Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Ochrona środowiska"
Która odpowiedź nie charakteryzuje odpadów?
są produktem ubocznym działalności człowieka,
są nieprzydatne w miejscu, w którym powstały,
niektóre z nich są pożyteczne, gdyż wydzielają ozon,
są nieprzydatne w czasie, w którym powstały.
W której odpowiedzi są wymienione wyłączne niebezpieczne odpady?
opakowania plastikowe, substancje palne, substancje biologicznie czynne,
radioaktywne, opakowania szklane, materiały wybuchowe,
toksyczne, radioaktywne, organiczne,
palne, wybuchowe, biologicznie czynne.
Wskaż błędną odpowiedź, dotyczącą różnic między odpadami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi.
Odpady szkodliwe degradują środowisko dopiero w większych ilościach i w dłuższym czasie, w odróżnieniu od odpadów uciążliwych, które nie powodują degradacji środowiska,
odpady szkodliwe wpływają ujemnie na estetykę otoczenia lecz nie degradują środowiska, zaś odpady uciążliwe i niebezpieczne powodują degradację środowiska,
odpady szkodliwe i uciążliwe w odróżnieniu od niebezpiecznych nie zawierają substancji biologicznie czynnych,
odpady uciążliwe w odróżnieniu od pozostałych nie powodują degradacji środowiska, lecz wpływają ujemnie na jego walory estetyczne.
Która odpowiedź nie dotyczy kompostowania odpadów?
kompostowane odpady po przetworzeniu biochemicznym stanowią nawóz do nawożenia gleb,
kompostowane odpady można stosować do rekultywacji terenu,
kompostuje się zwłaszcza te odpady, które stanowią zagrożenie epidemiologiczne,
na kompost przeznaczana jest masa organiczna z gospodarstw.
Na czym polegają zintegrowane systemy unieszkodliwiania odpadów?
polegają na łączeniu kilku metod gospodarki odpadami np. kompostowanie, następnie spalanie, a na końcu składowanie pozostałości po spaleniu,
polegają na tym, że odpady na składowiskach nie są segregowane, lecz po napełnieniu składowiska kompostowane, po czym kompost służy do nawożenia pól,
polegają na spaleniu wszystkich składowanych odpadów, oprócz niebezpiecznych,
polegają na składowaniu ścieków i odpadów niebezpiecznych w jednym miejscu, aby przyspieszyć rozkład tych odpadów.
Pod pojęciem "recykling" należy rozumieć:
składowanie odpadów w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym,
pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii,
powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów, zawartych w odpadach na te same cele lub inne,
utylizację odpadów poprzez spalanie.
Przetapianie zużytych puszek aluminiowych na nowe to przykład:
utylizacji,
recyklingu,
pozyskiwania energii z alternatywnego źródła,
zintegrowanego systemu unieszkodliwiania odpadów.
Dno składowiska jest wyłożone warstwami:
gliny, słomy i folii,
metalowej blachy, żwiru, gliny,
kompostu, piasku i folii,
folii, gliny, piasku, żwiru.
Która odpowiedź dotycząca spalarni śmieci nie jest prawdziwa?
spalarnia zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych i przemysłowych,
jest najdroższym i przedostatnim etapem gospodarki odpadami,
w piecach panuje temperatura około 10000C,
piece znajdują się w hermetycznych pomieszczeniach.
Produktem spalania odpadów w spalarniach nie jest:
koks, który stanowi odpad,
żużel, który jest wykorzystywany do budowy dróg,
energia, która jest wykorzystywana do produkcji prądu,
energia, która jest wykorzystywana do produkcji ciepła,
Spalanie pozwala zmniejszyć objętość odpadów trafiających na składowiska do:
10%,
30%,
50%,
70%.
Która z metod oczyszczania ścieków zastała wymieniona błędnie?
biologiczna,
chemiczna,
zamknięty obieg wody,
termiczna.
Biologiczna metoda oczyszczania ścieków polega na:
wykorzystaniu ścieków do masowego namnażania glonów, które pochłaniają zanieczyszczenia wód,
odżywianiu się ściekami niektórych drobnych organizmów zwierzęcych,
usunięciu ze ścieków przez mikroorganizmy biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń,
opadając na dno, ścieki są rozkładane przez saprofity.
Z sedymentacją zanieczyszczeń mamy do czynienia przy metodzie oczyszczania ścieków:
chemicznej,
mechanicznej,
biologicznej,
zamkniętym obiegu wody.
Która odpowiedź, dotycząca zasobów nieodnawialnych jest błędna?
są to takie zasoby, które tworzyły się przez wiele milionów lat,
eksploatacja tych zasobów prowadzi do ich stopniowego wyczerpywania się,
są podstawowym źródłem energii w przemyśle i gospodarstwach domowych,
są to takie zasoby, które nie muszą się odnawiać, bo ich nigdy nie zabraknie np. wiatr, woda.
Do zasobów nieodnawialnych nie zaliczamy:
gorących źródeł podziemnych,
ropy naftowej,
skał budowlanych,
rud metali.
Do zasobów odnawialnych zaliczamy:
promieniowanie słoneczne, wiatr, gaz ziemny,
gorące źródła powierzchniowe i podziemne, płynąca woda, fale morskie,
biomasa, skały ozdobne, węgiel brunatny,
kopalna siarka, biogaz, skały budowlane.
Produkowana w elektrowniach atomowych energia elektryczna pochodzi z:
przemiany radonu w rad,
przemian izotopów niektórych pierwiastków,
rozszczepienia jąder atomów pierwiastków promieniotwórczych,
spalania paliw kopalnych.
Wskaż błędna odpowiedź, dotyczącą wad elektrowni jądrowych:
ryzyko awarii reaktorów,
problem odpadów radioaktywnych,
duża emisja spalin, zanieczyszczających środowisko,
wysokie koszty budowy elektrowni.
Energia geotermalna jest to energia:
gorących źródeł i gejzerów,
biogazów,
biomasy,
wiatrowa.
Kolektory słoneczne są to urządzenia wykorzystujące energię:
jądrową,
słoneczną,
wodną,
wiatrową.
Która odpowiedź dotycząca energii wodnej jest błędna?
pozyskanie energii z fal morskich jest bardzo trudne,
dawniej energia wodna służyła do napędu młynów,
energia wodna jest ekologicznie czystą energią,
wyższe koszty produkcji energii elektrycznej niż z zasobów nieodnawialnych.
Energii biomasy nie jest przetwarzana na inne formy energii w wyniku:
spalenia biomasy lub produktów jej rozpadu,
fermentacji biomasy,
zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach,
zatopienia biomasy w wodzie.
Do celów energetycznych nie wykorzystuje się:
chwastów,
słomy,
drewna odpadowego,
wodorostów.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie