Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zlewnia

Zlewnia

Schemat zlewni rzeki

Zlewnia - jest to całość obszaru, z którego wody spływają do danej rzeki ( jeziora , bagna itp.) lub jej fragmentu. Zlewnia dotyczy zarówno wód powierzchniowych , jak i podziemnych . Zlewnia jest (może być) częścią dorzecza danej rzeki.

Zlewnia wyraźnie wpływa na naturalną retencję wód, sposób zasilenia rzek i jezior oraz ich bilansu wody. Zlewnia decyduje też w dużym stopniu o morfologii koryt rzek i potoków. Charakter jej też ma znaczenie w formowaniu się naturalnego składu chemicznego wód, pojawianiu się zawiesiny, tworzeniu osadów dennych. W kształtowaniu się właściwości wód na terenie zlewni biorą udział nie tylko jej naturalne elementy składowe (podłoże i szata roślinna), lecz również zewnętrzne czynniki - klimat i działalność człowieka. Gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny to znaczy system składający się z rzeki głównej i jej dopływów, wówczas pojęcie zlewni jest równoznaczne z pojęciem dorzecza, które jest obszarem z którego wody spływają z jednego systemu rzecznego. Rozróżniamy zlewnię bezpośrednią, z której wody spływają bezpośrednio lub za pośrednictwem małych cieków oraz pośrednia tzn. obszar niekontaktujący się z danym zbiornikiem bezpośrednio, z którego wody są doprowadzane do tego zbiornika za pośrednictwem większego cieku (lub cieków).

Zlewisko - obszar, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednego punktu na rzece . W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta , obszar ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem .

Spis treści

Parametry zlewni

1) Długość zlewni L[km] - największa odległość w linii prostej między ujściem i punktem najbardziej oddalonym na dziale wodnym .

2) Długość maksymalna zlewni Lmax[km] - długość doliny rzeki głównej od ujścia do punktu na dziale wodnym w przedłużeniu odcinka źródłowego.

3) Średnia szerokość zlewni B[km] - stosunek powierzchni zlewni do jej długości maksymalnej. Wyraża się wzorem:

B=\frac{A}{L_{max}}, gdzie

A - powierzchnia zlewni [km2]

Lmax - długość maksymalna zlewni

4) Obwód zlewni P[km] - długość działu wodnego określona na podstawie mapy topograficznej .

5) Wskaźnik wydłużenia zlewni Cw - iloraz średnicy koła o polu równym polu powierzchni zlewni do jej Lmax. Wyraża się wzorem:

C_{w}={2 \over L_{max}}\sqrt \frac{A}{\Pi}

6) Powierzchnia zlewni: określana przez pomiar na mapie obszaru ograniczonego topograficznym działem wodnym (planimetrowanie). Na obszarach górskich należy zastosować poprawkę według wzoru:

A=\frac{A_{m}}{cos\alpha} , gdzie

A - powierzchnia rzeczywista [km2]

Am - powierzchnia rzutowana [km2]

α - średnie nachylenie zlewni [°]

7) Wskaźnik kolistości zlewni - stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni. Wyraża się wzorem:

C_{k}=\frac{A}{A_{k}}=4\Pi \frac{A}{P^{2}}


Parametry opisujące rzeźbę zlewni

1) Wysokość maksymalna Hmax [m n.p.m.] - maksymalna rzędna terenu na powierzchni zlewni.

2) Wysokość minimalna Hmin {m n.p.m.] - minimalna rzędna terenu na powierzchni zlewni.

3) Deniwelacja terenu ΔH [m] - różnica między Hmax a Hmin zlewni.

4) Średnia wysokość zlewni Hśr. Istnieje kilka sposobów jej wyznaczania:

- jako średnia arytmetyczna Hmax i Hmin zlewni

H_{sr.}=\frac{H_{max}+H_{min}}{2}

- na podstawie krzywej hipsograficznej zlewni - przez zmierzenie powierzchni między wykreśloną krzywą hipsograficzną, a układem współrzędnych i podzieleniu jej przez podstawę wykresu. Wtedy mamy:

H_{sr.}=\frac{F}{A} , gdzie

F - powierzchnia ograniczona krzywą hipsograficzną oraz osiami współrzędnych [cm2]

A - podstawa wykresu [cm]


Warunki hydrograficzne na obszarze zlewni:

1) Długość rzeki L[km] - odległość od ujścia do źródeł rzeki.

2) Wskaźnik rozwinięcia rzeki r - stosunek długości rzeki do odległości w linii prostej łączącej źródło z ujściem. Można go zapisać następująco:

r=\frac{L}{P}100 , gdzie

L - długość rzeki [km]

P - długość linii prostej od źródła do ujścia [km]

3) Krętość rzeki - długość rzeki do długości doliny, czyli:

k=\frac{L}{l} ,gdzie

L - długość rzeki

l - długość doliny

4) Spadek wyrównany i - stosunek różnicy wysokości źródła i ujścia do długości rzeki.

Bibliografia

  • Zdzisław Kajak, Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Zlewnia":

Zambezi ...

Ren ...

Wag ...

Wilia (dopływ Niemna) ...

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego ...

Polskie Towarzystwo Limnologiczne ...

Pstrąg źródlany ...

Łomnica (dopływ Bobru) ...

Wrzosówka (dopływ Kamiennej) ...

Kamienna (dopływ Bobru) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zlewnia":

Wody powierzchniowe w Polsce (plansza 6) le height=380 width=770 > Dorzecze - Zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie