Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Papież

Papież (Ojciec Święty) (łac. papa, gr. pappas, forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, głowa Kościoła rzymskokatolickiego, katolickich Kościołów wschodnich, Stolicy Apostolskiej oraz państwa Watykan. Obecnym papieżem jest Benedykt XVI.

Tytułu papieża używa również prawosławny patriarcha Aleksandrii i całej Afryki oraz koptyjski patriarcha Aleksandrii, głowa Kościoła koptyjskiego.

Podstawy władzy

Poszczególni biskupi mieli bardzo dużą autonomię, ale od początku Rzym jako stolica Cesarstwa Rzymskiego miał szczególną pozycję. Już w pierwszym wieku w momencie konfliktu we wspólnocie w Koryncie (wspólnota odwołała biskupa) poproszono o rozstrzygnięcie sporu właśnie biskupa Rzymu, którym był w tym czasie Klemens I. Zachowała się jego odpowiedź (jest to jeden z najstarszych tekstów patrystycznych). Z kolei św. Ignacy Antiocheński, kiedy jechał do Rzymu, gdzie miał być sądzony i praktycznie pewne było, że poniesie śmierć, w liście do wspólnoty rzymskiej podkreślał jej prymat w Kościele.

W 1870 I sobór watykański przyjął dogmat o nieomylności papieża: Nauczanie nieomylne jest tylko wtedy, gdy Biskup Rzymski występuje jako Pasterz Całego Kościoła, do całego Kościoła, w sprawach wiary i moralności z intencją expressis verbis określenia danej kwestii w sposób ostateczny (por. KPK 1983, Kan 749 § 1).

Papież jest głową Kościoła rzymskokatolickiego i katolickich Kościołów wschodnich. Godność papieża jest dożywotnia, możliwe jest jednak dobrowolne zrzeczenie się jej, co zdarzyło się tylko raz: abdykował papież Celestyn V. Po śmierci papieża zwoływane jest konklawe – zgromadzenie kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego dla wybrania nowego papieża. Czas od śmierci papieża do wyboru następcy określany jest z łaciny sediswakancją.

Źródło władzy Biskupa Rzymu

Biskupi Rzymu oparli swój prymat na sukcesji apostolskiej. Twierdzą oni, że pierwszym biskupem Rzymu był apostoł Piotr, który miał tu zginąć śmiercią męczeńską. Prymat ten ma swoje korzenie w forsowaniu honorowego przewodnictwa biskupa Rzymu, jako biskupa miasta stołecznego Cesarstwa poprzez upowszechnienie nieudokumentowanej tradycji – choć możliwej – pobytu Piotra Apostoła w Rzymie. Chociaż Nowy Testament milczy na temat i wspomina tylko o podróży Piotra do Antiochii (Gal 2, 11), to o pobycie apostoła w Rzymie mówią inne pisma z pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa.

Wątpliwości co do pobytu Piotra w Rzymie budzi także zakończenie Listu do Rzymian Pawła Apostoła, w którym pośród licznych osób nie wymienia Piotra.

Kościół rzymskokatolicki naucza, że Piotr był uczniem Jezusa, od którego uzyskał szczególną władzę. Tej doktrynie szczególnie przeciwni byli patriarchowie i biskupi greccy, którzy godzili się tylko na honorowy prymat biskupa Rzymu. Spór o pierwszeństwo biskupów Rzymu doprowadził w 1054 roku do podziału chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie (zobacz: schizma wschodnia). Władzę papieża zanegował też ksiądz Marcin Luter, dając początek protestantyzmowi.

Jako biblijne uzasadnienie szczególnej pozycji Biskupa Rzymu katoliccy teologowie przytaczają następujące teksty: 1. Zaprawdę powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. – Mt 16, 18-19.

Według innych interpretacji, w kontekście zacytowany fragment odnosi się nie do nadania władzy, ale do mocy Boga, który działa poprzez człowieka wierzącego. Dlatego w kolejnych wierszach czytamy o Piotrze: "A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie." – Mt 16, 22-23. W tej samej Ewangelii czytamy także te same słowa w odniesieniu do wszystkich uczniów: "Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie." – Mt 18, 18.

2. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. – Jan 21, 15-17. Według niektórych tradycji chrześcijańskich potrójne zapytanie Jezusa odnosi się do potrójnego zaparcia się Piotra i jest próbą prawdziwości uprzedniego wyznania Piotra o Jezusie z Mt 16, 16: "A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego." Nadto, przeciwnicy władzy papieskiej zwracają uwagę na słowa Jezusa Chrystusa: "Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym." – Mt 20, 26-27. Z kolei zwolennicy biskupa Rzymu nie widzą tu analogii do sprawowanej przez papieża władzy, a jedynie do jego postawy wobec innych.

Władza papieża

W Kościele katolickim władza papieża ma charakter wyjątkowy. Słowami konstytucji Pastor aeternus z 1870 roku można określić ją następująco: "najwyższa i pełna władza jurysdykcji nad Kościołem rzymskokatolickim zarówno w sprawach wiary i moralności, jak też w sprawach dyscypliny i rządzenia", a także władza "prawdziwie biskupia, zwykła i bezpośrednia nad każdym bez wyjątku Kościołem pozostającym w jedności z papiestwem i nad każdym bez wyjątku kapłanem i wiernym, niezależna od jakiejkolwiek władzy ludzkiej" (kanon 218, nr 1-2). Swoją władzę papieże sprawują za pośrednictwem kurii rzymskiej, mającej delegowane prawo do rozstrzygania szczególnych spraw.

Władza papieża ogniskuje się w prawie do nominacji biskupów – żaden biskup w Kościele katolickim nie może być konsekrowany bez zgody Kongregacji ds. Biskupów.

Papież jest najwyższą władzą prawodawczą – dokonuje zmian w prawie kanonicznym – oraz w zakresie Magisterium, które wyraża się najpełniej w wydawaniu nieomylnych w zakresie wiary i moralności dogmatów, a także w formie nauczania zwykłego (encykliki). Papieżowi przysługuje też najwyższa władza sądownicza: rozstrzyga spory dotyczące ważności małżeństwa oraz innych sakramentów, ślubów zakonnych, prawa do nauczania teologii katolickiej w szkołach kościelnych itd. W tym charakterze ma prawo nakładania kar kościelnych, aż do ekskomuniki włącznie. W obecnym czasie jednak na pierwszy plan wyłania się nie prawna, ale charyzmatyczna podstawa władzy papieskiej: jest on dla wielu katolików najwyższym autorytetem moralnym.


Inne hasła zawierające informacje o "Papież":

Wszystkich Świętych sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 Papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon , kazał złożyć ...

Dzień Zaduszny z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W 1915 roku, Papież Benedykt XV , na prośbę opata benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy ...

Biskup ...

Autorytet odpowiedni sposób wyglądają. Sędziowie sądowi mają swoje togi, podobnie jak rektorzy uniwersytetu. Papież posiada swój odpowiedni strój, podobnie policjanci, urzędnicy, dyrektorzy itp. Skłonność do ...

Dogmat ...

Klemens VII AntyPapież Klemens VII – antyPapież obediencji awiniońskiej w latach 1378-1394. Klemens VII (Papież) – ...

1484 razie brak wpisów. Wydarzenia na świecie 29 sierpnia – Innocenty VIII został wybrany Papieżem. 5 grudnia – Papież Innocenty VIII wydał potępiającą czary bullę Summis desiderantes ...

1499 biskup krakowski (data sporna lub przybliżona) (zm. 1550 ) 31 marca – Pius IV , Papież (zm. 1565 ) 14 października – Klaudia de Valois , córka Ludwika II , królowa ...

1972 Álvarez 1976 KsiążęMonako 1949 Rainier III 2005 SekretarzgeneralnyNATO 1971 Joseph Luns ( Hol. ) 1984 PrezydentNiemiec 1969 Gustav Heinemann 1974 KanclerzNiemiec 1969 Willy Brandt ( SPD ) 1974 Norwegia 1957 Olaf V 1991 PremierNorwegii 1971 Trygve Bratteli 19721972 Lars Korvald 1973 Przewodn.RadyPaństwaNRD 1960 Walter Ulbricht 1973 SekretarzgeneralnyONZ 1972 Kurt Waldheim (Austria) 1981 Papież 1963 Paweł VI 1978 PrezydentParagwaju 1954 gen. Alfredo Stroessner Mattianda 1989 PrezydentPeru 1968 Juan Velasco Alvarado 1975 PrezydentPortugalii 1958 Américo Deus Tomás 1974 PrezydentRumunii 1967 Nicolae Ceausescu 1989 PrezydentKonfederacjiSzwajcarskiej 1972Nello Celio1972 Król Szwecji 1950 Gustaw ...

Wittenberga ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Papież":

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 11) Krzyż prawosławny Cesarstwo Bizantyjskie Gdy Papież odzyskał utraconą władzę, biskupi Wschodni nadal nie chcieli się jej poddać, ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 3) Polskę 12 września 1945 r. Przyczyną zerwania był fakt, że podczas wojny Papież Pius XII włączył część polskich diecezji do Niemiec. ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 2) i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr 25 grudnia 800 r. Papież Leon III ukoronował Karola Wielkiego (król Franków i Longobardów) nadając ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie