Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 03"
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, termin do wniesienia apelacji od wyroku wydanego w trybie przyspieszonym wynosi:
7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem
14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem
3 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty ogłoszenia wyroku
Komentarz: art. 517f § 2 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, postępowanie przyspieszone prowadzi się również mimo zarządzenia:
jednorazowej przerwy w rozprawie trwającej nie dłużej niż 14 dni
dwu lub więcej przerw w rozprawie, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 14 dni
jednorazowej przerwy w rozprawie trwającej nie dłużej niż 21 dni
Komentarz: art. 517c § 1 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, powództwo cywilne (adhezyjne) jest niedopuszczalne w postępowaniu:
uproszczonym
przyspieszonym
nakazowym
Komentarz: art. 517b § 8 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, strony uprawnione są do wniesienia kasacji:
od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego kończącego postępowanie
od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie
od prawomocnego wyroku kończącego postępowanie i to niezależnie od tego, czy wyrok ten zapadł przed sądem pierwszej instancji, czy też przed sądem odwoławczym
Komentarz: art. 519 k.p.k. i art. 520 § 1 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu okręgowego, orzeka:
sąd okręgowy w innym równorzędnym składzie
sąd apelacyjny w składzie trzech sędziów
Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów
Komentarz: art. 544 § 1 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli sąd orzekając o wznowieniu postępowania karnego uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania, to od takiego rozstrzygnięcia:
środek odwoławczy nie przysługuje
środek odwoławczy przysługuje, ale tylko wtedy, gdy wznowienie postępowania dotyczy wyroku sądu okręgowego
w każdym przypadku przysługuje środek odwoławczy
Komentarz: art. 547 § 2 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w skład sądu rozpoznającego prośbę o ułaskawienie:
nie mogą wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku, którego prośba dotyczy
mogą wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku, którego prośba dotyczy, ale tylko pod warunkiem, że nie sprzeciwi się temu prokurator i skazany
w miarę możności powinni wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku, którego prośba dotyczy
Komentarz: art. 562 § 1 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, o odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, sąd:
nie ma obowiązku zawiadamiania prokuratora
ma obowiązek zawiadomić prokuratora, a nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania
ma obowiązek zawiadomić prokuratora, a nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania
Komentarz: art. 57 § 2 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w razie śmierci oskarżyciela prywatnego:
postępowanie w każdym przypadku umarza się
postępowanie w każdym przypadku toczy się dalej, a osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego
postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego, przy czym, jeżeli w zawitym terminie 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd umarza postępowanie
Komentarz: art. 61 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zdanie odrębne:
nie może dotyczyć samego uzasadnienia orzeczenia
może dotyczyć również samego uzasadnienia orzeczenia
może dotyczyć samego uzasadnienia orzeczenia, ale pod warunkiem, że składa je sędzia, a nie ławnik
Komentarz: art. 114 § 1 i 2 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, przyrzeczenie od świadka może odebrać:
tylko sąd lub wyznaczony sędzia
sąd, wyznaczony sędzia lub prokurator
sąd lub protokolant
Komentarz: art. 187 § 1 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego:
wydaje się zawsze postanowienie
sąd wydaje postanowienie, a prokurator zarządzenie
wydaje się postanowienie, ale tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie w tej kwestii zapada na rozprawie
Komentarz: art. 194 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, spisania protokołu nie wymaga:
przebieg posiedzenia sądu, jeżeli nie stawią się na nim uprawnione osoby, a ich obecność nie była obowiązkowa
przyjęcie poręczenia
zatrzymanie rzeczy
Komentarz: art. 143 § 1 pkt 6, 9 i 10 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, niedopuszczalne jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w rozmiarze:
3 miesięcy
1 roku i 6 miesięcy
3 lat
Komentarz: art. 29 § 1 k.w.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu zwyczajnym, sąd:
nie może odroczyć wydania wyroku
może odroczyć wydanie wyroku z uwagi na zawiłość sprawy albo z innych ważnych powodów na czas nie przekraczający 7 dni
może odroczyć wydanie wyroku wyłącznie z uwagi na zawiłość sprawy na czas nie przekraczający 14 dni
Komentarz: art. 411 § 1 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, do przestępstw skarbowych:
nie mają odpowiedniego zastosowania żadne przepisy części ogólnej Kodeksu karnego
mają odpowiednie zastosowanie niektóre przepisy części ogólnej Kodeksu karnego
mają odpowiednie zastosowanie wszystkie przepisy części ogólnej Kodeksu karnego
Komentarz: art. 20 § 1 i 2 k.k.s.
Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, środkiem karnym w przypadku przestępstw skarbowych nie jest:
skierowanie do placówki leczniczo ? rehabilitacyjnej
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej
Komentarz: art. 22 § 2 pkt 1 i 4a oraz § 3 pkt 5 k.k.s.
Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, w razie ukarania za dwa albo więcej wykroczeń skarbowych popełnionych przed wydaniem pierwszego orzeczenia:
orzeka się karę łączną w granicach od najsurowszej z kar orzeczonych do ich sumy
wykonaniu podlega najsurowsza kara
wykonaniu podlegają wszystkie kary odrębnie
Komentarz: art. 50 § 2 k.k.s
Kodeks karny skarbowy:
przewiduje odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia w formie stadialnej usiłowania
przewiduje odpowiedzialność za podżeganie do wykroczenia
nie przewiduje odpowiedzialności za podżeganie do wykroczenia
Komentarz: regulacje rozdziału 4 k.k.s.
Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych:
nie popełnia ani przestępstwa skarbowego, ani wykroczenia skarbowego
popełnia wykroczenie skarbowe
popełnia przestępstwo skarbowe
Komentarz: art. 106f k.k.s.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie