Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 12"
Parlament Europejski kierowany jest przez:
przewodniczącego i prezydium
marszałka i konwent seniorów
prezydenta i przewodniczących delegacji narodowych
Komentarz: art. 197 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, o możności zawarcia małżeństwa przez osoby posiadające obywatelstwa różnych państw rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron:
prawo państwa ich wspólnego miejsca zamieszkania
jej prawo ojczyste
prawo państwa, w którym małżeństwo to jest zawierane
Komentarz: art. 14 ustawy z dn. 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, w sprawach spadkowych, jeżeli spadkodawca posiadał obywatelstwo, właściwe jest:
prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci
prawo właściwe według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
prawo właściwe według ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy
Komentarz: art. 34 ustawy z dn. 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, do zobowiązań z umowy ubezpieczenia, jeżeli strony nie mają siedziby w tym samym państwie i nie dokonały wyboru prawa, stosuje się prawo państwa, w którym w chwili zawarcia umowy ma siedzibę:
zakład ubezpieczeń
ubezpieczony
ubezpieczający
Komentarz: art. 27 § 1 pkt 3 ustawy z dn. 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, zdolność do czynności prawnej osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo, podlega:
prawu miejsca dokonania czynności
prawu państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania
jej prawu ojczystemu
Komentarz: art. 9 § 1 ustawy z dn. 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Sądem powszechnym jest:
wojewódzki sąd administracyjn
sąd apelacyjny
sąd polubowny
Komentarz: art. 1 § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych
Prezesa sądu rejonowego powołuje:
prezes sądu apelacyjnego
Minister Sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa
Komentarz: art. 25 § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych
Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych sprawuje:
Minister Sprawiedliwości
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Komentarz: art. 9 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych
Za wykroczenia sędzia sądu apelacyjnego:
nigdy nie odpowiada
zawsze odpowiada, na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń
odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie
Komentarz: art. 81 ustawy z dn. 27 lipca
Referendarza sądowego mianuje:
prezes sądu apelacyjnego
Minister Sprawiedliwości
Prezydent Rzeczypospolitej
Komentarz: art. 150 § 2 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych
Sędzia sądu powszechnego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej:
bez zgody przełożonego prezesa sądu
bez zgody Ministra Sprawiedliwości
bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego
Komentarz: art. 80 § 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych
Osobowości prawnej nie posiada:
Krajowa Rada Notarialna
rada izby notarialnej
izba notarialna
Komentarz: art. 26 § 3 ustawy Prawo o notariacie
Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia do:
sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza
rady terytorialnie właściwej izby notarialnej
Komentarz: art. 6 § 1 ustawy Prawo o notariacie
W myśl zasady wyrażonej w ustawie Prawo o notariacie, przy powołaniu notariusz składa ślubowanie wobec:
prezesa właściwej izby notarialnej
prezesa właściwego sądu okręgowego
Ministra Sprawiedliwości
Komentarz: art. 15 § 1 ustawy Prawo o notariacie
Minister Sprawiedliwości może zaskarżyć sprzeczną z prawem uchwałę rady izby notarialnej do:
właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądu Najwyższego
Komentarz: art. 47 § 1 ustawy Prawo o notariacie
Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, od orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym wydanego w stosunku do notariusza przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, kasacja nie przysługuje:
radzie właściwej izby notarialnej
Krajowej Radzie Notarialnej
Rzecznikowi Praw Obywatelskich
Komentarz: art. 63a § 1 ustawy Prawo o notariacie
Kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię notarialną jedynie na zasadach spółki:
cywilnej lub partnerskiej
cywilnej lub komandytowej
cywilnej, jawnej lub komandytowej
Komentarz: art. 4 § 3 ustawy Prawo o notariacie
Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, jeżeli ujawnienie tajemnicy zawodowej zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu, od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej notariusza, który składa zeznania przed sądem jako świadek, może zwolnić:
prokurator
sąd
Minister Sprawiedliwości
Komentarz: art. 18 § 3 ustawy Prawo o notariacie
Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, kompetencja do wypowiadania się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy należy do:
zjazdu notariuszy
Krajowej Rady Notarialnej
Ministra Sprawiedliwości
Komentarz: art. 40 § 1 pkt 7 ustawy Prawo o notariacie
Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść zażalenie do:
rady właściwej izby notarialnej
sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej
sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej
Komentarz: art. 83 § 1 ustawy Prawo o notariacie
Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą:
innego notariusza, z którym wspólnie prowadzi kancelarię notarialną, jako partner spółki partnerskiej
jego byłego małżonka
wnuka brata ojca tego notariusza
Komentarz: art. 84 § 1 pkt 2 w zw. z § 3 ustawy Prawo o notariacie
Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, wpis na listę adwokatów uważa się za dokonany:
z chwilą podjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką
jeżeli Minister Sprawiedliwości nie sprzeciwi się uchwale o wpisie w odpowiednim terminie
z upływem 30 dni od złożenia wniosku o wpis, w wypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką
Komentarz: art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze:
pełnomocnika w sprawach wieczystoksięgowych
pełnomocnika w sprawach o ochronę praw autorskich i własności intelektualnej
obrońcy w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe
Komentarz: art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych
Prokuratora prokuratury rejonowej powołuje:
prokurator apelacyjny
Prokurator Krajowy
Prokurator Generalny
Komentarz: art. 11 ust. 1 ustawy o prokuraturze
Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany:
przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat
wyłącznie przez Sejm na 4 lata
wyłącznie przez Senat na 5 lat
Komentarz: art. 209 ust. 1 Konstytucji RP
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie