Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 11"
Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
doręczenia zobowiązanemu upomnienia
doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego
zastosowania środka egzekucyjnego
Komentarz: art. 15 § 1 i art. 26 § 5 pkt 1 ustawy z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, określony podmiot jest inkasentem, gdy:
przepis prawa zobowiązuje go do obliczenia i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu
ciążą na nim wynikające z przepisów prawa obowiązki pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu
przepis prawa zobowiązuje go do obliczenia i pobrania podatku
Komentarz: art. 9 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z Ordynacją podatkową, zaniechanie poboru podatków w całości lub części, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, może nastąpić gdy:
właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję skierowaną do grupy podatników i orzeknie o zaniechaniu poboru tych podatków
właściwy dyrektor izby skarbowej wyda decyzję skierowaną do grupy podatników i orzeknie o zaniechaniu poboru tych podatków
minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia zaniecha poboru tych podatków, określi ich rodzaj, okres, w którym zaniechanie następuje oraz grupy podatników, których ono dotyczy
Komentarz: art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, oszacowanie jest sposobem:
bezpośredniego ustalenia stawki podatku
określenia podstawy opodatkowania
ustalenia wartości nieruchomości dla celów zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
Komentarz: art. 23 § 1 pkt 1 - 3 i art. 33 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Według ustawy Ordynacja podatkowa, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje:
podatnikom i inkasentom
podatnikom i inkasentom
płatnikom i inkasentom
Komentarz: art. 28 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku:
podatnika i jego następców prawnych
podatnika, płatnika lub inkasenta
podatnika, płatnika lub inkasenta oraz ich następców prawnych
Komentarz: art. 33 § 1, art. 33b pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Dniem powstania zastawu skarbowego jest:
dzień wpisu do rejestru zastawów skarbowych
dzień powstania zobowiązań podatkowych, gdyż powstaje on z mocy prawa
data określona w decyzji organu podatkowego
Komentarz: art. 42 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem:
wniesienia odwołania od decyzji podatkowej do organu drugiej instancji, dotyczącego tego zobowiązania podatkowego
wniesienia odwołania od decyzji podatkowej do organu drugiej instancji, dotyczącego tego zobowiązania podatkowego
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania podatkowego
Komentarz: art. 70 § 6 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, nadpłata wiąże się:
wyłącznie z zapłatą zobowiązania podatkowego przez osobę inną niż podatnik
wyłącznie z zapłatą zobowiązania przez podmiot inny niż płatnik lub inkasent
z kwotą nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku
Komentarz: art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej:
organ podatkowy orzeka w drodze decyzji
organ podatkowy nie wydaje decyzji, gdyż jest to odpowiedzialność z mocy prawa i niezależna od wydania decyzji
w niektórych przypadkach organ podatkowy orzeka w drodze decyzji, a w niektórych powstaje ona z mocy prawa i niezależnie od wydania decyzji
Komentarz: art. 108 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, pełnomocnikiem strony w postępowaniu podatkowym może być:
wyłącznie adwokat lub radca prawny
wyłącznie radca prawny lub doradca podatkowy
osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
Komentarz: art. 137 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
art. 137 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
niezwłocznie przekazać je organowi podatkowemu właściwemu w sprawie, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie
zwrócić je wnoszącemu podanie, równocześnie wskazując organ właściwy do rozpoznania sprawy
niezwłocznie zwrócić je wnoszącemu podanie, bez wskazywania organu właściwego w sprawie
Komentarz: art. 170 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, dowodem w postępowaniu podatkowym:
mogą być wyłącznie księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, faktury i rachunki, nie mogą zaś być zeznania świadków
mogą być wyłącznie księgi podatkowe, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia do celów podatkowych obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci oraz deklaracje podatkowe, faktury i rachunki, nie mogą zaś być zeznania strony
może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
Komentarz: art. 180 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, 10 poz. 60 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, decyzję o umorzeniu postępowania podatkowego wydaje się:
gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego
w każdym przypadku, gdy nastąpiła śmierć strony
w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony
Komentarz: art. 201 § 1 pkt. 1 i 208 § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów są instytucjami prawnymi uregulowanymi w:
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
ustawie o podatku akcyzowym
ustawie o podatku tonażowym
Komentarz: art. 2 pkt 10 i 11 ustawy z dn. 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.)
Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane są:
podatkiem rolnym
podatkiem od czynności cywilnoprawnych
podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Komentarz: art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega:
ustanowienie odpłatnej służebności
przelew wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu
umowa factoringu
Komentarz: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dn. 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399 z późn. zm.)
Nabycie własności rzeczy przez osobę fizyczną w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega:
podatkowi od czynności cywilnoprawnych
podatkowi od spadków i darowizn
podatkowi dochodowemu od osób prawnych
Komentarz: art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.)
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
nieruchomości zajęte na potrzeby urzędów gmin
Komentarz: art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Według Konstytucji RP, określanie zasad przyznawania ulg i umorzeń podatków następuje w drodze:
ustawy
rozporządzenia Rady Ministrów
ustawy lub rozporządzenia Rady Ministrów
Komentarz: art. 217 Konstytucji RP
W skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wchodzi:
dziesięciu sędziów
piętnastu sędziów
tylu sędziów ile jest państw członkowskich
Komentarz: art. 221 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Rada Unii Europejskiej jest instytucją:
kadencyjną, wybieraną w wyborach bezpośrednich w państwach członkowskich
kadencyjną, wybieraną przez parlamenty państw członkowskich
niekadencyjną, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego państwa członkowskiego
Komentarz: art. 203 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Członkowie Komisji Europejskiej mianowani są na okres:
3 lat
5 lat
7 lat
Komentarz: art. 214 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Siedziba Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych:
może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem likwidacji Zgrupowania
może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego
nie może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego
Komentarz: art. 13 rozporządzenia 2137/85 o Europejskim Ugrupowaniu Interesów Gospodarczych
Spółka europejska:
może powstać przez połączenie dwóch spółek akcyjnych z dwóch różnych państw członkowskich
może powstać przez połączenie spółki akcyjnej i spółki jawnej z dwóch różnych państw członkowskich
może powstać przez połączenie dwóch spółek osobowych z dwóch różnych państw członkowskich
Komentarz: art. 2 rozporządzenia 2157/2001, w sprawie statutu spółki europejskiej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie