Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wehrmacht

Wehrmacht

Wehrmacht
Nazistowski orzeł ( gapa )
noszony na czapkach i mundurach Wehrmachtu
Historia
Państwo III Rzesza
Sformowanie 16 marca 1935
Rozformowanie 1945
Tradycje
Tradycje jednostki kontynuuje lub kontynuowały Bundeswehra
Dowódcy
Pierwszy Werner von Blomberg
Ostatni Wilhelm Keitel
Działania zbrojne
Hiszpańska wojna domowa , II wojna światowa
Organizacja
Podporządkowanie Oberkommando der Wehrmacht (OKW),
Führerhauptquartier (FHQ)
SkładHeer ( armia ),
Kriegsmarine ( marynarka ),
Luftwaffe ( lotnictwo )

Wehrmacht – niemieckie siły zbrojne okresu III Rzeszy . Zostały utworzone 16 marca 1935 roku wbrew traktatowi wersalskiemu zastępując Reichswehrę . Powstały po wprowadzeniu przez Adolfa Hitlera powszechnej służby wojskowej. W skład Wehrmachtu wchodziły niezależne od siebie i posiadające własne sztaby generalne; wojska lądowe (Heer), lotnictwo ( Luftwaffe ) i marynarka wojenna ( Kriegsmarine ).

Spis treści

Geneza

Naczelnym dowództwem Wehrmachtu było Oberkommando der Wehrmacht (OKW) utworzone na podstawie dekretu Hitlera z dnia 4 lutego 1938 . Do 1938 Naczelnym Dowódcą Wehrmachtu był minister wojny feldmarszałek Werner von Blomberg , a od 27 stycznia 1938 do 30 kwietnia 1945 Adolf Hitler , przy czym jednocześnie zostało utworzone stanowisko szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, które objął gen. Wilhelm Keitel .

Wehrmacht został rozbudowany ze 100 tys. żołnierzy do 3,92 mln w 1939 , a w 1944 do 11 mln żołnierzy. Łącznie między 1939 i 1945 w jego szeregach służyło około 17 mln osób, na wszystkich frontach walki w czasie trwania II wojny światowej zginęło około 4,7 mln. Naczelne dowództwo Wehrmachtu razem ze sztabami generalnymi przygotowywało plany agresji niemieckiej przy współpracy z gestapo i SS . Wiele z obozów jenieckich Wehrmachtu jest zaliczanych do miejsc masowej zagłady.

Żołnierze Wehrmachtu w czasie działań zbrojnych popełnili wiele zbrodni wojennych, m.in. podczas agresji na Polskę w roku 1939 . Przez 55 dni, od 1 września do 26 października , kiedy to dowództwo Wehrmachtu sprawowało władzę wojskową na zajętych polskich terytoriach (27 października przekazano ją cywilnej administracji niemieckiej), Wehrmacht uczestniczył w 311 zbiorowych egzekucjach[1] na polskiej ludności cywilnej i żołnierzach Wojska Polskiego . Ogółem, w okresie od 1 września do 26 października, różne siły niemieckie wykonały 764 egzekucje[1] w których zginęło 24 tys.[1] obywateli polskich. Żołnierze Wehrmachtu stanowili także osłonę dla tysięcy innych masowych mordów dokonywanych przez oddziały niemieckiego Selbstschutzu i bojówek Volksdeutschów oraz jednostki policji i Grup Operacyjnych SD , przydzielanych jeszcze przed agresją na Polskę do każdej armii Wehrmachtu[1].

Warunki i przyczyny powstania Wehrmachtu

Słownictwo

Określenie Wehrmacht w języku niemieckim oznaczało tyle co siły zbrojne , niekoniecznie niemieckie. W terminologii prawniczej było używane już w 1919 roku, między innymi w konstytucji Niemiec z dnia 11 sierpnia 1919 (art. 47). W węższym znaczeniu po roku 1935 oznaczało niemieckie siły zbrojne narodowo-socjalistycznej III Rzeszy.

Sprawy wojskowe do roku 1935

Wkrótce po zakończeniu I wojny światowej przystąpiono w Niemczech do faktycznej rozbudowy armii niemieckiej wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego z 1919 roku. Już w 1922 Niemcy i Związek Radziecki zawarły układ w Rapallo umożliwiający Niemcom obejście zakazu posiadania lotnictwa i broni pancernej.

W lutym 1923 roku odbyły się w Moskwie tajne rozmowy przeprowadzone przez szefa urzędu do spraw wojskowych Truppenamt generałmajora Otto Hasse na temat wojskowej współpracy niemiecko-rosyjskiej. Niemcy wspomogły rozwój sowieckiego przemysłu, a oficerowie Armii Czerwonej byli kształceni w Niemczech na oficerów sztabu generalnego. W zamian Reichswehra uzyskała możliwość zaopatrywania się w amunicję artyleryjską w Związku Sowieckim, a specjaliści lotnictwa i broni pancernej byli szkoleni na terenie sowieckim, gdzie również umożliwiono produkcję broni chemicznej.

W miejscowości Lipieck w Rosji na podstawie porozumienia z dnia 15 kwietnia 1925 wyszkolono około 300 pilotów, którzy stanowili następnie kadrę lotnictwa myśliwskiego. W pobliżu miejscowości Kazań od 1930 szkolono specjalistów broni pancernej, jednak tylko około 30. W okolicach Saratowa prowadzono prace rozwojowe nad gazami bojowymi.

Niemieccy i sowieccy specjaliści zbrojeniowi opracowywali wspólnie i w porozumieniu nowe prototypy czołgów pod pozorem rozwijania produkcji traktorów.

Natomiast w Niemczech organizowano Reichswehrę jako trzon kadrowy przyszłej armii niemieckiej. Udział podoficerów i oficerów w Reichswehrze w całości składu osobowego był nadzwyczaj wysoki, co umożliwiło następnie w ciągu kilku lat wielokrotne zwiększenie liczebności armii niemieckiej.

Adolf Hitler jako zwierzchnik sił zbrojnych

Dnia 2 sierpnia 1934 zmarł prezydent Niemiec Paul von Hindenburg . Wtedy Adolf Hitler , urzędujący od 30 stycznia 1933 jako kanclerz, wbrew (faktycznie zawieszonej) konstytucji Republiki Weimarskiej ogłosił połączenie funkcji prezydenta Niemiec z funkcją kanclerza i tym samym przejął funkcję prezydenta, mianując się jednocześnie jako Führer und Reichskanzler (wódz i kanclerz Rzeszy). Wobec tego stał się najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Niemiec składających się z Reichswehry i Kriegsmarine.

Niemieckie siły zbrojne 1935-1945

Marsz Wehrmachtu w Polsce ( 1939 )

Struktura organizacyjna Wehrmachtu

Struktura organizacyjna Wehrmachtu ulegała zmianom w czasie wojny. Dotyczyło to zwłaszcza wojsk lądowych, które stanowiły najliczniejszy element sił zbrojnych III Rzeszy .

Struktura organizacyjna wojsk lądowych ( 1941 ):

 • Trupp - mała grupa przeznaczona do specyficznych zadań, np.Nachrichtentrupp - oddział łączności dołączony od sztabu batalionu, na stałe (Funktrupp - oddział radiowy) albo ad - hoc (Aufklaerungstrupp -oddział/patrol rozpoznawczy)
 • Gruppe - najmniejsza stała jednostka w formacjach piechoty, z reguły złożona z 8 do 12 ludzi pod dowództwem starszego szeregowca albo podoficera; jej najcięższą bronią był karabin maszynowy albo 2, na których opiera się cała taktyka; czasami używana była jako skrót dla Kampfgruppe
 • Zug - złożony z 3 gruppe i sztabu, dowodzona przez starszego podoficera albo młodszego oficera; jako główne wsparcie służył lekki moździerz; w artylerii zug składał się z 2 dział, zwykle 2 składały się na baterie; w wojskach pancernych składał się z reguły z 5 czołgów
 • Kompanie - złożony z 3 zug oraz sztabu, dowodzony przez Oberleutnant (1st albo Hauptmann; w artylerii polowej odpowiednikiem Kompanie była baterie (tak samo jak w armii brytyjskiej), pod dowództwem Hauptmann; kompanie były numerowane kolejno arabskimi liczbami w regimencie; w wojskach pancernych kompanie składały się z 4 zug i sztabu
 • Batallion - w piechocie składał się zazwyczaj z 3 kompanie i kompanii wspierającej (schwere Kompanie) z karabinami maszynowi i moździerzami oraz sztabu, z niewielkim oddziałem łączności i zaopatrzenia; w artylerii, kawalerii oraz wojskach pancernych używano pojęcia Abteilung; w 1941 roku Panzerabteilung składał się z 3 lekkich i 1 ciężkiej kompanie (odpowiednio wyposażone w Panzer III i IV), oddziału rozpoznawczego z Panzer II oraz sztabu z czołgiem dowódczym; w artylerii standardowy Abteilung składał się z 3 baterie, łącznie z 12 działami, z reguły dowodzony przez Major, okazjonalnie przez Oberstleutnant; bataliony były numerowane kolejno rzymskimi liczbami w regimencie; samodzielne bataliony (przydzielone np. do dywizji) były numerowane liczbami arabskimi, odpowiednio do numerów macierzystych jednostek
 • Regiment - w piechocie składał się z reguły z 3 batalionów, kompanie wsparcia i sztabu, natomiast w artylerii z 4 Abteilung (3 lekkich i 1 ciężkiego); regiment składał się zazwyczaj z 14 kompanii, 12 w 3 batalionach (9 - piechoty, 3 - wsparcia), kompanii dział przeciwpancernych oraz kompanii dział piechoty jako wsparcie całego regimentu; z reguły dowodzony przez Oberst
 • Brigade - w 1941 roku składała się z 2 regimentów piechoty zmotoryzowanej w dywizjach pancernych; zwykle dowodzona przez Oberst albo Generalmajor; z biegiem wojny stawały się coraz rzadsze
 • Division - składała się z 3 regimentów i regimentu artylerii - dywizje piechoty albo brygady, regimentu czołgów i artylerii; zwykle dowodzona przez Generalmajor, albo Generalleutnant; w armii niemieckiej była to najmniejsza jednostka mogąca działać samodzielnie, bez dodatkowego wsparcia; w jej skład wchodziły ponadto takie jednostki, jak batalion przeciwpancerny (Panzerjaegerbatallion), rozpoznawczy (Aufklaerungsabteilung), saperów (Pionierbatallion) oraz mniejsze jednostki: poczta polowa, żandarmeria wojskowa, jednostki łączności, zaopatrzenia, medyczne, piekarnie polowe, rzeźnie:
 • Korps - grupa 3 do 4 dywizji z własnym sztabem; sztabowi korpusu podlegało znacznie więcej jednostek łączności niż sztabowi dywizji oraz miał znacznie większe rolę w sprawach zaopatrzeniowych podległych mu jednostek; poza dywizjami mógł kontrolować samodzielne jednostki Heerestruppen; zwykle dowodzony przez Generalleutnant:
 • Arko (Artilleriekommandeur) - samodzielne dowództwo artylerii z licznymi jednostkami wsparcia (łączności, kierowania ogniem) służące do kontrolowania oddziałów artylerii na poziomie ponaddywizyjnym dla lepszej koncentracji ognia; zwykle o stanie dywizji lub brygady; przydzielane najczęściej do korpusu lub armii
 • Armee - grupa 2 albo więcej korpusów, zwykle dowodzona przez General der (wstawić rodzaj broni np. Kavallerie) albo Generaloberst, sztab armii miał liczne jednostki łączności i zapewniał wsparcie logistyczne:
 • HeeresGruppe - grupa 2 albo więcej armii, zwykle dowodzona przez Generalfeldmarschall, sztab grupy armii miał liczne jednostki łączności i zapewniał wsparcie logistyczne; ich nazwa pochodził od kolejnych liter alfabetu lub kierunku/obszaru działań:
 • Heerestruppen – samodzielne bataliony przeznaczone do zapewniania wyspecjalizowanego wsparcia, np. baterie artylerii nadbrzeżnej, bataliony dział samobieżnych; były wyznaczane czasowo do wsparcia konkretnej jednostki
 • Kampfgruppe – jednostka wojskowa tworzona tymczasowo, w miarę powstających potrzeb, z reguły wokół sztabu regimentu, czasami batalionu; jej nazwa pochodziła z reguły od nazwiska dowódcy; jak tylko zadanie zostało wykonane Kampfgruppe była rozwiązywana, a tworzące ją formacje wracały do swoich macierzystych jednostek
 • Kolonnenraum – samodzielne jednostki zaopatrzeniowe na szczeblu armii
 • Korueck (Kommandeur Rueckwaertiges Armeegebiet) – dowódca obszarów, obejmujących zaplecze armii był odpowiedzialny za instalacje znajdujące się na tyłach i ich bezpieczeństwo; w jego dyspozycji znajdowały się jednostki zabezpieczenia

Struktura organizacyjna wojsk powietrznych:

Struktura organizacyjna wojsk morskich:

Liczebność Wehrmachtu

Liczebność Wehrmachtu (w mln)
rokwojska lądowemarynarka wojennalotnictwoWaffen SSrazem
19393, 740, 1220, 6770, 0234, 552
19404, 370, 11, 10, 1255, 762
19415, 20, 4041, 5450, 167, 309
19425, 750, 571, 90, 198, 41
19436, 550, 781, 70, 459, 48
19446, 510, 811, 50, 69, 42
19455, 30, 71, 10, 837, 83

Teatry działań

Żołnierze Wehrmachtu wzięci do niewoli w Akwizgranie ( 1944 )

Oddziały sprzymierzone i kolaborujące z Wehrmachtem

Wymieniono tylko zwarte formacje czynnie współdziałające z Niemcami w czasie wojny , a więc lista nie zawiera wszystkich sprzymierzeńców III Rzeszy:

Stopnie

Wykaz stopni w Wehrmachcie w latach 1933-1945
#StopieńPolski odpowiednikUwagi
29 Schütze szeregowy
28Oberschützestarszy szeregowy
27 Gefreiter kapral
26Obergefreiter starszy kapral
25Stabsgefreiter-
24Unteroffizer plutonowy
23Unterfeldfebel sierżant
22Unterwachtmeister-
21Faehnrich-
20Feldfebel starszy sierżant
19Wachmeister wachmistrz
18Oberfeldfebel sierżant sztabowy
17Oberwachtmeister-
16Oberfaehnrich-
15Stabsfeldfebel starszy sierżant sztabowy
14Stabswachtmeister-
13Leutnant podporucznik
12Oberleutnant porucznik
11Hauptmann kapitan
10Major major
9Rittermeister rotmistrz
8Oberstleuntnant podpułkownik
7Oberst pułkownik
6Generalmajor generał brygady
5Generalleuntnant generał dywizji
4General generał broni
3Generaloberst generał armii
2Generalfeldmarschalltłum. marszałek polowy
1 Reichsmarschall marszałek tylko Hermann Goering

Mundury

Historia mundurów Wehrmachtu sięga czasów Reichswehry i roku 1915 r. Pierwszej poważnych zmian umundurowania dokonywali naziści na przełomie 1934 / 1935 roku, wprowadzili wtedy nazistowskie insygnia, zmienili krój kurtek oraz wprowadzili tzw. Stahlhelm typ M35 , który z czasem stał się charakterystyczny dla niemieckiego militaryzmu . Od 1934 r. na czapkach i na prawej piersi munduru miały być noszone nazistowskie Parteiadlery - orły ze swastyką wzorowane na orłach legionów rzymskich [2].

Uzbrojenie Wehrmachtu

Niemieckie siły zbrojne były częściowo wyposażone w nowoczesny sprzęt, jednak ograniczone zasoby powodowały, że to nowoczesne wyposażenie nie było dostępne dla wszystkich jednostek. Tylko 40% jednostek Wehrmachtu było zmotoryzowanych, reszta korzystała z transportu konnego taborów , a przemieszczanie wojska odbywało się transportem kolejowym. Można było zaobserwować, że jednostki frontowe były wyposażone w uzbrojenie bardziej nowoczesne niż oddziały na terenach okupowanych, gdzie do zwalczania partyzantów stosowano uzbrojenie zdobyczne, pochodzące z różnych krajów.

Sukcesy w pierwszych latach wojny wynikały między innymi z przewagi w nowoczesnego uderzeniowego uzbrojenia wojsk pancernych i lotnictwa, a przede wszystkim nowych koncepcji taktycznych, wypróbowanych w wojnie domowej w Hiszpanii pod kryptonimem Legion Condor .

Uzbrojenie poszczególnych części sił zbrojnych było uzależnione, a częściowo wymuszone od ich wzajemnego współdziałania, przede wszystkim lotnictwa z armią lądową i marynarką wojenną.

Armia lądowa – Heer

Wojska pancerne dysponowały typami czołgów, które jednak pod względem technicznym nie przewyższały sprzętu alianckiego. W czasie kampanii w Polsce 1939 i we Francji 1940 walczyły przeważnie lekkie czołgi PzKpfw I , PzKpfw II oraz czeskie, oznaczone przez Niemców jako PzKpfw 38(t), które były znacznie słabsze od średnich czołgów brytyjskich Matilda i francuskich B 1 . Również na froncie wschodnim 1941 okazało się, że nowsze typy czołgów PzKpfw III i PzKpfw IV nie są w stanie sprostać radzieckim T-34 i ciężkiemu czołgowi KW-1 , zwłaszcza w walce z tymi ostatnimi niemieckie czołgi były bez szans.

Sukcesy Wehrmachtu w początkowej fazie wojny wynikały z lepszej organizacji i znacznej przewagi lotnictwa. Zgrupowania czołgów były niszczone przez bombowce nurkujące. Radzieckie czołgi nie były wyposażone w radiostacje. Załogi radzieckie często były niedostatecznie wyszkolone, ponieważ większość doświadczonych dowódców na polecenie Stalina została rozstrzelana w latach trzydziestych.

Jednakże to odnosiło się tylko do początkowego okresu wojny, gdyż już w 1942 roku po zmodyfikowaniu PzKpfw IV do wersji F2 i ciągłemu mądremu wykorzystywaniu tego sprzętu Niemcy byli w stanie odnosić sukcesy zarówno na froncie wschodnim jak i froncie afrykańskim.

Jako standardowe uzbrojenie piechoty w 1939 r., obok nielicznych pistoletów maszynowych, stosowano pięciostrzałowy karabin Karabiner 98 k oraz karabin maszynowy MG 34 a od 1942 roku typu MG 42 .

Lotnictwo – Luftwaffe

Nalot na Warszawę ( 1939 )

Nowoczesne i szybkie samoloty myśliwskie Messerschmitt Bf 109 oraz bombowce Heinkel He 111 i bombowce nurkujące Junkers Ju 87 wraz z innymi typami samolotów zapewniały na początku wojny pełną dominację w powietrzu, co umożliwiło pomyślne akcje bojowe w Polsce, we Francji i w Norwegii , oraz zajęcie Danii, Luksemburga, Belgii i Holandii. Bitwa o Anglię w 1940 r. zakończyła się klęską Luftwaffe.

Przewaga Aliantów w rozmiarze produkcji lotniczej doprowadziła w kolejnych latach do rozbicia sił Luftwaffe. W roku 1944 niemieckie siły lotnicze stały się całkowicie bezradne i utraciły panowanie w powietrzu.

W skład lotnictwa niemieckiego wchodziła elitarna formacja spadochroniarzy , która brała udział w desancie na Krecie . Wobec znacznych strat zaniechano tego rodzaju operacji, a spadochroniarzy kierowano do walki jako elitarne oddziały piechoty, między innymi do obrony Monte Cassino , gdzie walczyli z Polakami .

Wobec wzmagających się nocnych bombardowań obszarów Rzeszy została rozwinięta formacja myśliwców nocnych wyposażonych w samoloty dwusilnikowe Messerschmitt Bf 110 z radarem i inne. Zespoły myśliwców nocnych były kierowane do akcji na podstawie rozpoznania nadlatujących bombowców przez łańcuch stacji radarowych rozmieszczonych od Norwegii do szwajcarskiej granicy.

Osiągnięciem ostatnich lat wojny stało się wyposażenie Luftwaffe w jedne z pierwszych odrzutowców oraz broń rakietową .

Marynarka wojenna – Kriegsmarine

Plan Z przewidywał rozbudowę floty do roku 1947 , zgodnie z układem z 18 czerwca 1935 zawartym z Wielką Brytanią do wielkości 35% tonażu floty brytyjskiej, a odnośnie okrętów podwodnych – do 45%. Jak się okazało plan Z był kompletnie nierealny co do czasu i możliwości zbrojeniowych III Rzeszy.

Na początku wojny w 1939 w skład floty wchodziły większe jednostki, między innymi:

Ze względu na wyraźną przewagę przeciwnika w ciężkich okrętach bojowych większość potencjału skierowano na budowę okrętów podwodnych U-Boot – do roku 1945 wykonano 1153 jednostek różnych typów.

Zbrodnie Wehrmachtu w okupowanej Polsce

Zamordowani polscy rolnicy. Rok 1943 .

Wehrmacht uczestniczył aktywnie w terrorze na terytorium okupowanej Polski od wiosny 1942 [3]. W okresie 1939-1942 w niewielkim stopniu był zaangażowany w akcje przeciwko ludności polskiej, jednak już w maju 1942 wziął udział w dużej akcji pacyfikacyjno-partyzanckiej na Lubelszczyźnie . Rozkazy Wilhelma Keitla z 23 lipca 1942 i Adolfa Hitlera z 18 sierpnia 1942 nakładały na niemieckie dowództwo wojsk lądowych obowiązek wydzielenia odpowiednich sił i uczestniczenia w likwidowaniu różnych form oporu na ziemiach polskich. W Generalnej Guberni Wehrmacht od 1942 brał udział w kolejnych zbrodniach[3]:

 • Akcje pacyfikacyjno-przeciwpartyzanckie połączone z rozstrzeliwaniem ludności cywilnej i paleniem osiedli.
 • Rozstrzeliwanie ukrywającej się przed zagładą ludności żydowskiej , tłumieniu powstania warszawskiego oraz likwidacją buntu w obozie koncentracyjnym Sobibor w październiku 1943 .
 • Zbrodnie popełnione na ludności polskiej podczas powstania warszawskiego – żołnierze Wehrmachtu uczestniczyli w masowych egzekucjach ludności cywilnej na warszawskim Marymoncie w dniu 14 września 1944.[4][5] Podobne egzekucje Wehrmacht przeprowadzał także w sierpniu 1944 na warszawskim cmentarzu Powązki [4], gdzie likwidowano tylko mężczyzn.
 • Aktywne uczestnictwo w łapankach ludności polskiej, która kierowana była następnie w celu eksterminacji do obozów koncentracyjnych . Według odtajnionych w 1996 raportów wywiadu brytyjskiego , opublikowanych w 2007 przez niemieckiego historyka prof. Sönke Neitzela w książkę "Podsłuchane" (niem. "Abgehört"), generałowie Wehrmachtu wiedzieli o Holocauście [6].
 • Rozkazy niemieckiego dowództwa wojsk lądowych przeznaczonych dla Wehrmachtu dotyczące pacyfikacji wsi, miejscowości czy regionów i niszczenia grup partyzanckich z reguły dotyczyły także likwidowania kobiet, dzieci oraz starców[3]. Działania takie miały miejsce w przypadku akcji Wehrwolf podczas pacyfikacji Zamojszczyzny ( 1942 - 1943 ), w której wzięły udział siły Wehrmachtu w liczbie 10 tys. żołnierzy – w jej toku zniszczono dziesiątki wsi, zamordowano ok. 1000 ludzi, 60 tys. wywieziono oraz porwano setki dzieci. Kulminacja działań pacyfikacyjno-przeciwpartyzanckich Wehrmachtu nastąpiła w listopadzie 1943, przeprowadzono wtedy ponad 100 akcji tego typu, zakończonej śmiercią wielu Polaków.

Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce nie były znane w Niemczech , wystawa z 2001 "Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944" ograniczała się do zbrodni popełnionych na terenach ZSRR. Dopiero w 2005 otwarto w Niemczech wystawę o zbrodniach w Polsce pod tytułem "Größte Härte ... Verbrechen der Wehrmacht in Polen September/Oktober 1939".

Epilog

Wehrmacht został rozwiązany po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 1945, co nastąpiło formalnie na mocy ustaleń konferencji poczdamskiej ( 17 lipca 19452 sierpnia 1945 ) – gdzie podjęto decyzję o całkowitej demilitaryzacji Niemiec. W okresie klęski III Rzeszy samobójstwo popełniło 64 generałów wojsk lądowych, 16 generałów Luftwaffe oraz 11 admirałów – przyczyną oprócz świadomości klęski była chęć uniknięcia odpowiedzialności za popełnione zbrodnie wojenne [7]. Jeszcze do stycznia 1946 r. stacjonowały na terenie Szlezwiku-Holsztynu 3 rozbrojone armie niemieckie (dowódcy – gen. Hans Lindemann, gen. Gunter Blumentritt, gen. Johannes Blaskowitz ), utrzymywane przez Brytyjczyków na wypadek wojny z ZSRR.

Zbrodnie Wehrmachtu rozpatrywał po II wojnie światowej Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze . Trybunał skazał na karę śmierci najwyższych dowódców Wehrmachtu – Göringa , Keitla i Jodla (szefa sztabu dowodzenia OKW ). Dowódców Kriegsmarine , Dönitza i Raedera skazano na kary więzienia. Na podstawie późniejszych wyroków sądowych poszczególnych państw koalicji antyhitlerowskiej, skazano na karę śmierci 2 feldmarszałków , 32 generałów wojsk lądowych i 16 generałów Luftwaffe[7] – wyroki zostały wykonane.

Mimo uznanego przez sądy i społeczność międzynarodową zbrodniczego charakteru wielu działań Wehrmachtu, w powojennej historiografii niemieckiej, książkach autobiograficznych i publicystyce byłych niemieckich oficerów i żołnierzy dochodziło do prób rehabilitacji Wehrmachtu – m.in. budowania wokół tej formacji legendy rycerskości i uczciwości, z jednoczesnym przemilczeniem i ignorowaniem faktów o jej zbrodniczej działalności w czasie II wojny światowej [7].

Ważni członkowie

Naczelni Dowódcy Wehrmachtu (niem. Oberbefelshaber der Wehrmacht) 1938-45
#StopieńImię i nazwiskoOkres urzędowaniaUwagi
IGeneral der Infanterie Werner von Blomberg 21 maja 19354 lutego 1938 Wehrmacht powstał z Reichswery w 1935
II Gefreiter Adolf Hitler 4 lutego 193830 kwietnia 1945
III Grossadmiral Karl Dönitz 30 kwietnia 19455 czerwca 1945 lub styczeń 1946 Rozwiązanie Wehrmachtu miało miejsce w styczniu 1946

Ważni niemieccy wyżsi oficerowie Wehrmachtu

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Gerd R. Ueberschär "Wojskowe elity III Rzeszy" Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2004, , s. 41
 2. Ruszczak Jarosław, Mundury niemieckie 1939-1945, Ares, Warszawa 1992,
 3. 3,0 3,1 3,2 Czesław Madajczyk "Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce" Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1970, tom 2, s. 265-266
 4. 4,0 4,1 Czesław Madajczyk "Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce" Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1970, tom 2, s. 392
 5. Szymon Datner, Kazimierz Leszczyński "Zbrodnie okupanta w czasie powstania warszawskiego w 1944 (w dokumentach)" Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1962 s. 222-232
 6. Generałowie Wehrmachtu wiedzieli o Holocauście prawie wszystko . Gazeta Wyborcza , 23.07.2007. 
 7. 7,0 7,1 7,2 Encyklopedia wojskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN i Dom Wydawniczy Bellona, 2007, ss. 427-428. . 

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Wehrmacht":

Wittenberga ...

Dezercja ...

Przełęcz Okraj ...

Adolf Hitler ...

Stepan Bandera ...

Stanisław Taczak Polskiego, toteż od kwietnia 1917 roku aktywnie współtworzył Polską Siłę Zbrojną ("Polnische Wehrmacht"). Odkomenderowany do Inspekcji Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej, w grudniu tego roku ...

Toruń ...

1938 ...

Wrocław ...

II Rzeczpospolita ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wehrmacht":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 5) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 14) urzędnicze. W tym samym czasie rozpoczęto nabór do Polskich Sił Zbrojnych (Polnische Wehrmacht). Latem 1917 r. postanowiono wcielić Legiony do Polnische Wehrmacht, wówczas większość ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie