Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 04"
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem groźby:
w każdym przypadku wygasa z upływem roku od daty złożenia oświadczenia woli
wygasa z upływem roku od chwili, gdy stan obawy ustał
nigdy nie wygasa
Komentarz: art. 88 § 1 i § 2 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, termin przedawnienia dla roszczeń majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wynosi:
jeden rok,
dziesięć lat
trzy lata.
Komentarz: art. 118 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli rozpoczął się bieg przedawnienia, siła wyższa, której działanie uniemożliwia uprawnionemu dochodzenie przed sądem wymagalnego roszczenia:
powoduje zawieszenie biegu przedawnienia
powoduje przerwanie biegu przedawnienia
nie powoduje zawieszenia ani przerwania biegu przedawnienia
Komentarz: art. 121 pkt 1 - 4 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prokurent w granicach swego umocowania:
może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności
nigdy nie może ustanowić pełnomocnika
może przenieść prokurę na inną osobę
Komentarz: art. 109^6 k.c.
Zasiedzenie własności nieruchomości objętej w posiadanie przez samoistnego posiadacza w złej wierze po dniu 1 października 1990 r.:
nigdy nie nastąpi
nastąpi po 30 latach
nastąpi po 20 latach
Komentarz: art. 172 k.c.
Znalazca rzeczy, który uczynił zadość swoim obowiązkom i zgłosił swoje roszczenie osobie uprawnionej do odbioru rzeczy najpóźniej w chwili jej wydania:
nie nabywa uprawnienia do znaleźnego
nabywa uprawnienie do znaleźnego w wysokości jednej czwartej wartości rzeczy, jeżeli od zagubienia rzeczy nie upłynęło więcej niż dwa lata
nabywa uprawnienie do znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy
Komentarz: art. 186 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli umowa współwłaścicieli nie stanowi inaczej, do zbycia rzeczy wspólnej objętej współwłasnością ułamkową, konieczna jest:
zgoda wszystkich współwłaścicieli
zgoda współwłaścicieli posiadających większość udziałów
zgoda współwłaścicieli posiadających połowę udziałów
Komentarz: art. 199 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie o zniesienie współwłasności rzeczy objętej współwłasnością ułamkową:
przedawnia się po 20 latach
nie ulega przedawnieniu
przedawnia się po 20 latach, jeżeli wszyscy współwłaściciele tak postanowili
Komentarz: art. 220 k.c.
W użytkowanie wieczyste można oddać grunty, które stanowią własność:
osób fizycznych
spółek prawa handlowego założonych przez Skarb Państwa
Skarbu Państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
Komentarz: art. 232 k.c.
Nie jest ograniczonym prawem rzeczowym:
użytkowanie
użyczenie
służebność osobista
Komentarz: art. 244 § 1 k.c.
Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w księdze wieczystej, prawo to:
nigdy nie wygasa
wygasa z chwilą, gdy uprawniony złoży oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa zobowiązanemu
wygasa, jeżeli zostanie ono wykreślone z księgi wieczystej
Komentarz: art. 246 § 2 k.c.
Posiadaczem zależnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jako:
właściciel
dzierżawca
dzierżyciel
Komentarz: art. 336 k.c. w zw. z art. 338 k.c.
Roszczenie o ochronę naruszonego posiadania wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone od dnia naruszenia w ciągu:
6 miesięcy
1 roku
3 miesięcy
Komentarz: art. 344 § 2 k.c.
Budynki wzniesione przez wieczystego użytkownika na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w czasie jego trwania, stanowią:
własność właściciela gruntu
własność użytkownika wieczystego
współwłasność właściciela gruntu i użytkownika wieczystego po połowie
Komentarz: art. 235 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odpowiedzialność cywilna kilku osób za szkodę wyrządzoną wspólnie osobie trzeciej czynem niedozwolonym jest odpowiedzialnością:
in solidum
w częściach stosownie do zawinienia
solidarną
Komentarz: art. 441 § 1 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek, jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest dłuższy niż rok, odsetki są płatne:
co roku z dołu
co roku z góry
jednocześnie z zapłatą tej sumy
Komentarz: art. 360 k.c.
Klauzula rebus sic stantibus to:
instytucja prawa rzymskiego, której nie ma w obowiązującym Kodeksie cywilnym
dodatkowa klauzula umowna, wyjaśniająca skomplikowane elementy umowy
instytucja prawa cywilnego, umożliwiająca sądowi modyfikację zobowiązania z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków po zawarciu umowy
Komentarz: art. 358^1 § 3 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, a szczególne okoliczności nie wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili, wysokość odszkodowania powinna być ustalona w zasadzie:
według cen z daty ustalenia odszkodowania
według cen z daty wyrządzenia szkody
według cen z daty, jaką sąd uzna za odpowiednią
Komentarz: art. 363 § 1 i 2 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do:
dostarczenia rzeczy oznaczonych tylko co do tożsamości
dostarczenia częściami albo periodycznie rzeczy oznaczonych tylko co do tożsamości
wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie
Komentarz: art. 605 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez umowę dzierżawy:
wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz
wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz tylko do używania przez czas oznaczony bez prawa do pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz
wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz tylko do używania przez czas nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się używać rzecz w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu, przy czym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy na czas oznaczony
Komentarz: art. 693 § 1 k.c.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie