Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kodeks praw

kodeks praw - (z łac. codex: księga, spis) — akt prawny obejmujący swym zasięgiem gałąź lub dział prawa, którego normy są usystematyzowane i regulują określoną dziedzinę stosunków społecznych. Obecnie kodeksy są wydawane w formie ustaw; w II RP kilka kodeksów wydano w formie rozporządzenia z mocą ustawy. Kodeks może mieć moc prawną równą ustawie zwykłej (tak jest obecnie polskim prawie), ale w niektórych systemach prawnych jego pozycja może być wyższa, wskutek czego przepisy innych ustaw sprzeczne z kodeksem podlegają uchyleniu. Normy kodeksowe, nawet jeśli są równe innym ustawom, mają jednak szczególne znaczenie ze względu na kompleksowość normowanych spraw i proces interpretacji przepisów. W prawie polskim obowiązują następujące kodeksy:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., reguluje zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., normuje zagadnienia ogólne prawa cywilnego, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki

 • Kodeks wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971 r., reguluje podstawowe zasady odpowiedzialności oraz zasady wymiaru kar i środków karnych za czyny zabronione, nie będące jednak przestępstwami, zawiera katalog wykroczeń i odpowiednich do nich sankcji

 • Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., reguluje prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia

 • Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., reguluje zasady odpowiedzialności oraz zawiera katalog kar i środków karnych oraz zabezpieczających oraz przepisy dotyczące ich stosowania, a także wykaz przestępstw i ustawowe zagrożenia karą

 • Kodeks karny skarbowy – ustawa z dnia 10 września 1999 r., normuje sprawy dotyczące wykroczeń i przestępstw skarbowych

 • Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r., zawiera regulacje dotyczące spółek handlowych

 • Kodeks morski – ustawa z dnia 18 września 2001 r., reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską

 • Wspólnotowy Kodeks Celny – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913 z dnia 12 października 1992 r.

 • Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca1960 r., reguluje postępowanie przed organami administracyjnymi w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń, a także rozstrzyganie sporów o własność

 • Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., reguluje właściwości sądów oraz tryb postępowania przed nimi w sprawach cywilnych

 • Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., reguluje właściwości sądów oraz tryb postępowania przed nimi w sprawach karnych

 • Kodeks karny wykonawczy – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., reguluje zasady i tryb wykonywania kar, środków karnych, aresztu tymczasowego, środków zabezpieczających

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r., reguluje tryb postępowania przed sadami w sprawach o wykroczenia


Inne hasła zawierające informacje o "kodeks praw":

Rodzimy Kościół Polski ...

Iwan IV Groźny ...

1972 ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...

Diakon ...

Dezercja ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kodeks praw":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 12) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie