Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 06"
Stronę, która w postępowaniu cywilnym uzyskała ustanowienie adwokata na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności:
sąd skaże na grzywnę
sąd może skazać na grzywnę w zależności od okoliczności sprawy
sąd nie może skazać na grzywnę, a jedynie może nałożyć na stronę obowiązek uiszczenia wynagrodzenia adwokata
Komentarz: art. 120 § 4 k.p.c.
Jeżeli w sprawie cywilnej osoba zamieszkała za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, wniosła pismo procesowe, które nie spełnia warunków formalnych, przewodniczący wzywa do usunięcia tych braków w terminie:
tygodniowym
dwutygodniowym
nie krótszym niż miesiąc
Komentarz: art. 130 § 1^1k.p.c.
Jeżeli w sprawie cywilnej strona działająca bez pełnomocnika wniosła pozew, który nie spełnia warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia tych braków formalnych pod rygorem:
odrzucenia pozwu
oddalenia powództwa
zwrotu pozwu
Komentarz: art. 130 § 1 k.p.c.
Adwokatowi, będącemu pełnomocnikiem trzech współpozwanych w jednej sprawie, sąd obowiązany jest doręczyć:
jeden egzemplarz pisma i załączników
trzy egzemplarze pisma i załączników
trzy egzemplarze pisma i jeden egzemplarz załączników
Komentarz: art. 141 § 1 k.p.c.
Ogłoszenie orzeczenia w sprawie cywilnej, w której posiedzenie odbywało się przy drzwiach zamkniętych:
odbywa się przy drzwiach zamkniętych
odbywa się publicznie
następuje przez doręczenie stronom odpisu tego orzeczenia
Komentarz: art. 154 § 2 k.p.c.
Jeżeli Kodeks postępowania cywilnego przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie:
do jednego tysiąca złotych
do pięciu tysięcy złotych
do dziesięciu tysięcy złotych
Komentarz: art. 163 § 1 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, spóźniony wniosek o przywrócenie terminu sąd:
odrzuci
oddali
pozostawi bez rozpoznania
Komentarz: art. 171 k.p.c.
Sąd umarza postępowanie cywilne zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu:
trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu
sześciu miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu
roku od daty postanowienia o zawieszeniu
Komentarz: art. 182 § 1 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd w toku postępowania może kierować strony do mediacji:
tylko raz
dwukrotnie
dowolną ilość razy
Komentarz: art. 183^8 § 2 k.p.c.
Jeżeli strony procesu cywilnego zawarły przed mediatorem ugodę, postępowanie co do zatwierdzenia takiej ugody przeprowadza sąd:
z urzędu
na wniosek strony
na wniosek mediatora
Komentarz: art. 183^14 § 1 k.p.c.
W toku postępowania cywilnego o zachowek:
zmiana powództwa nie jest w ogóle dopuszczalna
zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu
zmiana powództwa jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy pozwany wyrazi na to zgodę
Komentarz: art. 193 § 1 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych:
sąd na wniosek powoda musi wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie
sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie
sąd na wniosek pozwanego musi wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie
Komentarz: art. 194 § 3 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda:
sąd na wniosek powoda wezwie do wzięcia udziału w sprawie osobę wskazaną przez powoda
sąd na wniosek powoda zawiadomi o toczącym się postępowaniu osobę wskazaną przez powoda
sąd na wniosek pozwanego zawiadomi o toczącym się postępowaniu osobę wskazaną przez pozwanego
Komentarz: art. 196 § 1 k.p.c.
Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej oparty na tych samych okolicznościach lub wniosek oczywiście bezzasadny:
oddala sąd nadrzędny nad sądem rozpoznającym sprawę
odrzuca sąd nadrzędny nad sądem rozpoznającym sprawę
odrzuca sąd rozpoznający sprawę
Komentarz: art. 53^1 k.p.c
Uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej rozpoznawanej z udziałem ławników, w której żaden z członków składu nie zgłosił zdania odrębnego:
podpisuje tylko przewodniczący
zawsze podpisuje przewodniczący i ławnicy
podpisuje przewodniczący i ławnicy tylko wówczas, gdy wyrokiem oddalono powództwo w całości
Komentarz: art. 330 § 2 k.p.c.
Apelację w postępowaniu cywilnym wniesioną po upływie przepisanego terminu sąd:
zwróci
odrzuci
pozostawi bez rozpoznania
Komentarz: art. 370 k.p.c.
Skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym wnosi się w terminie:
trzydziestu dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej
miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej
dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej
Komentarz: art. 398^5 k.p.c.
Skargę o wznowienie postępowania w sprawie cywilnej, nieopartą na ustawowej podstawie, sąd:
odrzuca
oddala
zwraca
Komentarz: art. 410 § 1 k.p.c.
Sprawę o ubezwłasnowolnienie w pierwszej instancji rozpoznaje:
sąd okręgowy w składzie ławniczym
sąd rejonowy w składzie trzech sędziów zawodowych
sąd okręgowy w składzie trzech sędziów zawodowych
Komentarz: art. 544 § 1 k.p.c.
Ustalenia co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym w przypadku wydanego w postępowaniu karnym wyroku:
prawomocnie umarzającego postępowanie z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu
prawomocnie skazującego
prawomocnie uniewinniającego
Komentarz: art. 11 k.p.c.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie