Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 06"
Według Kodeksu cywilnego, prokura powinna być udzielona:
na piśmie dla celów dowodowych
na piśmie pod rygorem nieważności
w dowolnej formie
Komentarz: art. 109^2 k.c.
Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, nie można ogłosić upadłości:
spółki akcyjnej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
spółki jawnej
Komentarz: art. 5 i 6 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, sprawę o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy - osoby fizycznej rozpoznaje w pierwszej instancji:
sąd grodzki
sąd rejonowy
sąd okręgowy
Komentarz: art. 18 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o ogłoszenie upadłości zgłosić może:
tylko dłużnik
tylko wierzyciel
dłużnik lub każdy z jego wierzycieli
Komentarz: art. 20 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż:
w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłośc
w terminie trzech tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości
w terminie czterech tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości
Komentarz: art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
Według ustawy Prawo bankowe, bank może działać w formie:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki akcyjnej
fundacji
Komentarz: art. 12 ustawy Prawo bankowe
Według ustawy o fundacjach, fundacja reprezentowana jest przez:
zarząd
fundatora
radę administrującą
Komentarz: art. 10 ustawy o fundacjach
Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą:
podpisania statutu przez założycieli
uchwalenia statutu
wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego
Komentarz: art. 11 ustawy Prawo spółdzielcze i art. 37 k.c.
Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w aktach rejestrowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi się zbiór wzorów podpisów:
członków wszystkich organów podmiotu wpisanego do Rejestru
osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru
członków organów nadzoru i biegłych rewidentów upoważnionych do oceny sprawozdań finansowych
Komentarz: art. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Weksel, w którym sumę wekslową napisano literami i liczbami, w razie różnicy między nimi ważny jest:
na sumę napisaną literami
na sumę napisaną liczbami
na sumę mniejszą, bez względu na sposób zapisu
Komentarz: art. 6 ustawy Prawo wekslowe
Pełnomocnik, który przy podpisaniu weksla w imieniu swojego mocodawcy przekroczył granice umocowania:
odpowiada wekslowo za różnicę między kwotą, do której miał umocowanie, a kwotą, na którą faktycznie weksel podpisał
odpowiada wekslowo za całą kwotę
nie odpowiada wekslowo
Komentarz: art. 8 ustawy Prawo wekslowe
Zgodnie z ustawą Prawo wekslowe, przez indos może być przeniesiony:
tylko weksel imienny
tylko weksel wystawiony wyraźnie na zlecenie
każdy weksel poza wystawionymi wyraźnie nie na zlecenie
Komentarz: art. 11 ustawy Prawo wekslowe
Aval według prawa wekslowego to:
sposób przeniesienia praw z weksla na inną osobę
poręczenie wekslowe
określenie weksla na zlecenie
Komentarz: art. 30 ustawy Prawo wekslowe
Według Kodeksu spółek handlowych, handlowymi spółkami osobowymi są:
spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i spółka cywilna
spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska i spółka akcyjna
spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna i spółka partnerska
Komentarz: art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 1 § 2 k.s.h.
Według Kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to:
spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały albo akcje należą bezpośrednio do jednego wspólnika albo akcjonariusza
spółka handlowa, w której wszystkie udziały lub akcje należą pośrednio do jednego wspólnika albo akcjonariusza
spółka z o.o., w której wszystkie udziały należą do osoby fizycznej i kontrolowanej przez tę osobę innej spółki z o.o.
Komentarz: art. 4 § 1 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 1 § 2 k.s.h.
Handlowa spółka osobowa może:
we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana
we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe z wyłączeniem własności nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana
we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, nie ma jednak zdolności sądowej i nie może pozywać i być pozywana
Komentarz: art. 8 § 1 k.s.h.
Ogół praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej:
może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi
może być przeniesiony na inną osobę nawet, gdy umowa o tym nie stanowi
może być przeniesiony na inną osobę nawet, gdy umowa tego zabrania
Komentarz: art. 10 § 1 k.s.h.
Spółki kapitałowe w organizacji:
mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane
nie mogą nabywać praw i zaciągać zobowiązań przed wpisem do rejestru
mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, dopiero po złożeniu wniosku o wpis do rejestru
Komentarz: art. 11 § 1 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka kapitałowa w organizacji:
nabywa osobowość prawną w dniu, w którym sąd rejestrowy wyda postanowienie o wpisie
nabywa osobowość prawną w dniu, w którym zostanie wpisana do rejestru
nabywa osobowość prawną w dniu, w którym uprawomocni się postanowienie o jej wpisaniu do rejestru
Komentarz: art. 12 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce kapitałowej członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być:
każda osoba fizyczna
tylko obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych
tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
Komentarz: art. 18 § 1 k.s.h.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie