Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 04"
Według Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na używanie rzeczy:
odpłatne
bezpłatne
odpłatne albo bezpłatne, w zależności od woli stron
Komentarz: art. 710 k.c.
Za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiadają:
zawsze w częściach równych
proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów
solidarnie
Komentarz: art. 864 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bezterminowe poręczenie za dług przyszły jest:
nieważne
ważne, ale może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie
ważne i nie może być odwołane
Komentarz: art. 878 § 2 k.c.
Odwołanie darowizny nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego następuje:
przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie
przez oświadczenie złożone obdarowanemu wyłącznie w formie aktu notarialnego
tylko w drodze powództwa
Komentarz: art. 900 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik:
zawsze może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę
nigdy nie może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę
może żądać zamiany dożywocia na dożywotnią rentę tylko z ważnych powodów
Komentarz: art. 914 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, jeżeli osoba fizyczna prowadzi cudzą sprawę bez zlecenia:
jej czynności nigdy nie wywołują żadnych skutków
jej czynności zawsze wywołują skutek, jeżeli nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu
potwierdzenie osoby, której sprawa była prowadzona, nadaje prowadzeniu sprawy skutki zlecenia
Komentarz: art.756 k.c.
Umowa o dzieło to umowa:
rezultatu
starannego działania
rezultatu albo starannego działania w zależności od woli stron
Komentarz: art. 627 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą:
stwierdzenia nabycia spadku
złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku
otwarcia spadku
Komentarz: art. 925 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, w braku zstępnych spadkodawcy i jego rodziców, udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy wynosi:
jedną czwartą spadku
połowę spadku
trzy czwarte spadku
Komentarz: art. 932 § 2 k.c.
Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada:
pozostałym spadkobiercom testamentowym
spadkobiercom ustawowym
zstępnym tego spadkobiercy
Komentarz: art. 965 k.c.
Roszczenie z tytułu zapisu testamentowego przedawnia się z upływem:
trzech lat od dnia wymagalności zapisu
pięciu lat od dnia wymagalności zapisu
trzech lat od dnia stwierdzenia nabycia spadku
Komentarz: art. 981 k.c.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zachowek należy się:
zstępnym, małżonkowi oraz wszystkim wstępnym spadkodawcy
jedynie dzieciom oraz małżonkowi spadkodawcy
zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy
Komentarz: art. 991 § 1 k.c.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone najpóźniej w ciągu:
sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
jednego roku od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
trzech miesięcy od dnia otwarcia spadku
Komentarz: art. 1015 §1 k.c.
Jeżeli jednym ze spadkobierców jest osoba małoletnia, pozostałych spadkobierców, którzy w terminie nie złożyli żadnego oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku, uważa się za spadkobierców, którzy:
przyjęli spadek wprost
przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza
odrzucili spadek
Komentarz: art. 1016 i 1015 § 2 k.c.
Od chwili przyjęcia spadku wprost, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe:
tylko ze spadku
z całego swego majątku
tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku
Komentarz: art. 1030 k.c.
Zrzeczenie się dziedziczenia następuje:
przez umowę zawartą pomiędzy spadkobiercami ustawowymi
przez oświadczenie spadkobiercy, złożone po śmierci spadkodawcy
przez umowę zawartą pomiędzy spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą
Komentarz: art. 1048 k.c.
Według Kodeksu cywilnego, umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie:
aktu notarialnego
pisemnej z datą pewną
zwykłej pisemnej
Komentarz: art. 1052 § 3 k.c.
Do rozpoznania sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w pierwszej instancji właściwy jest:
sąd rejonowy
sąd rejonowy albo sąd okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu
sąd okręgowy
Komentarz: art. 17 pkt 4 k.p.c.
Wartość przedmiotu sporu:
nigdy nie może zostać sprawdzona przez sąd z urzędu
sąd może sprawdzić z urzędu po wdaniu się pozwanego w spór co do istoty sprawy, do zakończenia sprawy w pierwszej instancji
sąd może sprawdzić z urzędu do momentu wdania się przez pozwanego w spór co do istoty sprawy
Komentarz: art. 25 k.p.c.
Zdolność sądową ma:
każda osoba fizyczna
tylko osoba pełnoletnia
tylko osoba, która ukończyła lat trzynaście
Komentarz: art. 64 § 1 k.p.c.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie