Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Zagrożenia gleb"
Pod pojęciem "gleba" rozumiemy:
zewnętrzną warstwę litosfery o miąższości do 0,5 m, do której nie zaliczamy żyjących w niej organizmów
zewnętrzną warstwę litosfery o miąższości do 2 m, powstałą ze skały macierzystej
zewnętrzną warstwę próchnicy o miąższości do 20 cm, złożoną z cząstek mineralnych
zewnętrzną warstwę próchnicy o miąższości do 5 m, złożoną z cząstek organicznych
Który typ gleby powstał ze skał węglanowych i siarczanowych i jest zasobny w wapń?
czarnoziemy
gleby górskie
gleby brunatne
rędziny
Która z poniższych charakterystyk opisuje mady?:
ich cechą jest biały, górny poziom wymywania, ubogi w próchnicę
są to gleby żyzne, powstały w wyniku nanoszenia osadów przez wylewające okresowo rzeki
ich barwa pochodzi od żelaza, otaczającego ziarenka glebowe
słabo wykształcone, zróżnicowane, zależne od typu podłoża
Pod pojęciem "degradacji" gleb rozumiemy:
zanieczyszczenie gleb substancjami radioaktywnymi
całkowitą utratę wartości użytkowej gleb
zmiany, powodujące pogorszenie ich wartości użytkowej i obniżenie możliwości produkcyjnych
przeznaczenie gleb pod zalesienie
Przez "dewastację" gleb rozumiemy:
całkowitą utratę wartości użytkowej gleby, spowodowaną zajęciem terenu np. pod budowę
obniżenie wartości użytkowej gleby w wyniku erozji
pogorszenie wartości gleb, zawierających nadmierną ilość mikroorganizmów
zmianę odczynu gleb, spowodowaną ich wapnowaniem
Erozja gleb polega na:
niszczeniu struktury gleby przez wodę
niszczeniu struktury gleby przez wiatr
niszczeniu struktury gleby przez stosowanie niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych
wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują erozję gleb
Tworzenie się wydm zachodzi pod wpływem:
erozji wodnej
erozji wietrznej
erozji wywołanej działalnością człowieka
wszystkich wyżej wymienionych czynników
Metale ciężkie zawarte w glebie w zdecydowanej większości pochodzą z:
zanieczyszczeń komunalnych
zanieczyszczeń powietrza
zanieczyszczeń zbiorników wodnych
zanieczyszczeń komunikacyjnych
Do naturalnych zagrożeń gleb zaliczamy:
erozję, osuszanie podmokłych terenów, wysypiska odpadów
erozję, trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów
trzęsienia Ziemi, susze, pestycydy w glebie w nadmiernych ilościach
wybuchy wulkanów, zakwaszenie gleb kwaśnymi deszczami, wycinanie lasów
Który przemysł generuje najwięcej zanieczyszczeń gleb?
wydobywczy
rolno-spożywczy
elektroniczny
optyczny
Hałda składa się z:
próchnicy, popiołu, pyłów
gleby, skał, złóż surowców mineralnych
gleby, skał, mikroorganizmów glebowych
popiołu, skał, żużlu
Pestycydy są to:
składniki zanieczyszczeń przemysłowych
składniki nawozów organicznych
składniki nawozów mineralnych
substancje do zwalczania organizmów szkodliwych
Do zwalczania chwastów stosujemy:
insektycydy
akarycydy
herbicydy
fungicydy
Do zanieczyszczeń komunalnych gleb zaliczamy:
kwaśne deszcze
odpady organiczne
lotne węglowodory
hałdy
Zanieczyszczenia komunikacyjne gleb nie zawierają:
dwutlenku siarki
pyłów
ołowiu
pestycydów
Do zanieczyszczeń organicznych gleb zaliczamy:
detergenty i pestycydy
nawozy fosforowe i pestycydy
detergenty i pierwiastki promieniotwórcze
kwaśne deszcze i metale ciężkie
Do metali ciężkich nie zaliczamy:
miedzi
siarki
kadmu
rtęci
Które z wymienionych zanieczyszczeń wypłukują z gleby wapń?
siarczany
azotany
kwaśne deszcze
chlorki
Które z wymienionych zanieczyszczeń mogą powodować nadmierną alkalizację gleby?
drobnoustroje chorobotwórcze
kwaśne deszcze
pyły cementowe
azotany i azotyny
Recykling polega na:
ponownym wielokrotnym wykorzystaniu poszczególnych frakcji odpadów
usuwaniu z lasów dzikich wysypisk śmieci
wyrównywaniu terenu po likwidowanych kopalniach
zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym przez stosowanie specjalnych filtrów
Wskaż błędne stwierdzenie:
rośliny nie potrafią usuwać pobranych z gleby zanieczyszczeń, lecz je kumulują w swoich tkankach
każde kolejne ogniwo łańcucha pokarmowego zawiera coraz mniej zanieczyszczeń
każde kolejne ogniwo łańcucha pokarmowego zawiera coraz więcej zanieczyszczeń
zwierzęta usuwają z organizmu część zanieczyszczeń, lecz ich nadmiar magazynują w tkankach
Pod pojęciem "pustynnienie gleb" należy rozumieć:
przekształcanie lasów równikowych w pola uprawne, poprzez wycinkę drzew
zajmowanie terenów pustynnych pod uprawę roli
zagospodarowanie terenów pustynnych ? przeznaczenie ich pod zabudowę
pogorszenie jakości gleb ? nadmierne wysuszenie lub zasolenie
Pustynnieniu nie sprzyja:
nadmierne wykorzystanie zasobów wód podziemnych
zbyt intensywne wypasanie zwierzętami pastwisk
erozja gleb
stosowanie zadrzewień śródpolnych
Zagrożeniom gleb nie zapobiegniemy:
zakładając pola na stokach wzgórz i orząc wzdłuż stoku,
rekultywując zdewastowane tereny
utylizując odpady komunalne
stosując zadrzewienia śródpolne
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie