Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Zgromadzenie Ogólne podczas obrad

Zgromadzenie Ogólne (ZO) to jeden z sześciu organów głównych ONZ , powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych . Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA .

Spis treści


Skład

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ , z których każdemu przysługuje 1 głos, a każdy członek może mieć nie więcej niż pięciu przedstawicieli w ZO. Zbiera się ono na doroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się każdego roku we wtorek następujący po drugim poniedziałku września oraz sesje nadzwyczajne, zwoływane na żądanie Sekretarza Generalnego lub większości członków (dotychczas odbyły się 24 sesje nadzwyczajne).

Podejmowanie decyzji

Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał , które mają charakter obowiązujący w kwestiach wewnętrznych, a zalecający, czyli nieobowiązkowy, dla państw członkowskich.
Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w ważnych sprawach zapadają większością dwóch trzecich głosów:

Uchwały w innych sprawach, włączając w to ustalenie dodatkowych kategorii spraw wymagających rozstrzygnięcia większością dwóch trzecich głosów , zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych i głosujących.
Do wyboru sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wymagana jest większość bezwzględna głosów.
Do uchwalania poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych wymagana jest większość dwóch trzecich wszystkich członków Zgromadzenia Ogólnego.

Kompetencje

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 • rozpatrywanie i udzielanie rekomendacji we wszelkich sprawach wchodzących w zakres Karty Narodów Zjednoczonych oraz dotyczących kompetencji i funkcji któregokolwiek organu przewidzianego w Karcie NZ,
 • rozpatrywanie i formułowanie rekomendacji dotyczących zasad współpracy w dziedzinie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • inicjowanie badań i przekazywanie zaleceń w celu rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie politycznej i popierania rozwoju i kodyfikacji prawa międzynarodowego,
 • inicjowanie badań i przekazywanie zaleceń w celu rozwijania współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty, ochrony zdrowia, praw człowieka i podstawowych wolności bez różnicy rasy, płci, języka czy wyznania,
 • rozpatrywanie raportów Rady Bezpieczeństwa i innych organów ONZ,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu ONZ, także umów finansowych i budżetowych z organizacjami wyspecjalizowanymi,
 • wybieranie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa , Rady Gospodarczej i Społecznej , Rady Powierniczej , Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (wspólnie z RB), mianowanie Sekretarza Generalnego ONZ (z rekomendacji RB).

W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje siedem tzw. Głównych Komisji, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ na temat zagadnień pogrupowanych tematycznie:

 • I - Polityczna i Bezpieczeństwa
 • II - Gospodarcza i Finansowa
 • III - Społeczna, Humanitarna i Kulturalna
 • IV - Powiernictwa i Obszarów Niesamodzielnych
 • V - Administracyjna i Budżetowa
 • VI - Prawna
 • VII - Specjalna Komisja Polityczna


Inne hasła zawierające informacje o "Zgromadzenie Ogólne ONZ":

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Fosforan wapnia ...

1972 ...

Kwas fosforowy ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Akcja (prawo) ...

Zbór ...

1986 ...

Szkoła Rycerska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zgromadzenie Ogólne ONZ":

Pochwała przyjaźni i hartu ducha w opowiadaniu ˝Stary człowiek i morze˝ (plansza 13) ...

008c. Grecja (plansza 9) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie