Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet Witolda Wielkiego

Uniwersytet Witolda Wielkiego

Na mapach: 54°53'54″N 23°54'50″E / 54.89833, 23.91389

Uniwersytet Witolda Wielkiego
Nazwa łacińskaUniversitas Vytauti Magni
Nazwa ojczystaVytauto Didžiojo universitetas
Data założenia13 lutego 1922
Lokalizacja   Litwa , Kowno
Liczba studentów8 714
Rektorprof. Zigmas Lydeka
Adresul. Kristijono Donelaičio 58
44248 Kowno
Położenie na mapie Litwy

Uniwersytet Witolda Wielkiego
Strona internetowa uczelni


Uniwersytet Witolda Wielkiego ( lit. Vytauto Didžiojo universitetas), uniwersytet w Kownie założony w 1922 przez rząd litewski jako Uniwersytet Litewski w Kownie[1] (Lietuvos universitetas), zamknięty w 1950 , ponownie otwarty w 1989 .

Spis treści

Historia

Powstanie i rozwój uczelni

W 1918 roku Taryba zadecydowała o wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileńskiego , jednak zajęcie Wilna przez Polaków w kwietniu 1919 , a później w październiku 1920 roku, uniemożliwiło ponowną organizację placówki.

Pierwszym krokiem do utworzenia alternatywnego wobec Uniwersytetu Stefana Batorego ośrodka akademickiego było powołanie do życia wyższych kursów naukowych w Kownie . Formalna decyzja o przekształceniu ich w uniwersytet zapadła na posiedzeniu rządu 13 lutego 1922 roku, a uroczystego otwarcia placówki dokonano trzy dni później (w czwartą rocznicę deklaracji niepodległości Litwy ).

12 kwietnia prezydent Stulginskis zaakceptował statut uczelni, która składała się z pięciu wydziałów: teologii i filozofii , humanistycznego, matematyki i nauk ścisłych , medycyny oraz techniki . Na ich czele stali odpowiednio: Jonas Maironis ( teologia ), Augustinas Voldemaras ( humanistyka ), Petras Avižonis ( medycyna ), Zigmas Žemaitis ( matematyka i nauki ścisłe ) oraz Pranas Jodelė (technika).

Budynek, w którym odbywały się wyższe kursy naukowe, od 1922 roku gmach Uniwersytetu Litewskiego.

Wśród wykładowców znaleźli się wybitni przedstawiciele litewskiego życia kulturalnego - na czele Wydziału Humanistycznego stał Vincas Krėvė-Mickevičius ( 1925 - 37 ), pracowali tam m.in. pisarz i teatrolog Balys Sruoga , późniejszy prezydent Republiki Antanas Smetona (wykładowca etyki i filozofii) czy ks. Mečislovas Reinys , znawca teologii i psychologii.

Uczelnia stała się miejscem kształcenia kadr nowo powstałego państwa - dominowali na niej studenci-Litwini (ponad 2/3 ogółu w 1929 roku), bardzo liczną grupę stanowili Żydzi (29%), inne mniejszości (Polacy, Rosjanie i Niemcy) reprezentowane były symbolicznie, co wynikało z prowadzonej przez rząd litewski polityki wspierania etnicznej ludności litewskiej, która na skutek długiej dominacji polskojęzycznych i niemieckojęzycznych elit była poszkodowana.

Kadra Uniwersytetu w 1930 roku. Od lewej siedzą: Pranas Jodelė , rektor Michał Römer , Mykolas Biržiška , S.Kolupaila, B.Česnys, P.Leonas, stoją Z.Žemaitis, Povilas Jakubėnas , V.Lašas, Vincas Krėvė-Mickevičius

Związana z Uniwersytetem Akademia Rolnicza została powołana w 1924 roku na bazie Instytutu Agronomii i Leśnictwa Wydziału Matematyki i Nauk Ścisłych. W 1936 roku zdecydowano o powstaniu Akademii Weterynaryjnej na bazie Fakultetu Medycyny.

Rektorami uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym byli kolejno: Jonas Šimkus , Vincas Čepinskis , Pranciškus Būčys , Petras Avižonis , Mykolas Biržiška , Michał Römer , Pranas Jodelė , po 1930 roku: Vincas Čepinskis , Michał Römer , Stasys Šalkauskis , Antanas Purėnas i Julijonas Gravgorkas (ostatni dwaj w latach 1940-43).

Przekształcenie uczelni w Uniwersytet Witolda Wielkiego

7 czerwca 1930 roku z okazji 500 rocznicy śmierci księcia Witolda dokonano uroczystej zmiany nazwy uczelni na Uniwersytet im. Witolda Wielkiego. Istniało już wtedy siedem wydziałów: poza pięcioma z 1922 roku doszła teologia ewangelicka i prawo . Łącznie na uczelni studiowało wówczas ponad 4 tys. studentów i wolnych słuchaczy.

Polscy studenci

Mimo słabej reprezentacji Polaków wśród studentów Uniwersytetu część absolwentów polskich gimnazjów w Wiłkomierzu , Poniewieżu i Kownie decydowała się na podjęcie studiów w placówce. W 1929 roku uczyło się tu ok. 90 Polaków, na kilka miesięcy przed utratą przez Litwę niepodległości w 1940 roku polskich studentów było 53. Brali oni aktywny udział w życiu akademickim, zasiadając m.in. w ławach samorządu studenckiego. Polacy jednoczyli się w dwóch organizacjach: Zjednoczenie Polaków Studentów Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego i Związek Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy (ZPMAL). W 1928 roku na bazie Zjednoczenia powstała polska korporacja akademicka "Lauda" , , rok później powołano korporację "Antewię". Przez krótki czas istniała również wzorowana na korporacji organizacja żeńska "Znicz".

Ostatnie lata uczelni w Litwie niepodległej

Po włączeniu Wilna w skład Litwy w 1939 roku Uniwersytet Witolda posłużył za wzór do zorganizowania podobnej placówki w nowej stolicy państwa - na bazie b. Uniwersytetu Stefana Batorego . W styczniu 1940 roku do Wilna przeniesiono wydziały Humanistyczny i Prawa, a w lecie tego roku Matematyki i Nauk Ścisłych. W tym też okresie - z powodów ideologicznych - uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Kowieński.

Na początku 1941 roku profesorowie Uniwersytetu pomogli w organizacji Akademii Nauk Litewskiej SRR .

Po wyzwoleniu Litwy spod okupacji radzieckiej w czerwcu 1941 roku uniwersytet wrócił do nazwy sprzed 1940 roku, jednak w marcu 1943 roku został zamknięty przez kolejnych okupantów na skutek niepowodzenia akcji werbunku młodych Litwinów do SS . Wielu z pracowników i studentów było represjonowanych przez władze niemieckie.

Na jesieni 1944 roku działalność uczelni została przywrócona - składała się ona odtąd z czterech fakultetów: Historyczno-Filologicznego, Medycznego, Architektury i Technologii. Po przeniesieniu Wydziału Filozofii do Wilna w 1949 roku, władze radzieckie zadecydowały o zamknięciu uczelni, a następnie przekształceniu jej w Kowieński Instytut Politechniczny oraz Kowieński Instytut Medyczny (w październiku 1950 ).

Ponowne otwarcie w 1989

Przywrócenie Kownu statusu ośrodka uniwersyteckiego było jednym z postulatów ruchu na rzecz przebudowy Litwy w 1988 roku. Formalna decyzja została podjęta 28 kwietnia 1989 roku, Rada Najwyższa LSRR zaakceptowała ją 4 czerwca , a w lipcu rząd opracował tymczasowy statut uczelni.

Pierwszy po od pięćdziesięciu lat semestr nauki rozpoczął się 1 września 1989 roku na wydziałach ekonomii, nauki oraz humanistycznym. UWW był pierwszą na terenie ZSRR szkołą wyższą cieszącą się względną niezależnością od rządu.

Stosunki międzynarodowe

Uczelnia utrzymuje ścisłe więzi z licznymi uniwersytetami w USA , Europie i Azji . Wykłada na niej prof. dr hab. Dariusz Szpoper.

Struktura

Obecnie uniwersytet składa się z 6 wydziałów i 4 instytutów, obejmujących 29 katedr i centrów oraz Kowieński Ogród Botaniczny.

Wydziały

 • Nauk Ścisłych (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
 • Nauk Humanistycznych (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Informatyki (VDU Informatikos fakultetas)
 • Teologii Katolickiej (VDU Katalikų teologijos fakultetas)
 • Nauk Społecznych (VDU Socialinių mokslų fakultetas)
 • Ekonomii i Zarządzania (VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas)

Instytuty

 • Sztuki (VDU Menų institutas)
 • Nauk Politycznych i Dyplomacji (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos institutas)
 • Prawa (VDU Teisės institutas)
 • Pracy Społecznej (VDU Socialinio darbo institutas)
 • Kowieński Ogród Botaniczny

Centra

 • Historii Wojennej
 • Badań Europejskich
 • Badań nad Emigracją
 • Języków Obcych
 • Letonistyki
 • Slawistyki im. Czesława Miłosza
 • Sportu
 • Japonistyki

Rektorzy od 1989

Znani absolwenci

Przypisy

 1. Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, Kowno . [dostęp 06.03.2008]

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet Witolda Wielkiego":

Wag ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Xiamen ...

Linz ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet Witolda Wielkiego":

010c. Rzym (plansza 12) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 19) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie