Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich"
Wyróżniamy następujące rodzaje wód stojących:
wody słodkie, jeziora
wody podziemne, wody śródlądowe
wody powierzchniowe, strumienie
jeziora, stawy
Do wód odnawialnych zaliczamy:
wody torfowisk, wody oligoceńskie
wody rzek, jezior, wody oligoceńskie
wody rzek, jezior, torfowisk
wszystkie powyższe
Do wód nieodnawialnych zaliczamy:
wody torfowisk, wody polarnych lądolodów
wody z wiecznych śniegów, wody lodowców górskich
wody oligoceńskie, wody torfowisk
wszystkie powyższe
Wody słodkie stanowią:
29% wszystkich zasobów wodnych
71% wszystkich zasobów wodnych
3% wszystkich zasobów wodnych
97% wszystkich zasobów wodnych
Które z wód eksploatowane są najczęściej za pomocą studni?
wody gruntowe
wody podskórne
wody powierzchniowe
wody oligoceńskie
Prawidłowa definicja rzeki brzmi:
duży, naturalny ciek wodny płynący korytem, rozpoczyna się źródłem a kończy ujściem
woda, płynąca w korycie, biorąca początek w górach i płynąca w kierunku północnym
zbiornik wodny, zawierający wody słodkie oraz rośliny i zwierzęta wodne
mały ciek wodny, rozpoczynający się źródłem, którego wody uchodzą do morza
Które z wód ? płynące czy stojące ? mają korzystniejsze właściwości i dlaczego?
wody stojące, gdyż są bardziej czyste i zawierają mniej bakterii chorobotwórczych
wody płynące, gdyż są bardziej czyste i zawierają mniej bakterii chorobotwórczych
wody stojące, gdyż są cieplejsze i zawierają więcej roślin i zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym
wody płynące, gdyż są cieplejsze i zawierają więcej roślin i zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
zasoby wodne Polski wynoszą 80 km3, a roczne zapotrzebowanie na wodę 8 km3
zasoby wodne Polski wynoszą 20 km3, a roczne zapotrzebowanie na wodę 2 km3
zasoby wodne Polski wynoszą 200 km3, a roczne zapotrzebowanie na wodę 20 km3
zasoby wodne Polski wynoszą 800 km3, a roczne zapotrzebowanie na wodę 80 km3
Prawidłowe dane dotyczące opadów i parowania na terenie Polski wynoszą:
średnie roczne opady około 450 mm/rok, a parowanie 650 mm/rok
średnie roczne opady około 650 mm/rok, a parowanie 450 mm/rok
średnie roczne opady około 450 mm/rok, a parowanie 850 mm/rok
średnie roczne opady około 850 mm/rok, a parowanie 450 mm/rok
Struktura zużycia wody w Polsce przedstawia się następująco:
przemysł - 21 %, rolnictwo i leśnictwo - 69 %, wodociągi komunalne - 10 %
przemysł - 69 %, rolnictwo i leśnictwo - 10 %, wodociągi komunalne - 21 %
przemysł - 10 %, rolnictwo i leśnictwo - 20 %, wodociągi komunalne - 70 %
przemysł - 50 %, rolnictwo i leśnictwo - 22 %, wodociągi komunalne - 28 %
Potencjał wodny Polski jest zróżnicowany następująco:
niedobór ?środkowa Polska, Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, nadmiar ? Sudety, Karpaty
nadmiar ?Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, niedobór ? Sudety, Karpaty, środkowa Polska
niedobór ? Sudety, Karpaty, Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, nadmiar ? środkowa Polska
nadmiar ? Sudety, Karpaty, Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, niedobór ? środkowa Polska
Melioracje wodne nie obejmują:
nasadzenia roślinnością terenów nadzalewowych
prostowania koryt rzek
likwidacji zarośli przy brzegach rzek
ochrony przeciwpowodziowej
Pod pojęciem "zbiornik retencyjny" należy rozumieć:
sztucznie stworzony staw zarybieniowy
staw, który wysechł na wskutek długotrwałej suszy i wymaga przekopania rowów nawadniających
jezioro, w którym przekopano tamę, aby wydzielić miejsce, gdzie mają być zatrzymywane zanieczyszczenia
sztuczne jezioro, powstałe przez przekopanie zapory w poprzek rzeki, gromadzące nadmiar wody, która jest wykorzystywana podczas niedoboru
Skutkiem nadmiernego osuszania bagien i mokradeł na pewno nie jest:
likwidacja siedlisk ginących gatunków zwierząt
erozja gleby
zubożenie gleb w składniki mineralne i podniesienie się poziomu wód gruntowych
mniejszy wpływ na równowagę klimatyczną na Ziemi
Celem regulacji rzek nie powinno być:
tworzenie zakoli, które powodują wytracenie szybkości przepływu wód w rzekach
pogłębienie koryta
zabezpieczenie miejsc gniazdowania ptaków
zwiększenie przepustowości wody
Najpoważniejszym źródłem zanieczyszczeń wód słodkich są:
gospodarka komunalna i przemysł
rolnictwo
transport
zanieczyszczenia powietrza, przedostające się do wody
Pod pojęciem eutrofizacji wód rozumiemy:
nasadzenie roślinnością terenów nadzalewowych
rozwój organizmów wodnych, następujący w wyniku usunięcia zanieczyszczeń ze zbiornika wodnego
wzrost żyzności wód zbiornika wodnego pod wpływem azotanów i fosforanów, prowadzący do zakwitu
zatrucie zbiornika wodnego zanieczyszczeniami
Nierozpuszczalne substancje pochodzące ze ścieków należą do zanieczyszczeń:
chemicznych
fizycznych
biologicznych
żadnych z wyżej wymienionych
Którą z grup zanieczyszczeń reprezentuje ołów?
substancje powierzchniowo czynne
detergenty
pestycydy
metale ciężkie
Klasyfikacja czystości rzek w Polsce obejmuje:
sześć klas czystości
pięć klas czystości
cztery klasy czystości
trzy klasy czystości
Klasa III to wody:
złej jakości
niezadawalającej jakości
dobrej jakości
zadawalającej jakości
Które z zanieczyszczeń blokują hemoglobinę i utrudniają oddychanie?
azotany i azotyny
kadm
fenol
pestycydy
Który z metali ciężkich jest głównym alergenem w alergii przewodu pokarmowego i płuc?
nikiel
ołów
rtęć
kadm
Wskaż błędną odpowiedź. Na system regulacji prawnej ochrony wód składają się przepisy dotyczące:
ochrony bagien i mokradeł
ochrony środowiska wodnego
gospodarki wodno-ściekowej
ochrony jakości wód śródlądowych i ich ochrony przed zanieczyszczeniami
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie