Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 09"
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, spadkobiercy małżonka:
nie mogą wystąpić
mogą wystąpić z takim żądaniem tylko wówczas, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji
mogą wystąpić wyłącznie wówczas, gdy przyjęli spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe
Komentarz: art. 43 § 2 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, mężczyzna, który uznał dziecko, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu:
wady swego oświadczenia woli
istotnej zmiany swojej sytuacji życiowej
ustania więzi emocjonalnej z dzieckiem
Komentarz: art. 80 § 1 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, gdy małoletni osiągnie pełnoletność albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, ustanowiona opieka ustaje:
z mocy prawa
po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania
po wydaniu przez sąd postanowienia o wygaśnięciu opieki i jego doręczeniu opiekunowi
Komentarz: art. 170 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku zastrzeżenia, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców i gdy darczyńca nie wyznaczył zarządcy, zarząd sprawują:
pełnomocnik rodziców ustanowiony za zgodą sądu opiekuńczego
kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy
zawsze z mocy prawa rodzice, którzy na dokonanie każdej czynności dotyczącej przedmiotu darowizny obowiązani są uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego
Komentarz: art. 102 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, opiekun może reprezentować osoby pozostające pod jego opieką przy czynnościach prawnych:
między jego podopiecznymi
między podopiecznym a małżonkiem opiekuna, jeżeli czynność polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką
wyłącznie między jego podopiecznymi będącymi rodzeństwem
Komentarz: art. 159 § 1 k.r. i o.
Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:
wojewody
Ministra Sprawiedliwości
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarz: art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony, wydaje właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca:
starosta
wojewoda
komendant wojewódzki Policji
Komentarz: art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.)
W świetle ustawy Prawo o zgromadzeniach, zgromadzeniem jest zgrupowanie zwołane w celu wspólnych obrad co najmniej:
5 osób
10 osób
15 osób
Komentarz: art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.)
Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, osoby pragnące założyć stowarzyszenie powinny:
uchwalić statut stowarzyszenia i wybrać komitet założycielski
zwołać walne zgromadzenie członków stowarzyszenia
wybrać zarząd stowarzyszenia
Komentarz: art. 9 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
Przepisom ustawy Prawo o stowarzyszeniach podlegają:
związki wyznaniowe
ochotnicze straże pożarne
partie polityczne
Komentarz: art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, drogi wojewódzkie stanowią własność:
Skarbu Państwa
samorządu województwa
samorządu gminy
Komentarz: art. 2 a ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu krat w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę
nie wymaga ani zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę
wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu
Komentarz: art. 30 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy tego kodeksu stosuje się w sprawach:
wydawania zaświadczeń
karnych skarbowych
dotyczących powstawania zobowiązań podatkowych.
Komentarz: art. 1 pkt 4 k.p.a. i art. 3 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a.
W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym nie ma zastosowania zasada:
prawdy obiektywnej
słusznego interesu strony
prawdy formalnej
Komentarz: art. 7 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z:
dobrymi obyczajami
prawem
zasadą gospodarności
Komentarz: art. 16 § 2 k.p.a.
Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, jest:
zarząd województwa
samorządowe kolegium odwoławcze
wojewoda
Komentarz: art. 17 pkt 1 k.p.a.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga:
sąd administracyjny
samorządowe kolegium odwoławcze
Prezes Rady Ministrów
Komentarz: art. 22 § 2 k.p.a.
Pełnomocnikiem strony, w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, może być:
tylko adwokat lub radca prawny
wyłącznie osoba z wyższym wykształceniem prawniczym
każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
Komentarz: art. 33 § 1 k.p.a.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawa w postępowaniu odwoławczym powinna być załatwiona od daty otrzymania odwołania:
w ciągu miesiąca
w ciągu dwóch miesięcy
w ciągu trzech miesięcy
Komentarz: art. 35 § 3 k.p.a.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy przez wójta w terminie określonym w tym kodeksie stronie służy:
zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia
skarga do sądu powszechnego
odwołanie
Komentarz: art. 37 § 1 k.p.a.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie