Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski

Stanisław Wojciechowski
Data i miejsce urodzenia 15 marca 1869
Kalisz
Data i miejsce śmierci 9 kwietnia 1953
Gołąbki
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Okres urzędowaniaod 22 grudnia 1922
do 15 maja 1926
Pierwsza Dama Maria Wojciechowska
Poprzednik Gabriel Narutowicz
Następca Ignacy Mościcki
Minister spraw wewnętrznych
Okres urzędowaniaod 16 stycznia 1919
do 9 czerwca 1920
Poprzednik Stanisław Thugutt
Następca Józef Kuczyński
Odznaczenia
Order Orła Białego
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Order Białego Lwa (Czechosłowacja)
Wielka Wstęga Legii Honorowej (Francja)
Order Słonia (Dania)

Stanisław Wojciechowski (ur. 15 marca 1869 w Kaliszu , zm. 9 kwietnia 1953 w Gołąbkach koło Warszawy ) – polski polityk i działacz spółdzielczy , drugi (po Gabrielu Narutowiczu) prezydent Rzeczypospolitej Polskiej .

Początkowo w Związku Młodzieży Polskiej "Zet" , później związany z ruchem robotniczym - od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym , od 1892 w Polskiej Partii Socjalistycznej , później na emigracji (w Szwajcarii , Francji i Wielkiej Brytanii ), w Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich . Po powrocie do kraju zaangażował się w ruch spółdzielczy. Był autorem wielu publikacji poświęconych tej tematyce, członkiem towarzystwa Kooperatystów w Warszawie, dyrektorem Związku Towarzystw Spożywczych (1911-1915).

Podczas I wojny światowej członek Komitetu Narodowego Polskiego , stał też na czele Polskiego Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie .

Od 16 stycznia 1919 do 9 czerwca 1920 był ministrem spraw wewnętrznych. Od 1921 w PSL "Piast" . Wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na stanowisko prezydenta RP 20 grudnia 1922. Urząd ten sprawował od 22 grudnia 1922 do 15 maja 1926[1], kiedy to w wyniku przewrotu majowego , zrezygnował z pełnionego stanowiska. Zakończył wówczas aktywną działalność polityczną, skupiając się na pracy naukowej.

Spis treści

Wczesne lata

Był synem Feliksa Wojciechowskiego i Florentyny z Vorhoffów, miał trójkę rodzeństwa. Jego rodzina, zamieszkała w Kaliszu, była niezamożna, jednak szczyciła się szlachectwem pochodzącym z XV wieku . Przodkowie Wojciechowskiego brali udział w powstaniu styczniowym [2]. Ojciec Stanisława Wojciechowskiego był strażnikiem więziennym[3].

Tekst aktu chrztu Wojciechowskiego brzmiał:

Miało miejsce w Kaliszu 16 kwietnia (28 kwietnia wg kalendarza prawosławnego) 1869 r. o piątej godzinie po południu przybył Feliks Wojciechowski, dozorca więzienia w Kaliszu ze wsi Tyniec w wieku 44 lat w obecności Józefa Tyszkowskiego, stróża więzienia we wsi Tyniec w wieku 53 lat i przedstawił nam noworodka rodzaju męskiego zawiadamiając, że urodził się 15 marca br. o piątej godzinie rano z jego prawowitej żony Florentyny z domu Vorhof w wieku 36 lat. Ten noworodek na chrzcie św., który miał miejsce tego samego dnia, otrzymał imię Stanisław, a rodzicami chrzestnymi byli Ferdynand Nitsche i Henrietta Fuks. Niniejszy akt został opóźniony z powodu choroby oświadczającego, został ponadto przeczytany świadkom, podpisany przez nas i oświadczającego, ponieważ świadkowie byli niepiśmienni[4].

W 1888 ukończył Męskie Gimnazjum Klasyczne w Kaliszu i rozpoczął studia na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego .

Działalność polityczna i społeczna

Na studiach rozpoczął działalność polityczną. Był członkiem tajnych antyrosyjskich organizacji niepodległościowych, aktywistą tworzącym związki zawodowe , a także członkiem Centralizacji Związku Młodzieży Polskiej "Zet" (od 1890). W 1891, za udział w jednej z demonstracji niepodległościowych, trafił na pewien czas do więzienia[3].

Polska Partia Socjalistyczna

Nieco później związał się z ruchem robotniczym. Od 1891 był członkiem Zjednoczenia Robotniczego. Był uczestnikiem zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) w Paryżu w 1892 i I zjazdu tej partii w Wilnie w 1893, podczas którego poznał Józefa Piłsudskiego .

Prowadził działalność oświatową wśród robotników. Był jednym z założycieli tzw. kasy oporu wśród budowlańców, tkaczy i piwowarów. Współorganizował obchody 1 maja w 1892[3].

W maju 1892 został dwukrotnie aresztowany przez władze carskie. W obawie o bezpieczeństwo innych członków organizacji, zdecydował się na emigrację. Od 1892 do 1906 przebywał za granicą, początkowo w Szwajcarii (w Zurychu ), a później we Francji (w Paryżu). Tam zajął się m.in. zecerstwem , co stało się jego głównym źródłem dochodu. Przydało się także w późniejszej działalności konspiracyjnej (mieszkał przy rue Scription 6, a pracował przy rue du Four 3[5]). Podczas pobytu we Francji, wszedł w skład Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich , zajmując miejsce w zarządzie organizacji[2].

12 stycznia 1893 został wydalony z Francji na mocy decyzji administracyjnej, jako szczególnie niebezpieczny działacz polityczny[6]. Udał się do Boulogne-sur-Mer , a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako drukarz[7]. W czerwcu 1893 r. zarząd Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich zadecydował o wysłaniu do Królestwa Polskiego Wojciechowskiego, który miał poprawić sytuację PPS, przechodzącej kryzys i cierpiącej ze względu na brak spójności wewnętrznej. Jak pisał Piotr Wróbel, w tym okresie Wojciechowski

Stał się super-agentem: gasił spory i utrzymywał kontakty między komitetami robotniczymi, przejeżdżając czasem do 5 tysięcy kilometrów miesięcznie. Uczestniczył w zjazdach PPS, przerzucał do kraju maszyny drukarskie i broń, drukował w podziemiu "bibułę", dziesiątki razy zmieniał miejsce zamieszkania i przekraczał granicę[2].

W działalności tej ściśle współpracował z Józefem Piłsudskim, z którym m.in. redagował socjalistyczną gazetę Robotnik . W trakcie swej działalności w PPS, polegającej m.in. na gromadzeniu broni, utrzymywał także kontakty z prawicową Ligą Narodową (wykorzystując w ten sposób dawne znajomości z "Zetu")[8].

W 1899 Wojciechowski ożenił się z Marią Kiersnowską , pochodzącą z drobnej rodziny szlacheckiej zamieszkałej pod Giedrojciami . Zaraz po ślubie wyjechał wraz z żoną do Londynu, gdzie urodziły się ich dzieci[2]. Tam poznał m.in. Piotra Kropotkina . W tym czasie kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski, gdzie wciąż prowadził działalność konspiracyjną - m.in. w Wilnie założył tajną drukarnię Robotnika, prowadził akcje propagandowe wśród robotników Zagłębia Dąbrowskiego , jak również tę z okazji setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza [3].

W 1905 wycofał się z działalności partyjnej, bowiem w PPS podczas warszawskiego zjazdu tymczasową przewagę uzyskała frakcja antyniepodległościowa tzw. "młodych". Wobec takiego rozwoju wypadków, Wojciechowski nie wszedł w skład władz partyjnych i (w przeciwieństwie do Piłsudskiego) nie zaangażował się w budowanie PPS - Frakcji Rewolucyjnej .

Działalność spółdzielcza

W 1906 wrócił legalnie do kraju. Początkowo próbował zakładać związki zawodowe. Jednak wkrótce zauważył, że organizacje te szybko zostają zdominowane przez różne partie polityczne , co przyjmował z niezadowoleniem. Wobec tego zaczął działać w Towarzystwie Kooperatystów w Warszawie założonym przez Edwarda Abramowskiego . Będąc w zarządzie tej organizacji, zajął się działalnością prasy, banku, kółek rolniczych, sklepów robotniczych itd. podległych Towarzystwu. Był także redaktorem czasopisma spółdzielczego Społem (w jego mieszkaniu mieściła się redakcja tygodnika). Funkcję tę sprawował od 1906 do 1915. W tym czasie w wydawnictwie Gebethnera i Wolffa opublikował książkę pt. Ruch spółdzielczy i rozwój jego w Anglii (która była częścią tzw. Biblioteczki Społem). W 1908 był organizatorem pierwszego zjazdu organizacji ruchu spółdzielczego spożywców. Od 1911 do 1915 zajmował stanowisko dyrektora Związku Towarzystw Spożywczych (zrzeszającego w 1913 ok. 40 tys. członków). Organizacja posiadała własne hurtownie, Dom Społem i ośrodek edukacyjny w Ołtarzewie [3]. W 1913, podczas uroczystości otwarcia spółdzielczej hurtowni na warszawskim Mokotowie , Wojciechowski powiedział:

Gdy na zjazdach mówimy, że nasz Związek ma się stać największym domem handlowym w Polsce, to nie o największy obrót towarowy tylko chodzi, ale o objęcie we wspólnej realnej pracy (...) jak największej liczby ludzi. (...) Mamy wśród siebie ludzi różnych warstw i partii (...) – i to jest nasz największy triumf. Polacy jednak mogą i umieją pracować społem![3]

Po wybuchu I wojny światowej , w 1915 wraz z Centralnym Komitetem Obywatelskim ewakuował się do Rosji . W przeciwieństwie do Piłsudskiego, był zdania, że w trakcie tego konfliktu zbrojnego Polacy powinni związać się z siłami koalicji. Podczas wojny prowadził działalność w Komitecie Narodowym Polskim. Po rewolucji lutowej , w 1917 stanął na czele rady Polskiego Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie. Opowiadał się za tworzeniem polskich oddziałów wojskowych w Rosji. W swej aktywności politycznej starał się godzić środowiska polskich narodowych demokratów i socjalistów[8].

Po rewolucji październikowej podjął wraz z żoną decyzję o powrocie do kraju. Wraz z kilkunastoma przyjaciółmi, zakupił kilka wozów krytych ciągniętych przez konie. Wykorzystując je, przybyli w czerwcu 1918 do Warszawy. Po drodze przekupili żołnierzy niemieckich i łotewskich , którzy eskortowali transport[8].

Po powrocie do kraju zajął się działalnością społeczną - sprawował funkcję dyrektora Związku Spożywców. Wznowił także swą aktywność w tygodniku Społem, tworzył również ogólnokrajową sieć stowarzyszeń[8].

Minister spraw wewnętrznych

Stanisław Wojciechowski

W grudniu 1918 Wojciechowski spotkał się z Piłsudskim, który wówczas sprawował stanowisko Naczelnika Państwa . Celem ich rozmów było osiągnięcie kompromisu w stosunkach pomiędzy Piłsudskim a siłami endeckimi oraz paryskim Komitetem Narodowym Polskim. Wojciechowski chciał być pośrednikiem pomiędzy oboma obozami. W tym czasie Naczelnik miał zamiar odwołać lewicowy rząd Jędrzeja Moraczewskiego . Zapytał wobec tego Wojciechowskiego, czy i jakie stanowisko chciałby objąć w nowym gabinecie. Ten odparł, że ma zbyt skromne kwalifikacje, aby objąć tekę rządową. Stwierdził jednak, że tylko w ostateczności, przy braku innych kandydatów byłby zainteresowany resortem spraw wewnętrznych. Jak wskazał:

prace nad uruchomieniem samorządu i utrzymaniem porządku w państwie uważam za najbardziej odpowiadające moim uzdolnieniom i zainteresowaniom[8].

Już w styczniu 1919, podczas negocjacji na temat składu rządu Ignacego Paderewskiego , pojawiła się kandydatura Wojciechowskiego na szefa resortu spraw wewnętrznych. Tekę tę miał objąć Leopold Skulski , ale został on kandydatem na posła z Łodzi . 1 stycznia 1919 Wojciechowski objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Jego pierwszym zadaniem było zapewnienie spokoju społecznego podczas wyborów parlamentarnych do Sejmu Ustawodawczego . Nie było to łatwe, niepokoje panowały w Zagłębiu Dąbrowskim , funkcjonowały rady robotnicze. Dodatkowo, Wojciechowski często zastępował premiera Paderewskiego, gdy ten wyjeżdżał za granicę. Czasem zdarzało się także, że przejmował część obowiązków Piłsudskiego, który wiele czasu spędzał na linii frontu. Współpraca pomiędzy oboma politykami układała się wówczas bardzo dobrze. Jako minister, Wojciechowski postulował wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego byłego Królestwa Polskiego. W resorcie duży nacisk kładł na właściwe zorganizowanie Policji Państwowej [9]. Zadecydował także o delegalizacji Komunistycznej Partii Polski , którą uznał za radziecką ekspozyturę[3].

Gdy upadł rząd Paderewskiego, nowy gabinet stworzył Leopold Skulski . Podczas negocjacji odnośnie obsady poszczególnych stanowisk ministerialnych, zarysował się konflikt pomiędzy Skulskim a PSL "Piast", którego przedmiotem było stanowisko szefa resortu spraw wewnętrznych. Dzięki interwencji Piłsudskiego, tekę otrzymał Wojciechowski, uznawany za polityka neutralnego. Tym razem zakres jego obowiązków był mniejszy. Musiał jednak uporać się z problemami strajków i spekulacji . Był także autorem ustawy o obywatelstwie polskim[10]. Miał również spory wkład w przyjęciu prospołecznej ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby[3].

9 czerwca 1920 upadł rząd Skulskiego. Jak twierdził później Wojciechowski, nowy premier - Władysław Grabski , nakłaniał go do pozostania na czele resortu spraw wewnętrznych. Były minister jednak odmówił. Wojciechowski uważał, że wykonał swe zadania, był zmęczony i zniechęcony do polityki. Jak wskazywał, nie darzyła go wówczas zaufaniem ani lewica , ani prawica . Przez tę drugą postrzegany był jako ukryty socjalista i prawa ręka Piłsudskiego, przez tę pierwszą - jako renegat coraz bardziej skłaniający się ku prawicy[10].

Po złożeniu dymisji ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych, Wojciechowski rozpoczął pracę w prezydium Rady Ministrów. Pracował m.in. nad konstytucją marcową . Był tam zatrudniony do czasu zakończenia reformy administracyjnej w maju 1921.

W 1921 wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast"[11]. Władze tego ugrupowania poleciły mu stworzenie organu prasowego partii - warszawskiego tygodnika politycznego Wola Ludu. Prowadził wówczas współpracę m.in. z Janem Dąbskim i Jakubem Bojko . Nie układała się ona jednak zbyt dobrze, a Wojciechowski odszedł z komitetu redakcyjnego pisma po kilku miesiącach. Kolejnym jego zajęciem było prowadzenie wykładów na temat spółdzielczości w warszawskiej Wyższej Szkole Handlowej (był profesorem historii i teorii kooperacji, z jego inicjatywy WSH powstała Katedra Spółdzielczości i studenckie Koło Spółdzielców Spożywców)[12]. W tym czasie pracował także nad podręcznikiem pt. Kooperacja w rozwoju historycznym[10].

Prezydent RP

Prezydent Wojciechowski na obrazie Kazimierza Dunin-Markiewicza
Stanisław Wojciechowski
Prezydent Czechosłowacji Edvard Beneš z wizytą u Wojciechowskiego w 1925

Gdy latem 1922 w Polsce miało miejsce przesilenie gabinetowe, Piłsudski rozważał powierzenie misji tworzenia rządu Wojciechowskiemu. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku startował z ramienia PSL "Piast" do Senatu. Nie udało mu się jednak uzyskać mandatu. Po wyborach w parlamencie pojawiła się równowaga pomiędzy siłami lewicy i prawicy. Sytuacja taka zapanowała także w Zgromadzeniu Narodowym , które miało wybrać nowego prezydenta RP. Na wystawienie swej kandydatury nie chciał zgodzić się Piłsudski, a Wincenty Witos postrzegany był jako osoba współpracująca z prawicą i nie zwracająca uwagi na interes środowisk chłopskich. Wobec tego PSL "Piast" wysunęło kandydaturę Wojciechowskiego, jako postaci nie uwikłanej w bieżące rozgrywki polityczne. Ten zaakceptował ten wybór, ale gdy PSL "Wyzwolenie" zgłosiło Gabriela Narutowicza , planował się wycofać. Witos przekonał go jednak, aby tego nie czynił. Pierwsza tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia. W kolejnej turze Maurycy Zamoyski otrzymał 228 głosów, Wojciechowski - 152, Narutowicz - 151, Jan Baudouin de Courtenay - 10, a Ignacy Daszyński - 1 głos. Również następne nie przyniosły rozwiązania. Jako kolejni odpadali: kandydat połączonych klubów mniejszości narodowych Baudouin de Courtenay (5 głosów) i Stanisław Wojciechowski, postrzegany jako główny konkurent endeckiego kandydata, który otrzymał 146 głosów. W ostatniej turze, która musiała przynieść rozstrzygnięcie, głosowano zatem nad dwoma kandydaturami - Zamoyskiego i Narutowicza. Zwyciężył ten drugi. Jak pisał Piotr Wróbel:

Wojciechowski odpadł w czwartej turze głosowania, nie poparła go grupa posłów z PPS niechętna Piłsudskiemu, prawicy wydał się groźniejszym przeciwnikiem niż Narutowicz i dlatego montowała ona zakulisowo przewagę dla Narutowicza, tak by w finalnej rozgrywce jego — a nie Wojciechowskiego — mieć przeciwko własnej kandydaturze Maurycego Zamoyskiego. Plan prawicy nie powiódł się i przeszła ona do działań pozaparlamentarnych, zakończonych zabójstwem prezydenta[13].

Po śmierci Narutowicza 16 grudnia, tymczasowo sprawujący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Maciej Rataj wyznaczył datę nowych wyborów prezydenckich na 20 grudnia 1922.

Tym razem prawica wysunęła kandydaturę ówczesnego prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Kazimierza Morawskiego . Zgłoszono także Wojciechowskiego - ponownie jako kandydata kompromisowego oraz Władysława Sikorskiego . Początkowo Witos rekomendował własnej partii głosowanie na Morawskiego. Lewe skrzydło ugrupowania sprzeciwiało się temu jednak, w związku z wydarzeniami, które doprowadziły do zabójstwa Narutowicza. W wyniku wewnątrzpartyjnej dyskusji podjęto decyzję o udzieleniu poparcia kandydaturze Wojciechowskiego. Już w pierwszym głosowaniu otrzymał on 298 głosów. Przy 221 głosach poparcia dla Morawskiego, oznaczało to wybór Wojciechowskiego na stanowisko głowy państwa[13][14].

Tuż po głosowaniu, przedstawiciele Zgromadzenia Narodowego pojawili się w mieszkaniu Wojciechowskiego, aby poinformować go o wyborze na stanowisko prezydenta. Ten uznał, że należy podporządkować się woli połączonych izb parlamentu. Wkrótce potem u Wojciechowskiego zjawił się poseł Alfons Erdman , który na polecenie Witosa prosił go, aby wstrzymał się na jakiś czas z przyjęciem wyboru. Było już jednak za późno - prezydent-elekt uznał, że wahanie w tej kwestii jest niewskazane. 20 grudnia wieczorem Wojciechowski złożył przysięgę prezydencką. W swoim orędziu do narodu powiedział m.in.:

Ślubujmy dawać w życiu politycznym wyraz utajonej tęsknocie do braterskiego współdziałania dla dobra wszystkich. Najpilniejsza potrzeba to trwały rząd silny zaufaniem Sejmu i budżet wypełniony podatkami obywateli. Żaden geniusz jednostki, żadna dyktatura bez was tego nie zrobi. Zrobić to może zgodny wysiłek całego narodu. W imieniu Rzeczypospolitej wołam do Was Obywatele, skłaniajcie się do zgody w sprawach dobra powszechnego, ona jest pierwszym warunkiem wiernego wykonania ustawy konstytucyjnej, uzdrowienia życia gospodarczego i wychowania obywateli godnych imienia polskiego[15].

Wojciechowski nie skorzystał z prawa łaski wobec Eligiusza Niewiadomskiego – zabójcy swojego poprzednika.

Podczas swej kadencji, Wojciechowski starał się być aktywnym politykiem, angażującym się w prace rządu. W czasie swojej prezydentury czynnie wspierał pozaparlamentarne: gabinet Władysława Sikorskiego i Władysława Grabskiego . Kulminacja politycznych wpływów prezydenta przypadła na okres działalności rządu tego drugiego polityka (z którym był zaprzyjaźniony). Stanisław Wojciechowski uczestniczył w Komitecie Politycznym Rady Ministrów, a także miał pewien wpływ na treść rozporządzeń dotyczących reformy walutowej , tworzonych w ramach specjalnych pełnomocnictw udzielonych rządowi przez Sejm.

Wojciechowski w trakcie sprawowania urzędu próbował kształtować polski zwyczaj konstytucyjny poprzez wprowadzenie swoistego konstruktywnego wotum nieufności , polegającego na tym, iż misję tworzenia nowego rządu powierzał liderowi największego ugrupowania uczestniczącego w obaleniu poprzedniego gabinetu, a gdy nie udało mu się wyłonić nowej rady ministrów prezydent opowiadał się za pozostawieniem starego rząd bądź powołaniem gabinetu pozaparlamentarnego. Metodę tę zastosował po upadku drugiego gabinetu Wincentego Witosa , gdy misję tworzenia rządu powierzył Stanisławowi Thuguttowi . Innym przejawem kształtowania przez Wojciechowskiego zwyczaju konstytucyjnego było przyjęcie, wbrew przepisom konstytucji , iż Sejm obraduje permanentnie, a nie w systemie sesyjnym. Prezydent w czasie swojej kadencji nigdy nie zamknął sesji Sejmu, co nakazywała mu konstytucja[9].

Jednocześnie starał się zachować dobre stosunki z Piłsudskim, który znajdował się w permanentnym sporze z kolejnymi rządami i częścią ugrupowań parlamentarnych. Głównym przedmiotem konfliktu była organizacja władz wojskowych. Początkowo Piłsudski postrzegał Wojciechowskiego jako osobę, która opowie się po jego stronie. Gdy w czerwcu 1923 generał Stanisław Szeptycki wysłał do Sejmu projekt ustawy o najwyższych władzach wojskowych, zapowiadający zlikwidowanie Ścisłej Rady Wojskowej (której przewodniczącym był Piłsudski), rozgorzał ostry spór pomiędzy nim a marszałkiem. Wojciechowski próbował załagodzić spór. Wobec tego Piłsudski wysłał do prezydenta list, w którym zwracał się do niego słowami:

W sprawie honorowej postąpiłeś jak kacyk, który praw honoru nie szanuje i zapomina, że honor należy do ludzi personalnie, a nie urzędowo[16].

Pomimo tego prezydent próbował mediować pomiędzy zwaśnionymi stronami - m.in. uwzględnił uwagi marszałka, który sprzeciwił się powierzeniu teki ministra obrony Sikorskiemu lub Szeptyckiemu. Doprowadził także do tego, że na stanowisko to desygnowano piłsudczyka, Lucjana Żeligowskiego . Jednak Piłsudski nie chciał kompromisu, a samego Wojciechowskiego traktował, jak zauważał Maciej Rataj, wyzywająco i jak służącego[17].

Przewrót majowy i rezygnacja ze stanowiska

Zapiski Wojciechowskiego ze spotkania z Józefem Piłsudskim na moście Poniatowskiego

Po upadku rządu Skrzyńskiego , prezydent Wojciechowski misję utworzenia nowego gabinetu powierzył kolejno Józefowi Chacińskiemu , Janowi Dębskiemu, Wincentemu Witosowi, ponownie Chacińskiemu, ponownie Witosowi, Zygmuntowi Markowi oraz Władysławowi Grabskiemu. Za każdym razem próba stworzenia gabinetu kończyła się fiaskiem. Ostatecznie, po dość burzliwych negocjacjach utworzona została koalicja endecji , chadecji i PSL "Piast" oraz Narodowej Partii Robotniczej , z Wincentym Witosem na czele. Po utworzeniu nowego gabinetu, 12 maja 1926, Wojciechowski wyjechał do Spały , gdzie znajdowała się prezydencka rezydencja[18].

Gdy oddziały zwolenników Piłsudskiego zaczęły zbrojną demonstrację poparcia dla marszałka, które wkrótce przerodziła się w zamach stanu , Wojciechowski powrócił do Warszawy. Jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych wydał wówczas odezwę do żołnierzy, w której zwracał się do nich:

Honor i Ojczyzna, to hasła pod którymi pełnicie szczytną służbę pod sztandarami Białego Orła. Dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo prawowitym władzom i dowódcom, to najwyższy obowiązek żołnierski, na który składaliście przysięgę. Wierność Ojczyźnie, wierność Konstytucji, wierność legalnemu rządowi jest warunkiem dotrzymania tej przysięgi[18].

Prezydent spotkał się z Piłsudskim 12 maja na moście Poniatowskiego w Warszawie około godziny 17. Major Marian Porwit (który dowodził jednym z oddziałów wiernych rządowi), po przybyciu na wiadukt mostu, złożył meldunek prezydentowi, a następnie zameldował się marszałkowi i był świadkiem rozmowy obu dygnitarzy. Piłsudski chciał ustąpienia gabinetu Witosa, prezydent żądał natomiast kapitulacji przeciwnika. Według Wojciechowskiego, dialog wyglądał w następujący sposób:

(...) powitałem go [Piłsudskiego] słowami: stoję na straży honoru wojska polskiego - co widocznie wzburzyło go, gdyż uchwycił mnie za rękaw i zduszonym głosem powiedział - No, no! Tylko nie w ten sposób. - Strząsnąłem jego rękę i nie dopuszczając do dyskusji: - Reprezentuję tutaj Polskę, żądam dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej, kategorycznej odpowiedzi na odezwę rządu. - Dla mnie droga legalna zamknięta - wyminął mnie i skierował się do stojącego o kilka kroków za mną szeregu żołnierzy. Zrozumiałem to jako chęć buntowania żołnierzy przeciwko rządowi w mojej obecności, dlatego idąc wzdłuż szeregu do swego samochodu, zawołałem: - Żołnierze, spełnijcie swój obowiązek[19].

Po załamaniu się pertraktacji i odjeździe prezydenta, mjr Porwit odmówił Piłsudskiemu przepuszczenia go przez most. Prawdopodobnie marszałek liczył na chęć współpracy ze strony Wojciechowskiego, z którym łączyła go dawna znajomość. Jego oczekiwania nie sprawdziły się - prezydent stanął na straży konstytucyjnego porządku państwa, miał też znaczny wpływ na działania rządu podczas przewrotu.

14 maja, ok. godziny 13, ze względu na postępy wojsk zwolenników Piłsudskiego, rząd podjął decyzję o konieczności przenosin z Belwederu (ówczesnej siedziby prezydenta) do Wilanowa . O 14 prezydent Wojciechowski wyraził na to zgodę. Po przejściu do Wilanowa, prezydent i rząd naradzali się z dowódcami wojsk lojalnych wobec gabinetu Witosa. Wojskowi byli zdania, iż należy przenieść się do Poznania i stamtąd kontynuować walkę zbrojną. Przeciwko temu wypowiedzieli się Wojciechowski i Witos, obawiający się długotrwałej wojny domowej , która byłaby niebezpieczna dla niepodległości państwa. O godzinie 17.30, podczas posiedzenia rady gabinetowej, prezydent podjął decyzję o rezygnacji z urzędu i wydał rozkaz wojskom rządowym zaprzestania bratobójczych walk. Również premier Witos podał się do dymisji. Tekst rezygnacji prezydenta brzmiał następująco:

Do p. Marszałka Sejmu Macieja Rataja. Wobec wytworzonej sytuacji uniemożliwiającej mi sprawowanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, zgodnie ze złożoną przez mnie przysięgą, zrzekam się tego urzędu i zgodnie z art. 40 konstytucji przekazuję P. Marszałkowi Sejmu uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie załączam prośbę o dymisję dotychczasowego rządu. Wilanów, 14 maja 1926[20].

Sam Wojciechowski 15 maja rano odjechał do Spały. Do czasu objęcia funkcji prezydenta przez Ignacego Mościckiego , jego obowiązki pełnił marszałek Sejmu , Maciej Rataj[9].

Po wycofaniu się z polityki

Grób rodzinny Wojciechowskich na warszawskich Powązkach
Tablica pamiątkowa Stanisława Wojciechowskiego w krypcie Gabriela Narutowicza w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Podczas wyborów prezydenckich w maju i czerwcu 1926, przeciwnicy Piłsudskiego planowali ponownie zgłosić kandydaturę Wojciechowskiego na stanowisko głowy państwa. Ten jednak zdecydowanie odmówił - był rozczarowany sytuacją w kraju i postanowił wycofać się z życia politycznego. Poświęcił się działalności spółdzielczej w Społem , był także profesorem SGGW i WSH, gdzie wykładał do 1939. Od 1927 prowadził także Spółdzielczy Instytut Naukowy[9] (w latach 1928-1929 był jego dyrektorem). W tym czasie napisał publikacje Ruch spółdzielczy[3], Historia spółdzielczości polskiej do roku 1914, Spółdzielnie rolnicze. Jakie być mogą i powinny w Polsce według wzorów zagranicznych (1936) oraz Historia spółdzielczości polskiej do 1914 roku (1939). W 1938 powstały także Moje wspomnienia Wojciechowskiego[5].

W 1937 był jednym ze współzałożycieli Stronnictwa Pracy [21], nie przyjął jednak oferty objęcia przywództwa w tym ugrupowaniu. W trakcie kongresu założycielskiego partii, powiedział m.in.:

Demokratyzacji naszego życia politycznego powinna towarzyszyć demokratyzacja gospodarcza. Tutaj nie widzę potrzeby żadnej nowej doktryny, wystarczy mi całkowicie chrześcijański ideał społeczny, wywyższający świadomy wysiłek ludzki, pracę, ponad siłę środków materialnych – kapitał[3].

W tym czasie zbliżył się do środowisk związanych z Frontem Morges , nie podjął jednak aktywnej działalności politycznej w tym porozumieniu[12].

Początkowo przebywał u Władysława Grabskiego w jego majątku na wsi. Później mieszkał w domu na warszawskiej Ochocie . Tam spędził okres II wojny światowej , w tym powstanie warszawskie . Podczas okupacji Niemcy zaaresztowali syna Wojciechowskiego, Edmunda. Był on adwokatem, który zaprotestował przeciwko odebraniu Żydom uprawnień wykonywania zawodów prawniczych. Niemcy oferowali jego uwolnienie w zamian za podpisanie przez ojca deklaracji lojalności wobec III Rzeszy . Stanisław Wojciechowski odmówił, syna zamordowano[22].

Do końca życia Wojciechowski był przekonany, że złe czasy w historii Polski rozpoczęły się podczas przewrotu majowego. Zmarł w 1953 w Gołąbkach pod Warszawą.

Stanisław Wojciechowski został pochowany w grobowcu rodzinnym (wraz z żoną i synem) na Cmentarzu Powązkowskim [22]. Jak pisali Maria i Marian Marek Drozdowscy, po jego śmierci:

Nekrologii (...) były cenzurowane. Nie pozwolono poinformować (...), że zmarł współorganizator PPS (...) i były prezydent Rzeczypospolitej. (...) Na cmentarz przyjechali (...) funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa (...), gotowi do pacyfikacji ewentualnej demonstracji patriotycznej (...). Przed grobem stały trzy stojaki: jeden – z wieńcem od rodziny, drugi – z wieńcem od "Społem", trzeci – na którym powinien znaleźć się wieniec od władz państwowych, był symbolicznie pusty[22].

Rodzina

Z małżeństwa z Marią Kiersnowską (1869-1959) miał córkę Zofię, która poślubiła Władysława Jana Grabskiego (ojca Macieja Władysława Grabskiego i dziadka Małgorzaty Kidawy-Błońskiej [23]). Prezydent miał również syna Edmunda (1903-1941), adwokata, który został zamordowany przez Niemców w obozie w Oświęcimiu [22].

Odznaczenia

Przypisy

 1. Oficjalna strona Prezydenta RP
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Piotr Wróbel: Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 — 14 V 1926. W: Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 50. ISBN 83-04-03854. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Remigiusz Okraska: Stanisław Wojciechowski ( pol. ). Polskie Radio Online. [dostęp 19 listopada 2009].
 4. Władysław Kościalniak: Stanisław Wojciechowski - kaliszanin zapomniany ( pol. ). 5 czerwca 1998. [dostęp 20 listopada 2009].
 5. 5,0 5,1 Marek Kozłowski: Stanisław Wojciechowski (1869-1953) ( pol. ). [dostęp 19 listopada 2009].
 6. Stanisław Wojciechowski: Moje wspomnienia. T. I. Lwów: 1938, s. 5. 
 7. Później, już jako prezydent, nie przekreślał tamtych czasów, nawet zdarzyło mu się zaszokować angielskiego dyplomatę publicznym użyciem bezbłędnego cockneya - gwary londyńskiej, szczególnie popularnej w środowisku robotniczym. (Marek Rezler: Prezydent z Kalisza ( pol. ). [dostęp 19 listopada 2009].)
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Piotr Wróbel: Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 — 14 V 1926. W: Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 51. ISBN 83-04-03854. 
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Andrzej Ajnenkiel : Prezydenci Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1991, ss. 39-50. . 
 10. 10,0 10,1 10,2 Piotr Wróbel: Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 — 14 V 1926. W: Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 53. ISBN 83-04-03854. 
 11. Nota biograficzna na stronie SGH
 12. 12,0 12,1 12,2 Andrzej Zawistowski: Stanisław Wojciechowski ( pol. ). [dostęp 20 listopada 2009].
 13. 13,0 13,1 Piotr Wróbel: Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 — 14 V 1926. W: Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 54. ISBN 83-04-03854. 
 14. Andrzej Ajnenkiel : Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926. Wiedza Powszechna, 1986, s. 298. . 
 15. Piotr Wróbel: Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 — 14 V 1926. W: Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, ss. 54-55. ISBN 83-04-03854. 
 16. Andrzej Garlicki : Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik, 1987, s. 66. . 
 17. Maciej Rataj : Pamiętniki 1918-1927. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965, s. 320. 
 18. 18,0 18,1 Piotr Wróbel: Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 — 14 V 1926. W: Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992, s. 60. ISBN 83-04-03854. 
 19. Cyt. za: Andrzej Garlicki : Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik, 1979, ss. 233-234. . 
 20. Polska Zbrojna nr 133 z 16 maja 1926 r.
 21. Andrzej Ajnenkiel : Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1980, s. 572. . 
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 140 rocznica urodzin Stanisława Wojciechowskiego ( pol. ). Instytut Bankowości Społecznej. [dostęp 19 listopada 2009].
 23. Sergiusz Sachno: Potomkowie ojców II RP ( pol. ). Wprost, 15 grudnia 2008. [dostęp 19 listopada 2009].

Bibliografia

 • Andrzej Ajnenkiel : Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926. Wiedza Powszechna, 1986. . 
 • Andrzej Ajnenkiel : Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1980. . 
 • Andrzej Ajnenkiel : Prezydenci Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1991. . 
 • Andrzej Garlicki : Przewrót majowy. Warszawa: Czytelnik, 1987. . 
 • Maciej Rataj : Pamiętniki 1918-1927. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965. 
 • Stanisław Wojciechowski: Moje wspomnienia. T. I. Lwów: 1938. 
 • Andrzej Chojnowski , Piotr Wróbel : Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczpospolitej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1992. ISBN 83-04-03854. 

Linki zewnętrzneInne hasła zawierające informacje o "Stanisław Wojciechowski":

Oddychanie komórkowe ...

Wiktor Sukiennicki ...

Władysław Komar ...

1972 ...

Stanisław Narutowicz ...

Zaplecze ...

1884 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Jura ...

Tomasz Zan (poeta) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stanisław Wojciechowski":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 12) ...

Tworzenie wyrażeń algebraicznych (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie