Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 12"
Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wiążą w całości oraz mają bezpośrednie stosowanie we wszystkich Państwach Członkowskich oraz mają zasięg ogólny jedynie:
dyrektywy
rozporządzenia
decyzje
Komentarz: art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana ? Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z 29.12.2006 r PL)
Sądami administracyjnymi są:
Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne
wojewódzkie sądy administracyjne i sądy polubowne
samorządowe kolegia odwoławcze i wojewódzkie sądy administracyjne
Komentarz: art. 2 ustawy z dn. 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się:
dla jednego województwa i nie jest dopuszczalne tworzenie go dla większej liczby województw
dla jednego województwa lub dla większej liczby województw
wyłącznie dla większej liczby województw i nie jest dopuszczalne tworzenie go dla jednego województwa
Komentarz: art. 16 ustawy z dn. 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269 ze zm.)
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Minister Sprawiedliwości
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Komentarz: art. 12 ustawy z dn. 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:
Prezydent Rzeczypospolitej na czteroletnią kadencję
Minister Sprawiedliwości na pięcioletnią kadencję
Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję
Komentarz: art. 10 ustawy z dn. 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwy?szym (Dz.U. Nr 240, poz.2052 ze zm.)
Liczbę sędziów i wiceprezesów sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
kolegium właściwego sądu administracyjnego
Komentarz: art. 18 § 2 ustawy z dn. 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)
Stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego nawiązuje się:
po doręczeniu sędziemu aktu powołania
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania aktu powołania
z dniem określonym w akcie powołania
Komentarz: art. 26 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.)
Nadzór na działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania sprawuje:
Minister Sprawiedliwości
Minister Obrony Narodowej
Sąd Najwyższy
Komentarz: art. 5 § 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. Nr 117, poz. 753 ze zm.)
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów wojskowych, sądami wojskowymi są:
wojskowe sądy rejonowe
wojskowe sądy apelacyjne utworzone dla obszaru jednego garnizonu i wojskowe sądy rejonowe
wojskowe sądy okręgowe i wojskowe sądy garnizonowe
Komentarz: art. 3 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. Nr 117, poz. 753 ze zm.)
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, sądami powszechnymi są:
sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy
sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne
sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz wojskowe sądy garnizonowe
Komentarz: art. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Organami samorządu sędziowskiego są:
zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego
zgromadzenie ogólne sędziów poszczególnych wydziałów sądu rejonowego
prezesi sądów rejonowych oraz prezesi sądów okręgowych okręgu
Komentarz: art. 3 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje:
Minister Sprawiedliwości
prezes sądu okręgowego
prezes sądu apelacyjnego
Komentarz: art. 24 § 3 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego składa się z:
sędziów tego sądu oraz sędziów delegowanych z sądów okręgowych
sędziów tego sądu
sędziów sądu rejonowego, sądu okręgowego oraz sędziów sądu apelacyjnego
Komentarz: art. 33 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Aplikacja referendarska trwa:
dwa lata
dwa i pół roku
jeden rok
Komentarz: art. 149 § 2 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Zgodnie z ustawą - Prawo o adwokaturze, adwokatura jest zorganizowana na zasadach:
stowarzyszenia
samorządu zawodowego
związku zawodowego
Komentarz: art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.)
Zgodnie z ustawą - Prawo o adwokaturze, adwokatura jest powołana:
tylko do udzielania pomocy prawnej
tylko do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich
do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa
Komentarz: art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.)
Zgodnie z ustawą - Prawo o adwokaturze, zawód adwokata polega:
tylko na udzielaniu porad prawnych
tylko na sporządzaniu opinii prawnych
na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami
Komentarz: art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.)
Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego:
korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa
korzysta z wolności słowa i pisma bez jakichkolwiek ograniczeń
za nadużycie wolności słowa i pisma zawsze podlega odpowiedzialności karnej
Komentarz: art. 8 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.)
Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu adwokata wynika:
wyłącznie z uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej i nie jest uregulowany w przepisach powszechnie obowiązujących
ze zwyczajów
z ustawy
Komentarz: art. 8a ust. 1 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.)
Adwokaturę stanowią:
adwokaci, a nie stanowią jej aplikanci adwokaccy
adwokaci i aplikanci adwokaccy
wyłącznie adwokaci czynnie wykonujący zawód
Komentarz: art. 2 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.)
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie