Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Biznesu

Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
tel. (0-67) 212-73-10, 212-51-95, fax 212-49-72
www:   http://www.wsb.pila.pl
e-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9462 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

REKTOR - prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa

O Uczelni

 • Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Pile, jest uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1995r. nr DSW - 3 -0145/280/TBM/95.
 • Siedzibą uczelni jest miasto Piła.
 • Uczelnia działa w oparciu o:
  • ustawę z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
  • statut, stanowiący załącznik do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lutego 2007r. Nr DSW - 3-05-411-127-07,
  • wewnętrzne przepisy wydane na podstawie statutu.
 • Uczelnia wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005r. na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, ze zm.), pod liczbą porządkową "80", na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 1996r. nr DSW-3-0145/25/TBM/96.
 • Uczelnia posiada osobowość prawną.
 • Uczelnia posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w obwodzie: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.
 • Uczelnia może posiadać godło oraz sztandar.
 • Nadzór nad uczelnią wykonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w zakresie określonym ustawą.

Wydział Administracji i Zarządzania

Kierunek Administracja
Na kierunku Administracja studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących specjalnościach:
 • Administracja publiczna i niepubliczna
 • Administracja finansowa i podatkowa
 • Administracja i gospodarka samorządowa
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarki lokalnej i regionalnej
 • Administracja służb społecznych i pracy socjalnej
 • Administracja opieki i polityki zdrowotnej

SYLWETKA ABASOLWENTA

Absolwent kierunku Administracja będzie posiadał umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Będzie posiadał umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe. Będzie posiadał umiejętności sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Będzie potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Będzie znał język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Kierunek Europeistyka
Na kierunku Europeistyka studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących specjalnościach:
 • Finanse Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego
 • Biznes międzynarodowy
 • Gospodarka europejska
 • Międzynarodowa integracja polityczna i gospodarcza

SYLWETKA ABASOLWENTA

Absolwent kierunku Europeistyka będzie posiadał ogólną wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Będzie rozumiał i umiał analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Będzie znał historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Będzie potrafił rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Będzie znał język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Będzie przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Kierunek Zarządzanie
Na kierunku Zarządzanie studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących specjalnościach:
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie małą i średnią firmą
 • Zarządzanie finansami firmy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • Zarządzanie informacją marketingową

SYLWETKA ABASOLWENTA

Absolwent kierunku Zarządzanie będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Będzie znał język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/ kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Wydział Humanistyczny


Kierunek Filologia

Na kierunku Filologia studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących specjalnościach:
 • Anglistyka
 • Germanistyka
 • Rusycystyka

SYLWETKA ABASOLWENTA

Absolwent kierunku Filologia będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie legitymował się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Będzie posiadał interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących specjalnościach:
 • Informacja naukowa - broker informacji
 • Elektroniczne przetwarzanie informacji
 • Prasoznawstwo i dziennikarstwo

SYLWETKA ABASOLWENTA

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo będzie posiadał ogólną wiedzą dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Będzie posiadał umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz kształcenia użytkowników. Będzie znał metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. Będzie potrafił promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa. Będzie przygotowany do pracy we wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, archiwach, księgarniach, a także w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, pracy w zespole oraz sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Będzie potrafił wykazywać się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Będzie miał wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Będzie znał język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UWM w Olsztynie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile UNIWERSYTETU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO oferuje:
 • 3,5 letnie inżynierskie studia zawodowe na kierunku:
  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
   • specjalność: GEODEZJA I SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PILE

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 2
tel. (089) 523-38-35; (089) 523-39-77
www.uwm.edu.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile
Biuro rekrutacji:
64-920 Piła
al. Niepodległości 2
tel. (067) 212-073-10

W celu realizacji zadań statutowych uczelnia:

 1. prowadzi studia wyższe,
 2. organizuje studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów,
 3. współpracuje z wyższymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
 4. współpracuje z instytutami naukowo - badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz stowarzyszeniami,
 5. zatrudnia nauczycieli akademickich krajowych i zagranicznych,
 6. umożliwia rozwój własnej kadrze naukowo - dydaktycznej,
 7. współpracuje z ośrodkami życia gospodarczego,
 8. organizuje konferencje naukowe i seminaria o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 9. prowadzi wyodrębnioną działalność gospodarczą,
 10. prowadzi odpłatną działalność badawczą, diagnostyczną i doświadczalną.
 11. zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie