Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Reforma

Reforma

Reforma – proces ewolucyjnego, stopniowego i zwykle długotrwałego przekształcania elementów systemu politycznego , nie naruszający jego podstawowych reguł i mechanizmów, przebiegający pod kontrolą instytucji władzy politycznej. Reformy stanowią przeciwwagę i uzupełnienie zmian rewolucyjnych .

Wprowadzana jest przez uchwalenie lub wydanie jednego lub kilka aktów prawnych (z reguły jest to ustawa parlamentu i rozporządzenia do niej), a następnie przez działania organów władzy wykonawczej.

Zasadność wprowadzenia reformy, jej długofalowe koszty i skutki społeczne często mogą być ocenione dopiero po wielu latach od jej wprowadzenia.

Powody reform

Do powodów, z jakich przeprowadzane są reformy należą:

 • niska efektywność systemu politycznego i jego otoczenia, stanowiąca podłoże realnych lub potencjalnych konfliktów społecznych;
 • żądania zmiany sposobów i rozmiarów dystrybucji dóbr, zgłaszane przez różne grupy społeczne
 • zwiększanie się liczby, natężenia i gwałtowności konfliktów społecznych, prowadzących do podważenia istniejącego porządku społecznego;
 • pojawienie się formułowanych wewnątrz elity władzy postulatów wprowadzenia zmian;
 • przenikanie wzorów i praktycznych regulacji życia społecznego istniejących w otoczeniu międzynarodowym.

Klasyfikacja reform

Według źródła i przyczyn pojawiania się impulsu zmian:

 • reformy prewencyjne - podjęte odgórnie przez ośrodek władzy, w celu niedopuszczenia do ewentualnej eskalacji niepożądanych sprzeczności i konfliktów, które grożą osłabieniem lub destrukcją systemu politycznego;
 • reformy wymuszone - będące rezultatem wcześniejszego wystąpienia oddolnych działań podejmowanych przez niezadowolone grupy społeczne.

Według kryterium skutków przekształceń:

 • reformy adaptacyjne - przystosowujące system polityczny i jego instytucje do otoczenia:
  • regulujące - porządkujące i ukierunkowujące procesy zmian o żywiołowym charakterze;
  • innowacyjne - wprowadzające do systemu nowe rozwiązania zwiększające jego skuteczność;
 • ze względu na stosunek przyjętych kryteriów postępu społecznego :
  • wsteczne - cofające postęp społeczny, odbierające całemu społeczeństwu lub jego części zdobycze postępu;
  • stabilizujące - umacniające istniejący stan rzeczy w państwie;
  • postępowe - umożliwiające czy przyśpieszające postęp społeczny;
 • z uwagi na ich miejsce w czasie rewolucji:
  • częściowo rozładowujące napięcie rewolucyjne;
  • przygotowujące rewolucję;
  • umacniające przesłanki rewolucji.

Konsekwencje reformy

Analiza przebiegu reformy pozwala na wskazanie jej konsekwencji dla systemu politycznego i zakresu władzy posiadanego przez podmiot inicjujący reformę. Reforma może dla niego oznaczać:

 • zwiększenie zakresu władzy;
 • utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania;
 • dokonanie dobrowolnej lub przymuszonej delegacji części swych uprawnień władczych na rzecz innego podmiotu;
 • zmuszenie do podziału kompetencji władczych lub oddania większości z nich;
 • utracenie władzy w wyniku nieprzewidzianych konsekwencji reformy.

Zobacz też

Bibliografia

 1. J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981.
 2. W. Lamentowicz, Funkcje systemu a żywiołowa dynamika makrostruktur życia społecznego, Warszawa 1978.
 3. W. Lamentowicz, Kapitalizm i reformy społeczne, Warszawa 1987.
 4. R. Cichocki, Społeczne ramy reformy, w: Między przeszłością a przyszłością, pod redakcją J. Włodarka, Poznań 1998.


Inne hasła zawierające informacje o "Reforma":

Iwan IV Groźny opriczniny była śmierć ok. 100 tys. ludzi. Do jego niewątpliwych zasług należą Reforma armii na wzór zachodni i utworzenie zbioru praw, tzw. Carski Sudiebnik.Zmarł ...

Nowa Polityka Ekonomiczna władz w rolnictwie2.2 NEP w przemyśle2.3 Spółdzielczość2.4 Kapitał zagraniczny w okresie NEP-u2.5 Reforma monetarna2.6 System bankowy2.7 Polityka cenowa3 Walka z NEP-em3.1 Walka wewnętrzna u ...

Ludwik XVIII konkordatu z 1801 r. Armię zreorganizowano i ograniczono do 150 000 ludzi. Reforma z 1818 r. wprowadziła demokratyczne zasady awansu w armii.Zmiana kursu nastąpiła ...

Armia Czerwona – 1354 tys. ludziStan Armii Czerwonej w okresie międzywojennym związany był z Reformami z lat 1924-1925.Reforma polegała na przejściu na nowy system kompletowania piechoty ...

1932 im. Fryderyka Chopina (zwyciężył radziecki pianista Aleksandr Juninskij ). 11 marca – została wprowadzona Reforma szkolnictwa, tzw. Reforma jędrzejewiczowska . 16 marca – strajk powszechny 300 tys. robotników , ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" nie mogły złagodzić nieliczne gesty (np. zachowanie " Mazurka Dąbrowskiego " jako hymnu państwowego, Reforma rolna , dopuszczenie do współrządzenia zmutowanych partii PSL i SD , celowo opóźniana ...

Bolesław V Wstydliwy spowodowało szybki rozwój ekonomiczny tej dzielnicy.Również na uwagę zasługuje wprowadzona przez niego Reforma systemu zarządzania salinami bocheńskimi oraz wielickimi . W 1251 odkryto w Bochni ...

Józef z Nazaretu tej samej klasy tj. Świętego Józefa Rzemieślnika na 1 maja . W 1969 Reforma liturgiczna zmieniła rangę tego święta do wspomnienia dowolnego. 8 grudnia 1870 , papież ...

Stronnictwo Demokratyczne rozwoju gospodarki (gospodarka planowa, swoboda działania związków zawodowych, nacjonalizacja głównych działów przemysłu, Reforma rolna) i podniesienie poziomu edukacji. Występowano przeciwko koncepcjom nacjonalistycznym i totalitarnym, ...

1960 świecie 1 stycznia Luksemburg objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej .w USA wystrzelono pierwszego satelitę meteorologicznego .Reforma walutowa we Francji . Kamerun uzyskał niepodległość. 9 stycznia – początek budowy Wysokiej Tamy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Reforma":

212 Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (plansza 6) class="lekcja_boks"> Reforma rolna Ustawy faktycznie w życie nie wprowadzono, jednak kwestia wróciła ponownie w ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 12) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie