Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zakon mniszy

Zakon mniszy

Zakon mniszy, zakon kontemplacyjny (z gr. μοναχός monachos – samotnik, z łac. contemplare - wpatrywać się), – katolicka i prawosławna forma życia zakonnego , polegająca w pierwotnej wersji na całkowitym odcięciu się od świata zewnętrznego i życie w całkowitym odosobnieniu lub w nielicznej zamkniętej wspólnocie, poświęcone prawie wyłącznie modlitwie i kontemplacji Boga .

Początkowo życie mnisze wiązało się z formą pustelniczą. Najstarsze ośrodki życia pustelniczego powstały w ramach Kościoła Koptyjskiego w Egipcie . Ekspansja i rozwój tej formy życia doprowadził do powstania pierwszych wspólnot zakonnych w Europie.

Większość zakonów w Kościele Prawosławnym ma charakter mniszy, natomiast w Kościele katolickim istnieją także inne rodzaje zakonów bardziej nastawionych na działalność zewnętrzną. W protestantyzmie zakony mnisze nie występują wcale.

Spis treści

Kościół katolicki

Większość zakonów kontemplacyjnych w Kościele katolickim powstała na początku Średniowiecza , choć później też powstały tego rodzaju zakony (np. klaryski ). W X i XI wieku wszyscy mnisi Zachodu żyli według reguły świętego Benedykta , lecz widoczne były różnice pomiędzy poszczególnymi opactwami , reguła zakonna dostosowywana była do praw zwyczajowych, które decydowały o codziennym życiu mnichów, a także do istniejących warunków lokalnych. Główne jednak zasady reguły pozostawały niezmienianie. W średniowieczu życie klasztorne utożsamiane było z tym, co dobre i podniosłe, a modlitwa za murami klasztoru miała bezpośrednio łączyć ze Stwórcą. Mnisi najbardziej pragnęli bliskości z Bogiem i ojczyzny niebieskiej, dlatego poprzez ascezę i pokorę starali się osiągnąć życie anielskie, dalekie od grzechu i pokus.

Do zakonów kontemplacyjnych kościoła katolickiego zaliczają się m.in.:

Cerkiew prawosławna

W wyznaniu prawosławnym osoba decydująca się na życie monastyczne kieruje pisemną prośbę do biskupa diecezjalnego ( scs. swiaszczenno-archimandryty monasteru ), o przyjęcie jej do danej wspólnoty monastycznej. Pierwszą część stanowi nowicjat ( scs. posłuszanije), który trwa najdłużej trzy lata. Posłusznika ubiera się w odpowiedni strój zakonny. Po upływie okresu posłuszanija osoba podejmuje decyzję w sprawie przyjęciu stanu zakonnego. Jeśli zdecyduje się zostać mnichem to Biskup Diecezjalny lub w jego zastępstwie ihumen (przełożony, inaczej namiestnik) monasteru , dokonuje postrzyżyn ( scs. postryg). Określa się to jako: postryg w riasofor. Riasofor to pierwszy stopień zakonny, który ma na celu wprowadzenie posłusznika w życie mnisze. Nazwa pochodzi od czarnej szaty z szerokimi rękawami ( scs. riasa), którą nosi mnich riasoforny. W momencie postrygu w riasofor nie składa się ślubów , dlatego też taki mnich może teoretycznie wystąpić z monasteru , praktycznie jednak nie powinien tego robić. Św. Nil Mirotoczywyj mówiąc o riasoforze ostrzega przed odchodzeniem z monasteru, pod groźbą wielkiego grzechu.

Po kilku latach, w zależności od rozwoju duchowego danego mnicha, dokonuje się postrygu w mantie[1]. Jest to drugi stopień życia zakonnego. Zostaje się wówczas mnichem mantijnym[1]. Nazwa pochodzi od mantii[1] – płaszcza bez rękawów, spinanego u góry i dołu. W trakcie postrygu w mantie mnich składa śluby wieczyste (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa), czyli przyjmuje małą schimę, umierając tym samym dla świata doczesnego. Z tego też powodu nadawane jest mu nowe imię[1]. Od tego momentu nie ma odwrotu, a porzucenie stanu zakonnego jest równoznaczne z wielkim grzechem. Postryg posłusznika w riasofora nie zawsze jest koniecznością. Czasami dokonuje się postrygu od razu w małą schimę[1].
Z czasem mnich mantijny może jeszcze otrzymać godność igumena lub archimandryty . Nie są to jednak kolejne stopnie lecz godności, które się nadaje bez postrygu[1]. Godność igumenii można nadać również kobiecie – mniszce, ale już nie godność archimandryty[1].

Jest jeszcze trzeci stan ale przyjmowany niezwykle rzadko. Jest to postryg w wielką schimę. Przyjęcie wielkiej schimy oznacza wejście w stan, bliski stanowi, w jakim znajdują się aniołowie . Mnich, który przyjął ten stan to: wielki schimnik[1] ( scs. wielikij schimnik)[1]. Zmienia się mu zupełnie szaty na tzw. schime, a jego nakrycie głowy stanowi od tej pory opadający na oczy kaptur. Takiego mnicha zwalnia się z wszelkich monasterskich obowiązków. Nie opuszcza on też w ogóle terenu monasteru, a treść jego życia to wyłącznie post i modlitwa za cały świat. Śluby mnicha mantijnego i schimnika są takie same. Można więc powiedzieć, że pod tym względem, mała i wielka schima niczym się nie różnią.

W kwestii postrygów występują pewne różnice pomiędzy tradycją grecką, a tradycją słowiańską[1]. W Grecji (np. na Górze Athos ), nie ma w ogóle postrygu w małą schimę. Posłusznik jest tam postrzygany najpierw w riasofor, a potem od razu w wielką schimę[1].

Zarówno w monasterach żeńskich jak i męskich stopnie życia monastycznego są identyczne, z wyjątkiem stopni kapłańskich, które mogą przyjmować wyłącznie mężczyźni. Nie należy jednak utożsamiać mnicha z kapłaństwem. Święcenia przyjmują jedynie nieliczni i tylko po to, by zapewnić pozostałym braciom życie sakramentalne. Wszyscy mnisi noszą też takie same, czarne szaty[1].

Schemat stopni monastycznych

Posłusznik
postryg w riasofor
Mnich riasoforny
postryg w mantie – złożenie ślubów małej schimy
Mnich mantijny
postryg w wielką schimę – złożenie ślubów wielkiej schimy
Wielki schimnik

Przedstawionych powyżej stopni monastycznych nie należy postrzegać w kategoriach awansu. Kolejne postrygi służą jako pomoc w jeszcze większych zmaganiach duchowych[1].

Mnicha, posiadającego święcenia diakońskie, tytułuje się: ks. hierodiakon (wyższy stopień zakonnego diakonatu to: ks. archidiakon )[1]. Natomiast jeśli posiada on święcenia kapłańskie tytułuje się go: ks. hieromnich . W przypadku nadania takiemu mnichowi godności igumena tytułujemy go: ks. igumen , a w przypadku nadania godności archimandryty: ks. archimandryta [1]. Jeśli zaś, któryś z mnichów przyjął wielką schimę i jest jednocześnie diakonem, kapłanem lub została mu nadana, któraś z wyżej wymienionych godności, to do jego tytułu dodajemy przedrostek: schi-: schidiakon, schimnich, schiihumen, schiarchimandryta[1].

Do mnicha posiadającego święcenia diakońskie lub kapłańskie zwracamy się: ojcze ( scs. otcze)[1]. W przypadku gdy mnich nie posiada święceń zwracamy się do niego: bracie, a w przypadku mniszek: siostro. Siostrę, której nadano godność ihumenii tytułujemy: matuszka[1].

Przypisy

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 Grzegorz Szmyga: Stopnie życia monastycznego . www.cerkiew.pl. [dostęp 9 grudnia 2009].


Inne hasła zawierające informacje o "Zakon mniszy":

1408 ...

Pokój toruński 1411 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Rekatolicyzacja ...

Stanisław Konarski ...

Santiago de Compostela ...

Kwartnik ...

Zakon Kaznodziejski ...

Edward Raczyński (starszy) ...

Chrześcijaństwo ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zakon mniszy":

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 8) ...

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 9) ...

013. Odrodzenie Europy (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie