Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 02"
Według Kodeksu karnego, warunkowego zawieszenia wykonania kary grzywny nie stosuje się:
w każdym przypadku jej orzeczenia wobec sprawcy młodocianego
w przypadku jej orzeczenia wobec każdego rodzaju recydywisty
w przypadku jej orzeczenia wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim
Komentarz: art. 69 § 4 k.k.
Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo:
w granicach ustawowego zagrożenia, przewidzianego dla danego typu przestępstwa
w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę
w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę
Komentarz: art. 57 a § 1 k.k.
Jeżeli w sprawie karnej o przestępstwo zbiegają się podstawy nadzwyczajnego złagodzenia i nadzwyczajnego obostrzenia kary, sąd:
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie albo nadzwyczajne obostrzenie kary
nie może zastosować nadzwyczajnego obostrzenia kary
nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary
Komentarz: art. 57 § 2 k.k.
Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej w znacznym stopniu poczytalności, sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego:
umieszczenie sprawcy w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne
umieszczenie sprawcy, przed odbyciem kary, w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym
umieszczenie sprawcy, w celu odbywania kary, w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym
Komentarz: art. 95 § 1 k.k.
Skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej 15 lat:
podlega zatarciu z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania
podlega zatarciu z mocy prawa z upływem 20 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania
nie podlega zatarciu z mocy prawa
Komentarz: art. 106 a k.k.
Typem kwalifikowanym przestępstwa zgwałcenia nie jest:
zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem
zgwałcenie z wykorzystaniem podstępu
zgwałcenie wspólnie z inną osobą
Komentarz: art. 197 k.k.
Sprawca, który nie pełniąc funkcji publicznej powołuje się na wpływy w instytucji państwowej i podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową, dopuszcza się:
płatnej protekcji
łapownictwa czynnego
łapownictwa biernego
Komentarz: art. 230 § 1 k.k.
Jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara 1 roku pozbawienia wolności, sąd ? stosując nadzwyczajne złagodzenie kary:
odstępuje od wymierzenia kary
wymierza karę pozbawienia wolności w granicach od 1 roku do górnej granicy zagrożenia ustawowego zmniejszonego o połowę
wymierza grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności w wysokości do 11 miesięcy
Komentarz: art. 60 § 6 pkt 2 k.k.
Zawieszając warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo, przy braku innych podstaw do orzeczenia grzywny, sąd może wymierzyć grzywnę w maksymalnej wysokości do:
180 stawek dziennych
240 stawek dziennych
360 stawek dziennych
Komentarz: art. 71 § 1 k.k.
Skazanego za przestępstwo w warunkach recydywy wielokrotnej (art. 64 § 2 k.k.) na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, można najwcześniej warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po upływie:
7 miesięcy
10 miesięcy
roku
Komentarz: art. 78 § 2 k.k.
Jeżeli świadek, nie wiedząc o prawie do odmowy złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jego najbliższym, to sąd:
umarza postępowanie, bowiem sprawca nie podlega karze
może odstąpić od wymierzenia kary
musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
Komentarz: art. 233 § 3 k.k. i art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w przypadku oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej na posiedzeniu, Sąd Najwyższy:
nigdy nie sporządza uzasadnienia orzeczenia
sporządza uzasadnienie orzeczenia na wniosek strony
zawsze sporządza uzasadnienie orzeczenia z urzędu
Komentarz: art. 535 § 3 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sądowe postępowanie karne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się na niekorzyść oskarżonego, jeżeli:
potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską
po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi
w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia
Komentarz: art. 540 § 1 i 3 k.p.k.
Liczony od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem termin do wniesienia kasacji dla strony w postępowaniu karnym wynosi:
14 dni
30 dni
2 miesiące
Komentarz: art. 524 § 1 k.p.k.
Apelację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje na rozprawie sąd w składzie:
pięciu sędziów
dwóch sędziów i trzech ławników
trzech sędziów
Komentarz: art. 29 § 2 k.p.k.
W postępowaniu karnym, Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli:
większość osób, które należy wezwać na rozprawę zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego
wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości
rozpoznanie sprawy w sądzie miejscowo właściwym nie jest możliwe w terminie zabezpieczającym uniknięcie przedawnienia karalności przestępstwa
Komentarz: art. 37 k.p.k.
Jeśli w postępowaniu karnym apelacja wniesiona została po terminie, prezes sądu pierwszej instancji:
umarza postępowanie odwoławcze
przedstawia apelację wraz z aktami sprawy prezesowi sądu drugiej instancji
odmawia przyjęcia apelacji
Komentarz: art. 429 § 1 k.p.k.
Na postanowienie sądu okręgowego o zastosowaniu wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania, wydane w toku rozprawy odwoławczej, oskarżonemu:
zażalenie nie przysługuje
zażalenie przysługuje do innego równorzędnego składu sądu okręgowego
zażalenie przysługuje do sądu apelacyjnego
Komentarz: art. 426 § 3 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w przypadku śmierci świadka, obcego dla oskarżonego, protokoły złożonych przez niego w postępowaniu przygotowawczym zeznań:
nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu sądowym
mogą zostać odczytane na rozprawie głównej wyłącznie za zgodą stron
mogą zostać odczytane na rozprawie głównej nawet bez zgody stron
Komentarz: art. 391 § 1 k.p.k.
Ujemną przesłanką prowadzenia postępowania przyspieszonego w sprawie o przestępstwo jest:
przewidywana przez sąd możliwość wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności
ujęcie sprawcy na gorącym uczynku
dopuszczenie się występku o charakterze chuligańskim
Komentarz: art. 517 d k.p.k.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie