śladu),
ǫ (ą) < *an, *am < PIE *an, *on, *am, *om,
ъ < *u < PIE *u, czasem także ze zredukowanego PIE *o
y < PIE *ū
u < *au < PIE *au, *ou (PIE *eu rozwinęło się prawdopodobnie w *jau, z czego prasłowiańskie ju)

Samogłoski i2, ě2 powstały później niż i1, ě1. W końcowej fazie istnienia języka prasłowiańskiego obie samogłoski par i1, i2 oraz ě1, ě2 wymawiane były już jednakowo, wcześniej jednak wywołały różne zmiany poprzedzających spółgłosek tylnojęzykowych, por. niżej.

Przemiany spółgłosek przy powstaniu języka prasłowiańskiego

 • p < PIE *p;
 • b < PIE *b, *bh;
 • t < PIE *t;
 • d < PIE *d, *dh;
 • k < PIE *k, *kw;
 • g < PIE *g, *gh, *gw, *gwh;
 • s < PIE *s, *k´;
 • z < PIE *g´, *g´h (rzadko także z < PIE *s [z] przed spółgłoską dźwięczną);
 • x < PIE *s po *r, *u, *k, *i, prawdopodobnie także po *l;
 • m < PIE *m;
 • n < PIE *n;
 • l < PIE *l;
 • r < PIE *r;
 • v < PIE *w;
 • j < PIE *j.
W niektórych wyrazach prasłowiańskie x rozwinęło się z innych dźwięków PIE, np z grup *kH, *ks, *sk.
Na końcu wyrazu spółgłoski często zanikały (ewentualnie pojawiał się jer, jak w (j)azъ < *e:g^h), co dało początek zasadzie sylaby otwartej .

Ponadto:

 • c´ < k (II palatalizacja);
 • ʒ´ (dz´) < g (II palatalizacja);
 • s´ < x (II palatalizacja);
 • č < kj, k (I palatalizacja);
 • šč < stj, skj, sk (I palatalizacja);
 • žǯ (ždž) < zdj, zgj, zg (I palatalizacja);
 • š < sj, xj, x (I palatalizacja);
 • ž < zj, gj, g (I palatalizacja).

Procesy fonetyczne w okresie prasłowiańskim

Palatalizacje

k, g, x > č, ǯ (dž), š przed i1, ě1, e, ę, ь, j i sonantami l´, r´(ǯ uprościło się potem do ž wszędzie, w niektórych językach z wyjątkiem pozycji po z); zachodziła w III – VI w.n.e.;
k, g, x > c´, ʒ´ (dz´), s´ przed i2, ě2 ( zmieszało się potem z s lub š w poszczególnych dialektach słowiańskich, ʒ´ (dz´) uprościło się do z, z wyjątkiem m.in. polskiego); zachodziła ok. VI-VII w.n.e.;
k, g, x > c´, ʒ´ (dz´), s´ po samogłoskach przednich (i, ь, ě, e, ę) i sonantach l´, r´ ? – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich miała charakter postępowy i zachodziła niekonsekwentnie, tylko w niektórych wyrazach; zachodziła ok. VIII w. n.e.
 • jotacyzacja
sj, zj > š, ž;
tj, dj przetrwały i rozwijały się rozmaicie w poszczególnych dialektach (w grupie zachodniosłowiańskiej w c´, ʒ´ (dz´));
stj, zdj > šč, žǯ (ždž);
kj, gj, xj > č, ǯ (dž), š (następnie ǯ (dž) > ž);
skj, zgj > šč, žǯ (ždž);
rj, lj, nj przetrwały do końca epoki prasłowiańskiej, następnie rozwinęły się w r´, l´, n´;
pj, bj, vj, mj przetrwały do końca epoki prasłowiańskiej, następnie rozwinęły się w pl´, bl´, vl´, ml´ w większości dialektów (zasięg tej zmiany jest przedmiotem dyskusji)
ky, gy > k'i, g'i
ke, ge > k'e, g'e

zachodziła ok. XV w.

Uproszczenie grup spółgłoskowych

-gti, -kti > -c´i (w grupie zachodniej, ogólnie kt (również < gt) w pozycji pierwszej palatalizacji rozwijało się jak tj)
ps. mogti > moc´i ? > pol. móc, ale ps. moglъ > pol. mógł
ps. pekti > pec´i ? > pol. piec, ale ps. peklъ > pol. piekł
-dti, -tti > -sti
ps. jědti > jěsti > pol. jeść, ale ps. jědlъ > pol. jadł
ps. pletti > plesti > pol. pleść, ale ps. pletlъ > pol. plótł
pn, bn > n, stn > sn, bv > b
ps. sъpnъ (sъpati (>pol. spać) + -nъ) > sъnъ > pol. sen (ale ps. sedmь > pol. siedem)

Przemiany samogłosek

Po spółgłoskach miękkich (j, č, ž, š) o, y, ъ > e, i, ь. Natomiast ě > a (časъ < čěsъ). Stąd pochodzi różnica między odmianą w tematach na -o-, -a- a -jo-, -ja-.

W późniejszym okresie kъnę > kъnędzь (ksiądz)

Prejotacja i prelabializacja

W nagłosie (na początku wyrazów) przed i, ь, ě, e, ę, pojawiło się j. Analogicznie przed y, ъ pojawiło się w > v, co świadczy o tym, że y wówczas jeszcze brzmiało jak ū, a ъ jak u krótkie.

Leksyka wspólna z innymi językami

z językami wczesnogermańskimi

xlěbъ (por. ang. loaf), xlěvъ, měčь, stьklo, šelmъ (por. ang. helmet), plugъ por. ang. plough, lěkъ (por. ang. leech)

z późniejszymi językami germańskimi

pěnędzь (por. ang penny), kъnędzь (por. ang. king, SWN kuning), istъba (por. SWN stuba) tjudjь por. got. þiuda

zapożyczenia z greki i łaciny za pośrednictwem języków germańskich

kupiti (got. kaupōn, Lat. caupō(właściwie z etruskiego)), dъska (SWN tisk), čeršn'a (ang. cherry, lat. ceresia), osьlъ (lat. asinus, got. asilus), velьbǫdъ (gr. elephas, got. ulbandus)

bezpośrednie zapożyczenia z greki i łaciny

konopja (lat. canapis), poganъ (lat. paganus), kоlęda (lat. calendae) korabjь ( biz. karábion), polata ( biz. palátion)

z językami tureckimi

xomǫto, kъnęga/kъniga, kolpakъ/klobukъ

z językami dackimi i północnotrackimi

mogyla, kurhan (dac. kurgan)

Fleksja

Obok liczby pojedynczej i mnogiej istniała liczba podwójna .

Deklinacja

Rzeczowniki

Deklinacja zależała raczej od tematu, a nie od rodzaju.

rodzaj męskinijakiżeński
DeklinacjaI1I2IIIV1V2I1I2V2V4V5III1III2,3IV2V1V3
temat -o--jo--u--i--en--o--jo--en--ent--es--a--ja--i--u:--er-
M. l.p.vl´k-ъkonj-ь

(cěsarj-ь)

syn-ъgost-ьkam-ylět-opolj-eim-ętel-ęslov-ožen-aduš-a

(bogynj-i,
zemj-a ?)

kost-ьkr-ymat-i
D. l.p.vl´k-akonj-asyn-ugost-ikam-en-elět-apolj-aim-en-etel-ęt-eslov-es-ežen-yduš-ě

(bogynj-ě,
zemj-i ?)

kost-ikr-ъv-emat-er-e
C. l.p.vl´k-ukonj-usyn-ovigost-ikam-en-ilět-upolj-uim-en-itel-ęt-islov-es-ižen-ěduš-ikost-ikr-ъv-imat-er-i
B. l.p.vl´k-ъkonj-ьsyn-ъgost-ьkam-en-ьlět-opolj-eim-ętel-ęslov-ožen-ąduš-ąkost-ьkr-ъv-ьmat-er-ь
N. l.p.vl´k-omъ ? -omьkonj-emъ ? -emьsyn-ъmьgost-ьmьkam-en-ьmьlět-omьpolj-emьim-en-ьmьtel-ęt-ьmьslov-es-ьmьžen-ojąduš-eją

(bogynj-ьją ?)

kost-ьjąkr-ъv-ьjąmat-er-ьją
Msc. l.p.vl´c-ěkonj-isyn-ugost-ikam-en-elět-ěpolj-iim-en-etel-ęt-eslov-es-ežen-ěduš-ikost-ikr-ъv-emat-er-e
W. l.p.vl´č-ekonj-usyn-ugost-ikam-en-ilět-opolj-eim-ętel-ęslov-ožen-oduš-ekost-ikr-ъv-imat-i
MBW. l.podw.vl´k-akonj-a   lět-ěpolj-i   žen-ěduš-i   
DMsc. l.podw.vl´k-ukonj-u   lět-upolj-u   žen-uduš-u   
CN. l.podw.vl´k-omakonj-ema   lět-omapolj-ema   žen-amaduš-ama   
MW. l.m.vl´c-ikonj-i

(cěsarj-e)

syn-ovegost-ьjekam-en-elět-apolj-aim-en-atel-ęt-aslov-es-ažen-yduš-ěkost-ikr-ъv-imat-er-i
D. l.m.vl´k-ъkonj-ьsyn-ovъgost-ьjьkam-en-ъlět-ъpolj-ьim-en-ьtel-ęt-ъslov-es-ъžen-ъduš-ьkost-ьjьkr-ъv-ьmat-er-ь
C. l.m.vl´k-omъkonj-emъsyn-ъmъgost-ьmъkam-en-ьmъlět-omъpolj-emъim-en-ьmъtel-ęt-ьmъslov-es-ьmъžen-amъduš-amъkost-ьmъkr-ъv-amъmat-er-ьmъ
B. l.m.vl´k-ykonj-ěsyn-ygost-ikam-en-elět-apolj-aim-en-atel-ęt-aslov-es-ažen-yduš-ěkost-ikr-ъv-imat-er-i
N. l.m.vl´k-ykonj-isyn-ъmigost-ьmikam-en-ьmilět-ypolj-iim-en-ytel-ęt-yslov-es-yžen-amiduš-amikost-ьmikr-ъv-amimat-er-ьmi
Msc. l.m.vl´c-ěxъkonj-ixъsyn-ъxъgost-ьxъkam-en-ьxъlět-ěxъpolj-ixъim-en-ьxъtel-ęt-ьxъslov-es-ьxъžen-axъduš-axъkost-ьxъkr-ъv-axъmat-er-ьxъ

Niekiedy tematy na -ja- typu bogynji (deklinacja III3) nazywa się tematami na -i-, a tematy na -en-, -er-, -ent-, -es- – odpowiednio tematami na -n-, -r-, -t-, -s-.

Deklinacja V (tematy na -u:- i spółgłoskowe) powstała w wyniku ciekawych procesów:

*u: (w mianowniku, przed *s) > ps. y
*u: (w przypadkach zależnych, przed samogłoską) > *uw > ps. ъv
*en (w mianowniku, na końcu wyrazu) > ps. ę
*en (w przypadkach zależnych, przed samogłoską) > ps. en
*er (w mianowniku, na końcu wyrazu) > *e (pod intonacja cyrkumfleksalną) > ps. i
*er (w przypadkach zależnych, przed samogłoską) > ps. er
*ent (w mianowniku, na końcu wyrazu) > ps. ę
*ent (w przypadkach zależnych, przed samogłoską) > ps. ęt
*os (w mianowniku, postać oboczna na końcu wyrazu) > ps. o
*es (w przypadkach zależnych, przed samogłoską) > ps. es

Przymiotniki

podana odmiana rzeczownikowa, zasadniczo wg wzoru tematów na -o- i -a- lub -jo- i -ja-; odmiana przymiotnikowa z zaimkiem jь

typtwardotematowemiękkotematowe
rodzaj męskinijakiżeńskimęskinijakiżeński
M. l.p.star-ъstar-ostar-apěš-ьpěš-epěš-a
D. l.p.star-astar-astar-ypěš-apěš-apěš-ě
C. l.p.star-ustar-ustar-ěpěš-upěš-upěš-i
B. l.p.star-ъstar-ostar-ąpěš-ьpěš-epěš-ą
N. l.p.star-omьstar-omьstar-ą ? -ojąpěš-emьpěš-emьpěš-ą ? -eją
Msc. l.p.star-ěstar-ěstar-ěpěš-ipěš-ipěš-i
M. l.m.star-istar-astar-ypěš-ipěš-apěš-ě
D. l.m.star-ъstar-ъstar-ъpěš-ьpěš-ьpěš-ь
C. l.m.star-omъstar-omъstar-amъpěš-emъpěš-emъpěš-amъ
B. l.m.star-ystar-astar-ypěš-ěpěš-apěš-ě
N. l.m.star-ystar-ystar-amipěš-ipěš-ipěš-ami
Msc. l.m.star-ěxъstar-ěxъstar-axъpěš-ixъpěš-ixъpěš-axъ

Zaimki rodzajowe

typtwardotematowemiękkotematowe
rodzaj męskinijakiżeńskimęskinijakiżeński
M. l.p.on-ъon-oon-amoj-ьmoj-emoj-a
D. l.p.on-ogoon-ogoon-ojěmoj-egomoj-egomoj-ejě
C. l.p.on-omuon-omuon-ojimoj-emumoj-emumoj-eji
B. l.p.on-ъon-oon-ąmoj-ьmoj-emoj-ą
N. l.p.on-ěmьon-ěmьon-ojąmoj-imьmoj-imьmoj-eją
Msc. l.p.on-omьon-omьon-ojimoj-emьmoj-emьmoj-eji
M. l.m.on-ion-aon-ymoj-imoj-amoj-ě
D. l.m.on-ěxъon-ěxъon-ěxъmoj-ixъmoj-ixъmoj-ixъ
C. l.m.on-ěmъon-ěmъon-ěmъmoj-imъmoj-imъmoj-imъ
B. l.m.on-yon-aon-ymoj-ěmoj-amoj-ě
N. l.m.on-ěmion-ěmion-ěmimoj-imimoj-imimoj-imi
Msc. l.m.on-ěxъon-ěxъon-ěxъmoj-ixъmoj-ixъmoj-ixъ

Zaimki bezrodzajowe

M.azъt-y m-yv-yk-ъtoč-ьto
D.men-eteb-eseb-en-asъv-asъk-ogoč-ьso č-eso č-ego
C.mьn-ě m-itob-ě t-isob-ě s-in-amъv-amъk-omuč-emu
B.men-e m-ę m-eteb-e t-ę t-eseb-e s-ę s-en-y n-asъv-y v-asъk-ogoč-ьto č-ьso
N.mъn-ojątob-ojąsob-ojąn-amiv-amic-ěmьč-imь
Msc.mьn-ětob-ěsob-ěn-asъv-asъk-omьč-emь

Zaimki kto, co pierwotnie miały mianownik wg wzoru zaimków rodzajowych: , čь (čь to również pierwotna forma biernika zaimka co). Później dodana została partykuła wzmacniająca -to. Natomiast pierwotny dopełniacz zaimka co: čьso, česo jako nietypowy został wyparty do biernika.

Liczebniki

Liczebniki porządkowe, mnożne i wielorakie odmieniały się jak przymiotniki.

Jeden

Liczebnik jedinъ odmieniał się jak zaimek, ponieważ był pierwotnie zaimkiem o znaczeniu 'jakiś, pewien'.

Dwa – cztery
M.r.m.dъv-atr-ьječetyr-e
r.ż. i n.dъv-ětr-ičetyr-i
D.dъv-ojutr-ьjьčetyr-ъ
C.dъv-ěmatr-ьmъčetyr-ьmъ
B.r.m.dъv-atr-ičetyr-i
r.ż. i n.dъv-ě
N.dъv-ěmatr-ьmičetyr-ьmi
Msc.dъv-ojutr-ьxъčetyr-ьxъ
Pięć – dziesięć

Te liczebniki odmieniały się zasadniczo jak rzeczowniki o tematach na -i- typu kostь.

Sto

Liczebnik sъto odmieniał się jak rzeczownik o temacie na -o-.

Jedenaście – dziewiętnaście

Rolę tych liczebników odgrywały zestawienia typu dъva na desęte, tri na desęte.

Dwadzieścia – dziewięćdziesiąt, dwieście – dziewięćset

Rolę tych liczebników odgrywały zestawienia typu dъva desęti, tri desęti ?, pętь desętъ, dъvě sъtě, tri sъta, czyli o naturze podobnej jak polskie dwa tysiące.

Liczebniki zbiorowe

Liczebniki zbiorowe odmieniały się według deklinacji rzeczownikowej (dъvoj-ь, troj-ь) lub zaimkowej (četver-ъ, pętor-ъ...).

M. dъvoj-ь, dъvoj-a, dъvoj-e
D. r.m. dъvoj-ego ale četver-a

W staropolskim zachowało się pierwotne użycie: na dwoich stajach, z pieciora chleba.

Koniugacja

Formy tworzono od tematu czasu przeszłego:

 • bezokolicznik
 • imiesłowy czasu przeszłego
 • imperfekt
 • aoryst sygmatyczne (I i II) – z głoską s

lub teraźniejszego:

 • czas teraźniejszy (przyszły czasowników dokonanych)
 • imiesłowy czasu teraźniejszego
 • aoryst asygmatyczny – bez głoski s

Bezokolicznik

Bezokolicznik miał końcówkę -ti:

by-ti, nes-ti, dvigną-ti, pisa-ti, xvali-ti, mog-ti > moci ?, plet-ti > ples-ti

Czas teraźniejszy

Czas teraźniejszy i tryb rozkazujący :

koniugacjaI -o-||-e-II -no-||-ne-III -jo-||-je-IV -i-V atematyczne (wszystkie ?)
1. os. l.p.nes-ą (rek-ą ?)dvig-n-ąmy-j-ąxval-j-ąda-mьvě-mьjě-mьjes-mь
2. os.nes-e-šь (reč-e-šь ?)dvig-ne-šьmy-je-šьxval-i-šьda-sivě-sijě-sije-si
3. os.nes-e-tъdvig-ne-tъmy-je-tъxval-i-tъdas-tъvěs-tъjěs-tъjes-tь jes-tъ
1. os. l.podw.nes-e-vědvig-ne-věmy-je-věxval-i-věda-vě ?vě-vě ?jě-vě ?jes-vě
2. os.nes-e-tadvig-ne-tamy-je-taxval-i-tadas-tavěs-tajěs-tajes-ta
3. os.nes-e-tedvig-ne-temy-je-texval-i-tedas-tevěs-tejěs-tejes-te
1. os. l.m.nes-e-mъdvig-ne-mъmy-je-mъxval-i-mъda-mъvě-mъjě-mъjes-mъ
2. os.nes-e-tedvig-ne-temy-je-texval-i-tedas-tevěs-tejěs-tejes-te
3. os.nes-ątъdvig-n-ątъmy-j-ątъxval-ętъdad-ętъvěd-ętъjěd-ętъs-ątъ
2. i 3. os. l.p. tr. rozkazującegones-i (rec-i ?)dvig-n-imy-j-ixval-idad-jьvěd-jьjěd-jьbąd-ь ?
1. os. l.podw.nes-ě-vě (rec-ě-vě ?)dvig-ně-věmy-j-i-věxval-i-vědad-i-věvěd-i-vějěd-i-věbąd-i-vě ?
2. i 3. os. l.podw.nes-ě-ta (rec-ě-ta ?)dvig-ně-tamy-j-i-taxval-i-tadad-i-tavěd-i-tajěd-i-tabąd-i-ta ?
1. os. l.m.nes-ě-mъ (rec-ě-mъ ?)dvig-ně-mъmy-j-i-mъxval-i-mъdad-i-mъvěd-i-mъjěd-i-mъbąd-i-mъ ?
2. i 3. os. l.m.nes-e-te ? -ě-te (rec-ě-te ?)dvig-ně-temy-j-i-texval-i-tedad-i-tevěd-i-tejěd-i-tebąd-i-te ?

Końcówki -ą, -ątъ pochodzą od -o-mь, -o-ntъ.

Czasy przeszłe

czas aoryst imperfekt
1. os. l.p.by-xъxvali-xъ (vidě-xъ)xvalja-axъ (vidě-axъ)
2. os.byxvalixvalja-aše
3. os.byxvalixvalja-aše
1. os. l.m.by-xomъxvali-xomъxvalja-axomъ
2. os.by-stexvali-stexvalja-ašete
3. os.by-šęxvali-šęxvalja-axą

Prócz tego istniał czas przeszły złożony typu bylъ jes-mь ( perfekt ) i czas zaprzeszły .

Czas przyszły

Formy formalnie teraźniejsze czasowników dokonanych miały znaczenie przyszłe.

Czas przyszły od czasowników niedokonanych tworzono przez łączenie form typy bądą i bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego: bądą xvaliti lub bądą xvalilъ.

Tryb warunkowy

Tryb warunkowy tworzono przy pomocy form typu bimь xvalilъ.

1. os. l.p.bi-mь
2. os.bi
3. os.bi
1. os. l.m.bi-mъ
2. os.bi-ste
3. os.b-ą

Imiesłowy

 • imiesłów czasu teraźniejszego czynny, np.
deklinacjaI -o-||-e-II -no-||-ne-III -jo-||-je-IV -i-
M. l.p. r.m.nes-y nes-ędvig-n-y dvig-n-ęvęž-ęsvět-ę
M. l.p. r.ż.nes-ątjidvig-n-ątjivęž-ątjisvět-ętji
B. l.p. r.m.nes-ątjidvig-n-ątjьvęž-ątjьsvět-ętjь
 • imiesłów czasu teraźniejszego bierny
przyrostek -m-, odmiana jak przymniotnik, np.
svědo-m-ъ, reko-m-a, reko-m-o
 • imiesłów czasu przeszłego czynny I
przyrostki -ъš- po spółgłoskach, -vъš- po samogłoskach, np.
końcówka -ъ, -vъ w M. l.p. r.m., -ъši, -vъši w M. l.p. r.ż.:
nes-ъ, světi-vъ, rěk-ъ, nes-ъši, světi-vъši, rěk-ъši
 • imiesłów czasu przeszłego czynny II
przyrostek -l-, odmiana jak przymiotnik, np.
by-l-ъ, nes-l-o, dvigną-l-a, pisa-l-ъ, xvali-l-o, mog-l-a, plet-l-ъ
 • imiesłów czasu przeszłego bierny
przyrostki -t-, -n-, -en-, odmiana jak przymiotnik, np.
bi-t-ъ, klę-t-o, vi-t-a, pozna-n-ъ, vid-en-o, ved-en-a, plet-en-ъ

Źródła

 • Moszyński, Leszek. Wstęp do filologii słowiańskiej. PWN. Warszawa, 1984.
 • Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, PWN, Warszawa-Wrocław 2005

Zobacz też

Przypisy

 1. Zarys gramatyki historycznej języków słowiańskich. Zdzisław Stieber, Warszawa 2005
 2. grupy spółgłoskowo - samogłoskowe , w których "T" oznacza dowolną spółgłoskę

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Język prasłowiański":

Podróżnik ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Jonas Basanavičius ...

Szkoci ...

Wnioskowanie ...

Włosi ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Stanisław Hozjusz ...

Musical ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Język prasłowiański":

Rozprawa z rozprawką (plansza 7) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

019. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie