Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628-28-01, fax +48 12 628-30-80
bud. 10-19
www:   http://www.wis.pk.edu.pl
WIŚ na Facebooku
e-mail:   s-0@wis.pk.edu.pl
rekrutacja-wis-s@pk.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 11280 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oferuje studia na czterech kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, OZE i infrastruktura komunalna oraz gospodarka przestrzenna

Tradycja i nowoczesność to cechy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Siłę czerpiemy - od ponad 60 lat - z tradycji dobrej inżynierskiej marki, którą dostosowujemy do nowych kryteriów i wymagań. Nowoczesność przejawia się w programach nauczania, partnerskich relacjach pomiędzy studentami i kadrą naukową oraz dobrej bazie dydaktycznej, a także w doradztwie, które pomaga studentom poszerzyć ich zainteresowania i przekształcić je w pasję zawodową. Nasze studia przygotowują do pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki, dając jednocześnie niezbędną świadomość zależności człowieka od przyrody.

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

kierunek: BUDOWNICTWO

specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika BWiG

tryb i czas trwania:
 • stacjonarne 3,5-letnie
 • niestacjonarne 4-letnie

Studia dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • projektowania konstrukcji budowlanych i geotechnicznych
 • prowadzenia robót budowlanych i zarządzania budową oraz wymagań dotyczących eksploatacji obiektów inżynierskich
 • sporządzania dokumentacji budowlano-architektonicznej i geotechnicznej
 • posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi proces projektowy
 • analizy statycznej konstrukcji
 • wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych
 • hydrauliki i hydrologii

kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

specjalność: Inżynieria sanitarna IS
specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria HiG
specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne IUCZ

tryb i czas trwania:
 • stacjonarne 3,5-letnie
 • niestacjonarne 4-letnie

Inżynieria sanitarna IS to nauka:
 • projektowania i eksploatacji instalacji oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • technologii i budowy urządzeń służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków
 • prowadzenia badań laboratoryjnych z chemii, biochemii i mikrobiologii wody i ścieków, biotechnologii środowiskowej
 • analizy wyników obliczeń i wyciągania konstruktywnych wniosków
 • świadomości ekologicznej związanej z wpływem inwestycji na środowisko
 • metod ochrony i oceny środowiska wodnego

Specjalność Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne IUCZ kształci i przygotowuje przyszłych inżynierów do:

 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń redukujących emisję substancji szkodliwych i oczyszczających gazy
 • gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz energii odnawialnej

Specjalność Hydrotechnika i geoinżynieria HiG dostarczają wiedzy o:
 • metodach wzmacniania podłoża gruntowego
 • zjawiskach związanych z wodą w gruncie
 • wpływie czynników atmosferycznych i temperatury na podłoże gruntowe
 • stosunkach wodnych na użytkach rolnych
 • odwodnień terenów przemysłowych i zurbanizowanych
 • procesach występujących w zlewni potoku, sposobach przeciwdziałania ich negatywnym skutkom oraz zasadach utrzymania i regulacji koryta zgodnej z wymogami ekologii i architektury krajobrazu

kierunek: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

tryb i czas trwania: stacjonarne 3,5-letnie

Zdobędziesz kompetencje z zakresu:
 • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
 • porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania
 • projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne
 • zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych
 • rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalne

kierunek międzywydziałowy: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej PK (bez specjalności)

tryb i czas trwania: stacjonarne 3,5-letnie

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:
 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego
 • zasad i technik planowania przestrzennego
 • ogólnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej
 • specjalistycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej

Szczegółowa oferta studiów inżynierskich na stronie: http://www.wis.pk.edu.pl/rek/#inzynierskie

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

kierunek: BUDOWNICTWO

specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika BWiG
specjalność: Inżynieria dróg wodnych IDW

tryb i czas trwania:
 • stacjonarne 1,5-letnie
 • niestacjonarne 2-letnie

kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

specjalność: Inżynieria sanitarna IS
specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria HiG
specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne IUCZ

tryb i czas trwania:
 • stacjonarne 1,5-letnie
 • niestacjonarne 2-letnie

kierunek międzywydziałowy: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK
specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna PPiGK

tryb i czas trwania: stacjonarne 1,5-letnie

Szczegółowa oferta studiów magisterskich na stronie: http://www.wis.pk.edu.pl/rek/#magisterskie

O Wydziale

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska przygotowują do pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki, dając jednocześnie niezbędną świadomość zależności człowieka od przyrody. Kształcimy inżynierów i magistrów inteligentnych miast w zakresie:
 • ogrzewnictwa i ciepłownictwa
 • wentylacji i klimatyzacji
 • gospodarki odpadami
 • zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków
 • odnawialnych źródeł energii
 • projektowania konstrukcji budowlanych i geotechnicznych
 • sporządzania dokumentacji budowlano-architektonicznej i geotechnicznej
 • wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych
 • zabezpieczenia przed powodzią
 • hydro- i geoinżynierii
 • innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii
 • konstrukcji hydrotechnicznych i geotechniki
 • budownictwa wodnego
 • inżynierii i gospodarki wodnej

Praca w zawodzie
Badania losów absolwentów (rocznik 2015, po 6 miesiącach od ukończenia studiów) potwierdzają wysoki stopień przygotowania absolwentów WIŚ do podjęcia pracy:
 • 83% absolwentów WIŚ znajduje pracę do 3 m-cy od ukończenia studiów, w tym 53,8% jeszcze przed obroną (8,3% nie szuka pracy ze względu na kontynuację nauki lub obowiązki rodzinne).
 • 82% absolwentów znajduje pracę w zawodzie.
 • Wśród zatrudnionych 86% ma umowę o pracę.
 • Własną firmę założyło 10% absolwentów.
 • 100% absolwentów WIŚ zdobyło doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów.
 • 8 na 10 absolwentów pracuje w branżach: budownictwo, inżynieria środowiska lub energetyka.
 • 80% absolwentów mieszka w województwie małopolskim, w tym 54% w Krakowie (przed studiami 18, 4%), 17, 8% w innych regionach kraju (najczęściej województwa: mazowieckie i śląskie).

Koła naukowe  
To doskonała możliwość rozwoju zainteresowań i realizacji ambicji, ponieważ koła organizują konferencje, seminaria i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje, w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia. Działalność w kole jest także okazją by nauczyć się współpracy, sprawdzić organizacyjnie i ... poznać nowych ludzi o tych samych zainteresowaniach.
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami (GO)
 • Koło Naukowe Budownictwa Hydrotechnicznego
 • Koło Naukowe Hydrogeomatyki „Szuwarek”
 • Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM
 • Koło Naukowe Geodezji i Gospodarki Przestrzennej GEOSPATIUM
 • Koło Naukowe Konstrukcji Inżynierskich „PROGRESS”
 • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska „Piątak”
 • Studenckie Koło Naukowe Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich
 • Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska

Samorządzie Studenckim każdy może poczuć się organizatorem – tworzyć i promować projekty pomyślane jako studencki wkład ofertę imprezową i kulturalną Krakowa. Samorząd Studentów ma też prawo delegowania swoich przedstawicieli do władz Wydziału i Uczelni, dzięki czemu potrzeby i zdanie studentów są szanowane, a opinie uwzględniane. Nasz Samorząd współorganizuje słynne już krakowskie imprezy popularyzatorskie jak Festiwal Nauki czy Noc Naukowców, a także inne wydarzenia: Bal Wodnika, Juwenalia, Czyżynalia, Adapciak, Wampiriadę, Rajd Politechniki Krakowskiej. 

Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
 • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi
Studenci spoza Krakowa mogą skorzystać z zamieszkania w domach studenckich.

Dziekanat:
Studia stacjonarne - telefony:
 • kierunek Inżynieria Środowiska: +48(12) 628-20-95
 • kierunek Budownictwo: +48(12) 628-20-97
 • kierunek OZE i Infrastruktura Komunalna: +48 12 628-28-05
 • kierunek Gospodarka Przestrzenna: +48(12) 628-28-05

Studia niestacjonarne - telefon na wszystkie kierunki: +48 (12) 628-28-05 

Sekretariat:
 • telefon: +48 12 628-28-01
 • faks: +48 12 628-30-80

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie