Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 08"
Rada nadzorcza, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, powinna być ustanowiona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której:
kapitał zakładowy przewyższa 500.000 złotych, a wspólników jest 15
kapitał zakładowy przewyższa 500.000 złotych, a wspólników jest 20
kapitał zakładowy przewyższa 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25
Komentarz: art. 213 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, świadczenie pracy bądź usług:
może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej
może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej, jeżeli rodzaj świadczonych usług jest zgodny z przedmiotem działania spółki
nie może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej
Komentarz: art. 14 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, nie będącemu komplementariuszem akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej:
nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki
zawsze przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki, jeżeli statut spółki tak stanowi
Komentarz: art. 149 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wartość nominalna akcji w spółce akcyjnej nie może być niższa niż:
1 grosz
1 złoty
10 złotych
Komentarz: art. 308 § 2 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zgłoszenia zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje:
zarząd spółki
wspólnicy spółki
prezes spółki
Komentarz: art. 164 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna jest spółką:
kapitałową
osobową
powiązaną
Komentarz: art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik spółki jawnej ma prawo żądać od wspólnika tej spółki, naruszającego zakaz konkurencji:
wydania spółce korzyści, jakie osiągnął naruszając zakaz konkurencji lub naprawienia wyrządzonej jej szkody,
wyłącznie zaniechania niedozwolonych działań
zawieszenia w wykonywaniu praw członkowskich w spółce na okres do lat trzech
Komentarz: art. 57 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma prawa:
dokonywać rewizji stanu majątku spółki
wydawać zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki
wytoczyć powództwa o uchylenie uchwały wspólników
Komentarz: art. 219 § 2 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o objęciu udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej wymaga zachowania formy:
pisemnej
pisemnej z datą pewną
aktu notarialnego
Komentarz: art. 259 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zawiązanie spółki akcyjnej, jeżeli statut nie określa minimalnej lub maksymalnej wysokości kapitału zakładowego, następuje z chwilą:
podpisania statutu spółki
złożenia przez akcjonariuszy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu
objęcia wszystkich akcji
Komentarz: art. 310 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, sąd może zasądzić od powoda:
kwotę do dwudziestokrotnej wysokości kosztów sądowych
kwotę do trzydziestokrotnej wysokości kosztów sądowych
kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnyc
Komentarz: art. 423 § 2 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, podziałowi podlegają:
spółki osobowe
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki akcyjne, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości
Komentarz: art. 528 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, otwarcie likwidacji spółki akcyjnej:
powoduje wygaśnięcie prokury
nie powoduje wygaśnięcia prokury
powoduje, że prokura wygasa dopiero po zakończeniu likwidacji spółki wraz z wykreśleniem jej z rejestru
Komentarz: art. 470 § 1 i 2 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę, za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę:
odpowiada tylko pracodawca dotychczasowy
odpowiada tylko nowy pracodawca
odpowiadają solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca
Komentarz: art. 23^1 § 2 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do:
33 dni w ciągu roku kalendarzowego
34 dni w ciągu roku kalendarzowego
35 dni w ciągu roku kalendarzowego
Komentarz: art. 92 § 1 pkt 1 k.p.
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje na podstawie Kodeksu pracy odprawa pieniężna w wysokości:
trzymiesięcznego wynagrodzenia
dwumiesięcznego wynagrodzenia
jednomiesięcznego wynagrodzenia
Komentarz: art. 92^1 § 1 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie do:
pracodawcy
zakładowej organizacji związkowej
Państwowej Inspekcji Pracy
Komentarz: art. 97 § 2^1 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości:
wynagrodzenia pracownika za okres 6 tygodni
wynagrodzenia pracownika za okres 2 miesięcy
wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia
Komentarz: art. 61^1 k.p. z zw. z art. 61^2 § 1 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania:
może być odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał w każdym czasie ? niezwłocznie lub w określonym terminie
nie może być odwołany w okresie urlopu wypoczynkowego
nie może być odwołany w okresie urlopu wypoczynkowego i choroby
Komentarz: art. 70 § 1 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest:
wyłącznie pracownik
wyłącznie pracodawca
solidarnie pracownik i pracodawca
Komentarz: art. 120 § 1 k.p.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie