Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 08"
Spółką kapitałową jest:
spółka komandytowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo - akcyjna
Komentarz: art. 4 § 1 pkt 2 k.s.
Spółka jawna powstaje z chwilą:
podjęcia uchwały o jej zawiązaniu
podpisania umowy spółki
wpisu do rejestru
Komentarz: art. 25^1 § 1 k.s.h.
Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie na mocy:
prawomocnego orzeczenia sądu
ważnej uchwały podjętej przez wszystkich wspólników
ważnej uchwały podjętej przez zwykłą większość wspólników
Komentarz: art. 30 § 2 k.s.h.
Jeżeli spółkę jawną zawarto na czas nieoznaczony, a w umowie spółki nie określono terminu jej wypowiedzenia:
wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego
wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego
wspólnik nie może wypowiedzieć umowy spółki
Komentarz: art. 61 § 1 k.s.h.
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie:
pisemnej dla celów dowodowych
aktu notarialnego pod rygorem nieważności
pisemnej pod rygorem nieważności
Komentarz: art. 92 k.s.h. oraz art. 73 § 2 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.
Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
dziesięć tysięcy złotych
pięćdziesiąt tysięcy złotych
sto tysięcy złotych
Komentarz: art. 126 § 2 k.s.h.
Akcjonariusz, który jest zarazem komplementariuszem w spółce komandytowo - akcyjnej:
nie odpowiada za zobowiązania spółki
odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
odpowiada za zobowiązania spółki z ograniczeniami wynikającymi z umowy spółki
Komentarz: art. 125 i 132 § 2 k.s.h.
W spółce komandytowo-akcyjnej, w której liczba akcjonariuszy wynosi 30 osób, ustanowienie rady nadzorczej jest:
obligatoryjne
fakultatywne
obligatoryjne tylko wówczas, gdy tak przewiduje statut spółki
Komentarz: art. 142 § 1 k.s.h.
W umowie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu, spółkę reprezentuje:
członek rady nadzorczej
pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą
rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia wspólników
Komentarz: art. 379 § 1 k.s.h.
Jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawiera innych postanowień w tym przedmiocie, członek zarządu może być w każdym czasie odwołany:
uchwałą zarządu
decyzją rady nadzorczej
uchwałą wspólników
Komentarz: art. 203 § 2 k.s.h.
Powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki kapitałowej należy wnieść w terminie:
jednego miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały
trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały
jednego roku od dnia powzięcia uchwały
Komentarz: art. 251 k.s.h.
Pracodawca jest obowiązany udzielić w każdym roku kalendarzowym na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż:
7 dni urlopu
4 dni urlopu
10 dni urlopu
Komentarz: art. 167^2 k.p
Według Kodeksu pracy, czas pracy młodocianego w wieku do lat szesnastu nie może przekraczać:
4 godzin na dobę
5 godzin na dobę
6 godzin na dobę
Komentarz: art. 202 § 1 k.p.
Roszczenia pracownika ze stosunku pracy, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, ulegają przedawnieniu z upływem lat:
3 od dnia uprawomocnienia się wyroku
5 od dnia uprawomocnienia się wyroku
10 od dnia uprawomocnienia się wyroku
Komentarz: art. 291 § 5 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy:
nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego
stosuje się wprost przepisy Kodeksu cywilnego
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy
Komentarz: art. 300 k.p.
W przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje:
roszczenie o dopuszczenie do pracy
roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie
roszczenie o przywrócenie do pracy i odszkodowanie
Komentarz: art. 56 § 1 k.p.
Według Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego nie więcej niż:
4 lata, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku
5 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku
6 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku
Komentarz: art. 39 k.p.
Według Kodeksu pracy, umowa o pracę wygasa:
na skutek porozumienia stron
z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca wcześniej rozwiązał umowę o pracę z winy pracownika
upływem czasu, na jaki zawarto umowę o pracę
Komentarz: art. 66 § 1 oraz art. 30 § 1 pkt 1 i 4 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, stosunek pracy nawiązuje się:
wyłącznie na podstawie umowy o pracę, a nigdy na podstawie mianowania
wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub mianowania, a nigdy na podstawie powołania
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
Komentarz: art. 2 k.p.
Według Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia pracodawcy szkody przez kilku pracowników z winy nieumyślnej, gdy nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody:
odpowiadają oni w częściach równych
odpowiadają oni solidarnie
w ogóle nie ponoszą odpowiedzialności
Komentarz: art. 118 k.p.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie