Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zbawienie

Zbawienie

Chrystus Zbawca

Zbawienie – uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności. Szczególnie istotny w chrześcijaństwie i judaizmie akt wybawienia ludzi przez Boga .

Spis treści

Judaizm

W Starym Testamencie oznaczało ono nie tylko wybawienie duchowe, ale również dzieło zbawienia przez uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej, a potem także wyzwolenie od okupacji najeźdźców, np. Niewola babilońska albo hellenizacja Judy . Zbawienie dla Żydów związane było zawsze z osobą Mesjasza .

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Chrześcijaństwo

Dział teologii , którego przedmiotem jest zbawienie nazywa się soteriologią .

Katolicyzm

Pojęcia ogólne

Zbawienie jest stanem, w którym Bóg za sprawą Jezusa przywraca człowieka ze stanu grzechu i śmierci do stanu jedności ze sobą i życia wiecznego .

Zbawienie jest łaską . Oznacza to, że Bóg udziela zbawienia jako daru nie związanego z żadną zasługą. Jednak przyjęcie zbawienia zależne jest od wolnej woli człowieka i od łaski .

Zbawienie jest dziełem Trójcy jako Boga. Co Ojciec przewidział, Syn wykonał. Duch natomiast umacnia człowieka do trwania w zbawczej łasce uświęcającej .

Jednym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który będąc jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem jako pierwszy zmartwychwstał po swojej dobrowolnej śmierci za wszystkich ludzi. Z tego powodu zbawienie jest ściśle związane z odkupieniem i usprawiedliwieniem .

Po upadku Adama Bóg przewidział wszystkie wydarzenia, które miały przywrócić człowieka do jedności ( komunii ) z Nim. Ten przewidujący plan nazywany jest ekonomią zbawienia i obejmie przede wszystkim: wcielenie , ukrzyżowanie Syna Bożego, jego zmartwychwstanie i powołanie Kościoła , dzięki któremu zbawienie może być dostępne wszystkim.

Chrzest jest konieczny do zbawienia. Przez chrzest bowiem Bóg w sposób trwały uzdalnia człowieka do jedności ze sobą. Nie oznacza to jednak, że nie wyznający Jezusa nie będą zbawieni. Zbawienie jest przecież łaską.

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jako Syn Boży zbawiający świat został przewidziany w ekonomii zbawienia. Wiara w to towarzyszyła chrześcijaństwu od samego początku i w przeciwieństwie do innych elementów doktryny nie podlegał żadnej poważnej dyskusji. Samo imię Jezus oznacza z hebrajskiego (ישוע, ישו - Joszue) JHWH zbawieniem. Choć imię to było popularne w ówczesnym Izraelu miało w tym wypadku dodatkową symbolikę, która podkreślana jest w Nowym Testamencie . Chrystus jest określeniem pochodzącym z greki (χριστός) i oznacza Pomazańca Bożego jako szczególnego wybrańca, który ma wybawić. W tym kontekście wybawieniem jest uwolnienie od grzechu.

Historia doktryny

Wiara w Jezusa jako Zbawiciela była na przestrzeni wieków raczej potwierdzana niż kwestionowana. Przedstawione dokumenty nauczania Kościoła należą do najważniejszych wypowiedzi doktrynalnych.

Protestantyzm

W protestantyzmie obowiązuje w pojmowaniu zbawienia zasada sola gratia i pojęcie predestynacji .

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Prawosławie

Prawosławie rozumie zbawienie nie jako zbawienie jednostek, ale jako zbawienie wspólnoty wiernych, operując przy tym pojęciem przebóstwienia . Istnieją także poglądy, że Chrystus nie jest zbawicielem jedynie ludzi, ale też całej natury, która jako natura corrupta także upadła na skutek grzechu pierworodnego.

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Zbawienie w innych kulturach

  • Istnieje przekonanie, że odpowiednikiem chrześcijańskiego zbawienia w hinduizmie jest moksza , w buddyzmie natomiast nirwana lub oświecenie . Stany te nie do końca jednak odpowiadają definicji zbawienia, przede wszystkim dlatego, że nie wymagają udziału Boga. Hinduiści i buddyści nie używają jako ich synonimów słowa "zbawienie". Wydaje się więc, że tego typu synkretyzm jest zbyt daleko idący i niezgodny z nauczaniem każdej z tych religii. Próba zrównania oświecenia znanego tzw. "religiom Wschodu" ze zbawieniem religii chrześcijańskich jest obecna w tzw. "new age".
  • W starożytnej Grecji mianem wybawiciela (soter) określano bogów i władców - nie miano tu na myśli zbawienia świata, ale ocalenie kraju i miasta, za które często oddawano cześć boską.

Zobacz też

Bibliografia

  1. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1998. . 
  2. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.


Inne hasła zawierające informacje o "Zbawienie":

Dziady (zwyczaj) grobach przodków, na cmentarzyskach. Mickiewiczowskie nawiązania do terminów takich jak "czyściec" i "Zbawienie" są natomiast wynikiem nałożenia i przemieszania prastarych zwyczajów żywych od wieków ...

Adwentyzm – niemożliwe jest osiągnięcie zbawienia poprzez własne zasługi, czy moralność, sola fide – Zbawienie jest udzielane przez Boga „za darmo” tym, którzy w wierze zwrócą ...

Wittenberga ...

Wyprawy krzyżowe z cesarstwem - w 1095 r. papież Urban II wezwał do krucjat, obiecując Zbawienie, korzyści materialne[], wolność dla chłopów[].Interesy krzyżowców :przeludnienie Europy a także ciągłe konflikty ...

Pionier (Świadkowie Jehowy) praktykiNauki Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie · Armagedon · Odstępstwo Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza Zebrania Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń Pieśni Królestwa · Modlitwa Wykład publiczny · ...

Zakon Kaznodziejski ...

Chrześcijaństwo ...

Łaska ...

List do Hebrajczyków darem łaski, a Jezus jest jej sprawcą i dokończycielem (Hbr 12,2)[od. 18]. Zbawienie związane jest z taki aspektami jak oświecenie, oczyszczenie z grzechów, uwolnienie ...

Grzegorz I ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zbawienie":

012. Islam (plansza 7) Symbol Kalifatu Islam Wyznawcy osiągają Zbawienie wypełniając pięć powinności – filarów. Pierwszym z nich jest wyznanie wiary, ...

Zabytki języka polskiego (plansza 17) o pobożne (lub w innym znaczeniu - bogate) życie na ziemi oraz Zbawienie. Wyraźnie widać tu dystans pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Średniowiecze przedstawia Go ...

47. Wybrane religie świata (plansza 12) aby swoją męczeńską śmiercią na krzyżu ofiarować wszystkim, którzy w Niego wierzą, Zbawienie. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie